Sosiaalisen median ylläpito - näin homma hoituu 

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to jää monel­la brän­dil­lä mui­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vien var­joon, vaik­ka sen mer­ki­tys kas­vaa jat­ku­vas­ti. Monet asiak­kaat odot­ta­vat brän­dien ole­van läs­nä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, niin sisäl­lön­tuo­tan­non kuin asia­kas­pal­ve­lun­kin osal­ta. On erit­täin tär­ke­ää luo­da kes­kus­te­lua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa eli kuun­nel­la asiak­kai­ta, vas­ta­ta kom­ment­tei­hin ja arvioihin.

Täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa ava­taan mitä kaik­kea sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to yri­tyk­sel­tä vaa­tii. Suu­ri osa yri­tyk­sis­tä on jo ymmär­tä­nyt ava­ta tile­jä eri sosi­aa­li­sen median kana­viin, mut­ta se ei sinäl­lään vie­lä pal­joa auta. Jot­ta asiak­kai­ta onnis­tu­taan sitout­ta­maan on sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to eri­tyi­sen tär­ke­ää. Yri­tyk­sen pitää antaa itses­tään läs­nä ole­va vaikutelma.

Sosiaalisen median ylläpito - tee ainakin nämä

Saa­dak­se­si par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn kan­nat­taa toi­min­ta olla jär­jes­tel­mäl­lis­tä. Hyvin teh­ty­nä sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to kat­taa aina­kin seu­raa­vat asiat:

 • Pro­fii­lin avaaminen
 • Pro­fii­lin perus­tie­to­jen tallennus/päivitys
 • Sisäl­tö­suun­ni­tel­man teko
 • Sisäl­tö­jen teko ja postaus
 • Näky­vyy­den analysointi
 • Asia­kas­pal­ve­lu
 • Mode­roin­ti

Yllä on mai­nit­tu­na sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toon liit­ty­vät perus­teh­tä­vät. Näi­tä käy­dään seu­raa­vak­si läpi hie­man tar­kem­min koh­ta kohdalta.

Sosiaalisen median ylläpito - profiilin avaaminen

Ensim­mäi­nen teh­tä­vä on luon­nol­li­ses­ti tilin tai tilien avaa­mi­nen. Tämä on monil­la jo onnek­si hal­lus­sa ja hei­dän ei tar­vit­se kuin kai­vaa esil­le unoh­de­tut salasanat.

Var­maan tur­haa edes ava­ta mik­si pro­fii­li pitää teh­dä, mut­ta ker­ro­taan nyt var­muu­den vuok­si, että sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to vaa­tii jon­kun yllä­pi­det­tä­vän median 😉 Esi­merk­kei­nä sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta mai­nit­ta­koon vaik­ka­pa Face­book, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIN. Tiliä ava­tes­sa on hyvä poh­tia het­ki mikä tilil­le anne­taan nimek­si. Esi­mer­kik­si teh­dään­kö tili yri­tyk­sen nimel­lä vai onko mie­lek­kääm­pää teh­dä vaik­ka jol­le­kin tuot­teel­le oma sivu. Nimes­tä on kui­ten­kin hyvä käy­dä heti sel­vil­le mitä se edustaa.

Sosiaalisen median ylläpito - profiilin perustietojen tallennus/päivitys

Kun tili on saa­tu avat­tua tai van­ha kadon­nut sala­sa­na kor­vat­tu uudel­la pääs­tään niin sano­tus­ti itse asi­aan. Perus­tie­toi­hin kuu­luu muun muassa:

 • Pro­fii­li- ja taustakuvat
 • Yhteys­tie­dot, koti­si­vun osoi­te, säh­kö­pos­tit, puhe­lin­nu­me­rot, osoitteet
 • Lai­te­taan vaa­dit­ta­vat oikeu­det kai­kil­le nii­tä tarvitseville
 • Pal­ve­lui­den ja/tai tuot­tei­den esittely

Kuvat kan­nat­taa vali­ta niin, että ne edus­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti yri­tys­tä tai tuo­tet­ta, mie­lel­lään sel­keät kuvat. Yhteys­tie­dot on luon­nol­li­ses­ti olta­va koh­dil­laan, jot­ta yhtey­den­ot­to on help­poa. Mie­ti­tään ket­kä kaik­ki tar­vit­se­vat oikeuk­sia tileil­le ja min­kä tason oikeu­det kenel­le­kin lai­te­taan. Perus­tie­toi­hin kuu­luu myös myy­tä­vien pal­ve­lui­den tai tuot­tei­den esittely.

Sosiaalisen median ylläpito - sisältösuunnitelman teko

Yksi usein tie­toi­ses­ti tai tie­dos­ta­mat­ta ohi­tet­tu tär­keä vai­he on sisäl­tö­suun­ni­tel­man teko. Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to muut­tuu hel­pos­ti hakuam­mun­nak­si ja mones­ti lop­puu nopeas­ti­kin, jos sisäl­tö­suun­ni­tel­maa ei ole teh­ty.

Sisäl­tö­suun­ni­tel­maan kir­ja­taan mitä teh­dään ja mil­loin se teh­dään. Näin käsil­lä on aina sel­keä työ­ka­lu, jota seu­raa­mal­la tuo­te­taan hyvää ja seu­raa­jil­le arvo­kas­ta sisäl­töä. Sisäl­tö­suun­ni­tel­man ei tar­vit­se olla järin yksi­tyis­koh­tai­nen, kun­han sii­nä on sel­keäs­ti jäsen­nel­ty min­kä­lais­ta sisäl­töä mil­loin­kin tuo­te­taan ja mitä sil­lä tavoi­tel­laan. Yksi sosi­aa­li­sen median yllä­pi­don kul­ma­ki­vis­tä on sään­nöl­li­syys, se voi olla pos­taus vii­kos­sa tai vaik­ka kol­me pos­taus­ta päi­väs­sä. Sisäl­tö­suun­ni­tel­mal­la pyri­tään ehkäi­se­mään nii­tä het­kiä kun kii­reen tai ideoi­den puut­teen takia jää yhtäk­kiä pos­tauk­set teke­mät­tä monen vii­kon osalta.

Sosiaalisen median ylläpito - sisältöjen teko ja postaus

Kun sisäl­tö­suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu, seu­raa­vak­si on sisäl­tö­jen teon vuo­ro. Sisäl­tö­jä voi teh­dä useam­man ker­ral­laan ja sit­ten aika­tau­lut­taa nii­den pos­tauk­set vaik­ka pit­kin viik­koa. Sisäl­tö­jen teos­sa on tär­ke­ää pitää mie­les­sä seu­raa­jat, tuo­te­taan sisäl­töä, joka on seu­raa­jil­le hyö­dyl­lis­tä, viih­dyt­tä­vää tai yli­pää­tään sitout­taa hei­tä. Sisäl­tö­jen teos­sa voi ottaa ris­ke­jä ja kokeil­la eri­lai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja. Sii­nä voi hyvin irro­tel­la ja erot­tua mas­sas­ta.

Sisäl­tö­jen osal­ta yksi tär­keä osa sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toa on seu­ra­ta sisäl­tö­jen menes­tys­tä. Ana­ly­soi­daan mil­lai­set pos­tauk­set menes­ty­vät ja mil­lai­sia reak­tioi­ta ne saa­vat. Hyvin toi­mi­neis­ta sisäl­löis­tä kan­nat­taa poi­mia vink­ke­jä tule­viin pos­tauk­siin.

Kun ana­ly­soin­ti vie­dään tar­peek­si pit­käl­le voi­daan miet­tiä myös pos­taus­päi­vät ja ajan­koh­dat seu­raa­jien mukaan. Pos­ta­taan sil­loin kun omat seu­raa­jat ovat aktiivisimmillaan.

Sosiaalisen median ylläpito postauksiin löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja, tässä esimerkkejä: 

 • Kuva
 • Useam­man kuvan yhdistelmä
 • Videot
 • Sto­ryt
 • Livet

Käy­dään nämä yllä­mai­ni­tut lyhyes­ti läpi. Aloi­te­taan kuvas­ta, kuva on oikeas­taan mini­mi­vaa­ti­mus. Aina kan­nat­taa olla jon­kin­lai­nen kuva muka­na, kun pos­ta­taan. Yleen­sä par­hai­ten menes­tyy aidot kuvat eli yri­tyk­sen omat kuvat. Kuva kan­nat­taa tie­ten­kin myös vali­ta niin, että se sopii hyvin pos­tauk­sen teks­ti­si­säl­töön. Toki jos­kus pos­taus voi olla pel­käs­tään kuva ilman teks­tiä, tämä pitää vaan tark­kaan har­ki­ta mil­loin ote­taan täl­lai­nen lähes­ty­mi­nen käyt­töön.

Useam­man kuvan yhdis­tel­mä on vas­taa­va kuin yksi kuva, mut­ta nyt vaan pos­ta­taan useam­pi kuva. Useam­man kuvan avul­la pys­ty­tään anta­maan vie­lä parem­pi visu­aa­li­nen tuki teks­ti­si­säl­löl­le.

Videot yleis­ty­vät koko ajan ja nii­den käyt­tö on sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to teh­tä­vis­sä hyvin perus­tel­tua. Jos kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa niin video ker­too vie­lä monin ver­roin enem­män. Videon avul­la on help­po välit­tää fii­lik­siä ja saa­da seu­raa­jat vie­lä vah­vem­min sitou­tu­neik­si. Videot kan­nat­taa teks­tit­tää, jos niis­sä on sel­lais­ta sisäl­töä joka toi­vo­taan seu­raa­jien tie­toi­suu­teen. Somes­sa videot yleen­sä pyö­ri­vät läh­tö­koh­tai­ses­ti ilman ään­tä, joten teks­tin avul­la saa­daan vies­ti kivas­ti peril­le vaik­ka volu­me oli­si­kin nollassa.

Sto­ryi­hin pos­ta­taan yleen­sä päi­vän koho­koh­tia ja tun­nel­mia suo­raan het­kes­tä. Sto­ryt ovat vähem­män huo­li­tel­tu­ja ja nii­tä pos­tail­laan mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Niis­sä voi olla kuvia tai videoi­ta ja usein näkyy myös ns. mono­lo­ge­ja eli käyt­tä­jä ker­too jos­tain aihees­ta, jos­ta halua saa­da mie­li­pi­teen­sä kuu­lu­viin tai luo­da kes­kus­te­lua. Esi­merk­ki­nä täs­tä ins­ta sto­ries.

Eri­lai­set livet ja tv:t somen sisäl­lä ovat myös erit­täin hyvä tapa jakaa video­si­säl­töä tai pitää vaik­ka kyse­ly­tun­te­ja sekä webi­naa­re­ja. Näi­den avul­la on hel­pom­pi jakaa syväl­li­sem­pää sisäl­töä ja pal­vel­la asias­ta kiin­nos­tu­nei­ta seu­raa­jia parem­min, joka oikeas­taan on sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to teh­tä­vien kulmakiviä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Sosiaalisen median ylläpito - näkyvyyden analysointi

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to täh­tää näky­vyy­teen, joten sen ana­ly­soin­ti on tär­keäs­sä roo­lis­sa. Kuten yllä jo hie­man sivut­tiin aihet­ta pos­taus­päi­vien ja -ajan­koh­tien opti­moin­nin muo­dos­sa on näky­vyy­den ana­ly­soin­tiin käy­tös­sä muu­ta­kin dataa. Voim­me esi­mer­kik­si seu­ra­ta seu­raa­jiem­me suku­puo­li- ja ikäjakaumaa. 

Mitä enem­män meil­lä on dataa seu­raa­jis­tam­me sen parem­min pys­tym­me opti­moi­maan sisäl­töä heil­le. Tämä joh­taa par­haas­sa tapauk­ses­sa posi­tii­vi­seen seu­ran­nan ja kehit­tä­mi­sen loop­piin, joka kas­vat­taa lisä­ar­voa jat­ku­vas­ti seu­raa­jil­lem­me ja omal­ta osal­taan mah­dol­lis­taa hyvin onnis­tu­neen sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to projektin.

Sosiaalisen median ylläpito - asiakaspalvelu

Tämän kap­pa­leen avain­ky­sy­mys on kenen takia teem­me sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toa, no asiak­kai­den tai poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den takia tie­ten­kin. Kaik­ki var­mas­ti tie­däm­me asia­kas­pal­ve­lun tär­key­den ja onkin erit­täin tär­ke­ää jal­kaut­taa se myös sosi­aa­li­seen medi­aan.

Asiak­kail­la on mones­ti mata­lam­pi kyn­nys kysyä tai kon­tak­toi­da somen kaut­ta, joten siel­lä on olta­va läs­nä. Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to ei ole siis pel­käs­tään pos­tai­lua ja yksi­puo­lis­ta vies­tin­tää vaan siel­lä on tär­ke­ää olla aidos­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa asiak­kai­den kans­sa ja jäl­leen tuot­taa heil­le lisä­ar­voa sekä sitout­taa heitä.

Sosiaalisen median ylläpito - moderointi

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to voi tar­koit­taa jos­kus myös ikä­vien ja nega­tii­vis­ten asioi­den käsit­te­lyä pro­fii­lis­sa. Jos saat­te nega­tii­vis­ta tai raken­ta­vaa palau­tet­ta somes­sa on sii­hen hyvä rea­goi­da asial­li­ses­ti ja kuun­nel­la asia­kas­ta. Jos­kus kui­ten­kin some hou­kut­te­lee esiin myös asiat­to­mia kom­ment­te­ja sekä suo­ria hyök­käyk­siä joko toi­sia käyt­tä­jiä tai yri­tys­tä koh­taan. Näi­hin on erit­täin tär­ke­ää puut­tua heti.

Asiat­to­mas­ta käy­tök­ses­tä voi huo­maut­taa ystä­väl­li­ses­ti tai sit­ten pois­taa kom­men­tit ja jos­kus jou­du­taan myös blok­kaa­maan käyt­tä­jiä. Nämä vaa­ti­vat aina tilan­ne­koh­tai­sia rat­kai­su­ja, oleel­lis­ta on kui­ten­kin, että nii­hin puututaan.

Loppusanat

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to voi­daan toteut­taa joko yri­tyk­sen sisäl­tä tai ostet­tu­na pal­ve­lu­na. Tär­ke­ää sii­nä on, että sitä toteut­ta­va taho on hyvin sel­vil­lä sii­tä mil­lai­sia tavoit­tei­ta sil­le on ase­tet­tu. Kun sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toa ruve­taan toteut­ta­maan kan­nat­taa se teh­dä hyvin, eikä vaan lät­käis­tä se jol­le­kin nor­maa­lien töi­den lisäksi. 

Paras tulos saa­daan kun sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to saa ihan oman tilan­sa työ­ajas­ta tai se oste­taan ulko­puo­li­sel­ta pal­ve­lun­tar­joa­jal­ta. Pää­dyt­te sit­ten teke­mään niin tai näin voi meil­tä Kubla­lai­sil­ta kon­sul­toi­da vink­ke­jä asian tii­moil­ta. Toi­vo­tam­me­kin teil­le nau­tin­nol­li­sia het­kiä sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to teh­tä­vien paris­sa 🙂

Näh­dään somes­sa!

Sosiaalisen median ylläpito
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi