Sosiaalisen median ylläpito.

Sosiaalisen median ylläpito

Sosi­aa­li­nen media jää monel­la brän­dil­lä mui­den mark­ki­noin­ti­ka­na­vien var­joon, vaik­ka sen mer­ki­tys kas­vaa jat­ku­vas­ti. Monet asiak­kaat odot­ta­vat brän­dien ole­van läs­nä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, niin sisäl­lön­tuo­tan­non kuin asia­kas­pal­ve­lun­kin osal­ta. On erit­täin tär­ke­ää luo­da kes­kus­te­lua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa eli kuun­nel­la asiak­kai­ta, vas­ta­ta kom­ment­tei­hin ja arvioi­hin.

Monel­la ei ole kui­ten­kaan aikaa tai osaa­via hen­ki­löi­tä sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toon, jol­loin sosi­aa­li­sen median ulkois­tus on paras tapa. Hoi­dam­me kat­ta­vas­ti asiak­kai­dem­me some-tile­jä teh­den mm. sisäl­tö­jä, gra­fiik­kaa, mai­non­taa sekä asia­kas­pal­ve­lua.

Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­toon kuu­luu:

  1. Sisäl­tö­jen ja mai­nos­ten suun­nit­te­lu
  2. Copyw­ri­ting
  3. Graa­fi­nen suun­nit­te­lu
  4. Koh­de­ryh­mien raken­nus
  5. Mai­non­ta
  6. Asia­kas­pal­ve­lu

Sosi­aa­li­sen median ammat­ti­lai­sem­me raken­ta­vat yri­tyk­sel­le­si juu­ri teil­le sopi­van koko­nai­suu­den.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Some-mark­ki­noin­ti
Face­book-mai­non­ta
Ins­ta­gram-mai­non­ta
Lin­ke­dIn-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje