Verkkokauppa Facebookissa 

Verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa? Aloi­te­taan tämä kir­joi­tus oma­koh­tai­sil­la koke­muk­sil­la ihan täs­tä vii­mei­sen vii­kon ajal­ta. Olen hake­nut pos­tis­ta kak­si eri­lais­ta kän­nyk­kä­te­li­net­tä autoon, ne on ostet­tu eri verk­ko­kau­pois­ta. Olen hake­nut 3-pac­kin boxe­rei­ta ja odo­tan saa­pu­vak­si hup­pa­ria sekä fit­ness­kel­loa. Huo­men­na illal­la saa­puu mei­dän mel­kein vii­kot­tai­nen ruo­ka­ti­laus. Nämä kaik­ki on ostet­tu siis verk­ko­kau­pois­ta. Mis­tä oli­sin osta­nut nämä kym­me­nen vuot­ta sit­ten? Toden­nä­köi­ses­ti en ensin­nä­kään oli­si osta­nut kaik­kea tuo­ta ja sen mitä oli­sin osta­nut oli­sin osta­nut fyy­si­ses­ti kaupasta.

Muu­tos on ollut aika hur­ja vii­me vuo­sien aika­na emme­kä ole palaa­mas­sa takai­sin van­haan eli jos myyt jotain, kan­nat­taa sitä myy­dä myös ver­kos­sa. Verk­ko­kaup­po­ja on monen­lai­sia, mut­ta täs­sä kes­ki­tym­me nyt pää­asias­sa Face­boo­kiin ja sii­hen miten verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa toi­mii. Sen kyl­kiäi­se­nä tulee muu­ten Ins­ta­gram kaup­pa myös.

Verkkokauppa Facebookissa - ensi askeleet

Jot­ta verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa saa­daan avat­tua pitää ensin perus­taa Face­book yri­tys­si­vu ja on suo­si­tel­ta­vaa ava­ta myös Busi­ness Mana­ger. Yri­tys­si­vu on vähän kuin yri­tyk­sen pro­fii­li Face­boo­kis­sa ja toi­mii avat­ta­van kau­pan poh­ja­na. Yri­tys­si­vua var­ten sinul­la tulee olla oma hen­ki­lö­koh­tai­nen pro­fii­li avat­tu­na Face­boo­kis­sa. Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta puo­les­taan hal­li­taan muun muas­sa mai­non­nan maksuvälineitä.

Face­book ohjaa sinua eteen­päin yri­tys­si­vua luo­des­sa ja saat näin lai­tet­tua perus­a­se­tuk­set kun­toon sivul­le­si. Näi­hin perus­a­se­tuk­siin kuu­luu muun muas­sa yhteys­tie­dot, net­ti­si­vut ja kaik­ki muut vas­taa­vat tie­dot. Face­book kysyy myös muu­ta­man kysy­myk­sen yri­tyk­se­si toi­min­taan liittyen.

Kun tie­dot on kir­jat­tu yri­tys­si­vul­le on hyvä vali­ta kuvat. Kuvia tuli­si olla vähin­tään yksi kan­si­ku­va ja yksi pro­fii­li­ku­va, toki enem­män­kin voi lait­taa jos niin halu­aa. Kuvien tuli­si edus­taa mah­dol­li­sim­man hyvin yri­tys­tä­si ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan jo ker­toa hie­man mitä sivuil­la tarjotaan.

Verkkokauppa Facebookissa - kaupan avaaminen

Kun yri­tys­si­vu on luo­tu ja sin­ne on lai­tet­tu kaik­ki oleel­li­set kuvat sekä tie­dot on hyvä het­ki siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen eli miten ava­taan itse verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Tämä käy hyvin hel­pos­ti, mene yri­tys­si­vusi koti­si­vul­le ja avaa siel­tä kan­si­ku­van ala­puo­lel­ta “lisää” valik­ko. Avau­tu­vas­ta vali­kos­ta valit­se kaup­pa ja seu­raa Face­boo­kin ohjei­ta ja pian sinul­la onkin jo oma verk­ko­kaup­pa­si Face­boo­kis­sa. Kat­so kuva:

Verk­ko­kau­pan avaa­mi­ses­sa ei kes­tä kau­aa ja se on sel­keäs­ti ohjat­tu Face­boo­kin puo­les­ta, joten tätä vai­het­ta ei kan­na­ta ujos­tel­la mis­sään tapauk­ses­sa. Avaus­pro­ses­sis­sa on vii­si vai­het­ta ja sit­ten se onkin tosi­aan jo valmis. 

Mikä­li aiot käyt­tää jotain mak­sun välit­tä­jää on se hyvä olla val­mii­na jo kun kaup­paa ava­taan. Vaik­ka Face­book tar­jo­aa myös hel­pon vaih­toeh­don, jos­sa osta­jat ohjau­tu­vat sinun mes­sen­ge­rii­si ja voit hoi­taa las­ku­tuk­sen sitä kaut­ta. Tämä on hyö­dyl­li­nen toi­min­to eten­kin aloit­te­le­vil­le yrit­tä­jil­le. Muis­ta kui­ten­kin, että Busi­ness Mana­ger on hyvä olla asen­net­tu­na jo täs­sä vai­hees­sa, kun kaup­paa pystytetään. 

Verkkokauppa Facebookissa - kauppa on auki

Nyt kun kaup­pa on avat­tu sin­ne pitäi­si saa­da kävi­jöi­tä. Luon­nol­li­nen paik­ka saa­da lii­ken­net­tä on tie­ten­kin Face­book ja Ins­ta­gram, joten ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa aloit­taa aktii­vi­nen jul­kai­su­tuo­tan­to. Jul­kai­su­jen tulee olla mie­len­kiin­toi­sia ja hou­ku­tel­la kävi­jöi­tä. Ainoas­taan koke­mus ja tes­taus ker­too mil­lai­set jul­kai­sut tuke­vat par­hai­ten verk­ko­kaup­paa­si Facebookissa. 

Usein orgaa­ni­nen lii­ken­ne ei ole riit­tä­vää kau­pan kan­nat­ta­vaan yllä­pi­toon, sik­si onkin hyvä miet­tiä myös mak­set­tua mai­non­taa lii­ken­teen läh­tee­nä verk­ko­kaup­paan Face­boo­kis­sa.  Mei­dän blo­geis­tam­me löy­tyy pal­jon ohjei­ta miten teh­dä mak­set­tua mai­non­taa ja saa­da verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa kukoistamaan. 

Samoin kuin orgaa­ni­sis­sa pos­tauk­sis­sa myös mai­nok­sis­sa on hyvä tes­ta­ta ja etsiä par­hai­ten toi­mi­via mai­nok­sia. Mie­len­kiin­toi­set jul­kai­sut ja mai­nok­set luon­nol­li­ses­ti kerää­vät eni­ten huo­mio­ta. Mai­nos­ta­mi­nen muu­ten onnis­tuu käte­väs­ti Face­boo­kin Ads Mana­ge­ril­la, joten sekin puo­li on teh­ty helpoksi. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Verkkokauppa Facebookissa - kaupan sisältö

Tähän men­nes­sä on saa­tu teh­tyä jo kaup­pa ja lii­ken­net­tä­kin sin­ne, mut­ta miten­käs se lii­ken­ne muu­tet­tai­siin rahak­si. Tar­koi­tus­han var­mas­ti on, että verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa teki­si posi­tii­vis­ta tulos­ta.

Kau­pan sisäl­tö on yksi oleel­li­sia asioi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat myyn­tiin. Lai­ta siis myy­tä­vis­tä tuot­teis­ta usei­ta hyviä ja havain­nol­lis­ta­via kuvia sekä kuvai­le tuot­tei­ta hyvin. Lai­ta kaup­paan roh­keas­ti osto­ke­hot­tei­ta. Ole val­mis vas­taa­maan asiak­kai­de­si kysy­myk­siin ja pal­ve­le­maan hei­tä mah­dol­li­sis­sa ongel­ma­ti­lan­teis­sa. Vaik­ka kysees­sä onkin verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa ei asia­kas­pal­ve­lu ole kadon­nut minnekään. 

Verkkokauppa Facebookissa - miksi

Käy­dään täs­sä koh­taa läpi mik­si juu­ri verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Alla luet­te­len muu­ta­man hyvän syyn joil­la kyseis­tä rat­kai­sua voi suositella.

 • Help­pous
 • Sho­pi­fy tuki
 • Ins­ta­gram
 • Mark­ki­noin­ti
 • Ilmai­nen

Aloi­te­taan­pa sit­ten näi­den vah­vuuk­sien pur­ku. Ensim­mäi­se­nä käsit­te­lys­sä help­pous. Tähän onkin vas­tat­tu aika hyvin jo ylä­puo­lel­la eli ei tar­vi­ta mitään sen ihmeel­li­sem­pää kuin Face­book pro­fii­li, yri­tys­ti­li ja busi­ness manager.

Toi­se­na argu­ment­ti­na on Sho­pi­fy-tuki, Sho­pi­fy on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta verk­ko­kaup­pa-alus­tois­ta ja siel­tä pys­tyy tuo­maan tuot­teet suo­raan Face­boo­kin verk­ko­kaup­paan. Tämä on todel­la suu­ri etu eten­kin isom­mil­le kaup­piail­le, joil­la on laa­ja valikoima.

Kol­man­te­na on kir­jat­tu Ins­ta­gram, toden tot­ta Ins­ta­gram kaup­pa tulee vähän niin kuin kau­pan pääl­le, kun sinul­la on verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa. Nämä kak­si yhdes­sä ovat aika kova yhdistelmä.

Nel­jän­te­nä lis­tal­la on mark­ki­noin­ti ja se joh­tuu puh­taas­ti suu­ris­ta käyt­tä­jä­mää­ris­tä joi­ta Face­book ja Ins­ta­gram yhdes­sä kerää­vät. Näil­lä kah­del­la on yhteen las­ket­tu­na mil­jar­de­ja kuu­kausit­tai­sia käyt­tä­jiä, joten siel­lä on var­mas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta.

Nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat vie­lä­pä omal­la muka­vuusa­lu­eel­laan, kun he surf­fai­le­vat sovel­luk­sis­sa. Hei­dät voi tavoit­taa joko orgaa­ni­ses­ti tai mai­non­nal­la. Molem­mat tavat voi­vat toi­mia ja ainoas­taan kokei­le­mal­la sinul­le sel­vi­ää kum­pi on sinun kau­pal­le­si parem­pi tai ehkä se on molem­mat yhdessä.

Edullista kauppaa

Vii­mei­se­nä koh­ta­na on lis­tal­la kau­pan kus­tan­nuk­set eli verk­ko­kau­pan edul­li­suus. Itse verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa ei todel­la­kaan mak­sa mitään. Toki jos käy­tös­sä on jokin mak­sun­vä­lit­tä­jä se perii sil­ti omat kulun­sa mak­suis­ta, mut­ta Face­book ei peri kulu­ja kau­pan perus­ta­mi­ses­ta tai ylläpitämisestä.

Face­book halu­aa teh­dä kau­pan pyö­rit­tä­mi­sen mah­dol­li­sim­man hel­pok­si käyt­tä­jil­le. Face­boo­kin oma moti­vaa­tio kaup­po­jen tuke­mi­seen löy­tyy mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta. Tämä ei suin­kaan ole mikään pie­ni sum­ma, mut­ta joka tapauk­ses­sa kau­pan ilmai­suus kan­nat­taa hyö­dyn­tää ja tes­ta­ta miten oma verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa läh­tee pyörimään.

Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä oli apua ja saat oman verk­ko­kaup­pa Face­boo­kis­sa pro­jek­ti­si tulil­le. Mikä­li mat­kan var­rel­la herää jotain kysyt­tä­vää kan­nat­taa olla yhtey­des­sä mei­dän asian­tun­te­vaan poruk­kaan, Kubla jee­saa kyllä 😉

Ota yhteyt­tä!
Verkkokauppa Facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy