Facebook mainonnan kohdentaminen 

Kuin­ka Face­book mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen toi­mii, ja miten se teh­dään tavoit­tei­den ja bud­je­tin raa­meis­sa? Ja onko Face­boo­kis­sa mah­dol­lis­ta tavoit­taa myös bis­nes­mie­les­sä yri­tys­koh­de­ryh­mää, eikä pel­käs­tään vapaa-ajal­la kis­sa­ku­via kat­se­le­via toimitusjohtajia?

Vas­taus on vah­vaan koke­mus­poh­jaan noja­ten sel­keä kyl­lä. Face­book mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen on tai­to, jon­ka voi oppia tes­taa­mal­la ja har­joit­te­le­mal­la. Usein koh­den­nuk­sia löy­tyy hie­man luo­vien reit­tien kaut­ta. Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, joil­la läh­teä liik­keel­le Face­book mai­non­nan koh­den­nus­ten miettimisessä.

Ideoita Facebook mainonnan kohdennusten rakentamiseen

 1. Kysy myy­jil­tä, kei­tä asiak­kaat ovat. Saat myy­jil­tä usein erin­omai­sia aja­tuk­sia par­hai­den myyn­tiar­gu­ment­tien (eli mai­nos­ten teki­jä­nä mai­nos­vies­tien) lisäk­si koh­dey­lei­sös­tä. Myy­jät tie­tä­vät ker­toa, kei­tä myyn­ti­pro­ses­sin aika­na on tär­ke­ää puhu­tel­la: lop­pu­käyt­tä­jä ei ole vält­tä­mät­tä tuotteen/palvelun osta­ja, eikä vält­tä­mät­tä osta­ja ole sama hen­ki­lö kuin lom­pa­kon­nyö­rien pite­li­jä. Lisää tähän pääl­le vie­lä muut tahot, ket­kä heit­tä­vät omat näke­myk­sen­sä han­kin­taan ja sinul­la voi­kin olla käsis­sä­si jo mel­koi­nen lis­ta per­heen tei­nis­tä van­hem­piin ja par­hai­siin kave­rei­hin tai yri­tys­puo­lel­la asian­tun­ti­jas­ta yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jaan ja alan mielipidevaikuttajaan.
 2. Hyö­dyn­nä mui­ta data­läh­tei­tä, jois­ta saat vink­kiä kei­tä sivus­to­kä­vi­jät ovat ja mis­tä he pitä­vät. Hyviä läh­tei­tä ovat Google Ana­ly­tic­sin koh­de­ryh­mä­tie­dot ja Lin­ke­dIn Insights Tagin anta­mat tie­dot var­sin­kin B2B-mai­nos­ta­jan tapauksessa.
 3. Käy­tä omaa CRM-dataa. Jos sinul­la on yri­tys­re­kis­te­ri, uutis­kir­je­lis­ta tai vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty verk­ko­si­vus­to, istut kul­ta­kai­vok­sen pääl­lä. Face­boo­kin algo­rit­mi tar­jo­aa nimit­täin yhden par­hais­ta koh­den­nus­kei­nois­ta täy­sin ilmai­sek­si kai­kil­le mai­nos­ta­jil­le, kenel­lä on tar­jo­ta hyvän­laa­tuis­ta läh­tö­da­taa: kal­tai­set ylei­sö, eli loo­ka­li­ke-ylei­sö. Käyt­tä­mäl­lä ole­mas­sa ole­vaa asia­kas­lis­taa läh­tö­koh­ta­na Face­book pys­tyy hais­te­le­maan käyt­tä­jien jou­kos­ta mui­ta vas­taa­van­lai­sia ja voilà, sinul­la on pais­to­val­mis ylei­sö mark­ki­noin­nin uuniin heivattavaksi!

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka Facebook mainonnan kohdentaminen tapahtuu käytännössä?

Face­book-kam­pan­jaa raken­taes­sa­si löy­dät ylei­sö­va­li­kon, jos­ta avau­tuu val­ta­va mää­rä eri­lai­sia koh­den­nus­kei­no­ja. Pitääk­se­si sir­kus­po­nin aisois­sa, täs­sä 3 vink­kiä onnis­tu­nee­seen koh­dey­lei­sön määrittelyyn:

 1. Raken­taes­sa­si koh­den­nus­ta, seu­raa oikean ylä­lai­dan ylei­sön kokoa ja pei­laa sitä Face­book mai­non­nan tavoit­tei­siin. Täh­tää ylei­sön koos­sa Kul­ta­kut­ri-vyö­hyk­keel­le: ei lii­an suu­reen mut­tei lii­an pie­neen­kään yleisöön.
 2. Hyö­dyn­nä ns. kal­tai­set ylei­sö-, eli loo­ka­li­ke-ylei­sö -raken­nus­mah­dol­li­suut­ta. Löy­dät tämän mai­non­nan työ­ka­luis­ta Ylei­söt-väli­leh­den kautta.
 3. Käy­tä JA-sään­töä koh­den­nuk­sis­sa. Tämä on yllät­tä­vän teho­kas Face­book mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen kei­no, kun haluat tavoit­taa esi­mer­kik­si tie­tyn ikäi­set, ket­kä pitä­vät tie­tyis­tä asiois­ta. Esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­ses­ta pitä­vät 20-vuo­ti­aat ovat toden­nä­köi­ses­ti täy­sin eri­lai­sia reis­saa­jia kuin yli 60-vuo­ti­aat mat­kai­lus­ta innostuneet.

Näi­den koh­den­nus­vink­kien myö­tä onnis­tut raken­ta­maan sopi­van kokoi­sia ylei­sö­jä, joi­den teho­kas tavoit­ta­mi­nen ei syö koko mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si. Muis­tat­han kui­ten­kin jat­ku­vas­ti tes­ta­ta – aina on tilaa parem­mil­le tulok­sil­le ja uusil­le löydöille!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonnan kohdentaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi