Facebook Audience – mikä se on ja kuinka hyödyntää sitä mainonnassa? 

Hyö­dyn­nä Face­book Audience, eli Ylei­söt-työ­ka­lun omi­nai­suu­det ja tehos­ta mai­non­ta­si koh­den­nuk­sia näil­lä neuvoilla.

Face­book Audience -työ­ka­lu Busi­ness Mana­ge­ris­sa tar­jo­aa mai­non­nan koh­den­nuk­sia suun­nit­te­le­val­le run­saas­ti kei­no­ja tehos­taa kam­pan­join­tia. Esit­te­lem­me täs­sä työ­ka­lun omi­nai­suu­det ja mil­loin nii­tä kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti hyödyntää.

Facebook Audience uudelleenmarkkinoinnissa

Cus­tom Audience on Face­book Audience -työ­ka­lun osio, jon­ne jokai­sen uudel­leen­mark­ki­noin­tia teke­vän kan­nat­taa ensim­mäi­sek­si suun­nis­taa. Voit luo­da eri­lai­sia ylei­sö­jä oman verk­ko­si­vus­to­si poh­jal­ta – edel­lyt­täen tie­ten­kin, että olet asen­ta­nut Face­book pik­se­lin sivustollesi.

Pie­nem­män verk­ko­si­vus­ton koh­dal­la suo­sit­te­lem­me, että uudel­leen­mark­ki­noin­tia teh­dään koko sivus­ton laa­jui­ses­ti, rajaa­va­na teki­jä­nä voit pitää aika­mää­ri­tys­tä. Voit raja­ta ylei­sön esi­mer­kik­si vii­mei­sen 7 vuo­ro­kau­den aika­na sivus­tol­la­si käy­nei­siin ja koh­den­taa heil­le osta­mi­seen / yhtey­den­ot­toon kan­nus­ta­vaa kam­pan­join­tia. Hyö­dyl­li­nen vink­ki muis­tut­ta­van mai­non­nan suun­nit­te­luun: Face­book Audience -työ­ka­lu rajaa aika­mää­reen 180 vuo­ro­kau­teen, jon­ka jäl­keen sivus­tol­la käy­nyt kato­aa pois data­pan­kis­ta. Jot­ta saat rutis­tet­tua tääl­tä kaik­ki mehut irti, voit koh­den­taa sivus­tol­la­si 150-180 vuo­ro­kaut­ta sit­ten käy­nei­siin oman kam­pan­jan­sa ja var­mis­taa, että pysyt kävi­jöi­den mielessä.

Tämä on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no saa­da näky­vyyt­tä sel­lais­ten poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sil­mis­sä, jot­ka ovat osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si koh­taan; sivus­to­vie­rai­lu kun on vah­va sig­naa­li kiin­nos­tuk­ses­ta ja sitä ei kan­na­ta hukata.

Suu­rem­mat verk­ko­si­vus­tot, joil­la on kym­me­niä tuhan­sia kuu­kausit­tai­sia kävi­jöi­tä, saa­vat Face­book Audience -työ­ka­lus­ta irti enti­ses­tään teho­ja. Pilk­ko­mal­la kävi­jät eri sait­tio­sios­sa käy­nei­siin, saat käyt­töö­si ylei­sö­jä joil­le näyt­tää erit­täin koh­den­net­tu­ja viestejä.

Facebook Audience ja Kaltaiset yleisö

Nyt pääs­tään­kin jän­nän äärel­le: voit luo­da hal­lus­sa­si ole­vas­ta ylei­sö­da­tas­ta laa­jen­net­tu­ja ylei­sö­jä loo­ka­li­ke audience -toi­min­non avul­la. Läh­tö­da­tak­si käy­vät kaik­ki Cus­tom audience -ylei­söt tai vaik­ka­pa erik­seen Face­book Audience -työ­ka­luun lataa­ma­si CRM-tie­dot. Näi­den avul­la saat rutis­tet­tua irti lisää Face­boo­kis­sa ole­via käyt­tä­jiä ja koh­den­nat vies­ti­si mah­dol­li­sim­man otol­li­sel­le yleisölle.

Kol­mas ylei­sö­muo­to, jota ken­ties tulet käyt­tä­mään Face­book Audiences -työ­ka­lus­sa, on Saved Audience, eli Tal­len­ne­tut ylei­söt. Tätä kaut­ta pää­set tal­len­ta­maan useim­min käyt­tä­mä­si ylei­söt tal­teen ja var­mis­ta­maan, että käy­tät joka ker­ta samo­ja koh­den­nuk­sia. Täl­lä tavoin var­mis­tat kam­pan­join­ti­si tulos­ten ver­tail­ta­vuu­den ja hel­po­tat tulos­ten analysointia.

Special Ad Audience on ylei­sö­muo­to, joka on varat­tu mai­nos­ta­jil­le, ket­kä ovat saa­neet Face­boo­kil­ta oikeu­den mai­nos­taa esi­mer­kik­si vuo­kra-asun­to­ja ja luot­to­pal­ve­lui­ta – siis pal­ve­lui­ta, jois­sa mai­nos­ta­jan vas­tuu on eri­tyi­sen suu­ri ja tar­ve osoit­taa ei-dis­kri­mi­noin­tia eri­tyi­ses­ti Jenk­ki-näkö­kul­mas­ta on mer­kit­tä­vä. Suo­mes­sa tähän ylei­sö­muo­toon tör­mää harvemmin.

Näil­lä vin­keil­lä kehi­tät omia koh­den­nuk­sia­si eteen­päin ja var­mis­tat, että pär­jäät kovas­sa mai­nos­ki­sas­sa kil­pai­li­joi­de­si rinnalla!

Ota yhteyt­tä!
Facebook audience
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy