Instagram-yritystili käyttöön – 5 syytä miksi sinun pitää perustaa se heti! 

Ins­ta­gram ei ole vain maa­il­man­laa­jui­ses­ti rakas­tet­tu sovel­lus, vaan suo­ma­lai­sis­ta perä­ti 1.2 mil­joo­naa käyt­tää IG:tä! Se, että koko maa­il­ma fanit­taa Ins­ta­gra­mia, selit­tyy sovel­luk­sen käy­tön help­pou­del­la ja haus­kuu­del­la. Lähes kai­kil­la on puhe­li­mes­saan sel­lai­nen kame­ra, jos­ta hyvä­laa­tui­set kuvat sekä videot pää­ty­vät näp­pä­räs­ti ihmis­ten ihail­ta­vak­si. Toki nyky­ään Ins­ta­gram on vah­vas­ti osa­na niin sisäl­lön­tuot­ta­jien kuin yri­tys­ten­kin bis­nes­tä – ammat­ti­ta­soi­nen sisäl­tö on otta­nut val­lan sovel­luk­sen uutis­vir­ras­ta. Jot­ta Ins­ta­gra­min kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta yri­tys­ti­leis­tä juu­ri sinun Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li osuu poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­miin, on jou­kos­ta erout­ta­va. Älä aikai­le, vaan ota Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li käyt­töön heti!

Kubla tuntee Instagramin kuin parhaan ystävänsä

Kubla tun­tee Ins­ta­gra­min kuin par­haan ystä­vän­sä: kaik­ki sen salai­suu­det ja par­hai­ten toi­mi­vat kikat! Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li löy­tyy lähes jokai­sel­ta niin kam­paa­jas­ta K-kaup­pi­aa­seen kuin kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jään­kin. Yri­tyk­set siir­ty­vät sin­ne, mis­sä suo­ma­lai­set kulut­ta­jat somet­ta­vat – ja he viet­tä­vät päi­vän­sä nenä kiin­ni Ins­ta­gra­mis­sa. Ins­ta­gra­mis­sa viih­dy­tään! Ins­ta­gram on nuo­re­kas sovel­lus täyn­nä haus­ko­ja omi­nai­suuk­sia, joi­ta fik­su yrit­tä­jä käyt­tää mark­ki­noin­nis­saan. Lue muu­ta­ma yri­tys­ti­lin puo­les­ta puhu­va spek­si alta.

 • Ins­ta­gra­min käyt­tä­jä­ky­se­lyn mukaan 60 % ihmi­sis­tä sanoo löy­tä­vän­sä uusia tuot­tei­ta Ins­ta­gra­mis­ta. Ins­ta­gram on nyky­ään sovel­lus, jota käy­te­tään myös nettishoppailuun!
 • Ins­ta­gra­min sisäis­ten tie­to­jen mukaan yli 200 mil­joo­naa käyt­tä­jää vie­rai­lee aina­kin yhdes­sä yri­tys­pro­fii­lis­sa joka päi­vä. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li on siis kova sana!
 • Ins­ta­gra­min sisäis­ten tie­to­jen mukaan ⅓ eni­ten kat­so­tuis­ta tari­nois­ta on peräi­sin yri­tyk­sil­tä – eli myös Sto­ries-omi­nai­suut­ta kan­nat­taa hyödyntää.

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram-yritystili tuo mukanaan liudan etuja

Yri­tys­ti­liin on kak­si reit­tiä: voit joko luo­da suo­raan uuden yri­tys­ti­lin, tai vaih­taa taval­li­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen tilin yri­tys­ti­lik­si. Kym­me­net mil­joo­nat aktii­vi­set yri­tys­ti­lit ovat saa­neet naut­tia niis­tä eduis­ta, jot­ka Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li tuo muka­naan. Haluat­ko sinä­kin kuu­lua tähän menes­ty­jien jouk­koon? Mikä­li aikai­sem­mas­sa kap­pa­lees­sa esi­te­tyt spek­sit eivät jos­tain syys­tä vie­lä onnis­tu­neet vakuut­ta­maan, muut­tuu mie­li taa­tus­ti, kun luet lis­tan eduista!

 • Saat reaa­liai­kais­ta tie­toa sii­tä, kuin­ka jul­kai­susi ja tari­na­si toi­mi­vat kohderyhmässäsi.
 • Saat kal­li­sar­vois­ta tie­toa seu­raa­jis­ta­si ja sii­tä, mil­lai­sis­ta jul­kai­suis­ta he pitävät.
 • Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät pro­fii­lis­ta hel­pos­ti muun muas­sa yri­tyk­sen aukio­loa­jat, sijain­nin ja puhelinnumeron.
 • Mikä­li sinul­la on jo hen­ki­lö­koh­tai­nen Ins­ta­gram-tili, muun­tuu se hel­pos­ti yri­tys­ti­lik­si sovel­luk­sen ase­tuk­sis­sa. Tämän osaa teh­dä kuka tahansa!

Ota Instagram-yritystili käyttöön – 5 syytä miksi sinun pitää tehdä se heti!

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li muun­tuu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tilis­tä het­kes­sä, eikä koko­naan uuden­kaan tilin luo­mi­nen ole vai­ke­aa. Lue 5 syy­tä, mik­si Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li kan­nat­taa ottaa käyt­töön ja tee se saman tien. Mikä­li tar­vit­set apua, Kubla aut­taa ilo­mie­lin – tyh­miä kysy­myk­siä ei ole olemassakaan!

1. Instagram-yritystili on hyvien mainosten takana

Kun mai­nos onnis­tuu, haluat tie­tää sii­tä ja onnis­tua jat­kos­sa­kin. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li mah­dol­lis­taa mai­nos­ta­mi­sen ja mai­nos­ten tehok­kuu­den arvioi­mi­sen. Oikein teh­ty Ins­ta­gram-mai­non­ta on sen ver­ran toi­mi­vaa, että sen tär­keyt­tä koros­te­taan joka tuu­tis­ta. Mai­nok­sil­la tavoi­te­taan hel­pos­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta – mai­nok­sis­ta syn­tyy lii­ke­vaih­toa maa­il­man­laa­jui­ses­ti usei­ta mil­jar­de­ja euro­ja. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti mai­non­taa ja sen analysointia.

Jos ver­tail­laan Ins­ta­gra­mia ja Face­boo­kia, sitou­tu­vat IG:ssä käyt­tä­jät huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin FB:ssä. Käyt­tä­jien sitou­tu­mi­nen on yhtä kuin esi­mer­kik­si jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­nen, sen jaka­mi­nen tai sii­hen kom­men­toi­mi­nen. Toi­mi­val­ta Ins­ta­gram-mai­non­nal­ta voi­daan­kin siis odot­taa kom­mu­ni­koin­tia sekä sitou­tu­mis­ta, jota Face­book-mai­non­ta ei samal­la taval­la synnytä.

2. Instagram-yritystili mahdollistaa helpot yhteydenotot

Yksi­kään kii­rei­nen kulut­ta­ja ei jak­sa etsiä tun­ti­tol­kul­la tie­toa sii­tä, mis­sä kadun­kul­mas­sa pie­ni putiik­ki sijait­see tai mis­tä löy­tää ajan tasal­la ole­van puhe­lin­nu­me­ron, jos­ta kysyä aukio­loa­jois­ta. Tie­don on olta­va saa­ta­vil­la sil­män­rä­päyk­ses­sä tai muu­ten sitä ei jak­se­ta etsiä. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li on sii­tä­kin syys­tä kan­nat­ta­va, että voit sijoit­taa näky­väl­le pai­kal­le yri­tyk­se­si puhe­lin­nu­me­ron, säh­kö­pos­tio­soit­teen sekä reit­tioh­jeet suo­raan pai­kan pääl­le. Tätä jos jota­kin kulut­ta­jat arvostavat!

Kun yhtey­den­ot­to on teh­ty nau­ret­ta­van hel­pok­si, tulee nii­tä var­mas­ti. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas lähes­tyy sinua otta­mal­la itse yhteyt­tä, on hän usein aidos­ti kiin­nos­tu­nut. Kiin­nos­tu­nut asia­kas ei vält­tä­mät­tä kos­kaan tule esil­le, mikä­li yhtey­den­ot­to on kym­me­nen klik­kauk­sen päässä.

3. Instagram-yritystili helpottaa sisällön julkaisemista

Sinun ei tar­vit­se olla pai­kal­la 24/7. Mikä­li työ­päi­vä­si päät­tyy esi­mer­kik­si kel­lo vii­si, mut­ta koh­de­ryh­mää­si aja­tel­len osu­vin jul­kai­sua­jan­koh­ta on kel­lo seit­se­män, ei sinun tar­vit­se pala­ta töi­den ääreen illal­la: kii­tos Crea­tor Stu­dion, Buf­fe­rin, Hoot­sui­ten ja mui­den ajas­tus­työ­ka­lu­jen. Nämä sovel­luk­set mah­dol­lis­ta­vat sen, että voit suun­ni­tel­la jul­kai­sut vaik­ka jo pit­käl­le ensi kuu­hun, eikä sinun tar­vit­se kos­kaan olla pai­kal­la jul­kai­sua­jan­koh­ta­na. Har­mil­li­ses­ti Ins­ta­gram ei itses­sään vie­lä sisäl­lä ajas­tuso­mi­nai­suut­ta, mut­ta toi­von mukaan tule­vai­suu­des­sa sel­lai­nen­kin saa­daan käyt­töön. Sii­hen asti ajas­tus hoi­tuu hel­pos­ti muil­la sovelluksilla.

4. Instagram-yritystili voi ohjata suoraan ostoksille

Swi­pe up! Kun sinul­la on seu­raa­jia yli 10 000, pää­set naut­ti­maan ostok­sil­le vie­väs­tä omi­nai­suu­des­ta. Tari­noi­hin kun on mah­dol­lis­ta liit­tää link­ke­jä, jol­loin swaip­paa­mal­la ylös­päin käyt­tä­jä pää­see suo­raan esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paan tie­tyl­le tuo­te­si­vul­le. Ins­ta­gra­min kuva- tai video­jul­kai­sui­hin ei vie­lä ole mah­dol­lis­ta liit­tää sovel­luk­ses­ta ulos joh­ta­via link­ke­jä (tai mitään mui­ta­kaan link­ke­jä), min­kä vuok­si täl­le omi­nai­suu­del­le on eri­tyi­ses­ti paik­kan­sa. Ins­ta­gram Sto­rie­sia kan­nat­taa­kin hyö­dyn­tää niin pal­jon kuin osaa­mi­nen antaa myö­ten, sil­lä käyt­tä­jät ovat aivan pih­kas­sa tarinoihin.

5. Instagram-tili kertoo kaiken kävijöistä

Yri­tyk­sel­le arvok­kain­ta on tie­to koh­de­ryh­mäs­tä: mis­tä maas­ta ja kau­pun­gis­ta koh­de­ryh­mä on, mitä suku­puol­ta koh­de­ryh­män ihmi­set edus­ta­vat ja min­kä ikäi­sis­tä ihmi­sis­tä koh­de­ryh­mä koos­tuu. Saat käsi­tyk­sen myös seu­raa­jie­si käyt­täy­ty­mi­ses­tä eli sii­tä, mit­kä päi­vät ovat hei­dän kes­kuu­des­saan vilk­kaim­pia ja mikä kel­lon­ai­ka on ruuh­kai­sin. Tie­to käyt­täy­ty­mi­ses­tä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti jul­kai­su­jen aika­tau­lut­ta­mis­ta. Jul­kai­sua ei kan­na­ta jul­kais­ta sil­loin, kun kaik­ki ovat nuk­ku­mas­sa vaan aika­tau­lut­taa mie­lui­ten niin, että seu­raa­jat ovat Ins­ta­gra­min äärellä.

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li tar­jo­aa käyt­töö­si siis tär­ke­ää tie­toa sii­tä, ket­kä sisäl­töä­si kat­so­vat ja mitä he teke­vät. Pys­tyt myös seu­raa­maan muun muas­sa kehi­tys­tä seu­raa­ja­kun­ta­si kas­vus­sa sekä saa­maan sel­vil­le ne jul­kai­sut, jot­ka ovat mitä luul­ta­vim­min vie­neet sinul­ta seuraajia.

Kubla tuntee kaikki vaiheet: Instagram-yritystilin perustamisen, sisällön tuottamisen sekä tehokkaan mainostamisen

Älä suot­ta vai­vaa pää­tä­si yli­mää­räi­sel­lä stres­sil­lä, vaan anna digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen hel­pot­taa työ­kuor­maa. Kubla aut­taa kai­kis­sa vai­heis­sa Ins­ta­gram-yri­tys­ti­lin perus­ta­mi­ses­ta aina kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen Ins­ta­gram-mai­non­taan, tai tar­jo­aa tuke­aan tar­vit­taes­sa vain tie­tys­sä han­ka­lal­ta tun­tu­vas­sa asiassa. 

Instagram yritystili
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi