Verkkokaupan digimarkkinointi – viisi vinkkiä tehokkaaseen tekemiseen 

Kaik­ki­han siel­lä ovat, ver­kos­sa siis. Yhä useam­min ostok­set kli­ka­taan kotiin verk­ko­kau­pan kaut­ta sen sijaan, että otet­tai­siin bus­si tai pyö­rä alle ja suun­nat­tai­siin perin­tei­seen kivi­jal­ka­kaup­paan. Verk­ko-ostos­ten teke­mi­seen ajaa sen help­pou­den ja nopeu­den lisäk­si verk­ko­kau­pan aukio­loa­jat - tai lähin­nä nii­den puu­te. Sinul­la saat­taa­kin jo olla verk­ko­kaup­pa pys­tys­sä, mut­ta verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti ontuu. Teho­kas verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti tar­vit­see tie­tä­mys­tä sekä koh­de­ryh­mäs­tä, mark­ki­noin­ti­ki­kois­ta että verk­ko­kaup­pa-alus­tan omi­nai­suuk­sis­ta. Haluat­ko jo kuul­la 5 vink­kiä sii­hen, kuin­ka verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti saa­daan onnis­tu­maan? Jat­ka lukemista!

Hyvä verkkokauppa, millainen se sellainen on?

Jot­ta verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti onnis­tuu teh­tä­väs­sään ja sel­lais­ta edes kan­nat­taa alkaa teke­mään, on verk­ko­kau­pan olta­va tyy­li­käs, toi­mi­va ja sel­keä – sel­lai­nen, jos­ta on muka­va ostaa. Kulut­ta­ja tekee muu­ta­mal­la vil­kai­sul­la pää­tök­sen sii­tä, jat­kaa­ko verk­ko­si­vus­ton käyt­töä vai siir­tyy­kö seu­raa­vaan: jos verk­ko­kaup­pa näyt­tää seka­mels­kal­ta, kaup­po­ja tus­kin syn­tyy. Kaup­po­ja har­vem­min syn­tyy myös­kään kun verk­ko­kau­pan kuvat latau­tu­vat puo­li päi­vää ja tuot­tei­den kuvauk­set sisäl­tä­vät lait­to­man pal­jon kirjoitusvirheitä. 

Kulut­ta­jil­la on kui­ten­kin niin pal­jon vaih­toeh­to­ja, ettei pel­käs­tään verk­ko­kau­pan toi­mi­vuus takaa kaup­po­ja, vaan on osat­ta­va myy­dä kuten kivi­jal­ka­kau­pas­sa­kin – kiin­nos­ta­vat, myy­vät tuo­te­ku­vauk­set sekä per­soo­nal­li­set tuo­te­ku­vat tehoa­vat niin asiak­kai­siin kuin Googleen­kin, unoh­ta­mat­ta tar­jouk­sia sekä lisä­myyn­tiä kaik­kial­la verk­ko­kau­pas­sa. Tuot­teet voi­vat myös hel­pos­ti jää­dä not­ku­maan ostos­ko­rin poh­jal­le, mikä­li mak­su­ta­vois­ta puut­tu­vat verk­ko­pank­ki- ja korttimaksuvaihtoehdot.

Hyväl­le verk­ko­kau­pal­le tut­tu­ja ominaisuuksia:

 • tyy­li­käs, sel­keä design
 • laa­duk­kaat tuo­te­ku­vat ja kiin­nos­ta­vat kuvaukset
 • toi­mii nopeas­ti ja varmasti
 • sisäl­tää vähin­tään perin­tei­set maksutavat
 • lisä­myyn­ti on läs­nä kaik­kial­la verkkokaupassa

Verk­ko­kaup­pa kun­nos­sa – CHECK! Vai ei sit­ten­kään? Kublan kans­sa yri­tyk­se­si ja verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti sujuu kuin tans­si. Myös verk­ko­kau­pan yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin, graa­fi­sen ilmeen, teks­tien kuin tek­nis­ten päi­vi­tys­ten­kin osal­ta. Oli­pa huo­le­si mikä tahan­sa, ota yhteyt­tä Kublan tiimiin.

Pyy­dä apua Kublalta!

Verkkokaupan digimarkkinointi tuo maksavia asiakkaita

Kun verk­ko­kaup­pa on pys­tys­sä ja toi­mii kuin ras­vat­tu, on aika läh­teä kil­pai­lu­tan­te­reel­le par­hain mah­dol­li­sin edel­ly­tyk­sin – joi­ta tie­ten­kin tar­jo­aa oikein teh­ty verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti. Älä mis­sään nimes­sä jää odot­te­le­maan sitä ihmet­tä, että asiak­kaat osu­vat ostok­sil­le verk­ko­kaup­paa­si omin avuin, sil­lä niin ei tapah­du. Onnis­tu­nut verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti tuo mak­sa­via asiak­kai­ta kuin sade sie­niä. Kuin­ka verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti sit­ten saa­daan onnis­tu­maan? Ole kuu­lol­la nyt, sil­lä Kubla ker­too 5 vinkkiä:

Verkkokaupan digimarkkinointi, vinkki 1: sosiaalinen media

Verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti voi­daan aloit­taa hel­pos­ta ste­pis­tä: sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Valit­se yksi kana­va, johon perus­tat sivun. Se voi olla esi­mer­kik­si Face­book tai Ins­ta­gram, älä kui­ten­kaan ala tako­maan joka kana­vaa samaan aikaan, vaan hal­lit­se esi­mer­kil­li­ses­ti ensin se yksi. 

Aktii­vi­nen, kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä sisäl­tä­vä Face­book- tai Ins­ta­gram -sivu tuo verk­ko­kaup­paa­si var­mas­ti muu­ta­mia asiak­kai­ta, mut­ta toi­vo­tut tulok­set vaa­ti­vat lähes poik­keuk­set­ta mak­se­tun mai­non­nan voi­maa: päi­vi­tys­ten näky­vyyt­tä täy­tyy kas­vat­taa rahal­la sil­lä esi­mer­kik­si Face­book-sivun tuhan­nes­ta tyk­kää­jäs­tä alle sata todel­la näkee sen, mitä postaat.

Eikö mak­se­tun some-mai­non­nan tulok­se­kas toteut­ta­mi­nen ole vah­vin osaa­mi­se­si? Kubla tie­tää, kuin­ka verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti teh­dään kustannustehokkaasti!

Verkkokaupan digimarkkinointi, vinkki 2: Affliate-markkinointi 

Onnis­tu­nut afflia­te-mark­ki­noin­ti hyö­dyt­tää sekä mai­nos­ta­jaa että sinua: afflia­te-mai­nos­ta­ja­si ohjaa verk­ko­kaup­paa­si lii­ken­net­tä, jos­ta kii­tok­sek­si mak­sat sovi­tun pro­sent­tio­suu­den ver­ran kau­pan arvos­ta mai­nos­ta­jal­le­si. Jot­ta afflia­te-mark­ki­noin­ti näyt­tää todel­li­set tehon­sa, on jäl­leen palat­ta­va samo­jen kysy­mys­ten äärel­le – onhan verk­ko­kaup­pa­si tip­top-kun­nos­sa ja tuot­tei­den hin­nat sekä ole­mas­sa ole­vat tar­jouk­set vetä­viä? Afflia­te-mark­ki­noin­nis­sa pii­lee jip­po: mai­nos­ta­ja ohjaa asiak­kaat sin­ne, mis­sä kaup­pa käy par­hai­ten mak­si­moi­dak­seen omat voit­ton­sa. Jos mai­nos­ta­ja ohjaa verk­ko­kaup­paa­si asiak­kai­ta san­koin jou­koin, mut­ta kaup­paa ei syn­ny, ei mai­nos­ta­ja hyö­dy dii­lis­tä miten­kään ja kokei­lee seu­raa­vaa kaup­paa kohteena. 

Afflia­te-mark­ki­noin­ti voi olla siis erit­täin teho­kas tapa saa­da osto­val­miu­des­sa ole­via asiak­kai­ta vie­rai­le­maan sivus­tol­la­si! Sopi­mus afflia­te-mark­ki­noin­nis­ta teh­dään jon­kun muun verk­ko­si­vus­ton omis­ta­jan tai afflia­te-ver­kon kanssa. 

Verkkokaupan digimarkkinointi, vinkki 3: Google-mainonta

Google-mai­non­ta mah­dol­lis­taa verk­ko­kaup­pa­si mai­nok­set esil­le Googleen heti haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­le lois­ta­val­le pai­kal­le. Mak­sat jokai­ses­ta kävi­jäs­tä, joka on kli­kan­nut mai­nok­ses­ta ja saa­pu­nut verk­ko­kaup­paa­si – Google Ads on siis oikein teh­ty­nä ääret­tö­män kus­tan­nus­te­ho­kas tapa teh­dä mai­non­taa, joka tuo mak­sa­via asiakkaita. 

Vaik­ka mai­nos Googleen on suh­teel­li­sen nopea teh­dä, vaa­tii se koko kam­pan­jan ajan jat­ku­vaa ana­ly­soin­tia ja opti­moin­tia, jot­ta pääs­tään par­hai­ten tuot­ta­vaan lop­pu­tu­lok­seen. Google Ads tuo nopeas­ti hyvä­laa­tuis­ta lii­ken­net­tä verk­ko­kaup­paan, mut­ta tar­vit­see mai­nos­ta­jal­ta pal­jon huomiota. 

Verkkokaupan digimarkkinointi, vinkki 4: hakukoneoptimointi

Olet var­mas­ti kuul­lut puhut­ta­van SEO:sta, mikä ihme se sel­lai­nen on? SEO on hie­nol­ta kuu­los­ta­va lyhen­nys haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, joka taa­sen kään­tyy englan­nin kie­len sanas­ta Search Engi­ne Opti­miza­tion. Haku­ko­neop­ti­moin­nin tavoi­te on yksin­ker­tai­nen: verk­ko­kaup­pa tai -sivus­to halu­taan saa­da sijoit­tu­maan mah­dol­li­sim­man kor­keal­le Googlen hakutuloksissa. 

Kun olet opti­moi­nut SEO:n hyvin, verk­ko­kaup­pa­si sijoit­tuu kor­keal­le haku­tu­lok­sis­sa ja saat ilmais­ta lii­ken­net­tä verk­ko­kaup­paa­si. Haku­ko­neop­ti­moin­nin tuo­ma lii­ken­ne kon­ver­toi­tuu kau­pak­si tehok­kaas­ti myös kes­ki­ver­to-ostok­sen olles­sa suu­rem­pi. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on rat­kai­se­va teki­jä sii­hen, menes­tyy­kö verk­ko­kaup­pa vai lop­puu­ko sen mat­ka lyhyeen – panos­ta siis hakukoneoptimointiin. 

Verkkokaupan digimarkkinointi, vinkki 5: sähköpostilistan kerääminen

Oi, iha­na säh­kö­pos­ti! Edel­leen säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on arvo­kas osa teho­kas­ta verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­tia. Eten­kin tuo­reen verk­ko­kaup­pi­aan yksi tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä on säh­kö­pos­ti­lis­tan kerää­mi­nen – säh­kö­pos­ti­lis­tal­la ole­vat ihmi­set ovat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, joil­le voit koh­dis­taa hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta­kin tun­tu­via mark­ki­noin­ti­vies­te­jä erit­täin edullisesti. 

Säh­kö­pos­ti­lis­ta kan­nat­taa mark­ki­noi­da VIP-asiak­kuu­te­na eli sel­lai­se­na, jos­ta on todel­la hyö­tyä esi­mer­kik­si kou­kut­ta­vien tar­jous­ten ja hyö­dyl­li­sen tie­don muodossa.

Mistä lähteä liikkeelle?

Väliot­si­kon kysy­myk­seen vas­ta­ten, mikä­li sinul­la on toi­mi­va verk­ko­kaup­pa, on verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti ajan­koh­tais­ta ja tär­ke­ää sinul­le. Kubla koos­tuu digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka todel­la tie­tä­vät par­haat kei­not kil­pai­li­jois­ta erottumiseen! 

Onko verk­ko­kau­pan digi­mark­ki­noin­ti ajan­koh­tais­ta sinul­le? Kubla aut­taa saa­vut­ta­maan mark­ki­noin­nil­la hui­kei­ta tuloksia!

Ota yhteyt­tä!
verkkokaupan digimarkkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy