Facebook-mainontaan lisätehoa pikselin avulla – katso 5 vinkkiä! 

Jos teet Face­book-mai­non­taa, pik­se­liä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää. Face­book pik­se­lin avul­la tehos­tat mark­ki­noin­nin panos­tuk­sia ja var­mis­tat huip­pu­tuo­ton mai­non­ta­si budjetille.

Mikä ihmeen pikseli?

Pik­se­li on Face­boo­kin tar­joa­ma verk­ko­si­vuil­le asen­net­ta­va koo­din­pät­kä, joka avaa käyt­töö­si lukui­sia Face­book-mai­non­nan työ­ka­lu­ja. Pik­se­lin avul­la hyö­dyn­nät kon­ver­sio-opti­moi­dun mai­non­nan, kon­ver­sio­seu­ran­nan ja verk­ko­si­vuil­ta­si kerät­tyyn dataan perus­tu­vat ylei­söt. Pik­se­lin asen­ta­mi­nen on myös edel­ly­tys uudel­leen­mark­ki­noin­nin tekoon, eli verk­ko­si­vus­tol­la­si jo vie­rail­leil­le hen­ki­löil­le mainostamiseen.

Eri­tyi­ses­ti mai­non­nan opti­moin­nis­sa pik­se­li on eri­tyi­sen hyö­dyl­li­nen työ­ka­lu: kerä­tyn datan avul­la var­mis­tat, että ylei­sö­si tekee sivus­tol­la­si halut­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ja voit opti­moi­da mai­non­taa niin, että se tuot­taa esi­mer­kik­si mah­dol­li­sim­man pal­jon verkkokauppaostoksia.

Pik­se­lin asen­ta­mi­nen on koh­ta­lai­sen yksin­ker­tai­nen toi­men­pi­de, seu­rat­ta­val­le verk­ko­si­vus­tol­le upo­te­taan val­miik­si luo­tu pik­se­li­koo­di ja mää­ri­te­tään halut­tu­jen tapah­tu­mien seu­ran­ta. Tar­kem­mat tie­dot pik­se­lin asen­ta­mi­ses­ta löy­dät tääl­tä.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hyödynnä Facebook-mainonnassa nämä pikselin tärkeimmät ominaisuudet

 1. Ota käyt­töön kon­ver­sio­seu­ran­ta: Seu­raa verk­ko­si­vuil­la­si mai­non­nan kaut­ta tapah­tu­via kon­ver­sioi­ta. Esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­set, ostok­set ja muut tapahtumat.

 2. Mit­taa mai­non­ta­si tehoa: Läpi­nä­ky­vyys mai­non­nan tuot­ta­maan lii­ke­vaih­toon. Useim­mis­ta verk­ko­kaup­pa-alus­tois­ta voi lähet­tää ostos­ten ja arvon pik­se­lil­le – näin mit­taat mai­non­ta­si euro­mää­räi­sen tuoton.

 3. Hyö­dyn­nä uudel­leen­mark­ki­noin­ti: Raken­na omia ylei­sö­jä verk­ko­si­vus­to­si vie­rai­li­jois­ta ja aloi­ta uudel­leen­mark­ki­noin­ti. Verk­ko­si­vu­vie­rai­li­ja­si ovat mitä par­hain­ta koh­de­ryh­mää!

  Voit myös pois­lu­kea Face­book-mai­non­ta­si koh­den­nuk­sis­ta sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka ovat jo teh­neet toi­vo­tun toi­men­pi­teen sivus­tol­la­si ja sääs­tää näin mai­non­nan kuluissa.

 4. Hyö­dyn­nä loo­ka­li­ke-ylei­söt: Pik­se­lin kerää­mää ylei­sö­da­taa voi myös hyö­dyn­tää ylei­sö­jen raken­ta­mi­ses­sa. Loo­ka­li­ke-ylei­söt ovat ylei­sö­jä, joi­hin Face­book etsii mää­rit­te­le­mä­si läh­dey­lei­sön perus­teel­la saman kal­tai­sia ihmi­siä. Koke­muk­siem­me mukaan loo­ka­li­ke-ylei­söt ovat erit­täin tehok­kai­ta esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paos­tos­ten ajamisessa.

 5. Opti­moi koh­ti kon­ver­sioi­ta: Voit halu­tes­sa­si aset­taa mai­non­ta­si tavoit­teek­si vaik­ka tuot­taa lii­de­jä mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti. Face­book pyr­kii opti­moi­naan mai­non­taa­si niin, että se tuot­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon yhtey­den­ot­to­ja verkkosivullasi.

Muista nämä asiat kun otat pikselin käyttöön

 1. Pik­se­lin omi­nai­suu­det ja data ovat käy­tös­sä­si vain asen­nus­het­kes­tä eteen­päin. Voit siis seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta ja luo­da ylei­sö­jä sii­tä het­kes­tä läh­tien, kun pik­se­li­koodn on otet­tu käyt­töön sivustollasi.
 2. Tar­kis­ta asen­nuk­sen onnis­tu­mi­nen ja koo­din toi­min­ta esi­mer­kik­si Face­book Pixel Hel­per lisäosalla.
 3. Hyö­dyn­nä pik­se­lin moni­puo­li­set vakio­ta­pah­tu­mat, jot­ta saat mah­dol­li­sim­man tark­kaa dataa yleisöstäsi.

Pik­se­li on Face­book-mark­ki­noi­jan paras ystä­vä, joka aut­taa tehos­ta­maan mai­non­taa ylei­sö­jen ja kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la. Sen asen­ta­mi­nen on siis käy­tän­nös­sä vaa­ti­mus mark­ki­noin­tieu­ro­jen tehon maksimoimiseksi!

Pik­se­li saat­taa asen­nus­koo­dei­neen vai­kut­taa pelot­ta­val­ta koko­nai­suu­del­ta – kui­ten­kin pie­nel­lä pereh­ty­mi­sel­lä sen käyt­tö on yllät­tä­vän help­poa ja se tar­jo­aa hui­ke­ta mah­dol­li­suu­ksia ilman lisäkuluja.

Jos tar­vit­set apua some-mark­ki­noin­nin kans­sa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainontaa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy