Some mainonta - näy siellä missä ihmiset ovat 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Some mai­non­ta – näy siel­lä mis­sä ihmi­set ovat

Some mai­non­ta tar­koit­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa teh­tä­vää mak­set­tua mai­non­taa, tämä tähän alkuun ihan vain sel­vyy­den vuok­si 🙂 Täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään some mai­non­taa perus­teis­ta alkaen, joten saat täs­tä kat­ta­van käsi­tyk­sen mil­loin ja miten some mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä.

Artik­ke­li aloi­te­taan siis perus­teis­ta ja sen jäl­keen ede­tään some mai­non­nan tavoit­tei­den kaut­ta suo­si­tuim­piin kana­viin. Lopuk­si käy­dään vie­lä läpi eri­lai­sia koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia sekä ylei­sim­mät mai­nos­muo­dot ja pis­tee­nä i:n pääl­le vii­mei­ses­sä kap­pa­lees­sa vede­tään tämä kaik­ki nätis­ti yhteen 🙂

Some mainonnan perusteet

Some mai­non­ta tuli­kin jo ter­mi­nä kir­joi­tet­tua auki, mut­ta käy­dään täs­sä läpi vähän perus­tei­ta mik­si some mai­non­ta on niin teho­kas­ta. Yli­voi­mai­ses­ti kovin argu­ment­ti some mai­non­nan puo­les­ta on tavoi­tet­ta­vuus ja koh­den­nus. Some mai­non­ta näkyy siel­lä mis­sä käyt­tä­jät muu­ten­kin viet­tä­vät aikaa eli sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Some mai­non­ta saa­daan vähän niin kuin huo­maa­mat­ta käyt­tä­jän eteen. Kun mai­non­ta on teh­ty hyvin se istuu kivas­ti esi­mer­kik­si käyt­tä­jän uutis­vir­taan ja näin se nap­paa käyt­tä­jän huo­mion erit­täin tehokkaasti. 

Mai­nit­ta­koon vie­lä erik­seen, että some mai­non­ta toi­mii oikein hyvin myös B2B-puo­lel­la vaik­ka se mones­ti miel­le­tään­kin ensi­si­jai­ses­ti B2C-mai­non­taan sopi­vak­si. B2B some mai­non­ta vaa­tii hie­man osaa­vam­man ammat­ti­lai­sen, mut­ta oikeis­sa käsis­sä myös yri­tys­päät­tä­jät löy­ty­vät hyvin somesta 😉

Some mainonta - tavoitteet

Mihin some mai­non­ta sit­ten sopii ja mil­lai­set tavoit­teet sil­le kan­nat­taa aset­taa. Lis­ta­taan tähän ylei­sem­piä some mai­non­nan tavoitteita:

 • Lisää myyn­tiä
 • Lisää lii­de­jä
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­ti
 • Eri­lais­ten tapah­tu­mien tai tuo­te­uu­tuuk­sien mainostaminen
 • Lisä­tä brän­din tunnettuutta

Kuten kai­kel­la mai­non­nal­la myös some mai­non­nal­la hae­taan lisää myyn­tiä. Myyn­ti voi olla suo­raa myyn­tiä verk­ko­kau­pas­ta tai sit­ten arvok­kai­na lii­dei­nä, jois­ta pääs­tään teke­mään kaup­paa. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la pide­tään jo tuot­tees­ta­si kiin­nos­tu­neet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat muka­vas­ti pih­deis­sä ja mai­nok­set seu­raa­vat­kin hei­tä sovi­tun aikaa antaen heil­le mah­dol­li­suu­den vie­lä konvertoitua.

Some mai­non­ta toi­mii hyvin myös eri­lais­ten tapah­tu­mien mai­non­taan tai vas­taa­vas­ti uusien tuot­tei­den lan­see­rauk­sen yhtey­des­sä. Samoin brän­din tun­net­tuut­ta voi­daan kas­vat­taa kivas­ti hyvil­lä some mai­non­nan kam­pan­joil­la. Some mai­non­nan roo­li miel­le­tään usein myyn­ti­sup­pi­lon alku­pää­hän, mut­ta mones­sa tilan­tees­sa some mai­non­taa pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään läpi koko sup­pi­lon. Some mai­non­nal­la saa­daan yleen­sä hyvin näky­vyyt­tä halu­tus­sa koh­de­ryh­mäs­sä ja monis­sa tapauk­sis­sa sil­lä on mah­dol­lis­ta saa­da myös suo­ria konversioitakin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Some mainonnan kohdentaminen

Yksi some mai­non­nan ehdot­to­mis­ta vah­vuuk­sis­ta tosi­aan on koh­den­ta­mi­nen. Koh­den­ta­mis­ta voi­daan teh­dä monin perus­tein tai vaik­ka useam­mal­la kom­bi­naa­tiol­la, voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len ja alu­een perus­teel­la sekä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den pohjalta. 

Yllä mai­nit­tu­jen koh­den­nuk­sien lisäk­si voi­daan teh­dä niin sanot­tu­ja loo­ka­li­ke ylei­sö­jä. Esi­mer­kik­si jo ole­mas­sa ole­vis­ta asiak­kais­ta voi­daan luo­da loo­ka­li­ke ylei­sö, joka tar­koit­taa, että tähän ylei­söön vali­koi­tuu jo osta­nei­den asiak­kai­den kans­sa mah­dol­li­sim­man saman­kal­tai­sia käyt­tä­jiä. Loo­ka­li­ke ylei­sö on erit­täin teho­kas työ­ka­lu markkinoinnissa.

Mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa myös sinun seu­raa­jil­le­si sekä heil­le, jot­ka ovat jol­lain taval­la sitou­tu­neet pro­fii­lii­si tai julkaisuihisi.

Some mainonta mainosmuodot

Some mai­non­nas­sa on käy­tös­sä lukui­sia mai­nos­muo­to­ja, ne mah­dol­lis­ta­vat pal­jon eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja mai­non­nan tekoon. Se mikä mai­nos­muo­to mil­loin­kin vali­taan riip­puu kana­vas­ta, mai­nok­sen sisäl­lös­tä ja koh­de­ryh­mäs­tä, aina­kin näis­tä edel­lä lue­tel­luis­ta siis.

Some mainonnassa yleisimmin käytetyt mainosmuodot: 

 • Kuva
 • Karusel­li eli useam­pi kuva
 • Video
 • Sto­ry-mai­nok­set

Näis­tä kuva on edel­leen ylei­sin, mut­ta muut mai­nos­muo­dot lisään­ty­vät kovaa vauh­tia. Karusel­li­mai­nok­sil­la sekä videoil­la saa kivas­ti eloa mai­non­taan ja pys­tyy esit­tä­mään pal­jon enem­män kuin yhdel­lä kuval­la. Toki on tilan­tei­ta, jois­sa yhden kuvan mai­nos toi­mii parhaiten.

Sto­ry-mai­nok­set voi­vat olla yksit­täi­siä kuvia, parin kol­men kuvan yhdis­tel­miä tai lyhyi­tä videoi­ta. Sto­ry­jen suo­sio kas­vaa voi­mak­kaas­ti, samoin niis­sä teh­tä­vä mai­non­ta on lisään­ty­nyt pal­jon vii­me aikoina. 

Some mainonta - yhteenveto

Nyt on aika alus­sa luva­tul­le some mai­non­nan nipu­tuk­sel­le. Kuten kai­kes­sa mai­non­nas­sa on some mai­non­nas­sa­kin hyvä miet­tiä tavoit­teet kun­toon ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta. Kun tavoit­teet on mie­tit­ty pureu­du­taan koh­de­ryh­män tar­ken­ta­mi­seen. Sii­nä vai­hees­sa kun olem­me aset­ta­neet tavoit­teet ja tie­däm­me koh­de­ryh­mäm­me on aika vali­ta kana­va, jos­sa mai­non­taa läh­de­tään teke­mään. Puhut­taes­sa some mai­non­nas­ta on jokai­sel­la kana­val­la eri­lai­nen käyt­tä­jä­ryh­mä ja se mones­ti mää­rit­te­lee­kin sen mihin kana­vaan mei­dän kan­nat­taa mai­non­ta käyn­nis­tää. Kana­via ovat mm. Face­book, Ins­ta­gram ja Lin­ke­dIn. Seu­raa­va askel on oikean tai oikei­den mai­nos­muo­to­jen valin­ta. Mie­ti­tään mikä muo­to sopii par­hai­ten tuot­teel­le ja mil­lä mai­nos­muo­dol­la saam­me koh­de­ryh­mäm­me par­hai­ten kiinni. 

Näi­tä kaik­kia mai­non­nan step­pe­jä on help­po mita­ta some mai­non­nas­sa ja sen poh­jal­ta mai­non­taa tulee­kin kehit­tää jat­ku­vas­ti. Kun mai­non­taa mita­taan ja sen perus­teel­la opti­moi­daan sekä teh­dään sopi­vas­ti tes­te­jä eri ylei­sö­jen ja mai­nos­muo­to­jen välil­lä pääs­tään mah­dol­li­sim­man hyvään lopputulokseen. 

Mikä­li some mai­non­ta herät­tää kysy­myk­siä tai sen käyn­nis­tä­mi­nen jän­nit­tää niin ole roh­keas­ti yhtey­des­sä. Me Kublal­la teem­me some mai­non­taa päi­vit­täin lukui­sil­le asiak­kail­le ja mei­dän ammat­ti­lai­sil­ta onnis­tuu myös B2B-koh­den­nuk­set vuo­sien ammattitaidolla. 

Muka­via het­kiä some mai­non­nan parissa 🙂

Ota yhteyt­tä!
some mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy