Facebook Audience – mikä se on ja kuinka hyödyntää sitä mainonnassa? 

Hyö­dyn­nä Face­book Audience, eli Ylei­söt-työ­ka­lun omi­nai­suu­det ja tehos­ta mai­non­ta­si koh­den­nuk­sia näil­lä neuvoilla.

Face­book Audience -työ­ka­lu Busi­ness Mana­ge­ris­sa tar­jo­aa mai­non­nan koh­den­nuk­sia suun­nit­te­le­val­le run­saas­ti kei­no­ja tehos­taa kam­pan­join­tia. Esit­te­lem­me täs­sä työ­ka­lun omi­nai­suu­det ja mil­loin nii­tä kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti hyödyntää.

Facebook Audience uudelleenmarkkinoinnissa

Cus­tom Audience on Face­book Audience -työ­ka­lun osio, jon­ne jokai­sen uudel­leen­mark­ki­noin­tia teke­vän kan­nat­taa ensim­mäi­sek­si suun­nis­taa. Voit luo­da eri­lai­sia ylei­sö­jä oman verk­ko­si­vus­to­si poh­jal­ta – edel­lyt­täen tie­ten­kin, että olet asen­ta­nut Face­book pik­se­lin sivustollesi.

Pie­nem­män verk­ko­si­vus­ton koh­dal­la suo­sit­te­lem­me, että uudel­leen­mark­ki­noin­tia teh­dään koko sivus­ton laa­jui­ses­ti, rajaa­va­na teki­jä­nä voit pitää aika­mää­ri­tys­tä. Voit raja­ta ylei­sön esi­mer­kik­si vii­mei­sen 7 vuo­ro­kau­den aika­na sivus­tol­la­si käy­nei­siin ja koh­den­taa heil­le osta­mi­seen / yhtey­den­ot­toon kan­nus­ta­vaa kam­pan­join­tia. Hyö­dyl­li­nen vink­ki muis­tut­ta­van mai­non­nan suun­nit­te­luun: Face­book Audience -työ­ka­lu rajaa aika­mää­reen 180 vuo­ro­kau­teen, jon­ka jäl­keen sivus­tol­la käy­nyt kato­aa pois data­pan­kis­ta. Jot­ta saat rutis­tet­tua tääl­tä kaik­ki mehut irti, voit koh­den­taa sivus­tol­la­si 150-180 vuo­ro­kaut­ta sit­ten käy­nei­siin oman kam­pan­jan­sa ja var­mis­taa, että pysyt kävi­jöi­den mielessä.

Tämä on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no saa­da näky­vyyt­tä sel­lais­ten poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sil­mis­sä, jot­ka ovat osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si koh­taan; sivus­to­vie­rai­lu kun on vah­va sig­naa­li kiin­nos­tuk­ses­ta ja sitä ei kan­na­ta hukata.

Suu­rem­mat verk­ko­si­vus­tot, joil­la on kym­me­niä tuhan­sia kuu­kausit­tai­sia kävi­jöi­tä, saa­vat Face­book Audience -työ­ka­lus­ta irti enti­ses­tään teho­ja. Pilk­ko­mal­la kävi­jät eri sait­tio­sios­sa käy­nei­siin, saat käyt­töö­si ylei­sö­jä joil­le näyt­tää erit­täin koh­den­net­tu­ja viestejä.

Facebook Audience ja Kaltaiset yleisö

Nyt pääs­tään­kin jän­nän äärel­le: voit luo­da hal­lus­sa­si ole­vas­ta ylei­sö­da­tas­ta laa­jen­net­tu­ja ylei­sö­jä loo­ka­li­ke audience -toi­min­non avul­la. Läh­tö­da­tak­si käy­vät kaik­ki Cus­tom audience -ylei­söt tai vaik­ka­pa erik­seen Face­book Audience -työ­ka­luun lataa­ma­si CRM-tie­dot. Näi­den avul­la saat rutis­tet­tua irti lisää Face­boo­kis­sa ole­via käyt­tä­jiä ja koh­den­nat vies­ti­si mah­dol­li­sim­man otol­li­sel­le yleisölle.

Kol­mas ylei­sö­muo­to, jota ken­ties tulet käyt­tä­mään Face­book Audiences -työ­ka­lus­sa, on Saved Audience, eli Tal­len­ne­tut ylei­söt. Tätä kaut­ta pää­set tal­len­ta­maan useim­min käyt­tä­mä­si ylei­söt tal­teen ja var­mis­ta­maan, että käy­tät joka ker­ta samo­ja koh­den­nuk­sia. Täl­lä tavoin var­mis­tat kam­pan­join­ti­si tulos­ten ver­tail­ta­vuu­den ja hel­po­tat tulos­ten analysointia.

Special Ad Audience on ylei­sö­muo­to, joka on varat­tu mai­nos­ta­jil­le, ket­kä ovat saa­neet Face­boo­kil­ta oikeu­den mai­nos­taa esi­mer­kik­si vuo­kra-asun­to­ja ja luot­to­pal­ve­lui­ta – siis pal­ve­lui­ta, jois­sa mai­nos­ta­jan vas­tuu on eri­tyi­sen suu­ri ja tar­ve osoit­taa ei-dis­kri­mi­noin­tia eri­tyi­ses­ti Jenk­ki-näkö­kul­mas­ta on mer­kit­tä­vä. Suo­mes­sa tähän ylei­sö­muo­toon tör­mää harvemmin.

Näil­lä vin­keil­lä kehi­tät omia koh­den­nuk­sia­si eteen­päin ja var­mis­tat, että pär­jäät kovas­sa mai­nos­ki­sas­sa kil­pai­li­joi­de­si rinnalla!

Ota yhteyt­tä!
Facebook audience
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy