Yrityksen Facebook sivu - Pitääkö meilläkin olla sellainen? 

Tähän kysy­myk­seen tör­mää nyky­ään vie­lä yllät­tä­vän usein. Sii­hen voi­si vas­ta­ta vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä: onko teil­lä asiak­kai­ta? Yri­tyk­sen Face­book sivu nimit­täin toi­mii mones­ti hyvin lähel­lä asia­kas­ta. Se on hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä ja on usein vähem­män viral­li­nen kuin yri­tyk­sen verkkosivut.

Yri­tyk­sen Face­book sivu­jen hal­lin­ta on hyvin help­poa, joten sekään ei ole syy jät­tää nii­tä perus­ta­mat­ta. Seu­raa­vak­si käym­me­kin hie­man läpi perus­tei­ta Yri­tyk­sen Face­book sivui­hin liit­tyen. Ota­pa siis muka­va asen­to vaik­ka ei tämä artik­ke­lin luke­mi­nen kau­aa vie 🙂

Niin ja jos sinus­ta yri­tyk­sen Face­book sivun perus­ta­mi­nen tun­tuu han­ka­lal­ta niin ei hätää, lue ihmees­sä tämä blo­gi-kir­joi­tus “Ota Face­book yri­tys­ti­li käyt­töön - näin se teh­dään!”. Kysei­ses­sä artik­ke­lis­sa käy­dään yri­tys­ti­lin eli yri­tyk­sen Face­book sivun perus­ta­mi­nen yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi.

Yrityksen Facebook sivu - miksi se kannattaa olla olemassa?

Mie­ti­tään­pä alkuun mik­si Yri­tyk­sel­lä sit­ten kan­nat­taa olla Face­book-sivu. Edel­lä tuli­kin mai­nit­tua jo se, että Face­book on lähel­lä asia­kas­ta eli se on monel­le ensim­mäi­nen paik­ka etsiä tie­toa tai olla yhtey­des­sä yri­tyk­seen. Nämä mie­les­tä­ni ovat jo tar­peek­si pai­na­vat syyt olla esil­lä Facebookissa.

Yri­tyk­sen Face­book sivu on myös erin­omai­nen kana­va jakaa sisäl­töä yri­tyk­sen nykyi­sil­le ja poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Siel­lä voi­daan kom­mu­ni­koi­da asiak­kai­den kans­sa, kysyä heil­tä mie­li­pi­tei­tä ja mik­sei vink­ke­jä­kin esi­mer­kik­si tule­viin tuot­tei­siin liittyen.

Yri­tyk­sen Face­book-sivus­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta odot­taa auto­maat­tis­ta ja maa­gis­ta yri­tys­toi­min­nan boos­taa­jaa - pelk­kä orgaa­ni­nen näky­vyys ei aina rii­tä.

Yrityksen Facebook sivu - mitä sinne laitetaan?

Sivuil­le pitää lait­taa aina­kin yri­tyk­sen perus­tie­dot ja mie­lel­lään hie­man enem­män­kin. Ensiar­voi­sen tär­ke­ää on lait­taa sivuil­le päi­vi­te­tyt tie­dot yri­tyk­ses­tä ja sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta ja/tai tuot­teis­ta. Tämän lisäk­si yhteys­tie­dot tulee olla ajan tasalla.

Face­book tar­jo­aa monia mah­dol­li­suu­ksia muo­ka­ta yri­tyk­sen face­book sivua halu­tul­la taval­la, näi­hin kan­nat­taa tutus­tua ja hyö­dyn­tää nii­tä par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Yri­tyk­sen Face­book sivun kaut­ta asiak­kaat voi­vat lähet­tää vies­te­jä, joten jos tämä toi­min­to jäte­tään käyt­töön on hyvä sopia heti alkuun kenen vas­tuul­la on nii­hin vas­taa­mi­nen ja mil­lais­ta vas­te­ai­kaa tavoitellaan.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yrityksen Facebook sivu - miten niitä ylläpidetään?

Edel­lis­tä kap­pa­let­ta jat­kaen mitä yri­tyk­sen Face­book sivul­le kan­nat­taa puo­les­taan sisäl­lön näkö­kul­mas­ta lait­taa. Ensim­mäi­se­nä sisäl­lön tulee tie­ten­kin olla koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­vaa sekä yri­tyk­sen omia arvoa mukai­le­vaa. Ylei­ses­ti ottaen some­ka­na­vat sopi­vat ehkä parem­min ns. kevyem­män ja viih­dyt­tä­väm­män mate­ri­aa­lin jaka­mi­seen kuin tiu­koil­le asia­pi­toi­sil­le sisäl­löil­lö. Toki nii­tä­kin voi pos­ta­ta, mut­ta kan­nat­taa aina­kin peh­mit­tää jul­kai­sua joil­lain jul­kai­sua avaa­vil­la saatesanoilla.

Tek­ni­sen toteu­tuk­sen puo­les­ta yri­tyk­sen Face­book sivuil­le voi lait­taa kuvia, videoi­ta ja link­ke­jä. (Lue lisää: Face­book kuva­koot) Mitä suo­si­tum­paa sisäl­tö on sen parem­min se levi­ää orgaa­ni­ses­ti Face­boo­kin sisäl­lä, joten kan­nat­taa aina­kin välil­lä hie­man myös panos­taa sisäl­lön laa­tuun ja mikä­li mah­dol­lis­ta käyt­tää omia kuvia tai videoi­ta kuva­pank­ki mate­ri­aa­lien sijaan. Myös blo­gi link­ke­jä jul­kais­taan pal­jon, joten jos teil­tä löy­tyy sel­lai­nen niin sitä voi hyvin hyö­dyn­tää Face­boo­kin sisällöissä. 

Yri­tyk­sen perus­tie­to­jen, tuo­te- ja pal­ve­lu­tie­to­jen päi­vit­tä­mi­sen sekä sisäl­lön tuo­tan­non lisäk­si yri­tyk­sen Face­book sivun yllä­pi­to tar­koit­taa mui­ta­kin teh­tä­viä. On yri­tyk­sen edun mukais­ta, että sivuil­la käy­tyä kes­kus­te­lua seu­ra­taan ja sii­hen osal­lis­tu­taan myös yri­tyk­sen edus­ta­jien toimesta.

Yrityksen Facebook sivu - mites asiakaspalvelu?

Miten yri­tyk­sen Face­book sivua sit­ten voi­daan käyt­tää hyväk­si asia­kas­pal­ve­lus­sa. Kir­joi­tin asias­ta itse asias­sa eril­li­sen blo­gin, jon­ka voit lukea myös halu­tes­sa­si: Asia­kas­pal­ve­lu Face­boo­kin kaut­ta. Kuten alus­sa­kin todet­tiin Face­book sivut ovat lähel­lä asia­kas­ta, joten myös yhtey­den otta­mi­nen on asiak­kail­le help­poa esi­mer­kik­si aikai­sem­min mai­ni­tun cha­tin kaut­ta. Jos chat on jätet­ty käyt­töön niin pitää tosi­aan miet­tiä kuka sitä hoi­taa ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la halu­taan asiak­kail­le vas­ta­ta. Samoin on tär­ke­ää miet­tiä mil­lai­nen kou­lu­tus ja osaa­mi­nen chat-hen­ki­löil­lä tulee olla. Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on mil­lai­set val­tuu­det voi­daan chat-hen­ki­löil­le antaa. Onko tar­koi­tus, että he voi­vat myös rat­koa asiak­kai­den ongel­mia vai vaan toi­mia niin sano­tus­ti vies­tin välittäjinä.

Cha­tin lisäk­si mui­ta asia­kas­pal­ve­lun muo­to­ja yri­tyk­sen Face­book sivul­la on esi­mer­kik­si kom­ment­tei­hin vas­taa­mi­nen ja kes­kus­te­lun yllä­pi­tä­mi­nen, samoin arvos­te­lui­hin on hyvä vas­ta­ta jotain. Jos yri­tys ainoas­taan pos­tai­lee, mut­ta ei osal­lis­tu aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­luun asiak­kai­den kans­sa jää sii­tä hel­pos­ti kyl­mä ja etäi­nen kuva. Täl­lai­nen kuva voi lopul­ta kään­tyä yri­tys­tä vas­taan, kuten alus­sa on todet­tu niin hyvin yllä­pi­det­ty­nä yri­tyk­sen Face­book sivu on help­po kana­va ihmi­sil­le lähes­tyä yri­tys­tä. Mikä­li yri­tys antaa itses­tään välin­pi­tä­mät­tö­män tai kyl­män kuvan Face­boo­kis­sa, saat­taa se hel­pos­ti hei­jas­tua yri­tyk­sen ima­goon myös Face­boo­kin ulkopuolella.

Aina kun kom­mu­ni­koi­daan yri­tyk­sen Face­book sivul­la on hyvä muis­taa muu­ta­ma tär­keä asia. Kom­mu­ni­koin­nin tulee olla lin­jas­sa ylei­sen asia­kas­pal­ve­lun kans­sa, ollaan ystä­väl­li­siä ja luo­daan raken­ta­vaa kes­kus­te­lua asiak­kai­den kans­sa. Kehuis­ta ja hyvis­tä arvos­te­luis­ta on koh­te­lias­ta käy­dä kiit­tä­mäs­sä ja toki nii­den yhtey­des­sä voi myös kysyä tar­ken­ta­via kysy­myk­siä. Samoin neut­raa­lei­hin kom­ment­tei­hin ja arvos­te­lui­hin on hyvä vas­ta­ta ja niis­sä­kin voi kysyä oli­si­ko ollut jotain miten oli­sim­me pys­ty­neet jät­tä­mään posi­tii­vi­sen kuvan vuorovaikutuksesta.

Jos­kus käy myös niin (toi­sil­le useam­min kuin toi­sil­le), että saam­me nega­tii­vis­ta palau­tet­ta. Näi­den hoi­ta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, ensin kan­nat­taa kiit­tää palaut­tees­ta ja ana­ly­soi­da tilan­ne. Mikä­li mah­dol­lis­ta on myös hyvä ker­toa miten jat­kos­sa vas­taa­van tapah­tu­mi­nen pyri­tään estä­mään, jos tähän pyri­tään. Aina kan­nat­taa kom­mu­ni­koi­da rehel­li­ses­ti, niin kuin sano­taan val­heel­la on lyhyet jäl­jet. Voi­daan myös kysyä, miten teh­dyn voi­si hyvit­tää ja saa­da asia­kas tyy­ty­väi­sek­si, tämä­kin sil­loin jos näin aidos­ti toivotaan.

Ehkä kaik­kein ikä­vin tilan­ne on sil­loin kun joku jos­tain syys­tä pää­tyy pur­ka­maan omia nega­tii­vi­sia tun­to­jaan juu­ri tei­dän yri­tyk­sen Face­book sivul­le. Näi­den tilan­tei­den kans­sa tulee olla tark­ka­na, ettei läh­de­tä mukaan väit­te­le­mään vaan pyri­tään rat­kai­se­maan asia rau­han­omai­ses­ti ja rakentavasti.

Extra vinkit yrityksen Facebook sivuista

Usein yri­tyk­set käyt­tä­vät Face­book sivu­ja myös tuo­te­koh­tai­ses­ti eli hyvin menes­ty­vil­le tuot­teil­le ava­taan omat sivut. Nämä tuo­te­si­vut toi­mi­vat muu­ten samoin kuin yri­tyk­sen omat Face­book sivut, nii­den kes­kiös­sä vain on kysei­nen tuote.

Täl­lai­sel­la sivul­la pys­ty­tään kes­kit­ty­mään hyvin yhden tie­tyn tuot­teen mark­ki­noin­tiin sekä samal­la voi­daan tar­jo­ta kysei­sen tuot­teen asiak­kail­le hel­pon tavan olla yhtey­des­sä yritykseen.

Samal­la peri­aat­teel­la voi­daan myös luo­da Face­book ryh­miä tiet­ty­jen tuot­tei­den käyt­tä­jil­le. Näis­sä ryh­mis­sä käyt­tä­jät voi­vat aut­taa toi­nen toi­si­aan saa­maan entis­tä enem­män irti ko. tuot­tees­ta. Näi­den ryh­mien kaut­ta voi­daan olla tehok­kaas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa asiakkaisiin.

Kurk­kaa Kublan Face­book-sivut!

Loppusanat

Toi­vot­ta­vas­ti sait täs­tä blo­gis­ta tar­peek­si tie­toa ja roh­keut­ta perus­taa yri­tyk­sel­len­ne Face­book sivun tai jos teil­lä sel­lai­nen on jo niin ehkä sait täs­tä muu­ta­man hyvän vin­kin nii­den paran­ta­mi­seen. Me Kublal­la olem­me aina val­mii­ta aut­ta­maan, joten mikä­li omat tai­dot tai aika ei rii­tä niin ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä ja kat­so­taan yhdes­sä Tei­dän yri­tyk­sen Face­book sivu kuntoon 🙂

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen facebook sivu
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi