Facebook vai Linkedin – arvaatko kumpi kanava on Kublan asiakkaiden suosikki ja miksi? 

Face­book vai Lin­ke­dIn? Kum­paa some­ka­na­vaa asiak­kaam­me Kublal­la enem­mät käyt­tä­vät, Face­boo­kia vai LinkedIniä?

Face­boo­kia, kos­ka sil­lä tavoit­taa isom­man ylei­sön edullisemmin.

Okei, okei; halun­net tie­tää hie­man lisää. Täs­sä perus­te­lut mik­si Face­book useim­mi­ten pesee Link­ka­rin – mut­ta myös tilan­teet, jois­sa ammat­ti­lais­ten some­ka­na­va on parem­pi valinta.

Miksi Facebook toimii yritysten markkinoinnissa?

Face­boo­kil­la on 2 kil­pai­lu­te­ki­jää, joka tekee sii­tä glo­baa­lin mons­te­rin mitä tulee valit­ta­vis­sa ole­viin medioi­hin. Sen koko ja aiko­jen saa­tos­sa kerää­mä käyt­tä­jä­da­ta mah­dol­lis­taa sekä mit­ta­vien että tark­kaan koh­dis­tet­tu­jen kam­pan­joi­den toteuttamisen.

Suo­men yli 3 mil­joo­naa kuu­kausit­tais­ta käyt­tä­jää tar­joa­vat mai­nos­ta­jan käyt­töön mer­kit­tä­vän mas­sa­me­dian, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta tavoit­taa mit­ta­va osa kan­sas­ta – ja samaan aikaan teh­dä hyvin­kin tark­kaan koh­den­net­tua kam­pan­join­tia nic­he-ylei­söi­hin. Jal­ka­pal­los­ta kiin­nos­tu­neet pizza­nys­tä­vät pk-seu­dul­ta on var­mas­ti tut­tu mai­non­nan koh­den­nus­va­lin­ta mut­ta Face­boo­kin data menee syvem­mäl­le: voit luo­da omien asia­kas­lis­to­je­si poh­jal­ta laa­jen­net­tu­ja koh­dey­lei­sö­jä, joil­la tavoit­taa lisää nyky­asiak­kait­te­si kal­tais­ta väkeä.

Face­book toi­mii usein myös B2B- eli toi­sil­le yri­tyk­sil­le pal­ve­lui­ta tar­joa­vien yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa. Tär­kein­tä­hän on tavoit­taa oikeat sil­mä­pa­rit, usein­kaan ei ole väliä mis­tä kysei­set päät­tä­jät tavoit­taa. Poik­keuk­se­na voi­daan pitää ajan­koh­taa – olem­me Kublas­sa havain­neet jon­kin ver­ran vaih­te­lua yri­tys­mai­non­nan tulok­sis­sa riip­puen sii­tä, onko arki vai vii­kon­lop­pu. Myös juh­la­py­hi­nä voi olla vai­keam­pi saa­da tavoi­tet­tua yri­tys­päät­tä­jää klik­kaa­maan verk­ko­si­vus­tol­le luke­maan lisää yri­tyk­se­si tar­joa­mis­ta palveluista.

Toi­ses­sa blo­giar­tik­ke­lis­sa tar­kem­paa tie­toa Face­book-mai­non­nas­ta ja FB-mai­nos­muo­dois­ta.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Milloin LinkedIn on paras valinta yrityksen mainontaan?

Lin­ke­dIn on mediaym­pä­ris­tö­nä Face­boo­kia ammat­ti­mai­sem­pi. Jos yri­tyk­se­si halu­aa tavoit­taa oman toi­mia­lan­sa väkeä esi­mer­kik­si rek­ry­mie­les­sä tai vaik­ka­pa päät­tä­jiä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mi­sek­si, kan­nat­taa har­ki­ta Linkkaria.

Usein tar­jol­la ole­vat ylei­söt ovat Face­boo­kia pie­nem­piä ja klik­ki­hin­nat ovat kal­liim­pia, joten lii­ken­tee­noh­jauk­seen kana­vaa ei kan­na­ta ensi­si­jai­ses­ti käyt­tää. Tavoit­ta­mi­seen kana­va tar­jo­aa kui­ten­kin hie­no­ja mah­dol­li­suu­ksia. Tar­jol­la on kui­ten­kin vähem­män ns. mai­no­sin­ven­taa­ria, eli tilai­suuk­sia saa­da mai­nos­näyt­tö­jä. Har­vem­pi käyt­tää Lin­ke­dI­niä yhtä usein kuin Face­boo­kia ja tämä näkyy tavoi­te­tun ylei­sön koossa.

Tämän vuok­si Lin­ke­dIn ei ole tehok­kain kana­va kam­pan­jas­purt­tei­hin, kos­ka vält­tä­mät­tä kaik­ki koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat eivät edes kir­jau­du sisään Lin­ke­dI­niin lyhyen kam­pan­ja­jak­son aikana.

Lin­ke­dIn pesee Face­boo­kin men­nen tul­len yri­tys­koh­den­nuk­sis­sa: työn­ku­va, toi­mia­la ja vaik­ka­pa senio­ri­teet­ti ovat Kublal­la eni­ten käy­tet­ty­jä koh­den­nus­mää­rit­te­ly­jä. Voit lukea tar­kem­min Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta toi­ses­ta blogiartikkelistamme.

Pro tip: ota käyt­töön myös­kin Lin­ke­dIn Insights Tag, eli Lin­ke­dI­nin oma seu­ran­ta­koo­di. Sen avul­la saat tie­toa verk­ko­si­vus­to­si kävi­jä­kun­nan koos­tu­muk­ses­ta Link­ka­rin sil­min. Täl­lä tavoin näet saat­ko sivus­tol­le­si oikean­lais­ta kävi­jä­lii­ken­net­tä ja onko jou­kos­sa yllä­tyk­siä, jois­ta voi nouk­kia ideoi­ta kam­pan­join­nin kehittämiseen.

Milloin molempi parempi?

Mark­ki­noin­ti­bud­je­tin kas­vaes­sa moni­me­diai­nen kam­pan­join­ti on entis­tä ajan­koh­tai­sem­pi poh­din­nan aihe. Usein asiak­kaam­me aloit­ta­vat kam­pan­join­nin Face­boo­kis­sa ja laa­jen­ta­vat Lin­ke­dI­niin halu­tes­saan tavoit­taa core-ylei­sön­sä myös ammattilaisympäristössä.

Usein tavoit­tee­na on var­mis­taa, että mah­dol­li­sim­man suu­ri pro­sent­tio­suus arvok­kaim­mas­ta ylei­sös­tä saa­daan tavoitettua.

Mistä tiedät jos kanavavalinta on väärä?

Kana­va­va­lin­ta ei aina osu oike­aan. Digi­mark­ki­noin­nis­sa hie­noin­ta on mah­dol­li­suus tes­ta­ta ja oppia nopeas­ti kokei­luis­ta ja vaih­taa suun­taa. Mit­ta­rei­ta seu­raa­mal­la voi­daan näh­dä osui­ko kana­va­va­lin­ta oike­aan vai onko syy­tä har­ki­ta mui­ta vaihtoehtoja.

Milloin lähteä heiluttamaan kirvestä?

Usein tavoit­tee­na on saa­da kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si, jot­ta saat heis­tä ajan myö­tä uusia yhtey­den­ot­to­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa mit­ta­rei­na ovat klik­ki­pro­sent­ti, klik­ki­hin­ta ja bounce rate, mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös aikaan­saa­dut kon­ver­siot. (Outo­ja ter­me­jä? Mitä ne tarkoittavat?)

Paras ver­tai­lu­koh­ta on aikai­sem­min toteut­ta­ma­si kam­pan­jat muis­sa kana­vis­sa, jois­sa on ollut sama tavoi­te. Jos his­to­ria­da­taa ei ole, voit käyt­tää seu­raa­via luku­ja raf­fei­na ohjearvoina:

 • B2B-mai­non­nas­sa klik­ki­hin­ta 1-2€, klik­ki­pro­sent­ti 1% tuntumassa
 • B2C-mai­non­nas­sa klik­ki­hin­ta 0,40 €, klik­ki­pro­sent­ti 2% tuntumassa

Voit lukea Face­book-mai­non­nan hin­nas­ta lisää syväartikkelistamme.

Ennen kuin lähdet vaihtamaan kanavaa, kannattaa kysyä kaksi asiaa:

 • Olet­ko tes­tan­nut riit­tä­väs­ti eri ylei­sö­jä, jot­ta löy­dät var­mas­ti par­haan koh­den­nus­me­to­din
 • Olet­ko tes­tan­nut eri vies­ti­ver­sioi­ta, jot­ta tie­dät mikä vies­ti­kul­ma saa par­haat tulokset?

Disclai­mer: Lin­ke­dI­nin puo­lel­la samo­ja tun­nus­lu­ku­ja ei voi käyt­tää kor­keam­man näyt­tö­koh­tai­sen hin­nan vuoksi. 

Mitä kana­via yri­tyk­se­si käyt­tää ja poh­dit­ko jon­kun muun kana­van käyt­töön­ot­toa? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!

Facebook vai Linkedin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi