Instagram markkinointi - 5 rautaista vinkkiä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti \ Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti – 5 rau­tais­ta vinkkiä

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään mel­kein­pä kai­ken teke­mi­sen Ins­ta­gra­mis­sa. Sik­si onkin hyvä käy­dä sitä koh­ta koh­dal­ta hie­man läpi. Tähän on koot­tu vii­si oleel­lis­ta vink­kiä menes­ty­vään Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin. Vin­kit sopi­vat ihan aloit­te­le­val­le somet­ta­jal­le sekä edis­ty­neem­mil­le tämä lis­ta toi­mii hyvä­nä ker­tauk­se­na ja muis­tin virkistyksenä.

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ei eroa hir­veäs­ti perus­pe­ri­aat­teil­taan muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, mut­ta kuten kai­kil­la niin myös IG:llä on tiet­ty­jä eri­koi­suuk­sia. Tämä kir­joi­tus onkin kir­joi­tet­tu ylei­sen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti kaa­van poh­jal­le, mut­ta tar­kas­tel­laan sitä niin, että Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti on sii­nä keskiössä.

Instagram markkinointi - 0.1 vinkki avaa tili

Jos sinul­la ei siis ole ennes­tään tiliä niin nyt on hyvä het­ki ava­ta sel­lai­nen. Tilin avaa­mi­nen ei vie mon­taa minuut­tia ja se onnis­tuu vaik­ka ei oli­si­kaan mikään tie­to­tek­niik­ka­vir­tuoo­si. Muis­ta sit­ten min­kä sala­sa­nan ja säh­kö­pos­tin lai­toit niin väl­tyt myö­hem­min aikaa vie­vil­tä sel­vit­te­lyil­tä. Ins­ta­gram tilin voi myös liit­tää käte­väs­ti yri­tyk­se­si Face­book tiliin ja näin Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti tukee myös Face­book­ki­si toimintaa.

Kun avaat, tai jos sinul­la on jo tili auki, niin tar­kis­ta, että sen nimi, otsik­ko ja kuvaus vas­taa­vat toi­vo­maa­si. Tilaa ei ole hir­veäs­ti, joten mie­ti tark­kaan mitä esit­te­lyyn kan­nat­taa kir­joit­taa. Piris­tyk­se­nä voit käyt­tää myös emo­je­ja 😉 Lai­ta myös hou­kut­te­le­va ja kuvaa­va kuva sekä yhdel­le lin­kil­le on paik­ka. Näi­tä voi päi­vi­tel­lä myöhemmin.

Instagram markkinointi - 1. vinkki seuraa ja havainnoi

Ensim­mäi­nen vink­ki Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin on seu­raa ja havain­noi. Seu­raa­mi­nen voi tar­koit­taa ihan kir­jai­mel­lis­ta­kin seu­raa­mis­ta, mut­ta vähin­tään sen seu­raa­mis­ta mitä muut teke­vät. Eli seu­raa ja havain­noi mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii sinun alal­la­si. Täl­lä tavoin pys­tyt heti saa­maan aja­tus­ta sii­hen mil­lais­ta teke­mis­tä sinun kan­nat­taa miet­tiä omal­le tilillesi.

Jokai­sen pää­tet­tä­vis­sä on sit­ten halu­aa­ko seu­ra­ta kil­pai­li­joi­den tile­jä ihan näky­väs­ti. Itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en näe sii­nä mitään pahaa, vaan päin­vas­toin. Mie­les­tä­ni somes­sa jos jos­sain on hyvä nou­dat­taa avoin­ta kult­tuu­ria, joten roh­keas­ti vaan seu­rai­le­maan kil­pai­li­joi­ta ja mui­ta­kin mie­len­kiin­toi­sia profiileja 🙂

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram markkinointi - 2. vinkki tuota omannäköistä sisältöä

Kun olet seu­ran­nut mui­ta ja poi­mi­nut ideoi­ta sii­tä mil­lais­ta Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti voi olla on aika teh­dä sii­tä oman näköis­tä. Eli tuo­ta sel­lais­ta sisäl­töä, joka on lin­jas­sa tei­dän stra­te­gian ja kult­tuu­rin kans­sa. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti ole­maan aito, oma­pe­räi­nen ja rohkea.

Sisäl­töä voi­daan tuot­taa monel­la eri taval­la ja Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti onkin yksin kat­ta­vim­mis­ta tavois­ta teh­dä mark­ki­noin­tia somes­sa. Alla lue­tel­tu­na ylei­sim­mät sisäl­tö­muo­dot Ins­ta­gram markkinointiin:

 • Syö­te eli Feed
 • Tari­nat eli Stories
 • IGTV
 • Live
 • Reels

Ins­ta­gram mark­ki­noin­tia teh­des­sä kan­nat­taa miet­tiä mil­lais­ta sisäl­töä mihin­kin näis­tä muo­dois­ta on hyvä jul­kais­ta. Täs­sä­kin koh­taa voi käyt­tää idea­na kil­pai­li­joi­ta tai vaik­ka­pa mei­dän blo­gis­ta löy­ty­viä vinkkejä 😉

Instagram markkinointi - 3. vinkki tykkää ja kommentoi

Kun Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ote­taan tosis­saan on hyvä miet­tiä miten saa­daan näky­vyyt­tä muu­ten­kin kuin omien sisäl­tö­jen kaut­ta. Yksi hyvä tapa näkyä on tykä­tä ja kom­men­toi­da mie­len­kiin­toi­sia omaa lii­ke­toi­min­taa lähel­lä ole­via sisältöjä.

Tämä on lois­ta­va tapa saa­da ihmi­set huo­maa­maan sinut ja yri­tyk­se­si. Alus­sa kun puhuim­me oman tilin nimes­tä ja kuvas­ta niin täs­sä on yksi niis­tä het­kis­tä kun hyvin valit­tu nimi ja kuva voi­vat tuo­da lii­ken­net­tä pro­fii­lii­si. Kun kom­men­toit niin muil­le näkyy nime­si sekä kuva pie­ne­nä, näi­den perus­teel­la he voi­vat kiin­nos­tua pro­fii­lis­ta­si ja kli­ka­ta sinne.

Instagram markkinointi - 4. vinkki myyntiin tähtäävät sisällöt

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti on mones­ti pit­käl­ti brän­dil­lis­tä toi­min­taa, mut­ta sil­loin kun haluat myy­dä jotain on tär­ke­ää teh­dä ete­ne­mi­nen hel­pok­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Ker­ro mis­tä tuo­tet­ta­si voi ostaa, mie­ti voit­ko hyö­dyn­tää pro­fii­lin link­kiä myymisessä.

Pos­tauk­ses­sa tulee olla CTA. CTA:n eli call to actio­nin teh­tä­vä on ker­toa sel­väs­ti mikä on seu­raa­va step­pi jon­ka haluat asiak­kaan suo­rit­ta­van. Se voi olla vaik­ka “osta verk­ko­kau­pas­ta” ja perään verk­ko­kau­pan osoi­te tai ker­ro, että osoi­te löy­tyy pro­fii­lis­ta eli bios­ta niin kuin Ins­ta­gra­mis­sa usein sanotaan 😉

Tähän koh­taan on kui­ten­kin hyvä muis­tut­taa, että Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti toi­mii par­hai­ten kun pide­tään malt­ti muka­na myyn­nil­li­sen sisäl­lön suh­teen. Ei siis kan­na­ta täyt­tää koko kana­vaa osta osta osta -huu­te­lul­la. Olen jos­kus kuul­lut sel­lai­sen sään­nön kuin 80/20, joka mie­les­tä­ni on aika ide­aa­li­nen eli 80% hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä ja 20% myyn­nil­lis­tä sisäl­töä. Hyö­dyl­li­nen voi ja usein tulee­kin olla myös viihdyttävää 😉

Instagram markkinointi - 5. vinkki maksettu mainonta

Vii­mei­se­nä vink­ki­nä on sit­ten mak­set­tu mai­non­ta. Tämä on erit­täin var­tee­no­tet­ta­va vink­ki heil­le ket­kä miet­ti­vät tosis­saan Ins­ta­gram mark­ki­noin­tia, mak­se­tul­la mai­non­nal­la on mah­dol­li­suus tehos­taa suo­raa myyn­tiä sekä teh­dä brän­di-kamp­pan­join­tia laa­jal­la näkyvyydellä.

Kos­ka Face­book omis­taa Ins­ta­gra­min teh­dään sen mai­non­ta Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lul­la. Usein kam­pan­jat pyö­ri­vät­kin sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa, mut­ta yhtä lail­la on mah­dol­lis­ta teh­dä mai­non­taa myös pel­käs­tään jom­mas­sa kum­mas­sa. Kuten mak­set­tu mai­non­ta yleen­sä on se myös Ins­ta­gra­mis­sa mah­dol­lis­ta toteut­taa monel­la taval­la. Par­haan tulok­sen sii­tä toden­nä­köi­ses­ti saa kun ottaa avuk­si alan ammat­ti­lai­set, samal­la sääs­tää itsel­tään pal­jon pään­vai­vaa sekä aikaa.

Instagram markkinointi - yhteenveto

Teh­dään­pä sit­ten pie­ni yhteen­ve­to vie­lä eli kun tili on avat­tu niin ollaan aktii­vi­sia yhtei­sön jäse­niä. Täs­sä koh­taa Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ei ero miten­kään muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Kai­kes­sa teke­mi­ses­sä on hyvä muis­taa koh­de­ryh­mä, kenel­le sisäl­töä tuo­te­taan ja mitä heil­le halu­taan tar­jo­ta. Sisäl­lös­sä ja kom­men­teis­sa on tie­ten­kin tär­ke­ää muis­taa hyvän maun rajat, tämä­hän meil­le jär­ke­vil­le aikui­sil­la on tie­tys­ti jo itses­tään sel­vää. Eikä sit­ten läh­de­tä mukaan vaik­ka joku jos­kus vähän provosoisikin 😉

Meil­tä kubla­la­li­sil­ta voi aina kysyä vink­ke­jä Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin ja muu­hun­kin digi­te­ke­mi­seen liit­tyen. Niin ja muis­ta­kaa seu­ra­ta mei­tä Ins­tas­sa @kublaoy 🙂

Ota yhteyt­tä!
Instagram markkinointi viisi vinkkiä
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy