Facebook vai Linkedin – arvaatko kumpi kanava on Kublan asiakkaiden suosikki ja miksi? 

Face­book vai Lin­ke­dIn? Kum­paa some­ka­na­vaa asiak­kaam­me Kublal­la enem­mät käyt­tä­vät, Face­boo­kia vai LinkedIniä?

Face­boo­kia, kos­ka sil­lä tavoit­taa isom­man ylei­sön edullisemmin.

Okei, okei; halun­net tie­tää hie­man lisää. Täs­sä perus­te­lut mik­si Face­book useim­mi­ten pesee Link­ka­rin – mut­ta myös tilan­teet, jois­sa ammat­ti­lais­ten some­ka­na­va on parem­pi valinta.

Miksi Facebook toimii yritysten markkinoinnissa?

Face­boo­kil­la on 2 kil­pai­lu­te­ki­jää, joka tekee sii­tä glo­baa­lin mons­te­rin mitä tulee valit­ta­vis­sa ole­viin medioi­hin. Sen koko ja aiko­jen saa­tos­sa kerää­mä käyt­tä­jä­da­ta mah­dol­lis­taa sekä mit­ta­vien että tark­kaan koh­dis­tet­tu­jen kam­pan­joi­den toteuttamisen.

Suo­men yli 3 mil­joo­naa kuu­kausit­tais­ta käyt­tä­jää tar­joa­vat mai­nos­ta­jan käyt­töön mer­kit­tä­vän mas­sa­me­dian, jon­ka kaut­ta on mah­dol­lis­ta tavoit­taa mit­ta­va osa kan­sas­ta – ja samaan aikaan teh­dä hyvin­kin tark­kaan koh­den­net­tua kam­pan­join­tia nic­he-ylei­söi­hin. Jal­ka­pal­los­ta kiin­nos­tu­neet pizza­nys­tä­vät pk-seu­dul­ta on var­mas­ti tut­tu mai­non­nan koh­den­nus­va­lin­ta mut­ta Face­boo­kin data menee syvem­mäl­le: voit luo­da omien asia­kas­lis­to­je­si poh­jal­ta laa­jen­net­tu­ja koh­dey­lei­sö­jä, joil­la tavoit­taa lisää nyky­asiak­kait­te­si kal­tais­ta väkeä.

Face­book toi­mii usein myös B2B- eli toi­sil­le yri­tyk­sil­le pal­ve­lui­ta tar­joa­vien yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­sa. Tär­kein­tä­hän on tavoit­taa oikeat sil­mä­pa­rit, usein­kaan ei ole väliä mis­tä kysei­set päät­tä­jät tavoit­taa. Poik­keuk­se­na voi­daan pitää ajan­koh­taa – olem­me Kublas­sa havain­neet jon­kin ver­ran vaih­te­lua yri­tys­mai­non­nan tulok­sis­sa riip­puen sii­tä, onko arki vai vii­kon­lop­pu. Myös juh­la­py­hi­nä voi olla vai­keam­pi saa­da tavoi­tet­tua yri­tys­päät­tä­jää klik­kaa­maan verk­ko­si­vus­tol­le luke­maan lisää yri­tyk­se­si tar­joa­mis­ta palveluista.

Toi­ses­sa blo­giar­tik­ke­lis­sa tar­kem­paa tie­toa Face­book-mai­non­nas­ta ja FB-mai­nos­muo­dois­ta.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Milloin LinkedIn on paras valinta yrityksen mainontaan?

Lin­ke­dIn on mediaym­pä­ris­tö­nä Face­boo­kia ammat­ti­mai­sem­pi. Jos yri­tyk­se­si halu­aa tavoit­taa oman toi­mia­lan­sa väkeä esi­mer­kik­si rek­ry­mie­les­sä tai vaik­ka­pa päät­tä­jiä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mi­sek­si, kan­nat­taa har­ki­ta Linkkaria.

Usein tar­jol­la ole­vat ylei­söt ovat Face­boo­kia pie­nem­piä ja klik­ki­hin­nat ovat kal­liim­pia, joten lii­ken­tee­noh­jauk­seen kana­vaa ei kan­na­ta ensi­si­jai­ses­ti käyt­tää. Tavoit­ta­mi­seen kana­va tar­jo­aa kui­ten­kin hie­no­ja mah­dol­li­suu­ksia. Tar­jol­la on kui­ten­kin vähem­män ns. mai­no­sin­ven­taa­ria, eli tilai­suuk­sia saa­da mai­nos­näyt­tö­jä. Har­vem­pi käyt­tää Lin­ke­dI­niä yhtä usein kuin Face­boo­kia ja tämä näkyy tavoi­te­tun ylei­sön koossa.

Tämän vuok­si Lin­ke­dIn ei ole tehok­kain kana­va kam­pan­jas­purt­tei­hin, kos­ka vält­tä­mät­tä kaik­ki koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat eivät edes kir­jau­du sisään Lin­ke­dI­niin lyhyen kam­pan­ja­jak­son aikana.

Lin­ke­dIn pesee Face­boo­kin men­nen tul­len yri­tys­koh­den­nuk­sis­sa: työn­ku­va, toi­mia­la ja vaik­ka­pa senio­ri­teet­ti ovat Kublal­la eni­ten käy­tet­ty­jä koh­den­nus­mää­rit­te­ly­jä. Voit lukea tar­kem­min Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta toi­ses­ta blogiartikkelistamme.

Pro tip: ota käyt­töön myös­kin Lin­ke­dIn Insights Tag, eli Lin­ke­dI­nin oma seu­ran­ta­koo­di. Sen avul­la saat tie­toa verk­ko­si­vus­to­si kävi­jä­kun­nan koos­tu­muk­ses­ta Link­ka­rin sil­min. Täl­lä tavoin näet saat­ko sivus­tol­le­si oikean­lais­ta kävi­jä­lii­ken­net­tä ja onko jou­kos­sa yllä­tyk­siä, jois­ta voi nouk­kia ideoi­ta kam­pan­join­nin kehittämiseen.

Milloin molempi parempi?

Mark­ki­noin­ti­bud­je­tin kas­vaes­sa moni­me­diai­nen kam­pan­join­ti on entis­tä ajan­koh­tai­sem­pi poh­din­nan aihe. Usein asiak­kaam­me aloit­ta­vat kam­pan­join­nin Face­boo­kis­sa ja laa­jen­ta­vat Lin­ke­dI­niin halu­tes­saan tavoit­taa core-ylei­sön­sä myös ammattilaisympäristössä.

Usein tavoit­tee­na on var­mis­taa, että mah­dol­li­sim­man suu­ri pro­sent­tio­suus arvok­kaim­mas­ta ylei­sös­tä saa­daan tavoitettua.

Mistä tiedät jos kanavavalinta on väärä?

Kana­va­va­lin­ta ei aina osu oike­aan. Digi­mark­ki­noin­nis­sa hie­noin­ta on mah­dol­li­suus tes­ta­ta ja oppia nopeas­ti kokei­luis­ta ja vaih­taa suun­taa. Mit­ta­rei­ta seu­raa­mal­la voi­daan näh­dä osui­ko kana­va­va­lin­ta oike­aan vai onko syy­tä har­ki­ta mui­ta vaihtoehtoja.

Milloin lähteä heiluttamaan kirvestä?

Usein tavoit­tee­na on saa­da kävi­jöi­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si, jot­ta saat heis­tä ajan myö­tä uusia yhtey­den­ot­to­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa mit­ta­rei­na ovat klik­ki­pro­sent­ti, klik­ki­hin­ta ja bounce rate, mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös aikaan­saa­dut kon­ver­siot. (Outo­ja ter­me­jä? Mitä ne tarkoittavat?)

Paras ver­tai­lu­koh­ta on aikai­sem­min toteut­ta­ma­si kam­pan­jat muis­sa kana­vis­sa, jois­sa on ollut sama tavoi­te. Jos his­to­ria­da­taa ei ole, voit käyt­tää seu­raa­via luku­ja raf­fei­na ohjearvoina:

 • B2B-mai­non­nas­sa klik­ki­hin­ta 1-2€, klik­ki­pro­sent­ti 1% tuntumassa
 • B2C-mai­non­nas­sa klik­ki­hin­ta 0,40 €, klik­ki­pro­sent­ti 2% tuntumassa

Voit lukea Face­book-mai­non­nan hin­nas­ta lisää syväartikkelistamme.

Ennen kuin lähdet vaihtamaan kanavaa, kannattaa kysyä kaksi asiaa:

 • Olet­ko tes­tan­nut riit­tä­väs­ti eri ylei­sö­jä, jot­ta löy­dät var­mas­ti par­haan koh­den­nus­me­to­din
 • Olet­ko tes­tan­nut eri vies­ti­ver­sioi­ta, jot­ta tie­dät mikä vies­ti­kul­ma saa par­haat tulokset?

Disclai­mer: Lin­ke­dI­nin puo­lel­la samo­ja tun­nus­lu­ku­ja ei voi käyt­tää kor­keam­man näyt­tö­koh­tai­sen hin­nan vuoksi. 

Mitä kana­via yri­tyk­se­si käyt­tää ja poh­dit­ko jon­kun muun kana­van käyt­töön­ot­toa? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!

Facebook vai Linkedin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy