Facebook-mainontaan lisätehoa pikselin avulla – katso 5 vinkkiä! 

Jos teet Face­book-mai­non­taa, pik­se­liä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää. Face­book pik­se­lin avul­la tehos­tat mark­ki­noin­nin panos­tuk­sia ja var­mis­tat huip­pu­tuo­ton mai­non­ta­si budjetille.

Mikä ihmeen pikseli?

Pik­se­li on Face­boo­kin tar­joa­ma verk­ko­si­vuil­le asen­net­ta­va koo­din­pät­kä, joka avaa käyt­töö­si lukui­sia Face­book-mai­non­nan työ­ka­lu­ja. Pik­se­lin avul­la hyö­dyn­nät kon­ver­sio-opti­moi­dun mai­non­nan, kon­ver­sio­seu­ran­nan ja verk­ko­si­vuil­ta­si kerät­tyyn dataan perus­tu­vat ylei­söt. Pik­se­lin asen­ta­mi­nen on myös edel­ly­tys uudel­leen­mark­ki­noin­nin tekoon, eli verk­ko­si­vus­tol­la­si jo vie­rail­leil­le hen­ki­löil­le mainostamiseen.

Eri­tyi­ses­ti mai­non­nan opti­moin­nis­sa pik­se­li on eri­tyi­sen hyö­dyl­li­nen työ­ka­lu: kerä­tyn datan avul­la var­mis­tat, että ylei­sö­si tekee sivus­tol­la­si halut­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ja voit opti­moi­da mai­non­taa niin, että se tuot­taa esi­mer­kik­si mah­dol­li­sim­man pal­jon verkkokauppaostoksia.

Pik­se­lin asen­ta­mi­nen on koh­ta­lai­sen yksin­ker­tai­nen toi­men­pi­de, seu­rat­ta­val­le verk­ko­si­vus­tol­le upo­te­taan val­miik­si luo­tu pik­se­li­koo­di ja mää­ri­te­tään halut­tu­jen tapah­tu­mien seu­ran­ta. Tar­kem­mat tie­dot pik­se­lin asen­ta­mi­ses­ta löy­dät tääl­tä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hyödynnä Facebook-mainonnassa nämä pikselin tärkeimmät ominaisuudet

 1. Ota käyt­töön kon­ver­sio­seu­ran­ta: Seu­raa verk­ko­si­vuil­la­si mai­non­nan kaut­ta tapah­tu­via kon­ver­sioi­ta. Esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­set, ostok­set ja muut tapahtumat.

 2. Mit­taa mai­non­ta­si tehoa: Läpi­nä­ky­vyys mai­non­nan tuot­ta­maan lii­ke­vaih­toon. Useim­mis­ta verk­ko­kaup­pa-alus­tois­ta voi lähet­tää ostos­ten ja arvon pik­se­lil­le – näin mit­taat mai­non­ta­si euro­mää­räi­sen tuoton.

 3. Hyö­dyn­nä uudel­leen­mark­ki­noin­ti: Raken­na omia ylei­sö­jä verk­ko­si­vus­to­si vie­rai­li­jois­ta ja aloi­ta uudel­leen­mark­ki­noin­ti. Verk­ko­si­vu­vie­rai­li­ja­si ovat mitä par­hain­ta koh­de­ryh­mää!

  Voit myös pois­lu­kea Face­book-mai­non­ta­si koh­den­nuk­sis­ta sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka ovat jo teh­neet toi­vo­tun toi­men­pi­teen sivus­tol­la­si ja sääs­tää näin mai­non­nan kuluissa.

 4. Hyö­dyn­nä loo­ka­li­ke-ylei­söt: Pik­se­lin kerää­mää ylei­sö­da­taa voi myös hyö­dyn­tää ylei­sö­jen raken­ta­mi­ses­sa. Loo­ka­li­ke-ylei­söt ovat ylei­sö­jä, joi­hin Face­book etsii mää­rit­te­le­mä­si läh­dey­lei­sön perus­teel­la saman kal­tai­sia ihmi­siä. Koke­muk­siem­me mukaan loo­ka­li­ke-ylei­söt ovat erit­täin tehok­kai­ta esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paos­tos­ten ajamisessa.

 5. Opti­moi koh­ti kon­ver­sioi­ta: Voit halu­tes­sa­si aset­taa mai­non­ta­si tavoit­teek­si vaik­ka tuot­taa lii­de­jä mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti. Face­book pyr­kii opti­moi­naan mai­non­taa­si niin, että se tuot­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon yhtey­den­ot­to­ja verkkosivullasi.

Muista nämä asiat kun otat pikselin käyttöön

 1. Pik­se­lin omi­nai­suu­det ja data ovat käy­tös­sä­si vain asen­nus­het­kes­tä eteen­päin. Voit siis seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta ja luo­da ylei­sö­jä sii­tä het­kes­tä läh­tien, kun pik­se­li­koodn on otet­tu käyt­töön sivustollasi.
 2. Tar­kis­ta asen­nuk­sen onnis­tu­mi­nen ja koo­din toi­min­ta esi­mer­kik­si Face­book Pixel Hel­per lisäosalla.
 3. Hyö­dyn­nä pik­se­lin moni­puo­li­set vakio­ta­pah­tu­mat, jot­ta saat mah­dol­li­sim­man tark­kaa dataa yleisöstäsi.

Pik­se­li on Face­book-mark­ki­noi­jan paras ystä­vä, joka aut­taa tehos­ta­maan mai­non­taa ylei­sö­jen ja kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la. Sen asen­ta­mi­nen on siis käy­tän­nös­sä vaa­ti­mus mark­ki­noin­tieu­ro­jen tehon maksimoimiseksi!

Pik­se­li saat­taa asen­nus­koo­dei­neen vai­kut­taa pelot­ta­val­ta koko­nai­suu­del­ta – kui­ten­kin pie­nel­lä pereh­ty­mi­sel­lä sen käyt­tö on yllät­tä­vän help­poa ja se tar­jo­aa hui­ke­ta mah­dol­li­suu­ksia ilman lisäkuluja.

Jos tar­vit­set apua some-mark­ki­noin­nin kans­sa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainontaa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy