Facebook kuvakoot – valitse näistä mainokseesi sopiva 

Nyt tark­ka­na kuin pork­ka­na nii­den kuva­ko­ko­jen kans­sa! Suo­si­tus­ten mukai­set Face­book kuva­koot on mää­ri­tel­ty tark­kaan sen mukaan, mikä toi­mii ja mikä ei. Mai­nok­sis­sa käy­tet­tä­vät kuvat vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, kuin­ka vas­taa­not­ta­vai­sia Face­boo­kin käyt­tä­jät nii­tä koh­taan ovat. Kuva­si­säl­lön lisäk­si kuvan muo­dol­la on mer­ki­tys­tä sii­hen, kuin­ka pal­jon teho­ja mai­non­nal­la voit saa­vut­taa. Kubla on lis­tan­nut tähän kir­joi­tuk­seen tär­keim­mät Face­book kuva­koot, jois­ta valit­set näp­pä­räs­ti mai­nok­see­si sopivan!

Suunnitteletko mainosta Facebookiin? Huomioi Facebook-kuvakoot sekä nämä kolme asiaa

Ei rii­tä, että mai­nok­seen on valit­tu kau­nis mai­nos­ku­va ja sen yhtey­teen runoil­tu kiva teks­ti. Mai­nos­ta suun­ni­tel­taes­sa on otet­ta­va huo­mioon Face­book-kuva­koot sekä muu­ta­ma muu spek­si: kuva­koon lisäk­si on huo­mioi­ta­va tie­dos­to­tyyp­pi, kuva­suh­de sekä teks­tin määrä.

Tiedostotyyppi

Valit­se Face­book mai­nok­seen kuva, joka on tie­dos­to­tyy­pil­tään .jpg tai .png.

Kuvasuhde

Tämän jäl­keen huo­mioi, että kuvan leveys suh­tees­sa kor­keu­teen istuu välil­le 1.91:1-4:5. Ylei­sin kuva­suh­de on juu­ri­kin ensim­mäi­nen 1.91:1, joka vas­taa pik­se­li­ko­koa 1200 x 628 px. Ylei­sin ei kui­ten­kaan enää ole kai­kis­sa tapauk­sis­sa toi­mi­vin, sil­lä mobii­li­käy­tön lisään­tyes­sä kan­nat­taa suo­siol­la siir­tyä kuva­suh­tee­seen 1:1. Täl­löin suo­si­tel­tu Face­book-kuva­ko­ko on 1080 x 1080 px.

Tekstin määrä

Enää Face­book ei rajoi­ta kuvaan tule­van teks­tin mää­rää. Aikai­sem­mal­le rajoi­tuk­sel­le oli kui­ten­kin syyn­sä: Face­book havait­si, että usein täy­teen teks­tiä tun­get­tu kuva ohi­tet­tiin uutis­vir­ras­sa vähä­teks­tis­tä tai teks­ti­tön­tä ver­sio­ta hel­pom­min. Älä siis tur­haan tai­tei­le mai­nos­ku­vaan näyt­tä­vää typo­gra­fi­aa, vaan kes­ki­ty koh­de­ryh­mää puhut­te­le­van vies­tin ja mai­nos­ku­van rakentamiseen.

Kuten mones­sa muus­sa­kin digi­mark­ki­noin­tiin liit­ty­väs­sä asias­sa, myös täs­sä tes­taa­mi­sen kaut­ta sel­vi­ää par­hai­ten se, mikä toi­mii juu­ri sinun yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa. Myös itse mai­nok­sen kuvaus­teks­tin teks­ti­mää­rä – jos­kus yti­me­käs, välil­lä lyy­ri­sem­pi tahi tek­ni­siä yksi­tyis­koh­tia insi­nöö­ri­miel­tä hivel­len avaa­va – sel­vi­ää tes­taa­mi­sen myötä. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook kuvakoot – valitse näistä mainokseesi sopiva

Mobii­li­käy­tön myö­tä pys­ty- ja neliö­for­maa­tit ovat yleis­ty­neet. Jos sinul­la on rajal­li­set resurs­sit graa­fis­ten mate­ri­aa­lien suh­teen, pää­set jo pit­käl­le teke­mäl­lä 1:1 kuva­ma­te­ri­aa­lia. Yli­pään­sä kan­nat­taa vält­tää kovin mata­lia hori­son­taa­li­sia, eli vaa­ka­suun­tai­sia kuva­ko­ko­ja. Niil­lä lähin­nä koris­taa print­tie­sit­tei­tä ja mes­suo­sas­to­jen ylälautoja.

Facebook kuvakoot yhden kuvan mainokseen

Yhden kuvan mai­nos on kai­kis­ta taval­li­sin näky Face­boo­kin uutis­vir­ras­sa. Simp­pe­li mai­nos syn­tyy nopeas­ti vähäl­lä vai­val­la: koh­den­nat, valit­set kuvan, kir­joi­tat teks­tin ja lisäät mai­nok­sen yhtey­teen CTA:n eli ohjaat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le tai -kauppaan.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko syöt­tee­seen:
1200 x 628 px.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko tari­noi­hin:
1080 x 1920 px.

Facebook kuvakoot karusellimainokseen

Karusel­li­mai­nok­set sitout­ta­vat käyt­tä­jiä tehok­kaas­ti. Voit vali­ta jopa kym­me­nen kuvaa rin­nak­kain niin, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi rul­la­ta karusel­lia sivul­le näh­däk­seen loput­kin mie­len­kiin­toi­set kuvat. Jokai­ses­ta kuvas­ta on myös mah­dol­lis­ta ohja­ta kävi­jä eri sivul­le – ensim­mäi­nen kuva voi ohja­ta käyt­tä­jän ken­kä­va­li­koi­man pariin, kun taas toi­ses­ta kuvas­ta käyt­tä­jä voi siir­tyä suo­raan housuos­tok­sil­le. Face­book karusel­li­mai­nos on myös erin­omai­nen kei­no ker­toa tuot­tee­si tai pal­ve­lusi omi­nai­suuk­sis­ta syvem­min. Tämä on toi­mi­va kei­no eten­kin, jos ker­rot­ta­via omi­nai­suuk­sia on paljon.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko syöt­tee­seen:
1080 x 1080 px.

Facebook kuvakoot kokoelmamainokseen

Kokoel­ma­mai­nok­sen (col­lec­tion ad) avul­la voit esi­tel­lä yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä useam­man tuot­teen. Etum­mai­sek­si kan­nat­taa vali­ta video, joka saa kävi­jän pysäh­ty­mään ja kiin­nos­tu­maan. Sen alle sopi­vat tuo­te­ku­vat, jot­ka ohjaa­vat kävi­jän kuvaa pai­na­mal­la suo­raan ostok­sil­le. Käte­vää ja taa­tus­ti toimivaa!

Jos sinul­ta ei löy­dy video­ta, voit käyt­tää kokoel­ma­mai­nok­ses­sa myös still-kuvaa. Täl­löin kuva­ko­ko on 1080 x 1080 px. 

Neljä vinkkiä Facebook-kuvamainoksen laatimiseen

Jot­ta aihe ei pyö­ri­si täy­sin tyl­säl­tä tun­tu­vien, mut­ta ääret­tö­mien tär­kei­den spek­sien ympä­ril­lä, keven­ne­tään tun­nel­maa nel­jäl­lä vin­kil­lä Face­book-kuva­mai­nok­sen laa­ti­mi­seen. Onnis­tu­nut Face­book mai­nos saa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mät nau­laan­tu­maan mai­nok­seen oitis, sil­lä tois­ta mahis­ta har­vem­min tulee. Tee vai­ku­tus ensi­kät­te­lys­sä ja tar­tut takuul­la asiak­kaan mie­leen kuin takiainen!

Valitse kuva, joka vangitsee katseen

Saman mai­nok­sen toi­mi­vuut­ta kan­nat­taa kokeil­la useam­mal­la eri kuval­la, sil­lä toi­sen­lai­nen kuva toi­mii toi­sil­le parem­min. Voit myös teh­dä yhden kuvan mai­nok­sen sijaan karusel­li­mai­nok­sen, joka näyt­tää useam­man kuvan rin­nak­kain samas­sa mai­nok­ses­sa. Tuo­te pöt­köt­tä­mäs­sä pöy­däl­lä tai käyt­töyh­tey­des­sä ovat myös hyviä kuvausi­deoi­ta, jois­ta hakea mai­non­nan A/B tes­tauk­seen uut­ta potkua.

Välitä viesti tehokkaasti

Käyt­tä­jät selaa­vat syöt­teen läpi vauh­dil­la, jon­ka pysäyt­tää ainoas­taan tar­peek­si kiin­nos­ta­va mai­nos. Näy­tä sel­keäs­ti, mitä myyt, mikä on brän­di­si ja mil­lai­nen on logo­si. Kovim­mat myyn­ti­val­tit kan­nat­taa nos­taa ensim­mäi­sek­si esiin: käyt­tä­jien peu­ka­lot rul­laa­vat nopeas­ti jo seu­raa­van sisäl­lön pariin, jos et onnis­tu herät­tä­mään mielenkiintoa.

Esikatsele luomuksesi

Näet val­miin mai­nok­se­si Face­boo­kin mal­li­kes­kuk­sen avul­la samal­la taval­la kuin koh­de­ryh­mä­si – pys­tyt hyp­pää­mään het­kek­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan saap­pai­siin. Iski­si­kö luo­ma­si mai­nos sinuun uutisvirrassa?

Oli­pa bud­jet­ti­si euro, sata­nen tai ton­ni – Kubla aut­taa yri­tyk­se­si Face­book-mark­ki­noin­nin alkuun!

Luit aivan oikein, oikein teh­ty­nä Face­book-mark­ki­noin­ti tuo tulok­sia myös kark­ki­pus­sin hin­nal­la - Face­book mai­non­nan hin­ta ei siis ole vält­tä­mät­tä kal­lis. Kubla aut­taa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin alkuun tai mikä­li mark­ki­noin­nis­sa on jo pääs­ty alkua pidem­mäl­le, antaa Kubla kikat mai­non­nan vie­mi­seen seu­ra­val­le tasol­le – ota yhteyt­tä jo tänään.

Ota yhteyt­tä!
Facebook kuvakoot
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy