Instagram-yritystili käyttöön – 5 syytä miksi sinun pitää perustaa se heti! 

Ins­ta­gram ei ole vain maa­il­man­laa­jui­ses­ti rakas­tet­tu sovel­lus, vaan suo­ma­lai­sis­ta perä­ti 1.2 mil­joo­naa käyt­tää IG:tä! Se, että koko maa­il­ma fanit­taa Ins­ta­gra­mia, selit­tyy sovel­luk­sen käy­tön help­pou­del­la ja haus­kuu­del­la. Lähes kai­kil­la on puhe­li­mes­saan sel­lai­nen kame­ra, jos­ta hyvä­laa­tui­set kuvat sekä videot pää­ty­vät näp­pä­räs­ti ihmis­ten ihail­ta­vak­si. Toki nyky­ään Ins­ta­gram on vah­vas­ti osa­na niin sisäl­lön­tuot­ta­jien kuin yri­tys­ten­kin bis­nes­tä – ammat­ti­ta­soi­nen sisäl­tö on otta­nut val­lan sovel­luk­sen uutis­vir­ras­ta. Jot­ta Ins­ta­gra­min kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta yri­tys­ti­leis­tä juu­ri sinun Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li osuu poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­miin, on jou­kos­ta erout­ta­va. Älä aikai­le, vaan ota Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li käyt­töön heti!

Kubla tuntee Instagramin kuin parhaan ystävänsä

Kubla tun­tee Ins­ta­gra­min kuin par­haan ystä­vän­sä: kaik­ki sen salai­suu­det ja par­hai­ten toi­mi­vat kikat! Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li löy­tyy lähes jokai­sel­ta niin kam­paa­jas­ta K-kaup­pi­aa­seen kuin kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jään­kin. Yri­tyk­set siir­ty­vät sin­ne, mis­sä suo­ma­lai­set kulut­ta­jat somet­ta­vat – ja he viet­tä­vät päi­vän­sä nenä kiin­ni Ins­ta­gra­mis­sa. Ins­ta­gra­mis­sa viih­dy­tään! Ins­ta­gram on nuo­re­kas sovel­lus täyn­nä haus­ko­ja omi­nai­suuk­sia, joi­ta fik­su yrit­tä­jä käyt­tää mark­ki­noin­nis­saan. Lue muu­ta­ma yri­tys­ti­lin puo­les­ta puhu­va spek­si alta.

 • Ins­ta­gra­min käyt­tä­jä­ky­se­lyn mukaan 60 % ihmi­sis­tä sanoo löy­tä­vän­sä uusia tuot­tei­ta Ins­ta­gra­mis­ta. Ins­ta­gram on nyky­ään sovel­lus, jota käy­te­tään myös nettishoppailuun!
 • Ins­ta­gra­min sisäis­ten tie­to­jen mukaan yli 200 mil­joo­naa käyt­tä­jää vie­rai­lee aina­kin yhdes­sä yri­tys­pro­fii­lis­sa joka päi­vä. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li on siis kova sana!
 • Ins­ta­gra­min sisäis­ten tie­to­jen mukaan ⅓ eni­ten kat­so­tuis­ta tari­nois­ta on peräi­sin yri­tyk­sil­tä – eli myös Sto­ries-omi­nai­suut­ta kan­nat­taa hyödyntää.

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram-yritystili tuo mukanaan liudan etuja

Yri­tys­ti­liin on kak­si reit­tiä: voit joko luo­da suo­raan uuden yri­tys­ti­lin, tai vaih­taa taval­li­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen tilin yri­tys­ti­lik­si. Kym­me­net mil­joo­nat aktii­vi­set yri­tys­ti­lit ovat saa­neet naut­tia niis­tä eduis­ta, jot­ka Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li tuo muka­naan. Haluat­ko sinä­kin kuu­lua tähän menes­ty­jien jouk­koon? Mikä­li aikai­sem­mas­sa kap­pa­lees­sa esi­te­tyt spek­sit eivät jos­tain syys­tä vie­lä onnis­tu­neet vakuut­ta­maan, muut­tuu mie­li taa­tus­ti, kun luet lis­tan eduista!

 • Saat reaa­liai­kais­ta tie­toa sii­tä, kuin­ka jul­kai­susi ja tari­na­si toi­mi­vat kohderyhmässäsi.
 • Saat kal­li­sar­vois­ta tie­toa seu­raa­jis­ta­si ja sii­tä, mil­lai­sis­ta jul­kai­suis­ta he pitävät.
 • Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät pro­fii­lis­ta hel­pos­ti muun muas­sa yri­tyk­sen aukio­loa­jat, sijain­nin ja puhelinnumeron.
 • Mikä­li sinul­la on jo hen­ki­lö­koh­tai­nen Ins­ta­gram-tili, muun­tuu se hel­pos­ti yri­tys­ti­lik­si sovel­luk­sen ase­tuk­sis­sa. Tämän osaa teh­dä kuka tahansa!

Ota Instagram-yritystili käyttöön – 5 syytä miksi sinun pitää tehdä se heti!

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li muun­tuu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tilis­tä het­kes­sä, eikä koko­naan uuden­kaan tilin luo­mi­nen ole vai­ke­aa. Lue 5 syy­tä, mik­si Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li kan­nat­taa ottaa käyt­töön ja tee se saman tien. Mikä­li tar­vit­set apua, Kubla aut­taa ilo­mie­lin – tyh­miä kysy­myk­siä ei ole olemassakaan!

1. Instagram-yritystili on hyvien mainosten takana

Kun mai­nos onnis­tuu, haluat tie­tää sii­tä ja onnis­tua jat­kos­sa­kin. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li mah­dol­lis­taa mai­nos­ta­mi­sen ja mai­nos­ten tehok­kuu­den arvioi­mi­sen. Oikein teh­ty Ins­ta­gram-mai­non­ta on sen ver­ran toi­mi­vaa, että sen tär­keyt­tä koros­te­taan joka tuu­tis­ta. Mai­nok­sil­la tavoi­te­taan hel­pos­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta – mai­nok­sis­ta syn­tyy lii­ke­vaih­toa maa­il­man­laa­jui­ses­ti usei­ta mil­jar­de­ja euro­ja. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti mai­non­taa ja sen analysointia.

Jos ver­tail­laan Ins­ta­gra­mia ja Face­boo­kia, sitou­tu­vat IG:ssä käyt­tä­jät huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin FB:ssä. Käyt­tä­jien sitou­tu­mi­nen on yhtä kuin esi­mer­kik­si jul­kai­sus­ta tyk­kää­mi­nen, sen jaka­mi­nen tai sii­hen kom­men­toi­mi­nen. Toi­mi­val­ta Ins­ta­gram-mai­non­nal­ta voi­daan­kin siis odot­taa kom­mu­ni­koin­tia sekä sitou­tu­mis­ta, jota Face­book-mai­non­ta ei samal­la taval­la synnytä.

2. Instagram-yritystili mahdollistaa helpot yhteydenotot

Yksi­kään kii­rei­nen kulut­ta­ja ei jak­sa etsiä tun­ti­tol­kul­la tie­toa sii­tä, mis­sä kadun­kul­mas­sa pie­ni putiik­ki sijait­see tai mis­tä löy­tää ajan tasal­la ole­van puhe­lin­nu­me­ron, jos­ta kysyä aukio­loa­jois­ta. Tie­don on olta­va saa­ta­vil­la sil­män­rä­päyk­ses­sä tai muu­ten sitä ei jak­se­ta etsiä. Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li on sii­tä­kin syys­tä kan­nat­ta­va, että voit sijoit­taa näky­väl­le pai­kal­le yri­tyk­se­si puhe­lin­nu­me­ron, säh­kö­pos­tio­soit­teen sekä reit­tioh­jeet suo­raan pai­kan pääl­le. Tätä jos jota­kin kulut­ta­jat arvostavat!

Kun yhtey­den­ot­to on teh­ty nau­ret­ta­van hel­pok­si, tulee nii­tä var­mas­ti. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas lähes­tyy sinua otta­mal­la itse yhteyt­tä, on hän usein aidos­ti kiin­nos­tu­nut. Kiin­nos­tu­nut asia­kas ei vält­tä­mät­tä kos­kaan tule esil­le, mikä­li yhtey­den­ot­to on kym­me­nen klik­kauk­sen päässä.

3. Instagram-yritystili helpottaa sisällön julkaisemista

Sinun ei tar­vit­se olla pai­kal­la 24/7. Mikä­li työ­päi­vä­si päät­tyy esi­mer­kik­si kel­lo vii­si, mut­ta koh­de­ryh­mää­si aja­tel­len osu­vin jul­kai­sua­jan­koh­ta on kel­lo seit­se­män, ei sinun tar­vit­se pala­ta töi­den ääreen illal­la: kii­tos Crea­tor Stu­dion, Buf­fe­rin, Hoot­sui­ten ja mui­den ajas­tus­työ­ka­lu­jen. Nämä sovel­luk­set mah­dol­lis­ta­vat sen, että voit suun­ni­tel­la jul­kai­sut vaik­ka jo pit­käl­le ensi kuu­hun, eikä sinun tar­vit­se kos­kaan olla pai­kal­la jul­kai­sua­jan­koh­ta­na. Har­mil­li­ses­ti Ins­ta­gram ei itses­sään vie­lä sisäl­lä ajas­tuso­mi­nai­suut­ta, mut­ta toi­von mukaan tule­vai­suu­des­sa sel­lai­nen­kin saa­daan käyt­töön. Sii­hen asti ajas­tus hoi­tuu hel­pos­ti muil­la sovelluksilla.

4. Instagram-yritystili voi ohjata suoraan ostoksille

Swi­pe up! Kun sinul­la on seu­raa­jia yli 10 000, pää­set naut­ti­maan ostok­sil­le vie­väs­tä omi­nai­suu­des­ta. Tari­noi­hin kun on mah­dol­lis­ta liit­tää link­ke­jä, jol­loin swaip­paa­mal­la ylös­päin käyt­tä­jä pää­see suo­raan esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paan tie­tyl­le tuo­te­si­vul­le. Ins­ta­gra­min kuva- tai video­jul­kai­sui­hin ei vie­lä ole mah­dol­lis­ta liit­tää sovel­luk­ses­ta ulos joh­ta­via link­ke­jä (tai mitään mui­ta­kaan link­ke­jä), min­kä vuok­si täl­le omi­nai­suu­del­le on eri­tyi­ses­ti paik­kan­sa. Ins­ta­gram Sto­rie­sia kan­nat­taa­kin hyö­dyn­tää niin pal­jon kuin osaa­mi­nen antaa myö­ten, sil­lä käyt­tä­jät ovat aivan pih­kas­sa tarinoihin.

5. Instagram-tili kertoo kaiken kävijöistä

Yri­tyk­sel­le arvok­kain­ta on tie­to koh­de­ryh­mäs­tä: mis­tä maas­ta ja kau­pun­gis­ta koh­de­ryh­mä on, mitä suku­puol­ta koh­de­ryh­män ihmi­set edus­ta­vat ja min­kä ikäi­sis­tä ihmi­sis­tä koh­de­ryh­mä koos­tuu. Saat käsi­tyk­sen myös seu­raa­jie­si käyt­täy­ty­mi­ses­tä eli sii­tä, mit­kä päi­vät ovat hei­dän kes­kuu­des­saan vilk­kaim­pia ja mikä kel­lon­ai­ka on ruuh­kai­sin. Tie­to käyt­täy­ty­mi­ses­tä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti jul­kai­su­jen aika­tau­lut­ta­mis­ta. Jul­kai­sua ei kan­na­ta jul­kais­ta sil­loin, kun kaik­ki ovat nuk­ku­mas­sa vaan aika­tau­lut­taa mie­lui­ten niin, että seu­raa­jat ovat Ins­ta­gra­min äärellä.

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­li tar­jo­aa käyt­töö­si siis tär­ke­ää tie­toa sii­tä, ket­kä sisäl­töä­si kat­so­vat ja mitä he teke­vät. Pys­tyt myös seu­raa­maan muun muas­sa kehi­tys­tä seu­raa­ja­kun­ta­si kas­vus­sa sekä saa­maan sel­vil­le ne jul­kai­sut, jot­ka ovat mitä luul­ta­vim­min vie­neet sinul­ta seuraajia.

Kubla tuntee kaikki vaiheet: Instagram-yritystilin perustamisen, sisällön tuottamisen sekä tehokkaan mainostamisen

Älä suot­ta vai­vaa pää­tä­si yli­mää­räi­sel­lä stres­sil­lä, vaan anna digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen hel­pot­taa työ­kuor­maa. Kubla aut­taa kai­kis­sa vai­heis­sa Ins­ta­gram-yri­tys­ti­lin perus­ta­mi­ses­ta aina kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen Ins­ta­gram-mai­non­taan, tai tar­jo­aa tuke­aan tar­vit­taes­sa vain tie­tys­sä han­ka­lal­ta tun­tu­vas­sa asiassa. 

Instagram yritystili
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy