Yrityksen Facebook sivu - Pitääkö meilläkin olla sellainen? 

Tähän kysy­myk­seen tör­mää nyky­ään vie­lä yllät­tä­vän usein. Sii­hen voi­si vas­ta­ta vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä: onko teil­lä asiak­kai­ta? Yri­tyk­sen Face­book sivu nimit­täin toi­mii mones­ti hyvin lähel­lä asia­kas­ta. Se on hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä ja on usein vähem­män viral­li­nen kuin yri­tyk­sen verkkosivut.

Yri­tyk­sen Face­book sivu­jen hal­lin­ta on hyvin help­poa, joten sekään ei ole syy jät­tää nii­tä perus­ta­mat­ta. Seu­raa­vak­si käym­me­kin hie­man läpi perus­tei­ta Yri­tyk­sen Face­book sivui­hin liit­tyen. Ota­pa siis muka­va asen­to vaik­ka ei tämä artik­ke­lin luke­mi­nen kau­aa vie 🙂

Niin ja jos sinus­ta yri­tyk­sen Face­book sivun perus­ta­mi­nen tun­tuu han­ka­lal­ta niin ei hätää, lue ihmees­sä tämä blo­gi-kir­joi­tus “Ota Face­book yri­tys­ti­li käyt­töön - näin se teh­dään!”. Kysei­ses­sä artik­ke­lis­sa käy­dään yri­tys­ti­lin eli yri­tyk­sen Face­book sivun perus­ta­mi­nen yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi.

Yrityksen Facebook sivu - miksi se kannattaa olla olemassa?

Mie­ti­tään­pä alkuun mik­si Yri­tyk­sel­lä sit­ten kan­nat­taa olla Face­book-sivu. Edel­lä tuli­kin mai­nit­tua jo se, että Face­book on lähel­lä asia­kas­ta eli se on monel­le ensim­mäi­nen paik­ka etsiä tie­toa tai olla yhtey­des­sä yri­tyk­seen. Nämä mie­les­tä­ni ovat jo tar­peek­si pai­na­vat syyt olla esil­lä Facebookissa.

Yri­tyk­sen Face­book sivu on myös erin­omai­nen kana­va jakaa sisäl­töä yri­tyk­sen nykyi­sil­le ja poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Siel­lä voi­daan kom­mu­ni­koi­da asiak­kai­den kans­sa, kysyä heil­tä mie­li­pi­tei­tä ja mik­sei vink­ke­jä­kin esi­mer­kik­si tule­viin tuot­tei­siin liittyen.

Yri­tyk­sen Face­book-sivus­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta odot­taa auto­maat­tis­ta ja maa­gis­ta yri­tys­toi­min­nan boos­taa­jaa - pelk­kä orgaa­ni­nen näky­vyys ei aina rii­tä.

Yrityksen Facebook sivu - mitä sinne laitetaan?

Sivuil­le pitää lait­taa aina­kin yri­tyk­sen perus­tie­dot ja mie­lel­lään hie­man enem­män­kin. Ensiar­voi­sen tär­ke­ää on lait­taa sivuil­le päi­vi­te­tyt tie­dot yri­tyk­ses­tä ja sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta ja/tai tuot­teis­ta. Tämän lisäk­si yhteys­tie­dot tulee olla ajan tasalla.

Face­book tar­jo­aa monia mah­dol­li­suu­ksia muo­ka­ta yri­tyk­sen face­book sivua halu­tul­la taval­la, näi­hin kan­nat­taa tutus­tua ja hyö­dyn­tää nii­tä par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Yri­tyk­sen Face­book sivun kaut­ta asiak­kaat voi­vat lähet­tää vies­te­jä, joten jos tämä toi­min­to jäte­tään käyt­töön on hyvä sopia heti alkuun kenen vas­tuul­la on nii­hin vas­taa­mi­nen ja mil­lais­ta vas­te­ai­kaa tavoitellaan.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yrityksen Facebook sivu - miten niitä ylläpidetään?

Edel­lis­tä kap­pa­let­ta jat­kaen mitä yri­tyk­sen Face­book sivul­le kan­nat­taa puo­les­taan sisäl­lön näkö­kul­mas­ta lait­taa. Ensim­mäi­se­nä sisäl­lön tulee tie­ten­kin olla koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaa sekä yri­tyk­sen omia arvoa mukai­le­vaa. Ylei­ses­ti ottaen some­ka­na­vat sopi­vat ehkä parem­min ns. kevyem­män ja viih­dyt­tä­väm­män mate­ri­aa­lin jaka­mi­seen kuin tiu­koil­le asia­pi­toi­sil­le sisäl­löil­lö. Toki nii­tä­kin voi pos­ta­ta, mut­ta kan­nat­taa aina­kin peh­mit­tää jul­kai­sua joil­lain jul­kai­sua avaa­vil­la saatesanoilla.

Tek­ni­sen toteu­tuk­sen puo­les­ta yri­tyk­sen Face­book sivuil­le voi lait­taa kuvia, videoi­ta ja link­ke­jä. (Lue lisää: Face­book kuva­koot) Mitä suo­si­tum­paa sisäl­tö on sen parem­min se levi­ää orgaa­ni­ses­ti Face­boo­kin sisäl­lä, joten kan­nat­taa aina­kin välil­lä hie­man myös panos­taa sisäl­lön laa­tuun ja mikä­li mah­dol­lis­ta käyt­tää omia kuvia tai videoi­ta kuva­pank­ki mate­ri­aa­lien sijaan. Myös blo­gi link­ke­jä jul­kais­taan pal­jon, joten jos teil­tä löy­tyy sel­lai­nen niin sitä voi hyvin hyö­dyn­tää Face­boo­kin sisällöissä. 

Yri­tyk­sen perus­tie­to­jen, tuo­te- ja pal­ve­lu­tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sen sekä sisäl­lön tuo­tan­non lisäk­si yri­tyk­sen Face­book sivun yllä­pi­to tar­koit­taa mui­ta­kin teh­tä­viä. On yri­tyk­sen edun mukais­ta, että sivuil­la käy­tyä kes­kus­te­lua seu­ra­taan ja sii­hen osal­lis­tu­taan myös yri­tyk­sen edus­ta­jien toimesta.

Yrityksen Facebook sivu - mites asiakaspalvelu?

Miten yri­tyk­sen Face­book sivua sit­ten voi­daan käyt­tää hyväk­si asia­kas­pal­ve­lus­sa. Kir­joi­tin asias­ta itse asias­sa eril­li­sen blo­gin, jon­ka voit lukea myös halu­tes­sa­si: Asia­kas­pal­ve­lu Face­boo­kin kaut­ta. Kuten alus­sa­kin todet­tiin Face­book sivut ovat lähel­lä asia­kas­ta, joten myös yhtey­den otta­mi­nen on asiak­kail­le help­poa esi­mer­kik­si aikai­sem­min mai­ni­tun cha­tin kaut­ta. Jos chat on jätet­ty käyt­töön niin pitää tosi­aan miet­tiä kuka sitä hoi­taa ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la halu­taan asiak­kail­le vas­ta­ta. Samoin on tär­ke­ää miet­tiä mil­lai­nen kou­lu­tus ja osaa­mi­nen chat-hen­ki­löil­lä tulee olla. Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on mil­lai­set val­tuu­det voi­daan chat-hen­ki­löil­le antaa. Onko tar­koi­tus, että he voi­vat myös rat­koa asiak­kai­den ongel­mia vai vaan toi­mia niin sano­tus­ti vies­tin välittäjinä.

Cha­tin lisäk­si mui­ta asia­kas­pal­ve­lun muo­to­ja yri­tyk­sen Face­book sivul­la on esi­mer­kik­si kom­ment­tei­hin vas­taa­mi­nen ja kes­kus­te­lun yllä­pi­tä­mi­nen, samoin arvos­te­lui­hin on hyvä vas­ta­ta jotain. Jos yri­tys ainoas­taan pos­tai­lee, mut­ta ei osal­lis­tu aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­luun asiak­kai­den kans­sa jää sii­tä hel­pos­ti kyl­mä ja etäi­nen kuva. Täl­lai­nen kuva voi lopul­ta kään­tyä yri­tys­tä vas­taan, kuten alus­sa on todet­tu niin hyvin yllä­pi­det­ty­nä yri­tyk­sen Face­book sivu on help­po kana­va ihmi­sil­le lähes­tyä yri­tys­tä. Mikä­li yri­tys antaa itses­tään välin­pi­tä­mät­tö­män tai kyl­män kuvan Face­boo­kis­sa, saat­taa se hel­pos­ti hei­jas­tua yri­tyk­sen ima­goon myös Face­boo­kin ulkopuolella.

Aina kun kom­mu­ni­koi­daan yri­tyk­sen Face­book sivul­la on hyvä muis­taa muu­ta­ma tär­keä asia. Kom­mu­ni­koin­nin tulee olla lin­jas­sa ylei­sen asia­kas­pal­ve­lun kans­sa, ollaan ystä­väl­li­siä ja luo­daan raken­ta­vaa kes­kus­te­lua asiak­kai­den kans­sa. Kehuis­ta ja hyvis­tä arvos­te­luis­ta on koh­te­lias­ta käy­dä kiit­tä­mäs­sä ja toki nii­den yhtey­des­sä voi myös kysyä tar­ken­ta­via kysy­myk­siä. Samoin neut­raa­lei­hin kom­ment­tei­hin ja arvos­te­lui­hin on hyvä vas­ta­ta ja niis­sä­kin voi kysyä oli­si­ko ollut jotain miten oli­sim­me pys­ty­neet jät­tä­mään posi­tii­vi­sen kuvan vuorovaikutuksesta.

Jos­kus käy myös niin (toi­sil­le useam­min kuin toi­sil­le), että saam­me nega­tii­vis­ta palau­tet­ta. Näi­den hoi­ta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, ensin kan­nat­taa kiit­tää palaut­tees­ta ja ana­ly­soi­da tilan­ne. Mikä­li mah­dol­lis­ta on myös hyvä ker­toa miten jat­kos­sa vas­taa­van tapah­tu­mi­nen pyri­tään estä­mään, jos tähän pyri­tään. Aina kan­nat­taa kom­mu­ni­koi­da rehel­li­ses­ti, niin kuin sano­taan val­heel­la on lyhyet jäl­jet. Voi­daan myös kysyä, miten teh­dyn voi­si hyvit­tää ja saa­da asia­kas tyy­ty­väi­sek­si, tämä­kin sil­loin jos näin aidos­ti toivotaan.

Ehkä kaik­kein ikä­vin tilan­ne on sil­loin kun joku jos­tain syys­tä pää­tyy pur­ka­maan omia nega­tii­vi­sia tun­to­jaan juu­ri tei­dän yri­tyk­sen Face­book sivul­le. Näi­den tilan­tei­den kans­sa tulee olla tark­ka­na, ettei läh­de­tä mukaan väit­te­le­mään vaan pyri­tään rat­kai­se­maan asia rau­han­omai­ses­ti ja rakentavasti.

Extra vinkit yrityksen Facebook sivuista

Usein yri­tyk­set käyt­tä­vät Face­book sivu­ja myös tuo­te­koh­tai­ses­ti eli hyvin menes­ty­vil­le tuot­teil­le ava­taan omat sivut. Nämä tuo­te­si­vut toi­mi­vat muu­ten samoin kuin yri­tyk­sen omat Face­book sivut, nii­den kes­kiös­sä vain on kysei­nen tuote.

Täl­lai­sel­la sivul­la pys­ty­tään kes­kit­ty­mään hyvin yhden tie­tyn tuot­teen mark­ki­noin­tiin sekä samal­la voi­daan tar­jo­ta kysei­sen tuot­teen asiak­kail­le hel­pon tavan olla yhtey­des­sä yritykseen.

Samal­la peri­aat­teel­la voi­daan myös luo­da Face­book ryh­miä tiet­ty­jen tuot­tei­den käyt­tä­jil­le. Näis­sä ryh­mis­sä käyt­tä­jät voi­vat aut­taa toi­nen toi­si­aan saa­maan entis­tä enem­män irti ko. tuot­tees­ta. Näi­den ryh­mien kaut­ta voi­daan olla tehok­kaas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa asiakkaisiin.

Kurk­kaa Kublan Face­book-sivut!

Loppusanat

Toi­vot­ta­vas­ti sait täs­tä blo­gis­ta tar­peek­si tie­toa ja roh­keut­ta perus­taa yri­tyk­sel­len­ne Face­book sivun tai jos teil­lä sel­lai­nen on jo niin ehkä sait täs­tä muu­ta­man hyvän vin­kin nii­den paran­ta­mi­seen. Me Kublal­la olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan, joten mikä­li omat tai­dot tai aika ei rii­tä niin ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä ja kat­so­taan yhdes­sä Tei­dän yri­tyk­sen Face­book sivu kuntoon 🙂

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen facebook sivu
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy