Instagram markkinointi - 5 rautaista vinkkiä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti \ Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti – 5 rau­tais­ta vinkkiä

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään mel­kein­pä kai­ken teke­mi­sen Ins­ta­gra­mis­sa. Sik­si onkin hyvä käy­dä sitä koh­ta koh­dal­ta hie­man läpi. Tähän on koot­tu vii­si oleel­lis­ta vink­kiä menes­ty­vään Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin. Vin­kit sopi­vat ihan aloit­te­le­val­le somet­ta­jal­le sekä edis­ty­neem­mil­le tämä lis­ta toi­mii hyvä­nä ker­tauk­se­na ja muis­tin virkistyksenä.

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ei eroa hir­veäs­ti perus­pe­ri­aat­teil­taan muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, mut­ta kuten kai­kil­la niin myös IG:llä on tiet­ty­jä eri­koi­suuk­sia. Tämä kir­joi­tus onkin kir­joi­tet­tu ylei­sen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti kaa­van poh­jal­le, mut­ta tar­kas­tel­laan sitä niin, että Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti on sii­nä keskiössä.

Instagram markkinointi - 0.1 vinkki avaa tili

Jos sinul­la ei siis ole ennes­tään tiliä niin nyt on hyvä het­ki ava­ta sel­lai­nen. Tilin avaa­mi­nen ei vie mon­taa minuut­tia ja se onnis­tuu vaik­ka ei oli­si­kaan mikään tie­to­tek­niik­ka­vir­tuoo­si. Muis­ta sit­ten min­kä sala­sa­nan ja säh­kö­pos­tin lai­toit niin väl­tyt myö­hem­min aikaa vie­vil­tä sel­vit­te­lyil­tä. Ins­ta­gram tilin voi myös liit­tää käte­väs­ti yri­tyk­se­si Face­book tiliin ja näin Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti tukee myös Face­book­ki­si toimintaa.

Kun avaat, tai jos sinul­la on jo tili auki, niin tar­kis­ta, että sen nimi, otsik­ko ja kuvaus vas­taa­vat toi­vo­maa­si. Tilaa ei ole hir­veäs­ti, joten mie­ti tark­kaan mitä esit­te­lyyn kan­nat­taa kir­joit­taa. Piris­tyk­se­nä voit käyt­tää myös emo­je­ja 😉 Lai­ta myös hou­kut­te­le­va ja kuvaa­va kuva sekä yhdel­le lin­kil­le on paik­ka. Näi­tä voi päi­vi­tel­lä myöhemmin.

Instagram markkinointi - 1. vinkki seuraa ja havainnoi

Ensim­mäi­nen vink­ki Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin on seu­raa ja havain­noi. Seu­raa­mi­nen voi tar­koit­taa ihan kir­jai­mel­lis­ta­kin seu­raa­mis­ta, mut­ta vähin­tään sen seu­raa­mis­ta mitä muut teke­vät. Eli seu­raa ja havain­noi mil­lai­nen sisäl­tö toi­mii sinun alal­la­si. Täl­lä tavoin pys­tyt heti saa­maan aja­tus­ta sii­hen mil­lais­ta teke­mis­tä sinun kan­nat­taa miet­tiä omal­le tilillesi.

Jokai­sen pää­tet­tä­vis­sä on sit­ten halu­aa­ko seu­ra­ta kil­pai­li­joi­den tile­jä ihan näky­väs­ti. Itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en näe sii­nä mitään pahaa, vaan päin­vas­toin. Mie­les­tä­ni somes­sa jos jos­sain on hyvä nou­dat­taa avoin­ta kult­tuu­ria, joten roh­keas­ti vaan seu­rai­le­maan kil­pai­li­joi­ta ja mui­ta­kin mie­len­kiin­toi­sia profiileja 🙂

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram markkinointi - 2. vinkki tuota omannäköistä sisältöä

Kun olet seu­ran­nut mui­ta ja poi­mi­nut ideoi­ta sii­tä mil­lais­ta Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti voi olla on aika teh­dä sii­tä oman näköis­tä. Eli tuo­ta sel­lais­ta sisäl­töä, joka on lin­jas­sa tei­dän stra­te­gian ja kult­tuu­rin kans­sa. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti ole­maan aito, oma­pe­räi­nen ja rohkea.

Sisäl­töä voi­daan tuot­taa monel­la eri taval­la ja Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti onkin yksin kat­ta­vim­mis­ta tavois­ta teh­dä mark­ki­noin­tia somes­sa. Alla lue­tel­tu­na ylei­sim­mät sisäl­tö­muo­dot Ins­ta­gram markkinointiin:

 • Syö­te eli Feed
 • Tari­nat eli Stories
 • IGTV
 • Live
 • Reels

Ins­ta­gram mark­ki­noin­tia teh­des­sä kan­nat­taa miet­tiä mil­lais­ta sisäl­töä mihin­kin näis­tä muo­dois­ta on hyvä jul­kais­ta. Täs­sä­kin koh­taa voi käyt­tää idea­na kil­pai­li­joi­ta tai vaik­ka­pa mei­dän blo­gis­ta löy­ty­viä vinkkejä 😉

Instagram markkinointi - 3. vinkki tykkää ja kommentoi

Kun Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ote­taan tosis­saan on hyvä miet­tiä miten saa­daan näky­vyyt­tä muu­ten­kin kuin omien sisäl­tö­jen kaut­ta. Yksi hyvä tapa näkyä on tykä­tä ja kom­men­toi­da mie­len­kiin­toi­sia omaa lii­ke­toi­min­taa lähel­lä ole­via sisältöjä.

Tämä on lois­ta­va tapa saa­da ihmi­set huo­maa­maan sinut ja yri­tyk­se­si. Alus­sa kun puhuim­me oman tilin nimes­tä ja kuvas­ta niin täs­sä on yksi niis­tä het­kis­tä kun hyvin valit­tu nimi ja kuva voi­vat tuo­da lii­ken­net­tä pro­fii­lii­si. Kun kom­men­toit niin muil­le näkyy nime­si sekä kuva pie­ne­nä, näi­den perus­teel­la he voi­vat kiin­nos­tua pro­fii­lis­ta­si ja kli­ka­ta sinne.

Instagram markkinointi - 4. vinkki myyntiin tähtäävät sisällöt

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti on mones­ti pit­käl­ti brän­dil­lis­tä toi­min­taa, mut­ta sil­loin kun haluat myy­dä jotain on tär­ke­ää teh­dä ete­ne­mi­nen hel­pok­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Ker­ro mis­tä tuo­tet­ta­si voi ostaa, mie­ti voit­ko hyö­dyn­tää pro­fii­lin link­kiä myymisessä.

Pos­tauk­ses­sa tulee olla CTA. CTA:n eli call to actio­nin teh­tä­vä on ker­toa sel­väs­ti mikä on seu­raa­va step­pi jon­ka haluat asiak­kaan suo­rit­ta­van. Se voi olla vaik­ka “osta verk­ko­kau­pas­ta” ja perään verk­ko­kau­pan osoi­te tai ker­ro, että osoi­te löy­tyy pro­fii­lis­ta eli bios­ta niin kuin Ins­ta­gra­mis­sa usein sanotaan 😉

Tähän koh­taan on kui­ten­kin hyvä muis­tut­taa, että Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti toi­mii par­hai­ten kun pide­tään malt­ti muka­na myyn­nil­li­sen sisäl­lön suh­teen. Ei siis kan­na­ta täyt­tää koko kana­vaa osta osta osta -huu­te­lul­la. Olen jos­kus kuul­lut sel­lai­sen sään­nön kuin 80/20, joka mie­les­tä­ni on aika ide­aa­li­nen eli 80% hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä ja 20% myyn­nil­lis­tä sisäl­töä. Hyö­dyl­li­nen voi ja usein tulee­kin olla myös viihdyttävää 😉

Instagram markkinointi - 5. vinkki maksettu mainonta

Vii­mei­se­nä vink­ki­nä on sit­ten mak­set­tu mai­non­ta. Tämä on erit­täin var­tee­no­tet­ta­va vink­ki heil­le ket­kä miet­ti­vät tosis­saan Ins­ta­gram mark­ki­noin­tia, mak­se­tul­la mai­non­nal­la on mah­dol­li­suus tehos­taa suo­raa myyn­tiä sekä teh­dä brän­di-kamp­pan­join­tia laa­jal­la näkyvyydellä.

Kos­ka Face­book omis­taa Ins­ta­gra­min teh­dään sen mai­non­ta Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lul­la. Usein kam­pan­jat pyö­ri­vät­kin sekä Face­boo­kis­sa että Ins­ta­gra­mis­sa, mut­ta yhtä lail­la on mah­dol­lis­ta teh­dä mai­non­taa myös pel­käs­tään jom­mas­sa kum­mas­sa. Kuten mak­set­tu mai­non­ta yleen­sä on se myös Ins­ta­gra­mis­sa mah­dol­lis­ta toteut­taa monel­la taval­la. Par­haan tulok­sen sii­tä toden­nä­köi­ses­ti saa kun ottaa avuk­si alan ammat­ti­lai­set, samal­la sääs­tää itsel­tään pal­jon pään­vai­vaa sekä aikaa.

Instagram markkinointi - yhteenveto

Teh­dään­pä sit­ten pie­ni yhteen­ve­to vie­lä eli kun tili on avat­tu niin ollaan aktii­vi­sia yhtei­sön jäse­niä. Täs­sä koh­taa Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti ei ero miten­kään muis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Kai­kes­sa teke­mi­ses­sä on hyvä muis­taa koh­de­ryh­mä, kenel­le sisäl­töä tuo­te­taan ja mitä heil­le halu­taan tar­jo­ta. Sisäl­lös­sä ja kom­men­teis­sa on tie­ten­kin tär­ke­ää muis­taa hyvän maun rajat, tämä­hän meil­le jär­ke­vil­le aikui­sil­la on tie­tys­ti jo itses­tään sel­vää. Eikä sit­ten läh­de­tä mukaan vaik­ka joku jos­kus vähän provosoisikin 😉

Meil­tä kubla­la­li­sil­ta voi aina kysyä vink­ke­jä Ins­ta­gram mark­ki­noin­tiin ja muu­hun­kin digi­te­ke­mi­seen liit­tyen. Niin ja muis­ta­kaa seu­ra­ta mei­tä Ins­tas­sa @kublaoy 🙂

Ota yhteyt­tä!
Instagram markkinointi viisi vinkkiä
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy