Amazon verk­ko­kaup­pa on useil­la mit­ta­reil­la maa­il­man suu­rin verk­ko­kaup­pa ja jat­kaa tasai­ses­ti kas­vu­aan. Nyt tähän aihee­seen on hyvä tutus­tua kos­ka Amazon on ilmoit­ta­nut tuo­van­sa verk­ko­kaup­pan­sa myös Suo­meen lähiai­koi­na. Spe­ku­loin­tia on käy­ty jo vuo­sia tar­kas­ta aika­tau­lus­ta, mut­ta uuden mark­ki­nan avaa­mi­nen on Amazo­nin tar­kas­ti suo­je­le­mia salai­suuk­sia. Eli edel­leen vas­taus Amazon verk­ko­kau­pan avau­tu­mi­seen Suo­mes­sa on - lähiaikoina.

Amazon verkkokauppa toimii myös hakukoneena

Amazon on pait­si verk­ko­kaup­pa, myös yksi maa­il­man suo­si­tuim­pia haku­ko­nei­ta kun asia­kas etsii tie­toa tuot­teis­ta. Ero­na Googleen on kui­ten­kin se että Amazo­nin haku­ko­nees­ta teh­dään haku­ja suo­raan tar­pee­seen, kun ollaan osta­mas­sa tuo­tet­ta jo aivan lähiai­koi­na, tai halu­taan ostaa tuo­te välit­tö­mäs­ti. Suu­rin osa Googles­sa tapah­tu­vis­ta hauis­ta on tie­don kerää­mis­tä ja tar­peek­si tie­toa saa­tu­aan asia­kas on val­mis osta­maan ja siir­tyy vii­mei­seen vai­hee­seen etsi­mään tie­toa Amazon verk­ko­kaup­pa hakukoneesta.

Alla kuva Amazon verk­ko­kau­pas­ta, jos­sa on etsit­ty tie­toa ulkoi­ses­ta näy­tös­tä (exter­nal display). Suo­mes­sa useat ihmi­set käyt­tä­vät verkkokauppa.com sivus­toa tuot­tei­den ja tuo­te­tie­don etsi­mi­seen, mut­ta tämä voi hyvin­kin muut­tua, kun Amazon saa­puu Suo­meen ja sit­ten alla ole­van kuvan haku­kent­tä tulee sinul­le­kin tutuk­si ehkä jopa päivittäin.

Amazon verkkokauppa
Esi­merk­ki Amazon verk­ko­kau­pan tuotehausta

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tuotteiden optimointi Amazonin verkkokaupassa

Amazon verk­ko­kau­pas­sa tuot­tei­ta opti­moi­daan samoil­la peri­aat­teil­la kuin opti­moit myös yri­tyk­se­si koti­si­vu­ja. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että Amazo­nis­sa käy­te­tään hei­dän omaa jul­kai­su­jär­jes­tel­mään­sä ja mah­dol­li­suu­ksia on vähem­män kuin esi­mer­kik­si WordPres­sil­lä teh­dyis­sä koti­si­vuis­sa. Suu­rin mer­ki­tys Amazon verk­ko­kaup­paa opti­moi­taes­sa on leipätekstillä/sisällöllä ja kuin­ka pal­jon tuo­tet­ta­si oste­taan kai­ken kaik­ki­aan. Amazon antaa myös suo­rat ohjeet tuot­tei­den opti­moin­tiin ja alta löy­dät sii­hen tar­kem­pia ohjeita.

Tuot­tei­den opti­moin­nin ohjeet (Amazon verkkokauppa)

Amazon verk­ko­kaup­pa näyt­tää tuot­teen perus­tie­dot näin

Hakukoneoptimointi - omat kotisivut vs Amazon verkkokauppa

Amazon verk­ko­kaup­pa opti­moi­daan suu­rim­mak­si osak­si samoil­la peri­aat­teil­la kuin nor­maa­lit yri­tyk­sen koti­si­vut. On kui­ten­kin hyvä ottaa muu­ta­mia seik­ko­ja huo­mioon, kun haluat että yri­tyk­se­si Amazon tuot­teet näky­vät haku­tu­lok­sis­sa mah­dol­li­sim­man ylhäällä.

 • Amazo­nin verk­ko­kaup­pa kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti tark­koi­hin yksit­täi­siin sanoi­hin (haku­ko­ne­op­ti­moin­ti Googles­sa kes­kit­tyy myös sanayhdistelmiin)
 • Amazon arvos­taa eri­tyi­ses­ti myös saa­tu­ja arvos­te­lui­ta ja käyttäjäkokemuksia
 • Saat myös laa­tu­pis­tei­tä hyväs­tä suo­riu­tu­mi­ses­ta Amazo­nin kump­pa­ni­na ja verk­ko­kaup­pa­si myynnistä
 • Saat myös pis­tei­tä myy­mie­si tuo­te­mal­lien mukaan eli mitä enem­män tuot­tei­ta sen parempi
 • Ulkoi­sil­la lin­keil­lä ei ole Amazo­nin verk­ko­kau­pas­sa juu­ri­kaan mer­ki­tys­tä Amazo­nin haku­ko­neen optimoinnissa

Amazon verkkokaupan mainostaminen

Amazon verk­ko­kaup­paa voi­daan mai­nos­taa nor­maa­liin tapaan Googles­sa, somes­sa ja esi­mer­kik­si ban­ne­ri­mai­non­nal­la. Tämän lisäk­si on hyvä pereh­tyä Amazo­nin omaan mai­nos­työ­ka­luun nimel­tään Amazon Mar­ke­ting Ser­vices (AMS).

Mai­nos­työ­ka­lus­sa on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä esi­mer­kik­si Google Ads-työ­ka­luun. Kum­mas­sa­kin mak­sat jokai­ses­ta kli­kis­tä ja hyvin laa­di­tut mai­nok­set saa­vat enem­män näyt­tö­jä ja saat enem­män kaup­po­ja. Lisäk­si AMS tar­jo­aa kol­me help­poa vaih­toeh­toa tuot­tei­den mai­nos­ta­mi­seen. Voit mai­nos­taa näil­lä tavoil­la täl­lä het­kel­lä Amazon verkkokaupassa:

 • Spon­so­red Pro­ducts - Suo­raan käy­tet­tyyn hakusa­naan perus­tu­va mai­nos, jol­la nos­te­taan halut­tua tuo­tet­ta esille
 • Spon­so­red brands - Voi mai­nos­taa halua­mil­la­si hakusa­noil­la useam­pia­kin tuot­tei­ta poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaillesi
 • Display Ads - Tämä on myös Googles­ta tut­tu ”remar­ke­ting”, eli uudel­leen mai­non­ta sivus­tol­la­si jo käy­neil­le asiakkaillesi

Miten kannattaa edetä?

Voit perus­taa ilmai­sek­si verk­ko­kau­pan itsel­le­si Amazo­nin omaan jär­jes­tel­mään ja har­joi­tel­la jo val­miik­si ennen Amazo­nin ran­tau­tu­mis­ta Suomeen. 

Täs­sä vai­hees­sa on hyvä vali­ta joko UK tai sit­ten USA kaup­pa­pai­kak­si kos­ka vie­lä Suo­mes­sa ei ole Amazon verk­ko­kaup­pa mah­dol­li­suut­ta. Kol­mas vaih­toeh­to oli­si Sak­san valit­se­mi­nen ja mikä­li koet Sak­san mie­len­kiin­toi­se­na kaup­pa­paik­ka­na ja kie­li­tai­toa löy­tyy, niin sit­ten myös EU suo­sii tätä vaihtoehtoa. 

Mikä­li myyt tuot­tei­ta­si verk­ko­kau­pas­sa niin Amazon on vält­tä­mä­tön myyn­ti­ka­na­va myös sinun yri­tyk­sel­le­si. Voit sil­ti myy­dä tuot­tei­ta omas­sa­kin verk­ko­kau­pas­sa­si, mut­ta Amazon on otta­nut yllät­tä­vän nopeas­ti useis­sa mais­sa maan suu­rim­man verk­ko­kau­pan tit­te­lin. Älä siis jää nuo­le­maan näp­pe­jä­si, vaan tar­tu tilai­suu­teen vii­meis­tään, kun Amazon verk­ko­kaup­pa ava­taan Suomeen.

Mark­ki­noin­ti­stra­te­gia verk­ko­kau­pal­le­si? Ota yhteyttä!

Amazon verkkokauppa etusivu
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Verkkokaupan perustaminen
 • Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen - onko se kannattavaa?
 • Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Asiak­kaat teke­vät osto­pää­tök­siä jat­ku­vas­ti useam­min ver­kos­sa ja vaik­ka tuo­tet­ta… Jat­ka lukemista
 • verkkokaupan digimarkkinointi
 • Verk­ko­kau­pan digimarkkinointi
 • Kaik­ki­han siel­lä ovat, ver­kos­sa siis. Yhä useam­min ostok­set kli­ka­taan kotiin verk­ko­kau­pan kaut­ta sen sijaan, että… Jat­ka lukemista
 • Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Täysi tyytyväisyystakuu

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy