Facebookin special ad category ja tämän käyttö 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­boo­kin special ad cate­go­ry ja tämän käyttö 

Face­boo­kin  special ad cate­go­ry eli eri­kois­mai­nos­luo­kat tar­joa­vat pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le hyvän tavan tavoit­taa koh­de­ryh­miä, ottaen huo­mioon tie­tyt sään­nök­set ja vaa­ti­muk­set. Special ad cate­go­ryt ovat eri­tyi­sen rele­vant­te­ja yri­tyk­sil­le, jot­ka mai­nos­ta­vat työ­paik­ko­ja, kiin­teis­tö­jä tai tar­joa­vat luot­to-, vakuu­tus- ja rahoi­tus­pal­ve­lu­ja. Täs­sä blo­gis­sa ker­rom­me, kuin­ka näi­tä voi hyö­dyn­tää oikein mainonnassa.

Mikä on special ad category?

Face­book on luo­nut special ad cate­go­ryt var­mis­taak­seen, että tie­tyt tuot­teet ja pal­ve­lut mai­nos­te­taan läpi­nä­ky­väs­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti. Esi­mer­kik­si, kun mai­nos­te­taan työ­paik­ko­ja, ei saa koh­dis­taa mai­non­taa pel­käs­tään tiet­tyyn ikä­ryh­mään tai suku­puo­leen, mikä edis­tää tasa-arvoa ja estää syrjintää.

Kuinka hyödyntää special ad categoryja?

 1. Special ad cate­go­ryn tun­nis­ta­mi­nen: Var­mis­ta, että ymmär­rät, mil­loin yri­tyk­se­si toi­min­ta vaa­tii eri­kois­mai­nos­luo­kan käyt­töä. Jos esi­mer­kik­si mai­nos­tat asun­to­ja, on tär­ke­ää käyt­tää eri­kois­mai­nos­luok­kaa, jot­ta nou­da­tat Face­boo­kin aset­ta­mia kohdentamisrajoituksia.
 2. Koh­den­ta­mi­sen rajoi­tuk­set: special ad cate­go­rys­sa koh­den­nus­vaih­toeh­dot ovat rajoi­te­tum­pia. Et voi koh­den­taa mai­nok­sia esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len tai tiet­ty­jen demo­gra­fis­ten teki­jöi­den perus­teel­la, mikä tekee mai­non­nas­ta oikeu­den­mu­kai­sem­paa. Voit kokeil­la hyö­dyn­tää Ins­ta­gra­mia tavoit­taak­se­si hie­man nuo­rem­pia käyt­tä­jiä, kun taas Face­boo­kiin kes­kit­ty­mäl­lä mai­nok­se­si näkyy hie­man van­hem­mal­le väelle.
 3. Laa­ja maan­tie­teel­li­nen koh­den­ta­mi­nen: Kun et voi koh­den­taa demo­gra­fi­sin perus­tein, hyö­dyn­nä laa­jem­pia maan­tie­teel­li­siä aluei­ta. Tämä aut­taa saa­vut­ta­maan suu­rem­man ylei­sön, vaik­ka koh­den­ta­mi­nen onkin vähem­män spesifiä.
 4. Mai­nos­ten seu­ran­ta ja opti­moin­ti: Seu­raa mai­nos­kam­pan­joi­de­si suo­ri­tus­ky­kyä tar­kas­ti käyt­tä­mäl­lä Face­boo­kin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja. Tämä aut­taa ymmär­tä­mään, mit­kä stra­te­giat toi­mi­vat ja mit­kä eivät, ja mah­dol­lis­taa jat­ku­van parantamisen.
 5. Luo­vuus erot­tau­tu­mi­ses­sa: Kun tie­tyt koh­den­ta­mis­työ­ka­lut eivät ole käy­tet­tä­vis­sä, koros­ta luo­vuut­ta mai­nos­ten suun­nit­te­lus­sa. Käy­tä hou­kut­te­le­via kuvia ja vakuut­ta­vaa teks­tiä, jot­ka vetoa­vat laa­jaan ylei­söön. Esi­mer­kik­si asun­to­mai­nok­sis­sa voi koros­taa kiin­teis­tön uniik­ke­ja omi­nai­suuk­sia ja alu­een etuja.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Sääntöjen noudattaminen ja jatkuva valppaus

Face­boo­kin special ad cate­go­ry­jen käyt­tö edel­lyt­tää jat­ku­vaa tie­toi­suut­ta voi­mas­sa ole­vis­ta sään­nöis­tä ja mää­räyk­sis­tä. On tär­ke­ää pysyä ajan tasal­la kai­kis­ta muu­tok­sis­ta, jot­ka voi­vat vai­kut­taa sii­hen, miten mai­non­taa tuli­si käsi­tel­lä. Tämä voi vaa­tia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä tii­mil­le­si ja yhteis­työ­tä alan asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Proak­tii­vi­nen lähes­ty­mis­ta­pa aut­taa var­mis­ta­maan, että yri­tyk­se­si mai­non­ta Face­boo­kis­sa ei ainoas­taan tavoi­ta laa­jaa ylei­söä, vaan myös nou­dat­taa kaik­kia rele­vant­te­ja lake­ja ja säädöksiä.

Strategian merkitys

Kun yhdis­tä tspecial ad cate­go­ryt sel­ke­ään ja hyvin suun­ni­tel­tuun mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan, voit opti­moi­da mai­nos­kam­pan­ja­si ja saa­vut­taa parem­pia tulok­sia. Hyö­dyn­tä­mäl­lä näi­tä suo­si­tuk­sia, pk-yri­tyk­se­si voi mak­si­moi­da Face­boo­kin tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det ja vah­vis­taa ase­maan­sa mark­ki­noil­la tehok­kaas­ti ja vastuullisesti. 

Jos kui­ten­kin pää­dyt ulkois­ta­maan Face­book-mai­non­tasi ja haluat var­mis­taa, että mai­non­ta teh­dään huo­lel­la, har­kit­se Kublan asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta. Kubla tar­jo­aa ammat­ti­tai­tois­ta apua special ad cate­go­ry­jen hal­lin­nas­sa, var­mis­taen, että mai­nos­kam­pan­ja­si toteu­te­taan asian­tun­te­vas­ti ja tuloksellisesti.

Ota yhteyt­tä!
Facebookin special ad category
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi