Sosiaalisen median kanavat – mitä, miksi ja kenelle? 

Some mark­ki­noin­ti \ Sosi­aa­li­sen median kanavat

Sosi­aa­li­nen media on kova sana. Sosi­aa­li­sen median kana­vat kat­ta­vat mil­joo­nia suo­ma­lai­sia, jois­ta löy­tyy yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta jouk­ko poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Kaik­kial­la ei kui­ten­kaan kan­na­ta olla samaan aikaan, vaan yri­tyk­sen on jär­ke­vin­tä vali­ta kana­va koh­de­ryh­män­sä mukaan: koh­de­ryh­män olles­sa esi­mer­kik­si kes­ki-ikäi­set mie­het, ei Snapc­ha­tiin kan­na­ta käyt­tää aikaa – sen sijaan Face­book tavoit­taa toi­vo­tut hen­ki­löt taatusti.

Sosi­aa­li­sen median kana­vat eivät suin­kaan ole yhden käden sor­min las­ket­ta­vis­sa, vaan uusia kana­via syn­tyy kuin sie­niä sateel­la. Kai­kis­ta kana­vis­ta ja nii­den mah­dol­li­suuk­sis­ta voi olla yllät­tä­vän­kin han­ka­la pysyä kär­ryil­lä. Kubla on alle lis­tan­nut muu­ta­mat ylei­sim­mät sosi­aa­li­sen median kana­vat, joi­den ympä­ril­le yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti kan­nat­taa rakentaa.

Kiin­nos­taa­ko mai­non­ta maa­il­man suo­si­tuim­mas­sa sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa Face­boo­kis­sa? Tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kubla suosittelee valitsemaan alkuun vain yhden kanavan

Kun hal­lit­set yhden kana­van, voit siir­tyä seu­raa­vaan. Kaik­kea ei kan­na­ta koet­taa hand­la­ta samaan aikaan – lop­pu­tu­los usein on vain epä­mää­räi­nen sot­ku vähän joka puo­lel­la. Sosi­aa­li­sen median kana­vat tar­joa­vat niin hui­kei­ta mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­sia, että yhden kana­van kun­nol­li­nen hal­lin­ta saa taa­tus­ti koli­kot kilah­te­le­maan kassaan.

Kun otat alkuun käyt­töön vain yhden kana­van, saat kana­vas­ta kai­ken irti. Jot­ta tulok­sia voi­daan odot­taa, on kana­va tun­net­ta­va kuin omat tas­kut. Sosi­aa­li­sen median kana­vat myös päi­vit­ty­vät niin nope­aa vauh­tia, että yhden kana­van muu­tok­set on hel­pom­pi sisäis­tää nel­jän sijaan.

1. Facebook

Lähes jokai­sel­ta yri­tyk­sel­tä löy­tyy tili Face­boo­kis­ta, eikä ihme­kään – myös lähes jokai­nen suo­ma­lai­nen on siel­lä. Täs­tä syys­tä kil­pai­lu on kovaa. Main­osa­lus­ta­na Face­book tar­jo­aa kai­kis­ta eni­ten omi­nai­suuk­sia Chat­bo­tis­ta hyvään ana­ly­tiik­kaan. Face­boo­kin ikä­ja­kau­ma on hitusen mui­ta kana­via van­hem­pi, jon­ka vuok­si Face­book onkin nap­pi­va­lin­ta yri­tyk­sil­le, jot­ka pyr­ki­vät tavoit­ta­maan eten­kin kes­ki-ikäi­siä nai­sia ja mie­hiä. Ikä­ryh­mis­tä nousus­sa ovat yli 45-vuotiaat.

2. Instagram

Ins­ta­gra­min käyt­tö on kas­vus­sa kai­kis­sa ikä­luo­kis­sa, kui­ten­kin 15-29-vuo­tiai­den joh­taes­sa jouk­koa. Nuor­ten innoit­ta­mi­na myös van­hem­mat ovat siir­ty­neet naut­ti­maan Ins­ta­gra­min mah­dol­li­suuk­sis­ta, jon­ka vuok­si Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti osuu ja uppo­aa myös kes­ki-ikäi­siin. Ins­ta­gra­min tykät­ty Sto­ries -omi­nai­suus ansait­see eri­tyis­mai­nin­nan, sil­lä mie­len­kiin­toi­set tari­nat lii­kut­ta­vat tehok­kaas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta mai­nos­ta­jan verk­ko­kaup­paan tai -sivuil­le. Face­book ja Ins­ta­gram toi­mi­vat myös hyvin yhdes­sä tukien toi­si­naan, sil­lä Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti saa alkun­sa Face­boo­kin alustasta.

3. YouTube

Sosi­aa­li­sen median kana­vat pitä­vät sisäl­lään myös You­Tu­ben – maa­il­man suo­si­tuim­man videon­tois­to­pal­ve­lun. Yri­tyk­sen kan­nat­taa vali­ta kana­vak­seen You­Tu­be jon­kin muun kana­van rin­nal­le tai hal­lit­se­vak­si pää­ka­na­vak­si mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin koos­tues­sa vah­vas­ti videois­ta. Haku­ko­nei­den rakas­ta­mat You­Tu­be-videot ovat eten­kin 16-29-vuo­tiai­den ahke­ras­sa kulu­tuk­ses­sa kat­taen noin 2.8 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. You­Tu­be-kana­vaa perus­taes­sa on kui­ten­kin huo­mioi­ta­va se, että tubet­ta­mi­nen on nos­ta­nut videoi­den tason sen ver­ran kor­keal­le, ettei sin­ne kan­na­ta tyr­kä­tä mitä tahan­sa pätkää.

4. LinkedIn

Link­ka­rik­si­kin kut­sut­tu Lin­ke­dIn tavoit­taa eten­kin tar­kas­ti raja­tun koh­de­ryh­män sekä B2B-asiak­kaat. Lin­ke­dI­nin avul­la on mah­dol­lis­ta koh­den­taa mai­non­ta suo­raan esi­mer­kik­si yri­tyk­sen pää­tök­sen­te­ki­jöi­hin. Lin­ke­dIn toi­mii kui­ten­kin mark­ki­noin­tia­lus­tan sijaan usein parem­min ver­kos­toi­tu­mis­ka­na­va­na: voit tavoit­taa liu­dan ammat­ti­tai­toi­sia hen­ki­löi­tä, joi­den kans­sa vuo­ro­vai­kut­ta­mi­nen voi saa­da aikaan yhteis­työ­kump­pa­nuuk­sia sekä toki myös suo­raa myyn­tiä. Lue myös: Face­book vai LinkedIn?

5. Twitter

Twit­te­ris­sä voi­daan unoh­taa jaa­rit­te­lu: sovel­lus elää nopeis­ta ja yti­meik­käis­tä vies­teis­tä. Eten­kin viih­tee­seen, urhei­luun tai poli­tiik­kaan liit­ty­vä lii­ke­toi­min­ta hyö­tyy Twit­te­ris­tä sosi­aa­li­sen median kana­va­na sisäl­lön olles­sa kiin­nos­ta­vaa. Twit­te­ris­sä tilaa jää luo­vuu­del­le, per­soo­nal­li­suu­del­le sekä infor­ma­tii­vi­suu­del­le sekä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kans­sa kes­kus­te­lul­le. Tie­sit­kö, että kysees­sä on maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli 300 mil­joo­naa kuu­kausit­tais­ta käyt­tä­jää kat­ta­va sovel­lus? Huisia!

6. TikTok

Suo­ma­lais­ten­kin kes­kuu­des­sa suo­sio­ta kas­vat­ta­va sovel­lus tuo yri­tyk­sen haus­kal­le sisäl­löl­le orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta var­si­nai­sia mai­nos­työ­ka­lu­ja ei vie­lä Suo­mes­sa pääs­tä hyö­dyn­tä­mään. Osa yri­tyk­sis­tä tuot­taa täs­tä huo­li­mat­ta Tik­To­kiin ren­toa sisäl­töä, jon­ka tavoi­te on saa­da nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten huo­mio kiin­nit­ty­mään yri­tyk­seen ja sen tuot­tei­siin tai pal­ve­lui­hin. Tik­To­kis­sa tans­sin­opet­ta­ja voi esi­mer­kik­si jul­kais­ta tans­si­vi­deoi­ta ja ottaa osaa haas­tei­siin, jota kaut­ta hän saa levi­tet­tyä tie­toi­suut­ta tans­si­tun­neis­taan. Tik­Tok koos­tuu lyhyis­tä video­pät­kis­tä, jot­ka voi­vat olla muun muas­sa humo­ris­ti­sia tai opettavaisia.

7. Snapchat

Myös Snapc­ha­til­la on mah­dol­lis­ta haa­lia orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä mak­se­tun mai­non­nan sijaan. Suo­mes­sa yri­tyk­set käyt­tä­vät Snapc­ha­tia juu­ri­kin tie­toi­suu­den levit­tä­mi­seen. Sovel­luk­seen on mah­dol­lis­ta jakaa kuvia ja lyhyi­tä video­pät­kiä, jot­ka ovat näky­vil­lä ainoas­taan 24 tun­tia. Snapc­hat on Tik­To­kia­kin ren­nom­pi kana­va, jos­sa visu­aa­li­suus ei näyt­te­le niin suur­ta roo­lia kuin esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­sa – kun jul­kai­sut häviä­vät, ei nii­hin tar­vit­se käyt­tää samal­la taval­la aikaa kuin pysy­viin julkaisuihin.

Sosiaalisen median kanavat on syytä valita kohderyhmän ja tavoitteiden pohjalta

Sii­nä mis­sä Face­book on lois­ta­va, on Ins­ta­gram huo­nom­pi ja toi­sin päin. Sosi­aa­li­sen median kana­vat on syy­tä vali­ta huo­lel­la sen mukaan, ketä halu­taan tavoit­taa ja mit­kä ovat mark­ki­noin­nin tavoitteet.

Mark­ki­noin­ti­ta­voit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen on tär­ke­ää – nii­tä voi­vat olla esimerkiksi:

 • yri­tyk­sen tun­net­ta­vuu­den kasvattaminen
 • lii­ken­teen ohjaa­mi­nen verk­ko­kaup­paan tai -sivuille
 • asiak­kai­den sitouttaminen
 • vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kasvattaminen
 • palaut­teen kerääminen
 • brän­din arvo­jen välittäminen

Jos tavoi­te on lii­ken­teen ohjaa­mi­nen esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paan, on Twit­te­riä parem­pi kana­va­va­lin­ta Ins­ta­gram. Kun taas halu­taan kas­vat­taa vuo­ro­vai­ku­tus­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ja yri­tyk­sen välil­lä, voi toi­mia­las­ta riip­puen Twit­ter toi­mia Ins­ta­gra­mia parem­min. Jot­ta oikea kana­va osa­taan vali­ta, on sosi­aa­li­sen median kana­vat ja oma koh­de­ryh­mä tunnettava.

Sosiaalisen median kanavat osana yrityksesi markkinointia

Tun­tu­vat­ko sosi­aa­li­sen median kana­vat vähän lii­an koval­ta päh­ki­näl­tä pur­ta­vak­si? Kubla aut­taa sinua valit­se­maan par­hai­ten toi­mi­van kana­van, start­taa­maan mark­ki­noin­nin suju­vas­ti sekä vie­mään tulok­set täh­tiin! Tar­joam­me mm. sosi­aa­li­sen median mai­non­taa sekä sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toa.

Ota yhteyt­tä!

Sosiaalisen median kanavat
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi