Konversio-optimointi.

Konversio-optimointi

Kon­­ver­­sio-opti­­moin­­nil­­la nos­te­taan verk­ko­si­vu­je­si tuot­ta­vuut­ta samal­la kävi­jä­mää­räl­lä. Mää­ri­täm­me aluk­si asiak­kaan tavoit­teet, mitä halu­taan kas­vat­taa. Usein tavoit­teet ovat tuot­tei­den myyn­nin kas­vu verk­ko­kau­pas­sa tai yhteys­tie­to­jen jät­tä­mi­nen eli lii­di. Kon­­ver­­sio-opti­­moin­­nil­­la pyri­tään siis saa­maan poten­ti­aa­li­nen asia­kas suo­rit­ta­maan halut­tu tavoite.

Kon­­ver­­sio-opti­­moin­­nil­­la tes­ta­taan vaih­toeh­to­ja sivuil­la, esi­mer­kik­si eri aset­te­lu­ja, ele­ment­te­jä, gra­fii­koi­ta tai teks­te­jä. Niin sanot­tu­jen A/B-tes­­tien perus­teel­la sivus­ta pys­ty­tään raken­ta­maan asia­kas­ta parem­min palveleva.

Kon­­ver­­sio-opti­­moin­­nil­­la:

  1. Kas­va­te­taan konversioita
  2. Muu­te­taan lii­ken­ne ostajiksi
  3. Opi­taan lisää eri kohderyhmistä
  4. Nos­te­taan nykyis­ten asiak­kai­den kes­ki­mää­räis­tä ostosta
  5. Paran­ne­taan verk­ko­si­vu­jen raken­net­ta ja toimivuutta

Lue lisää:
Verk­ko­si­vut yri­tyk­sel­le
Web-ana­­ly­­tiik­­ka

Sulje