LinkedIn markkinointi - 5 vinkin starttipaketti 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti – 5 vin­kin starttipaketti

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti nousee päi­vä päi­väl­tä oleel­li­sem­mak­si osak­si yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median palet­tia. Lin­ke­dIn kas­vaa jat­ku­vas­ti ja tänä päi­vä­nä siel­tä löy­tyy jo oikeas­taan käyt­tä­jiä jokai­sel­ta alal­ta. Sik­si onkin tär­ke­ää, että Link­ka­ri huo­mioi­daan kai­kis­sa yri­tyk­sis­sä. Pak­ko siel­lä ei ole olla, mut­ta on hyvä tie­tää mitä siel­tä löytyy.

Kublal­la olem­me kui­ten­kin sitä miel­tä, että Lin­ke­din-mark­ki­noin­ti on olen­nai­nen osa lähes jokai­sen yri­tyk­sen some­pa­let­tia. Täs­tä syys­tä koko­sim­me­kin asian­tun­ti­ja­tii­mim­me kans­sa teil­le hel­pot ste­pit Lin­ke­din-mark­ki­noin­tiin. Näil­lä vii­del­lä ste­pil­lä pää­set kivas­ti vauh­tiin Link­ka­ris­sa. Muis­tat­han kui­ten­kin ihan ensim­mäi­sen vai­heen eli Lin­ke­din tilien luo­mi­sen – sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen että yri­tys­ti­lin. Tilien sisäl­tö voi olla joko suo­mek­si tai englan­nik­si, riip­puen pit­käl­ti sii­tä mitä tavoit­te­let Link­ka­ris­ta. Lyhyt englan­nin­kie­li­nen esit­te­ly on kui­ten­kin hyvä olla ole­mas­sa vaik­ka pää­tyi­sit­kin suo­men­kie­li­seen profiiliin.

LinkedIn-markkinointi vinkki 1: Verkostoidu

Ensim­mäi­nen vink­kim­me on hyvä ver­kos­toi­tu­mi­nen. Pai­ne­le siis roh­keas­ti sitä con­nect-nap­pia ja hyväk­sy kaik­ki rele­van­tit kon­tak­ti­pyyn­nöt. Mitä laa­jem­man ver­kos­ton kas­va­tat sen parem­min muut ste­pit toi­mi­vat ja vie­vät sinun Lin­ke­din-mark­ki­noin­tia­si eteen­päin. Har­voin olen kenen­kään kuul­lut valit­ta­van lii­an suu­res­ta kontaktiverkostosta 🙂

On kui­ten­kin hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen miten ver­kos­toi­du­taan. Kun lai­tat con­nect-pyyn­töä niin on kiva lait­taa mukaan vies­ti sii­tä kuka olet ja mik­si haluat ver­kos­toi­tua. Näin hen­ki­lö tie­tää oitis min­kä alan toi­mi­ja olet, ja kes­kus­te­lun avaus­kin onnis­tuu luon­te­vam­min esit­te­lyn jäl­keen. Tämä myös yleen­sä kas­vat­taa hyväk­syt­ty­jen con­nect-pyyn­tö­jen määrää.

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 2: Tuota sisältöä

Ver­kos­toi­tu­mi­sen ohel­la Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin kuu­luu oleel­li­ses­ti sisäl­lön tuo­tan­to. Tuo­ta Lin­ke­dIn-pro­fii­lei­hi­si ajan­koh­tais­ta ja mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Mitä parem­paa sisäl­töä tuo­tat, sen parem­min nii­hin sitou­du­taan ja tätä myö­tä ne saa­vat näky­vyyt­tä. Sisäl­tö­en saa­des­sa näky­vyyt­tä, tuo tämä näky­vyyt­tä myös sinul­le sekä yri­tyk­sel­le­si, mikä on tie­tys­ti posi­tii­vi­nen asia kun mie­ti­tään Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tia kokonaisuutena.

Sisäl­lön tuo­tan­to ei kui­ten­kaan ole help­poa. Sen lisäk­si, että sisäl­tö­jen tulee olla mie­len­kiin­toi­sia, on nii­tä teh­tä­vä sään­nöl­li­ses­ti. Ensim­mäi­set sisäl­löt eivät toden­nä­köi­ses­ti saa vie­lä hir­veäs­ti huo­mio­ta, mut­ta kun sisäl­lön tuot­ta­mis­ta jat­kaa sys­te­maat­ti­ses­ti, alka­vat sisäl­löt saa­maan hil­jal­leen enem­män näky­vyyt­tä. Näky­vyys kas­vaa kah­des­ta syys­tä: ensin­nä­kin sisäl­tö­jen laa­tu paran­tuu, kos­ka sinä kehi­tyt nii­den teke­mi­ses­sä ja toi­saal­ta myös Lin­ke­dI­nin algo­rit­mi huo­maa, että olet niin sano­tus­ti tosis­sa­si ja alat saa­maan lisää tilaa kana­vas­sa. Tämä taas luo lisää kiin­nos­tus­ta sisäl­tö­jä­si kohtaan.

Sisäl­löt voi­vat olla vaik­ka kir­joit­ta­mia­si artik­ke­lei­ta tai blo­ge­ja. Voit myös hyvin jakaa videoi­ta tai kuvia. Tär­kein­tä on miet­tiä, että mitä lisä­ar­voa sisäl­tö­si tuo muil­le. Sisäl­tö voi olla opet­ta­vai­nen, se voi nau­rat­taa tai ken­ties tie­dot­taa kon­tak­teil­le­si rekryistä.

Kuten kaik­kea mark­ki­noin­tia, niin myös Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta. Tark­kai­le siis mil­lai­set sisäl­löt saa­vat parem­paa tulos­ta aikaan ja sen poh­jal­ta voit tes­tail­la roh­keas­ti uusia ideoi­ta. Mitä tar­kem­min mit­taat ja rea­goit, sen nopeam­min sisäl­tö­si saa­vat parem­pia tulok­sia aikaan.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 3: Osallistu

Kun kon­tak­te­ja on kerät­ty ja sisäl­töä­kin tuo­tet­tu, on aika ottaa esiin seu­raa­va vink­ki Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin eli osal­lis­tu­mi­nen. Täl­lä tar­koi­te­taan siis sitä, että rea­goi­daan mui­den tuot­ta­maan sisäl­töön. Tämä on yksi hyvä tapa olla esil­lä LinkedInissä.

Osal­lis­tu­mi­ses­sa on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen mil­lä taval­la sen tekee. Kan­nat­taa käyt­tää Lin­ke­dI­nin tar­joa­mia eri tyk­käys­vaih­toeh­to­ja rea­goin­tiin ja aktii­vi­nen kom­men­toin­ti on myös oleel­li­ses­sa roo­lis­sa. Kom­men­toi­des­sa on hyvä panos­taa sii­hen, että ei huu­del­la ylei­se­nä “joo joo”-henkilönä, vaan ker­ro­taan oma mie­li­pi­de sekä perus­tel­laan se. Pidä mie­les­sä, että pyr­ki­myk­se­nä on luo­da asial­lis­ta ja raken­ta­vaa kes­kus­te­lua. Hyvät käy­tös­ta­vat täs­sä­kin tie­tys­ti kun­ni­aan, ei kiusa­ta tai pyri­tä louk­kaa­maan muita.

linkedin markkinoinnin aloittaminen
Rikas­ta kes­kus­te­lua oma­koh­tai­sil­la koke­muk­sil­la­si ja mielipiteilläsi. 

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 4: Ryhmät

Seu­raa­va vink­ki kos­kee Lin­ke­dIn-ryh­miä. Lin­ke­dI­nin ryh­mät ovat erit­täin hyvä työ­ka­lu Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin. Voit liit­tyä val­mii­siin ryh­miin tai perus­taa itse omia ryh­miä. Ryh­mät jao­tel­laan aina kiin­nos­tus­ten ja sisäl­lön mukaan, joten etsi itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sia ryh­miä ja lii­ty nii­hin. Mikä­li koet, että etsi­mää­si ryh­mää ei löy­dy niin perus­ta sellainen.

Ryh­mät ovat oivia paik­ko­ja ver­kos­toi­tua ja tutus­tua uusiin ihmi­siin sekä ideoi­hin. Ryh­män sisäl­lä toi­mi­mi­nen nou­dat­te­lee pit­käl­ti samaa kaa­vaa kuin edel­lä lis­tat­tu Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin vink­ki eli osallistuminen.

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 5: Maksettu mainonta

Vii­des vink­ki Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin on mak­set­tu mai­non­ta. Kysees­sä on siis Lin­ke­dI­nis­sä tapah­tu­va mai­non­ta, jota teh­dään Lin­ke­dI­nin omal­la mai­nos­työ­ka­lul­la. Monil­la toi­mia­loil­la Lin­ke­dIn on teho­kas sosi­aa­li­nen media mak­set­tuun mai­non­taan, joten tämä vink­ki kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lait­taa kor­van taakse.

Lin­ke­dIn tar­jo­aa lukui­sia koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia sekä pal­jon eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja. Näi­hin kan­nat­taa pereh­tyä ennen mai­non­nan käyn­nis­tä­mis­tä niin löy­dät juu­ri sinul­le par­haat koh­den­nuk­set sekä mai­nos­muo­dot. Mak­se­tun mai­non­nan voi myös ulkois­taa, jol­loin sii­tä hyvin toden­nä­köi­ses­ti saa­daan paras teho irti LinkedIn-markkinointiin.

LinkedIn-markkinointi – yhteenveto

Toi­vot­ta­vas­ti nämä yllä esi­tel­lyt vin­kit aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si. Vink­ke­jä voi pit­käl­ti sovel­taa eri sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, toki pie­nen muun­te­lun kera alus­tan luon­tees­ta riip­puen. Kaik­ki nämä vin­kit tuke­vat toi­nen toi­si­aan ja paras lop­pu­tu­los Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin saa­daan­kin hyö­dyn­net­täes­sä kaik­kia vink­ke­jä tehokkaasti.

Älä käy­tä lii­kaa ener­gi­aa sel­lais­ten seik­ko­jen poh­ti­mi­seen kuin “mis­tä ja miten aloi­tan”, sil­lä tär­kein­tä on tart­tua tuu­mas­ta toi­meen ja yli­pää­tään aloit­taa. Ei kan­na­ta myös­kään jumit­tua aja­tuk­seen sii­tä, mitä muut tuu­mi­vat sisäl­lös­tä­si, jos­sei se ole­kaan aivan täy­del­lis­tä. Olkaa siis armol­li­sia itsel­len­ne ja samal­la myös toi­sil­le, niin kaik­ki saa­vat miel­lyt­tä­viä koke­muk­sia Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin parissa.

Näh­dään Link­ka­ris­sa!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy