Kotisivujen teko yrityksille 

Pal­ve­lut \ Koti­si­vu­jen teko yrityksille
Kilpailija-analyysi

Mistä on kyse? 

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Kotisivujen teko yrityksille 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Luotettava kumppani 

Yri­tyk­sel­le saa­daan edus­ta­vat ja myy­vät koti­si­vut hel­pos­ti ja edullisesti. 

Ennalta sovittu hinta 

Koti­si­vu­jen tuo­tan­non hin­ta, aika­tau­lu ja työ­mää­rä on juu­ri se, mis­tä olem­me sopi­neet - pidäm­me kiin­ni aika­tau­luis­ta ja hin­ta ei läh­de nouse­maan yllättäen.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kaa­seen ja sel­keä infor­moin­ti pro­jek­tin käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä ete­ne­mi­ses­tä. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Tyytyväiset asiakkaat 

98 % tyy­ty­väi­syys­pro­sent­ti - asiak­kaam­me tyk­kää­vät yhteis­työs­tä kanssamme.

Hyvin toteutettu verkkosivusto

 1. Puhut­te­lee halut­tua kohderyhmää
 2. Kerää tar­peek­si volyy­mia kävi­jöi­den muodossa
 3. Välit­tää vies­ti­si juu­ri sel­lai­se­na kuin haluat

Tämä toi­mii ydin­a­ja­tuk­se­nam­me sivus­to­jen teke­mi­ses­sä yri­tyk­sil­le. Hyvä sivus­to on kivi­jal­ka, joka tukee jäme­räs­ti kaik­kea myyn­tiä ja markkinointia.

Teem­me edus­ta­vat koti­si­vut avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Tähän kuu­luu koko paketti:

 • Domai­nin ja pal­ve­li­men han­kin­ta ja ylläpito
 • Sivus­ton raken­teen ja navi­gaa­tion suunnittelu
 • Teks­tin, kuvien ja muun sisäl­lön suun­nit­te­lu ja tuotanto
 • Sivus­ton opti­moin­ti hakukoneille
 • Päi­vi­tyk­set ja ylläpito

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen toteut­taa sinul­le näyt­tä­vät net­ti­si­vut. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Kotisivujen hinta

Koti­si­vu­jen hin­noit­te­lu perus­tuu sii­hen, miten laa­ja sivus­tos­ta halu­taan. Monil­le yri­tyk­sil­le riit­tää val­lan mai­nios­ti simp­pe­li sivus­to, mut­ta kaut­tam­me onnis­tuu haas­ta­vam­mat­kin net­ti­si­vu­to­teu­tuk­set verk­ko­kaup­poi­neen ja asiakastileineen.

Yksin­ker­tai­sen sivus­ton saa noin 1500 eurol­la. Hin­ta mukau­tuu sen perus­teel­la, mitä enem­män sivuil­le tar­vi­taan sisäl­töä ja väli­leh­tiä tai lisä­omi­nai­suuk­sia, kuten verk­ko­kaup­paa, sisään­kir­jau­tu­mis­ta tai blogia.

Sivus­tom­me teh­dään WordPress-alus­tal­le, joka on maa­il­man suo­si­tuin ja tun­ne­tuin verk­ko­si­vua­lus­ta. Tämän vuok­si sivus­tos­ta tulee help­po­käyt­töi­nen, jota kuka tahan­sa yri­tyk­ses­sä voi myö­hem­min päi­vit­tää ja yllä­pi­tää ilman koodausosaamista.

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Näin teemme yrityksesi kotisivut

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me kol­me eri­lai­sis­ta visu­aa­lis­ta suun­ni­tel­maa sivus­ta, jos­ta pää­set valit­se­maan yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­man. Tämän poh­jal­ta luom­me sivus­ton rakenteen.

Kun run­ko ja ulko­nä­kö ovat mie­lui­sat, syö­täm­me sisäl­löt, kuten teks­tit, kuvat, videot ja info­graa­fit sivus­tol­le. Lop­puun pidäm­me vie­lä käyt­tö­kou­lu­tuk­sen yri­tyk­sel­le­si. Tämän jäl­keen huo­leh­dim­me sivus­ton yllä­pi­dos­ta ja päivityksistä.

Nopeim­mil­laan saat lop­puun asti vii­meis­tel­lyn sivus­ton kol­men tapaa­mis­ker­ran jäl­keen, joten net­ti­si­vu­pro­jek­tin ei tar­vit­se vie­dä kul­la­nar­vois­ta aikaasi.

Yhtey­den­ot­to­ja tuli yli 236 % aiem­paa enemmän.”
Olli Suvan­to, Lead Ven­tu­res Oy
Teh­dyt toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet lisään­ty­nei­siin yhtey­den­ot­toi­hin ja tär­kei­siin uusiin toimeksiantoihin.”
Arvioin­ti­kes­kus

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Facebook-mainos ja verkkosivut yritykselle
 • Koti­si­vut yritykselle
 • Koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat kuin käyn­ti­kort­ti tai esi­te ver­kos­sa. Koti­si­vu­jen yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin,… Jat­ka lukemista
 • Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta
 • Las­keu­tu­mis­si­vu joka tuot­taa tulosta
 • Las­keu­tu­mis­si­vu on tulok­sel­li­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä teki­jöi­tä. Asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta aina sivus­tol­le­si, mut­ta vie­lä tehok­kaam­pia… Jat­ka lukemista
 • Konversio
 • Mikä on konversio?
 • Kon­ver­sioi­den avul­la mit­taat mark­ki­noin­nin todel­li­sen tehon ja näet mitä verk­ko­si­vuil­la­si oikeas­ti tapah­tuu. Kat­so vin­kit mark­ki­noin­ti­si… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi