Facebookin konversiorajapinta eli Conversions API

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API

Olet var­maan kuul­lut iOS 14.5 päi­vi­tyk­ses­tä, joka on teh­nyt mai­non­nan seu­raa­mi­ses­ta Face­boo­kis­sa hie­man haas­teel­li­sem­paa. Face­boo­kis­sa on tämän takia otet­tu käyt­töön kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API mut­ta mikä on Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API? Työ­ka­lu on saat­ta­nut herät­tää ihme­tys­tä mikä on tämä ja miten tämä vai­kut­taa yri­tyk­sen Face­book-mai­non­taa. Täs­sä artik­ke­lis­sa avaam­me sinul­le Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­nan eli Con­ver­sions API ja ker­rom­me tär­keim­mät asiat, jot­ka täy­tyy ottaa huomioon!

Aloi­te­taan kui­ten­kin ihan alus­ta, että mikä tämä  raja­pin­ta oikein on ja mik­si se on edes suun­ni­tel­tu. API on ohjel­moin­ti­ra­ja­pin­ta, jota käyt­täen sovel­luk­set kom­mu­ni­koi­vat kes­ke­nään. Yksin­ker­tai­ses­ti sanot­tu­na tämä on suun­ni­tel­tu luo­maan suo­ra yhteys mark­ki­noin­ti­tie­to­je­si ja Face­book-jär­jes­tel­mien välil­le. Paneu­du­taan tähän vie­lä tar­kem­min seu­raa­vis­sa kappelissa. 

Miksi vaikuttaa Facebookin mainontaan? 

Face­boo­kin seu­ran­ta on perus­tuu vah­vas­ti verk­ko­si­vuil­le asen­net­ta­vaan pik­se­li­koo­diin. Face­book Pixe­leis­tä löy­tyy lisää tie­toa Face­boo­kin omil­ta sivuil­ta.

Mut­ta uusien päi­vi­tys­ten takia käyt­tä­jien selai­miin ja lait­tei­siin on tul­lut muu­tok­sia, jot­ka vai­keut­ta­vat pik­se­li­koo­din toi­min­taan esimerkiksi:

 •   Mai­nos­ten esto-ohjelmat
 •   Seu­ran­tae­väs­tei­den estäminen
 •   iOS14.5 muka­na tul­leet muu­tok­set, joi­den myö­tä yhä useam­pi käyt­tä­jä on estä­nyt mai­non­nan seu­ran­nan. iOS 14.5 pys­tyt luke­maan lisää blogistamme. 

Face­boo­kin täy­tyy siis ottaa käyt­töön­sä toi­nen vaih­toeh­to, että mai­non­taa pys­ty­tään joten­kin seuraamaan. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten API auttaa Facebook -mainonnassa?

Miten Face­boo­kin kon­ver­sio­ra­ja­pin­ta eli Con­ver­sions API aut­taa mai­non­nas­sa? Data­ka­toa, joka on tul­lut Face­boo­kin pik­se­lin toi­mies­sa vial­li­ses­ti, paik­kaa­maan on luo­tu Con­ver­sions  API, joka mah­dol­lis­taa seu­ran­nan suo­rit­ta­mi­sen pal­ve­li­mel­la, toi­sin kuin käyt­tä­jän selai­mes­sa. Raja­pin­nan  toi­min­ta ei perus­tu eväs­tei­siin ja näin mai­nos­ten esto-ohjel­mat sekä eväs­tei­den pois­ta­mi­nen käy­tös­tä eivät hait­taa  sen toi­min­taa. Tämä on tar­koi­tet­tu työ­ka­luk­si nykyi­sen pik­se­li­koo­din rin­nal­le seu­ran­ta­da­taa täy­den­tä­mään. Näin pys­ty­tään var­mis­ta­maan mai­non­nan optimoiminen. 

Mitä hyötyjä rajapinnasta  on? 

Raja­pin­nan  käy­tön tär­kein etu on se, että voit hel­pos­ti siir­tää tie­to­ja ohjel­mien välil­lä. Tämä tapah­tuu koneel­li­ses­ti , joten sinun ei tar­vit­se käyt­tää aikaa tie­to­jen siir­tä­mi­seen manu­aa­li­ses­ti. Mui­ta hyö­ty­jä on:

 • Datan ehey­den parantuminen
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sön tehok­kaam­pi kerääminen
 • Pie­nem­mät konversiohinnat
 • Pie­nen­nä toi­men­pi­de­koh­tai­sia ​​kus­tan­nuk­sia paran­ne­tun yhtey­den ansiosta.
 • Opti­moi mai­nok­set toi­miin, joi­ta tapah­tuu myö­hem­min asiak­kaan matkalla.
 • Paran­taa mittausta.
 • Pie­nen­tää toi­min­to koh­tais­ta hin­to­ja lisään­ty­neen tapah­tu­ma­vas­taa­vuu­den ansiosta.
 • Lisää tie­to­jen hallintaa.

Mistä saa?

Raja­pin­ta  on mah­dol­lis­ta ottaa käyt­töön Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lu­jen Events mana­ge­ris­ta. Tääl­tä pää­set valit­se­maan tapah­tu­mat ja para­met­rit, jot­ka haluat mää­rit­tää. Nykyi­set selai­me­si pik­se­li­ta­pah­tu­mat ja para­met­rit on valit­tu ole­tuk­se­na, mut­ta voit muo­ka­ta valin­to­ja­si. Täs­sä ohjeet joil­la saat tämän otet­tua API:n käyttöön:

 • Mene Events manageriin.
 • Valit­se pik­se­li­tun­nus, jon­ka valit­sit liit­tää Con­ver­sions API:hen.
 • Valit­se Con­ver­sions API:n käyttäminen.
 • Nap­sau­ta Asen­na koo­di manuaalisesti.
 • Valit­se tapah­tu­mat, jot­ka haluat lähet­tää Con­ver­sions APIn kautta.
 • Valit­se para­met­rit, jot­ka haluat lähet­tää kul­le­kin valit­se­mil­le­si tapahtumille.
 • Tar­kis­ta tapah­tu­ma­si ja parametrit.
 • Nap­sau­ta Vah­vis­ta asennus.

Tämän asen­nuk­seen löy­tyy lisää ohjei­ta myös Face­boo­kin omil­ta sivuilta. 

Kublalla pysytään ajan tasalla ja kehitetään tekemistä

Tule­vai­suu­des­sa täl­lai­set lin­jauk­set tule­vat toden­nä­köi­ses­ti yleis­ty­mään, kun ihmi­set ovat entis­tä tar­kem­pia omas­ta yksi­tyi­syy­des­tään. Uusia apu­kei­no­ja­kin kek­si­tään ja pal­ve­lun­tar­joa­jat kehit­tä­vät omaa seu­ran­taan­sa, jot­ta mai­non­taa pys­ty­tään jat­kos­sa­kin teke­mään mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Con­ver­sions API:n kans­sa pääs­tään tätä jo kehittämään. 

Tär­ke­ää on kui­ten­kin, että ammat­ti­lai­set pysy­vät ajan tasal­la ja pys­tym­me raken­ta­maan mai­nok­set ja nii­den koh­den­nuk­set ja ana­ly­soi­maan kun­nol­la saa­ta­vil­la ole­va dataa. Me Kublal­la aina­kin pidäm­me huo­len, että pysym­me ajan har­jal­la ja var­mis­tam­me, että dataa on saa­ta­vil­la ja pää­sem­me hyö­dyn­tä­mään sitä mai­non­nas­sa. Meil­le on tär­ke­ää, että opis­ke­lem­me jat­ku­vas­ti ja var­mis­tam­me että  olem­me digi­mai­non­nan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia.  Pidäm­me huo­len, että pys­tym­me vas­taa­maan tehok­kaas­ti ja nopeas­ti muut­tu­van mark­ki­nan tarpeisiin.

Jos sinul­le tulee ongel­mia uusien tilan­tei­den kans­sa autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin digi­mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Meil­le siis vain roh­keas­ti vies­tiä ja läh­de­tään yhdes­sä kehit­tä­mään paras­ta mah­dol­lis­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sinun yrityksellesi!

Ota yhteyt­tä!
Ohjelmallinen ostaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy