LinkedIn markkinointi - 5 vinkin starttipaketti 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti – 5 vin­kin starttipaketti

Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­ti nousee päi­vä päi­väl­tä oleel­li­sem­mak­si osak­si yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median palet­tia. Lin­ke­dIn kas­vaa jat­ku­vas­ti ja tänä päi­vä­nä siel­tä löy­tyy jo oikeas­taan käyt­tä­jiä jokai­sel­ta alal­ta. Sik­si onkin tär­ke­ää, että Link­ka­ri huo­mioi­daan kai­kis­sa yri­tyk­sis­sä. Pak­ko siel­lä ei ole olla, mut­ta on hyvä tie­tää mitä siel­tä löytyy.

Kublal­la olem­me kui­ten­kin sitä miel­tä, että Lin­ke­din-mark­ki­noin­ti on olen­nai­nen osa lähes jokai­sen yri­tyk­sen some­pa­let­tia. Täs­tä syys­tä koko­sim­me­kin asian­tun­ti­ja­tii­mim­me kans­sa teil­le hel­pot ste­pit Lin­ke­din-mark­ki­noin­tiin. Näil­lä vii­del­lä ste­pil­lä pää­set kivas­ti vauh­tiin Link­ka­ris­sa. Muis­tat­han kui­ten­kin ihan ensim­mäi­sen vai­heen eli Lin­ke­din tilien luo­mi­sen – sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen että yri­tys­ti­lin. Tilien sisäl­tö voi olla joko suo­mek­si tai englan­nik­si, riip­puen pit­käl­ti sii­tä mitä tavoit­te­let Link­ka­ris­ta. Lyhyt englan­nin­kie­li­nen esit­te­ly on kui­ten­kin hyvä olla ole­mas­sa vaik­ka pää­tyi­sit­kin suo­men­kie­li­seen profiiliin.

LinkedIn-markkinointi vinkki 1: Verkostoidu

Ensim­mäi­nen vink­kim­me on hyvä ver­kos­toi­tu­mi­nen. Pai­ne­le siis roh­keas­ti sitä con­nect-nap­pia ja hyväk­sy kaik­ki rele­van­tit kon­tak­ti­pyyn­nöt. Mitä laa­jem­man ver­kos­ton kas­va­tat sen parem­min muut ste­pit toi­mi­vat ja vie­vät sinun Lin­ke­din-mark­ki­noin­tia­si eteen­päin. Har­voin olen kenen­kään kuul­lut valit­ta­van lii­an suu­res­ta kontaktiverkostosta 🙂

On kui­ten­kin hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen miten ver­kos­toi­du­taan. Kun lai­tat con­nect-pyyn­töä niin on kiva lait­taa mukaan vies­ti sii­tä kuka olet ja mik­si haluat ver­kos­toi­tua. Näin hen­ki­lö tie­tää oitis min­kä alan toi­mi­ja olet, ja kes­kus­te­lun avaus­kin onnis­tuu luon­te­vam­min esit­te­lyn jäl­keen. Tämä myös yleen­sä kas­vat­taa hyväk­syt­ty­jen con­nect-pyyn­tö­jen määrää.

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 2: Tuota sisältöä

Ver­kos­toi­tu­mi­sen ohel­la Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin kuu­luu oleel­li­ses­ti sisäl­lön tuo­tan­to. Tuo­ta Lin­ke­dIn-pro­fii­lei­hi­si ajan­koh­tais­ta ja mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Mitä parem­paa sisäl­töä tuo­tat, sen parem­min nii­hin sitou­du­taan ja tätä myö­tä ne saa­vat näky­vyyt­tä. Sisäl­tö­en saa­des­sa näky­vyyt­tä, tuo tämä näky­vyyt­tä myös sinul­le sekä yri­tyk­sel­le­si, mikä on tie­tys­ti posi­tii­vi­nen asia kun mie­ti­tään Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tia kokonaisuutena.

Sisäl­lön tuo­tan­to ei kui­ten­kaan ole help­poa. Sen lisäk­si, että sisäl­tö­jen tulee olla mie­len­kiin­toi­sia, on nii­tä teh­tä­vä sään­nöl­li­ses­ti. Ensim­mäi­set sisäl­löt eivät toden­nä­köi­ses­ti saa vie­lä hir­veäs­ti huo­mio­ta, mut­ta kun sisäl­lön tuot­ta­mis­ta jat­kaa sys­te­maat­ti­ses­ti, alka­vat sisäl­löt saa­maan hil­jal­leen enem­män näky­vyyt­tä. Näky­vyys kas­vaa kah­des­ta syys­tä: ensin­nä­kin sisäl­tö­jen laa­tu paran­tuu, kos­ka sinä kehi­tyt nii­den teke­mi­ses­sä ja toi­saal­ta myös Lin­ke­dI­nin algo­rit­mi huo­maa, että olet niin sano­tus­ti tosis­sa­si ja alat saa­maan lisää tilaa kana­vas­sa. Tämä taas luo lisää kiin­nos­tus­ta sisäl­tö­jä­si kohtaan.

Sisäl­löt voi­vat olla vaik­ka kir­joit­ta­mia­si artik­ke­lei­ta tai blo­ge­ja. Voit myös hyvin jakaa videoi­ta tai kuvia. Tär­kein­tä on miet­tiä, että mitä lisä­ar­voa sisäl­tö­si tuo muil­le. Sisäl­tö voi olla opet­ta­vai­nen, se voi nau­rat­taa tai ken­ties tie­dot­taa kon­tak­teil­le­si rekryistä.

Kuten kaik­kea mark­ki­noin­tia, niin myös Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta. Tark­kai­le siis mil­lai­set sisäl­löt saa­vat parem­paa tulos­ta aikaan ja sen poh­jal­ta voit tes­tail­la roh­keas­ti uusia ideoi­ta. Mitä tar­kem­min mit­taat ja rea­goit, sen nopeam­min sisäl­tö­si saa­vat parem­pia tulok­sia aikaan.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 3: Osallistu

Kun kon­tak­te­ja on kerät­ty ja sisäl­töä­kin tuo­tet­tu, on aika ottaa esiin seu­raa­va vink­ki Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin eli osal­lis­tu­mi­nen. Täl­lä tar­koi­te­taan siis sitä, että rea­goi­daan mui­den tuot­ta­maan sisäl­töön. Tämä on yksi hyvä tapa olla esil­lä LinkedInissä.

Osal­lis­tu­mi­ses­sa on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen mil­lä taval­la sen tekee. Kan­nat­taa käyt­tää Lin­ke­dI­nin tar­joa­mia eri tyk­käys­vaih­toeh­to­ja rea­goin­tiin ja aktii­vi­nen kom­men­toin­ti on myös oleel­li­ses­sa roo­lis­sa. Kom­men­toi­des­sa on hyvä panos­taa sii­hen, että ei huu­del­la ylei­se­nä “joo joo”-henkilönä, vaan ker­ro­taan oma mie­li­pi­de sekä perus­tel­laan se. Pidä mie­les­sä, että pyr­ki­myk­se­nä on luo­da asial­lis­ta ja raken­ta­vaa kes­kus­te­lua. Hyvät käy­tös­ta­vat täs­sä­kin tie­tys­ti kun­ni­aan, ei kiusa­ta tai pyri­tä louk­kaa­maan muita.

linkedin markkinoinnin aloittaminen
Rikas­ta kes­kus­te­lua oma­koh­tai­sil­la koke­muk­sil­la­si ja mielipiteilläsi. 

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 4: Ryhmät

Seu­raa­va vink­ki kos­kee Lin­ke­dIn-ryh­miä. Lin­ke­dI­nin ryh­mät ovat erit­täin hyvä työ­ka­lu Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin. Voit liit­tyä val­mii­siin ryh­miin tai perus­taa itse omia ryh­miä. Ryh­mät jao­tel­laan aina kiin­nos­tus­ten ja sisäl­lön mukaan, joten etsi itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sia ryh­miä ja lii­ty nii­hin. Mikä­li koet, että etsi­mää­si ryh­mää ei löy­dy niin perus­ta sellainen.

Ryh­mät ovat oivia paik­ko­ja ver­kos­toi­tua ja tutus­tua uusiin ihmi­siin sekä ideoi­hin. Ryh­män sisäl­lä toi­mi­mi­nen nou­dat­te­lee pit­käl­ti samaa kaa­vaa kuin edel­lä lis­tat­tu Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin vink­ki eli osallistuminen.

LinkedIn-markkinoinnin vinkki 5: Maksettu mainonta

Vii­des vink­ki Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin on mak­set­tu mai­non­ta. Kysees­sä on siis Lin­ke­dI­nis­sä tapah­tu­va mai­non­ta, jota teh­dään Lin­ke­dI­nin omal­la mai­nos­työ­ka­lul­la. Monil­la toi­mia­loil­la Lin­ke­dIn on teho­kas sosi­aa­li­nen media mak­set­tuun mai­non­taan, joten tämä vink­ki kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lait­taa kor­van taakse.

Lin­ke­dIn tar­jo­aa lukui­sia koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia sekä pal­jon eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja. Näi­hin kan­nat­taa pereh­tyä ennen mai­non­nan käyn­nis­tä­mis­tä niin löy­dät juu­ri sinul­le par­haat koh­den­nuk­set sekä mai­nos­muo­dot. Mak­se­tun mai­non­nan voi myös ulkois­taa, jol­loin sii­tä hyvin toden­nä­köi­ses­ti saa­daan paras teho irti LinkedIn-markkinointiin.

LinkedIn-markkinointi – yhteenveto

Toi­vot­ta­vas­ti nämä yllä esi­tel­lyt vin­kit aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si. Vink­ke­jä voi pit­käl­ti sovel­taa eri sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, toki pie­nen muun­te­lun kera alus­tan luon­tees­ta riip­puen. Kaik­ki nämä vin­kit tuke­vat toi­nen toi­si­aan ja paras lop­pu­tu­los Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­tiin saa­daan­kin hyö­dyn­net­täes­sä kaik­kia vink­ke­jä tehokkaasti.

Älä käy­tä lii­kaa ener­gi­aa sel­lais­ten seik­ko­jen poh­ti­mi­seen kuin “mis­tä ja miten aloi­tan”, sil­lä tär­kein­tä on tart­tua tuu­mas­ta toi­meen ja yli­pää­tään aloit­taa. Ei kan­na­ta myös­kään jumit­tua aja­tuk­seen sii­tä, mitä muut tuu­mi­vat sisäl­lös­tä­si, jos­sei se ole­kaan aivan täy­del­lis­tä. Olkaa siis armol­li­sia itsel­len­ne ja samal­la myös toi­sil­le, niin kaik­ki saa­vat miel­lyt­tä­viä koke­muk­sia Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin parissa.

Näh­dään Link­ka­ris­sa!

Ota yhteyt­tä!
LinkedIn markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi