Verkkokauppa Facebookissa 

Verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa? Aloi­te­taan tämä kir­joi­tus oma­koh­tai­sil­la koke­muk­sil­la ihan täs­tä vii­mei­sen vii­kon ajal­ta. Olen hake­nut pos­tis­ta kak­si eri­lais­ta kän­nyk­kä­te­li­net­tä autoon, ne on ostet­tu eri verk­ko­kau­pois­ta. Olen hake­nut 3-pac­kin boxe­rei­ta ja odo­tan saa­pu­vak­si hup­pa­ria sekä fit­ness­kel­loa. Huo­men­na illal­la saa­puu mei­dän mel­kein vii­kot­tai­nen ruo­ka­ti­laus. Nämä kaik­ki on ostet­tu siis verk­ko­kau­pois­ta. Mis­tä oli­sin osta­nut nämä kym­me­nen vuot­ta sit­ten? Toden­nä­köi­ses­ti en ensin­nä­kään oli­si osta­nut kaik­kea tuo­ta ja sen mitä oli­sin osta­nut oli­sin osta­nut fyy­si­ses­ti kaupasta.

Muu­tos on ollut aika hur­ja vii­me vuo­sien aika­na emme­kä ole palaa­mas­sa takai­sin van­haan eli jos myyt jotain, kan­nat­taa sitä myy­dä myös ver­kos­sa. Verk­ko­kaup­po­ja on monen­lai­sia, mut­ta täs­sä kes­ki­tym­me nyt pää­asias­sa Face­boo­kiin ja sii­hen miten verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa toi­mii. Sen kyl­kiäi­se­nä tulee muu­ten Ins­ta­gram kaup­pa myös.

Verkkokauppa Facebookissa - ensi askeleet

Jot­ta verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa saa­daan avat­tua pitää ensin perus­taa Face­book yri­tys­si­vu ja on suo­si­tel­ta­vaa ava­ta myös Busi­ness Mana­ger. Yri­tys­si­vu on vähän kuin yri­tyk­sen pro­fii­li Face­boo­kis­sa ja toi­mii avat­ta­van kau­pan poh­ja­na. Yri­tys­si­vua var­ten sinul­la tulee olla oma hen­ki­lö­koh­tai­nen pro­fii­li avat­tu­na Face­boo­kis­sa. Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta puo­les­taan hal­li­taan muun muas­sa mai­non­nan maksuvälineitä.

Face­book ohjaa sinua eteen­päin yri­tys­si­vua luo­des­sa ja saat näin lai­tet­tua perus­a­se­tuk­set kun­toon sivul­le­si. Näi­hin perus­a­se­tuk­siin kuu­luu muun muas­sa yhteys­tie­dot, net­ti­si­vut ja kaik­ki muut vas­taa­vat tie­dot. Face­book kysyy myös muu­ta­man kysy­myk­sen yri­tyk­se­si toi­min­taan liittyen.

Kun tie­dot on kir­jat­tu yri­tys­si­vul­le on hyvä vali­ta kuvat. Kuvia tuli­si olla vähin­tään yksi kan­si­ku­va ja yksi pro­fii­li­ku­va, toki enem­män­kin voi lait­taa jos niin halu­aa. Kuvien tuli­si edus­taa mah­dol­li­sim­man hyvin yri­tys­tä­si ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan jo ker­toa hie­man mitä sivuil­la tarjotaan.

Verkkokauppa Facebookissa - kaupan avaaminen

Kun yri­tys­si­vu on luo­tu ja sin­ne on lai­tet­tu kaik­ki oleel­li­set kuvat sekä tie­dot on hyvä het­ki siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen eli miten ava­taan itse verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Tämä käy hyvin hel­pos­ti, mene yri­tys­si­vusi koti­si­vul­le ja avaa siel­tä kan­si­ku­van ala­puo­lel­ta “lisää” valik­ko. Avau­tu­vas­ta vali­kos­ta valit­se kaup­pa ja seu­raa Face­boo­kin ohjei­ta ja pian sinul­la onkin jo oma verk­ko­kaup­pa­si Face­boo­kis­sa. Kat­so kuva:

Verk­ko­kau­pan avaa­mi­ses­sa ei kes­tä kau­aa ja se on sel­keäs­ti ohjat­tu Face­boo­kin puo­les­ta, joten tätä vai­het­ta ei kan­na­ta ujos­tel­la mis­sään tapauk­ses­sa. Avaus­pro­ses­sis­sa on vii­si vai­het­ta ja sit­ten se onkin tosi­aan jo valmis. 

Mikä­li aiot käyt­tää jotain mak­sun välit­tä­jää on se hyvä olla val­mii­na jo kun kaup­paa ava­taan. Vaik­ka Face­book tar­jo­aa myös hel­pon vaih­toeh­don, jos­sa osta­jat ohjau­tu­vat sinun mes­sen­ge­rii­si ja voit hoi­taa las­ku­tuk­sen sitä kaut­ta. Tämä on hyö­dyl­li­nen toi­min­to eten­kin aloit­te­le­vil­le yrit­tä­jil­le. Muis­ta kui­ten­kin, että Busi­ness Mana­ger on hyvä olla asen­net­tu­na jo täs­sä vai­hees­sa, kun kaup­paa pystytetään. 

Verkkokauppa Facebookissa - kauppa on auki

Nyt kun kaup­pa on avat­tu sin­ne pitäi­si saa­da kävi­jöi­tä. Luon­nol­li­nen paik­ka saa­da lii­ken­net­tä on tie­ten­kin Face­book ja Ins­ta­gram, joten ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa aloit­taa aktii­vi­nen jul­kai­su­tuo­tan­to. Jul­kai­su­jen tulee olla mie­len­kiin­toi­sia ja hou­ku­tel­la kävi­jöi­tä. Ainoas­taan koke­mus ja tes­taus ker­too mil­lai­set jul­kai­sut tuke­vat par­hai­ten verk­ko­kaup­paa­si Facebookissa. 

Usein orgaa­ni­nen lii­ken­ne ei ole riit­tä­vää kau­pan kan­nat­ta­vaan yllä­pi­toon, sik­si onkin hyvä miet­tiä myös mak­set­tua mai­non­taa lii­ken­teen läh­tee­nä verk­ko­kaup­paan Face­boo­kis­sa.  Mei­dän blo­geis­tam­me löy­tyy pal­jon ohjei­ta miten teh­dä mak­set­tua mai­non­taa ja saa­da verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa kukoistamaan. 

Samoin kuin orgaa­ni­sis­sa pos­tauk­sis­sa myös mai­nok­sis­sa on hyvä tes­ta­ta ja etsiä par­hai­ten toi­mi­via mai­nok­sia. Mie­len­kiin­toi­set jul­kai­sut ja mai­nok­set luon­nol­li­ses­ti kerää­vät eni­ten huo­mio­ta. Mai­nos­ta­mi­nen muu­ten onnis­tuu käte­väs­ti Face­boo­kin Ads Mana­ge­ril­la, joten sekin puo­li on teh­ty helpoksi. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Verkkokauppa Facebookissa - kaupan sisältö

Tähän men­nes­sä on saa­tu teh­tyä jo kaup­pa ja lii­ken­net­tä­kin sin­ne, mut­ta miten­käs se lii­ken­ne muu­tet­tai­siin rahak­si. Tar­koi­tus­han var­mas­ti on, että verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa teki­si posi­tii­vis­ta tulos­ta.

Kau­pan sisäl­tö on yksi oleel­li­sia asioi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat myyn­tiin. Lai­ta siis myy­tä­vis­tä tuot­teis­ta usei­ta hyviä ja havain­nol­lis­ta­via kuvia sekä kuvai­le tuot­tei­ta hyvin. Lai­ta kaup­paan roh­keas­ti osto­ke­hot­tei­ta. Ole val­mis vas­taa­maan asiak­kai­de­si kysy­myk­siin ja pal­ve­le­maan hei­tä mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­teis­sa. Vaik­ka kysees­sä onkin verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa ei asia­kas­pal­ve­lu ole kadon­nut minnekään. 

Verkkokauppa Facebookissa - miksi

Käy­dään täs­sä koh­taa läpi mik­si juu­ri verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Alla luet­te­len muu­ta­man hyvän syyn joil­la kyseis­tä rat­kai­sua voi suositella.

 • Help­pous
 • Sho­pi­fy tuki
 • Ins­ta­gram
 • Mark­ki­noin­ti
 • Ilmai­nen

Aloi­te­taan­pa sit­ten näi­den vah­vuuk­sien pur­ku. Ensim­mäi­se­nä käsit­te­lys­sä help­pous. Tähän onkin vas­tat­tu aika hyvin jo ylä­puo­lel­la eli ei tar­vi­ta mitään sen ihmeel­li­sem­pää kuin Face­book pro­fii­li, yri­tys­ti­li ja busi­ness manager.

Toi­se­na argu­ment­ti­na on Sho­pi­fy-tuki, Sho­pi­fy on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta verk­ko­kaup­pa-alus­tois­ta ja siel­tä pys­tyy tuo­maan tuot­teet suo­raan Face­boo­kin verk­ko­kaup­paan. Tämä on todel­la suu­ri etu eten­kin isom­mil­le kaup­piail­le, joil­la on laa­ja valikoima.

Kol­man­te­na on kir­jat­tu Ins­ta­gram, toden tot­ta Ins­ta­gram kaup­pa tulee vähän niin kuin kau­pan pääl­le, kun sinul­la on verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Nämä kak­si yhdes­sä ovat aika kova yhdistelmä.

Nel­jän­te­nä lis­tal­la on mark­ki­noin­ti ja se joh­tuu puh­taas­ti suu­ris­ta käyt­tä­jä­mää­ris­tä joi­ta Face­book ja Ins­ta­gram yhdes­sä kerää­vät. Näil­lä kah­del­la on yhteen las­ket­tu­na mil­jar­de­ja kuu­kausit­tai­sia käyt­tä­jiä, joten siel­lä on var­mas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta.

Nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat vie­lä­pä omal­la muka­vuusa­lu­eel­laan, kun he surf­fai­le­vat sovel­luk­sis­sa. Hei­dät voi tavoit­taa joko orgaa­ni­ses­ti tai mai­non­nal­la. Molem­mat tavat voi­vat toi­mia ja ainoas­taan kokei­le­mal­la sinul­le sel­vi­ää kum­pi on sinun kau­pal­le­si parem­pi tai ehkä se on molem­mat yhdessä.

Edullista kauppaa

Vii­mei­se­nä koh­ta­na on lis­tal­la kau­pan kus­tan­nuk­set eli verk­ko­kau­pan edul­li­suus. Itse verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa ei todel­la­kaan mak­sa mitään. Toki jos käy­tös­sä on jokin mak­sun­vä­lit­tä­jä se perii sil­ti omat kulun­sa mak­suis­ta, mut­ta Face­book ei peri kulu­ja kau­pan perus­ta­mi­ses­ta tai ylläpitämisestä.

Face­book halu­aa teh­dä kau­pan pyö­rit­tä­mi­sen mah­dol­li­sim­man hel­pok­si käyt­tä­jil­le. Face­boo­kin oma moti­vaa­tio kaup­po­jen tuke­mi­seen löy­tyy mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta. Tämä ei suin­kaan ole mikään pie­ni sum­ma, mut­ta joka tapauk­ses­sa kau­pan ilmai­suus kan­nat­taa hyö­dyn­tää ja tes­ta­ta miten oma verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa läh­tee pyörimään.

Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä oli apua ja saat oman verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa pro­jek­ti­si tulil­le. Mikä­li mat­kan var­rel­la herää jotain kysyt­tä­vää kan­nat­taa olla yhtey­des­sä mei­dän asian­tun­te­vaan poruk­kaan, Kubla jee­saa kyllä 😉

Ota yhteyt­tä!
Verkkokauppa Facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy