Algoritmit – täytyykö niitä ymmärtää ja miten? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Algo­rit­mit – täy­tyy­kö nii­tä ymmär­tää ja miten?

Otsik­koon vas­ta­ten, taval­laan kyl­lä. Mikään pak­ko­han ei ole ymmär­tää mitään mis­tään, mut­ta perus­tie­tä­mys hel­pot­taa somes­sa tou­hua­mis­ta. Algo­rit­mit kuu­lu­vat digi­taa­li­sen maa­il­man työ­ka­lu­pak­kiin aivan kuten ruu­vi­meis­se­li oman elä­män­sä talon­mie­hen varustukseen.

Algo­rit­mit ovat kui­ten­kin taval­li­sen tal­laa­jan sil­mis­sä mel­koi­nen sot­ku, jota ei voi ymmär­tää täy­sin. Koo­din­pät­kä­puo­lel­le ei tar­vit­se pääs­tä, kun­han ymmär­tää hie­man sitä, kuin­ka algo­rit­mit vai­kut­ta­vat omaan teke­mi­seen. Eivät tek­niik­ka­puo­len­kaan ihmi­set kaik­kea täs­tä aihees­ta tie­dä, sil­lä algo­rit­mit voi­vat olla osa liikesalaisuutta.

Kun algo­rit­mien toi­min­taa ymmär­tää edes him­pun ver­ran, on oman yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vat hel­pom­pi saa­da loistamaan!

Algoritmit pyrkivät tarjoamaan relevanttia sisältöä

Algo­rit­mit ovat saa­neet teh­tä­väk­seen rele­van­tin sisäl­lön tar­joa­mi­sen. Mik­si? Rele­vant­ti sisäl­tö kiin­nos­taa ihmi­siä ja saa hei­dät pör­rää­mään sisäl­lön paris­sa – esi­mer­kik­si Face­boo­kin algo­rit­mit eivät näy­tä kai­kil­le kaik­kea, vaan Mat­ti näkee sel­lai­sia jul­kai­su­ja, joi­ta Jut­ta ei. Tämä yksin­ker­tai­ses­ti sen takia, että Jut­taa ei kiin­nos­ta auto­vi­deot samal­la taval­la kuin Mat­tia. Jos Jut­ta näki­si jat­ku­vas­ti epä­re­le­vant­tia sisäl­töä, tus­kin hän viet­täi­si tun­te­ja sovel­luk­sen paris­sa. Face­book mui­den sovel­lus­ten tapaan halu­aa pitää kävi­jän­sä tiu­kas­ti otteessaan.

Tie­to­ko­ne ajat­te­lee jär­jen sijaan datal­la. Algo­rit­mit syöt­tä­vät tie­to­ko­neel­le dataa käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­sen poh­jal­ta. Algo­rit­mit ovat mil­joo­nien rivien mit­tai­sia lis­to­ja, joi­ta tie­to­ko­ne seu­raa orjal­li­ses­ti tun­nis­ta­mat­ta vir­heel­li­siä komen­to­ja – tie­to­ko­ne ei ana­ly­soi saa­maan­sa tie­toa itse, vaan algo­rit­mit päät­tä­vät tie­to­ko­neen puolesta.

Algoritmit oppivat nopeasti

Aja­tus voi olla pelot­ta­va tai innos­ta­va. Algo­rit­mit oppi­vat ajat­te­le­maan, mut­ta eivät kyke­ne pro­ses­soi­maan aja­tuk­sia samal­la taval­la kuin ihmi­set. Google tun­nis­taa algo­rit­meil­lään valo­ku­vis­ta kis­sat sekä pelioh­jel­ma voi pela­ta itse­ään vas­taan voit­taen kaik­ki ihmi­set ja muut koneet. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että algo­rit­mit ovat ääret­tö­män monimutkaisia.

Algo­rit­mit oppi­vat ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen ja saa­man­sa tie­don poh­jal­ta. Oppi­mi­nen voi vaa­tia mil­joo­nia kuvia, joi­den avul­la esi­mer­kik­si Googlen tapauk­ses­sa algo­rit­mit oppi­vat tun­nis­ta­maan kuvis­ta kis­sat. Alp­ha­Go Zero oppi vähän yli kuu­kau­des­sa voit­ta­maan omas­sa pelis­sään kaik­ki, jot­ka sitä vas­taan uskal­tau­tui­vat aset­tu­maan. Oppi­mis­ta tapah­tuu koko ajan, eikä tah­ti ole hidastumassa.

Kehit­ty­neet algo­rit­mit ovat myös oppi­neet ohjaa­maan käyt­tä­jää toi­mi­maan algo­rit­min ole­tus­ten mukai­ses­ti. Algo­rit­mit olet­ta­vat asioi­ta ja jos käyt­tä­jä esi­mer­kik­si jul­kai­see jul­kai­sun, joka ei vas­taa näi­tä ole­tuk­sia, saat­taa se näyt­tää jul­kai­sua vain niil­le hen­ki­löil­le, joi­den olet­taa ole­van eri miel­tä jul­kai­sun sisäl­lön kanssa.

Täl­löin käyt­tä­jä hel­pos­ti luo­puu tämän kal­tai­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta ja jul­kai­see jat­kos­sa sel­lais­ta sisäl­töä, joka on algo­rit­mien ole­tus­ten mukais­ta. Algo­rit­mit voi­vat siis pyr­kiä näin­kin radi­kaa­lis­ti vai­kut­ta­maan sii­hen, mil­lais­ta sisäl­töä jaat.

Suunnitelmallinen sisällöntuotanto saa algoritmit rakastumaan

Ainoa asia, jos­ta sinun tulee algo­rit­mien maa­il­mas­sa ymmär­tää, on nii­den vai­ku­tus sosi­aa­li­seen medi­aan. Eli siis kyl­lä, algo­rit­mit vai­kut­ta­vat myös sinuun ja sii­hen, kuin­ka jul­kai­susi pär­jää­vät tuhan­sien mui­den jou­kos­sa. Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min algo­rit­mit eroa­vat toi­sis­taan, mut­ta muu­ta­mat pää­piir­teet vai­kut­ta­vat kummassakin.

1. Julkaisuajankohdalla on suuri merkitys

Ensin­nä­kin, algo­rit­mit tar­kas­te­le­vat jul­kai­su­je­si toi­mi­vuut­ta. Ei siis ole perä­tön huhu, että ensim­mäi­set tun­nit rat­kai­se­vat: mitä parem­min sisäl­tö­si saa huo­mio­ta heti alkuun, sitä enem­män algo­rit­mit anta­vat jul­kai­sul­le näky­vyyt­tä nos­taen kat­ta­vuut­ta. On siis tär­ke­ää olla peril­lä sii­tä, mil­loin seu­raa­ja­si ovat ruu­tu­jen­sa äärel­lä – jul­kai­sua­jan­koh­dal­la on suu­ri merkitys.

2. Aktiivisesti tuotettu laadukas sisältö toimii

Algo­rit­mit arvos­ta­vat uut­ta ja laa­du­kas­ta sisäl­töä. Ne prio­ri­soi­vat jul­kai­sut sen mukaan, kuin­ka nii­hin on sitou­dut­tu ja mil­loin ne on jul­kais­tu. Epä­ak­tii­vi­sen käyt­tä­jän har­vi­nai­set päi­vi­tyk­set näky­vät huo­nom­min kuin sel­lai­sen, joka panos­taa sisäl­töön­sä ja tuot­taa sitä aktii­vi­ses­ti. Ota siis asiak­se­si sään­nöl­li­nen sisäl­lön tuot­ta­mi­nen, mikä­li tah­dot näkyä seu­raa­jie­si syötteessä.

Lop­puu­ko kädet kes­ken? Kubla aut­taa some-tilien kans­sa tehos­taen aktii­vi­suut­ta ja paran­taen sisäl­lön laa­tua. Suun­ni­tel­mal­li­nen sisäl­lön­tuo­tan­to saa algo­rit­mit rakastumaan!

Pyy­dä apua Kublalta!

3. Kannusta seuraajiasi vuorovaikutukseen

Vuo­ro­vai­ku­tus on the thing täs­sä­kin. Algo­rit­mit rakas­ta­vat nii­tä asioi­ta, jois­ta käyt­tä­jät pitä­vät. Algo­rit­mit eivät näe kävi­jöi­den ilmei­tä tai kuu­le hei­dän kehu­jaan suo­sik­ki­ti­leis­tään, vaan yrit­tä­vät ymmär­tää käyt­tä­jiä hei­dän käyt­täy­ty­mi­sen­sä perusteella.

Kun saat seu­raa­jat vuo­ro­vai­ku­tuk­seen kans­sa­si – esi­mer­kik­si jät­tä­mään tyk­käyk­sen tai kom­men­tin jul­kai­suusi, rie­mas­tu­vat algo­rit­mit löy­dök­ses­tään ja usko­vat jul­kai­sun ole­van hyvä. Jot­ta sovel­luk­set saa­vat pidet­tyä käyt­tä­jät sisäl­lön paris­sa, etsi­vät algo­rit­mit vain näi­tä hyviä jul­kai­su­ja, joi­ta sit­ten rin­ta rot­tin­gil­la näyt­tä­vät muillekin.

Algoritmit huomioiva somettaminen

Algo­rit­mit kan­nat­taa huo­mioi­da somet­taes­sa, muu­toin lop­pu­tu­los voi olla köm­pe­lö. Kubla somet­taa algo­rit­me­ja huo­mioi­den ja pysyen ajan tasal­la muu­tok­sis­sa – sovel­luk­set vaih­ta­vat algo­rit­me­jään samaan tah­tiin kuin sinä sukkia!

Mikä­li ulkois­tat yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median hal­lin­taa, valit­se tuek­se­si sel­lai­nen kump­pa­ni, joka tuo kana­va­si esiin oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le algo­rit­mit huo­mioi­den. Yksi hyvä ehdo­kas on digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va Kubla, joka tun­tee somen kuin omat tas­kun­sa. Ota mei­hin yhteyt­tä jo tänään!

Algoritmit
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi