Facebookin konversiorajapinta eli Conversions API

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API

Olet var­maan kuul­lut iOS 14.5 päi­vi­tyk­ses­tä, joka on teh­nyt mai­non­nan seu­raa­mi­ses­ta Face­boo­kis­sa hie­man haas­teel­li­sem­paa. Face­boo­kis­sa on tämän takia otet­tu käyt­töön kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API mut­ta mikä on Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API? Työ­ka­lu on saat­ta­nut herät­tää ihme­tys­tä mikä on tämä ja miten tämä vai­kut­taa yri­tyk­sen Face­book-mai­non­taa. Täs­sä artik­ke­lis­sa avaam­me sinul­le Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­nan eli Con­ver­sions API ja ker­rom­me tär­keim­mät asiat, jot­ka täy­tyy ottaa huomioon!

Aloi­te­taan kui­ten­kin ihan alus­ta, että mikä tämä  raja­pin­ta oikein on ja mik­si se on edes suun­ni­tel­tu. API on ohjel­moin­ti­ra­ja­pin­ta, jota käyt­täen sovel­luk­set kom­mu­ni­koi­vat kes­ke­nään. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na tämä on suun­ni­tel­tu luo­maan suo­ra yhteys mark­ki­noin­ti­tie­to­je­si ja Face­book-jär­jes­tel­mien välil­le. Paneu­du­taan tähän vie­lä tar­kem­min seu­raa­vis­sa kappaleissa. 

Miksi vaikuttaa Facebookin mainontaan? 

Face­boo­kin seu­ran­ta on perus­tuu vah­vas­ti verk­ko­si­vuil­le asen­net­ta­vaan pik­se­li­koo­diin. Face­book Pixe­leis­tä löy­tyy lisää tie­toa Face­boo­kin omil­ta sivuil­ta.

Mut­ta uusien päi­vi­tys­ten takia käyt­tä­jien selai­miin ja lait­tei­siin on tul­lut muu­tok­sia, jot­ka vai­keut­ta­vat pik­se­li­koo­din toi­min­taan esimerkiksi:

 •   Mai­nos­ten esto-ohjelmat
 •   Seu­ran­tae­väs­tei­den estäminen
 •   iOS14.5 muka­na tul­leet muu­tok­set, joi­den myö­tä yhä useam­pi käyt­tä­jä on estä­nyt mai­non­nan seu­ran­nan. iOS 14.5 pys­tyt luke­maan lisää blogistamme. 

Face­boo­kin täy­tyy siis ottaa käyt­töön­sä toi­nen vaih­toeh­to, että mai­non­taa pys­ty­tään joten­kin seuraamaan. 

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Miten API auttaa Facebook -mainonnassa?

Miten Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API aut­taa mai­non­nas­sa? Data­ka­toa, joka on tul­lut Face­boo­kin pik­se­lin toi­mies­sa vial­li­ses­ti, paik­kaa­maan on luo­tu Con­ver­sions  API, joka mah­dol­lis­taa seu­ran­nan suo­rit­ta­mi­sen pal­ve­li­mel­la, toi­sin kuin käyt­tä­jän selai­mes­sa. Raja­pin­nan  toi­min­ta ei perus­tu eväs­tei­siin ja näin mai­nos­ten esto-ohjel­mat sekä eväs­tei­den pois­ta­mi­nen käy­tös­tä eivät hait­taa  sen toi­min­taa. Tämä on tar­koi­tet­tu työ­ka­luk­si nykyi­sen pik­se­li­koo­din rin­nal­le seu­ran­ta­da­taa täy­den­tä­mään. Näin pys­ty­tään var­mis­ta­maan mai­non­nan optimoiminen. 

Mitä hyötyjä rajapinnasta  on? 

Raja­pin­nan  käy­tön tär­kein etu on se, että voit hel­pos­ti siir­tää tie­to­ja ohjel­mien välil­lä. Tämä tapah­tuu koneel­li­ses­ti , joten sinun ei tar­vit­se käyt­tää aikaa tie­to­jen siir­tä­mi­seen manu­aa­li­ses­ti. Mui­ta hyö­ty­jä on:

 • Datan ehey­den parantuminen
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sön tehok­kaam­pi kerääminen
 • Pie­nem­mät konversiohinnat
 • Pie­nen­nä toi­men­pi­de­koh­tai­sia ​​kus­tan­nuk­sia paran­ne­tun yhtey­den ansiosta.
 • Opti­moi mai­nok­set toi­miin, joi­ta tapah­tuu myö­hem­min asiak­kaan matkalla.
 • Paran­taa mittausta.
 • Pie­nen­tää toi­min­to koh­tais­ta hin­to­ja lisään­ty­neen tapah­tu­ma­vas­taa­vuu­den ansiosta.
 • Lisää tie­to­jen hallintaa.

Mistä saa?

Raja­pin­ta  on mah­dol­lis­ta ottaa käyt­töön Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lu­jen Events mana­ge­ris­ta. Tääl­tä pää­set valit­se­maan tapah­tu­mat ja para­met­rit, jot­ka haluat mää­rit­tää. Nykyi­set selai­me­si pik­se­li­ta­pah­tu­mat ja para­met­rit on valit­tu ole­tuk­se­na, mut­ta voit muo­ka­ta valin­to­ja­si. Täs­sä ohjeet joil­la saat tämän otet­tua API:n käyttöön:

 • Mene Events manageriin.
 • Valit­se pik­se­li­tun­nus, jon­ka valit­sit liit­tää Con­ver­sions API:hen.
 • Valit­se Con­ver­sions API:n käyttäminen.
 • Nap­sau­ta Asen­na koo­di manuaalisesti.
 • Valit­se tapah­tu­mat, jot­ka haluat lähet­tää Con­ver­sions APIn kautta.
 • Valit­se para­met­rit, jot­ka haluat lähet­tää kul­le­kin valit­se­mil­le­si tapahtumille.
 • Tar­kis­ta tapah­tu­ma­si ja parametrit.
 • Nap­sau­ta Vah­vis­ta asennus.

Tämän asen­nuk­seen löy­tyy lisää ohjei­ta myös Face­boo­kin omil­ta sivuilta. 

Kublalla pysytään ajan tasalla ja kehitetään tekemistä

Tule­vai­suu­des­sa täl­lai­set lin­jauk­set tule­vat toden­nä­köi­ses­ti yleis­ty­mään, kun ihmi­set ovat entis­tä tar­kem­pia omas­ta yksi­tyi­syy­des­tään. Uusia apu­kei­no­ja­kin kek­si­tään ja pal­ve­lun­tar­joa­jat kehit­tä­vät omaa seu­ran­taan­sa, jot­ta mai­non­taa pys­ty­tään jat­kos­sa­kin teke­mään mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Con­ver­sions API:n kans­sa pääs­tään tätä jo kehittämään. 

Tär­ke­ää on kui­ten­kin, että ammat­ti­lai­set pysy­vät ajan tasal­la ja pys­tym­me raken­ta­maan mai­nok­set ja nii­den koh­den­nuk­set ja ana­ly­soi­maan kun­nol­la saa­ta­vil­la ole­va dataa. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että pysym­me ajan har­jal­la ja var­mis­tam­me, että dataa on saa­ta­vil­la ja pää­sem­me hyö­dyn­tä­mään sitä mai­non­nas­sa. Meil­le on tär­ke­ää, että opis­ke­lem­me jat­ku­vas­ti ja var­mis­tam­me että  olem­me digi­mai­non­nan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia.  Pidäm­me huo­len, että pys­tym­me vas­taa­maan tehok­kaas­ti ja nopeas­ti muut­tu­van mark­ki­nan tarpeisiin.

Jos sinul­le tulee ongel­mia uusien tilan­tei­den kans­sa autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin digi­mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Meil­le siis vain roh­keas­ti vies­tiä ja läh­de­tään yhdes­sä kehit­tä­mään paras­ta mah­dol­lis­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sinun yrityksellesi!

Ota yhteyt­tä!
Ohjelmallinen ostaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi