iOS 14.5 vastaan Facebook seuranta 

iOS 14 on siis iPho­nen tuo­rein käyt­tö­jär­jes­tel­mä ja sii­hen on tulos­sa uusi päi­vi­tys­ver­sio 14.5. Täs­sä uudes­sa ver­sios­sa on luon­nol­li­ses­ti monia uusia omi­nai­suuk­sia, mut­ta täs­sä kysei­ses­sä ver­sios­sa on myös jotain joka on saa­nut aikaan pie­nen kuo­hun­nan Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­nan paris­sa työs­ken­te­le­vien keskuudessa.

Tämän blo­gin tar­koi­tus on ava­ta teil­le luki­joil­le hie­man tar­kem­min mis­tä on kyse ja miten se vai­kut­taa ensi­si­jai­ses­ti niin käyt­tä­jiin kuin mai­nos­ta­jiin. Otam­me esiin Face­boo­kin mah­dol­li­set toi­met kysei­sen päi­vi­tyk­sen suh­teen ja tar­kas­te­lem­me luon­nol­li­ses­ti myös hie­man tule­vai­suu­den suun­tauk­sia asi­aan liit­tyen. Nau­tin­nol­li­sia luku­het­kiä tämän jän­nän tais­te­lun eri näkö­kul­mien tarkasteluun.

iOS 14.5 - yleiskatsaus

Aloi­te­taan­pa yleis­kat­sauk­sel­la eli mitä on tapah­tu­mas­sa. iOS 14.5 tuo muka­naan omi­nai­suu­den, jos­sa käyt­tä­jän on annet­ta­va suos­tu­muk­sen­sa sovel­luk­sen ulko­puo­lel­la tapah­tu­vaan seu­ran­taan, suos­tu­mus pitää siis antaa esi­mer­kik­si juu­ri Face­boo­kil­le ja/tai Instagramille. 

iOS 14.5 Facebook-lupa

Tark­kaa jul­kai­sua­jan­koh­taa ei vie­lä täs­sä koh­taa tie­de­tä, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti se tapah­tuu kevään 2021 aika­na. Joten olkaa­pa valp­pai­na molem­min puo­lin sovel­luk­sia sekä mai­nos­ta­jat että käyttäjät 😉

iOS 14.5 - mitä sillä tavoitellaan

Apple tavoit­te­lee täl­lä muu­tok­sel­la käyt­tä­jil­leen parem­paa mah­dol­li­suut­ta suo­jel­la yksi­tyi­syyt­tään ja se on osa hei­dän App Trac­king Trans­pa­rency -lin­jaus­taan. Tar­koi­tus on siis paran­taa sovel­lus­toi­min­nan läpi­nä­ky­vyyt­tä ja sitä kaut­ta vah­vis­taa käyt­tä­jien luot­ta­mus­ta sekä vaikutusmahdollisuuksia.

Uskon, että tämä on osa Applen suu­rem­paa lin­jaus­ta käyt­tä­jien yksi­tyi­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Tai vähin­tään­kin niin, että käyt­tä­jät ovat parem­min tie­toi­sia mihin ja kenel­le anta­vat seu­ran­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Nämä asiat ovat kui­ten­kin olleet jo pitem­pään tape­til­la ja sel­keäs­ti Apple halu­aa nyt vas­ta­ta käyt­tä­jien­sä huoleen.

iOS 14.5 - miten muutos näkyy käyttäjille

Vai­ku­tuk­set käyt­tä­jil­le täs­tä iOS 14.5 päi­vi­tyk­ses­tä ovat hyvin kak­si­ja­koi­set. Kai­kil­le tulee päi­vi­tyk­sen asen­nuk­sen jäl­keen kyse­ly seu­ran­nan sal­li­mi­ses­ta. Ne jot­ka sal­li­vat seu­ran­nan eivät tule toden­nä­köi­ses­ti huo­maa­maan juu­ri­kaan mitään muu­tok­sia nykyiseen.

Vas­taa­vas­ti ne jot­ka kiel­tä­vät seu­ran­nan tule­vat näke­mään vai­ku­tuk­sen aina­kin ihan käy­tän­nön tasol­la mai­non­nan muu­tok­se­na. Heil­le tulee siis edel­leen mai­non­taa näky­viin, mut­ta se on hyvin toden­nä­köi­ses­ti vähem­män rele­vant­tia näil­le käyttäjille.

iOS 14.5 - miten muutos näkyy mainostajille

Tämä uusi päi­vi­tys näkyy mai­nos­ta­jil­le käy­tän­nön tasol­la paril­la mer­kit­tä­väl­lä taval­la. Ensim­mäi­sek­si vaa­ti­muk­se­na on domai­nin omis­ta­mi­sen vah­vis­ta­mi­sen. Domai­nin vah­vis­ta­mi­nen voi olla haas­ta­va­kin asia ellei näi­hin ole pereh­ty­nyt, me Kublal­la toi­mim­me näi­den asioi­den kans­sa päi­vit­täin, joten voit hyvin kään­tyä mei­dän puo­leen, jos et halua asias­ta yli­mää­räis­tä päänvaivaa.

Toi­nen mer­kit­tä­vä muu­tos liit­tyy kon­ver­sioi­hin. Muu­tok­sen jäl­keen voit mää­rit­tää kor­kein­taan kah­dek­san seu­rat­ta­vaa kon­ver­sioi­ta ja ne pitää lait­taa tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Täs­sä on toi­nen asia, joka toden­nä­köi­ses­ti tuot­taa har­mai­ta hiuk­sia asi­aan pereh­ty­mät­tö­mäl­le ja eten­kin kon­ver­sioi­den prio­ri­soin­nis­sa on hyvä luot­taa ammat­ti­lais­ten koke­muk­seen. Täs­sä­kin asias­sa voit hel­pot­taa omaa arkea­si ja olla mei­hin yhtey­des­sä, tie­däm­me kyl­lä miten prio­ri­soi­da kon­ver­siot niin, että täs­tä haas­ta­vas­ta tilan­tees­ta saa­daan paras lop­pu­tu­los irti.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

iOS 14.5 - mitä mainostajat voivat tehdä

Mai­nos­ta­jat eivät onnek­si jää täy­sin aseet­to­mik­si tule­van tilan­teen osal­ta vaan aina muu­ta­ma kik­ka löy­tyy aina­kin ammat­ti­mie­hen työ­ka­lu­pa­kis­ta. Yksi vaih­toeh­to on käyt­tää hyväk­si esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sin tar­joa­mia suo­da­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Näi­den avul­la pys­ty­tään teke­mään joh­to­pää­tök­siä sivus­ton käyt­tä­jis­tä ja hei­dän käyttäytymisestään. 

Mai­nos­ta­jat pys­ty­vät edel­leen omal­la tes­taa­mi­sel­la saa­maan arvo­kas­ta tie­toa mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat ja tuo­vat par­hai­ten tulos­ta. Joten tyh­jän pääl­le mai­nos­ta­jat eivät täs­sä tilan­tees­sa mis­sään tapauk­ses­sa jää. Pahi­ten päi­vi­tys toden­nä­köi­ses­ti koet­te­lee hei­tä, joil­la ei ole niin laa­ja koke­mus tai ymmär­rys mai­non­nan teke­mi­ses­tä Facebookissa.

iOS 14.5 vs Facebook analytics

iOS 14.5 - Facebookin vastaus

Luon­nol­lis­ta oli­si täs­sä tilan­tees­sa, että Face­book pyr­kii omal­ta osal­taan vai­kut­ta­maan käyt­tä­jien seu­ran­nan hyväk­sy­mi­seen iOS 14.5 päi­vi­tyk­sen jäl­keen. Toden­nä­köi­ses­ti Face­book ker­too laa­jal­ti koh­den­ne­tun mai­non­nan hyö­dyis­tä käyt­tä­jil­le ja mitä se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä hei­dän fee­dis­sään, jos seu­ran­taa ei mahdollisteta.

Käyt­tä­jät tule­vat siis näke­mään enem­män epä­re­le­vant­te­ja mai­nok­sia mikä­li kiel­tä­vät seu­ran­nan. Tätä Face­book var­mas­ti käyt­tää hyväk­si vakuut­taak­seen käyt­tä­ji­ään seu­ran­nan tär­key­des­tä. Itse aina­kin alle­kir­joi­tan kyl­lä tämän, että mie­luum­min kat­son rele­vant­te­ja mai­nok­sia kuin jotain täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tua omas­sa feedissäni. 

iOS 14.5 - Tulevaisuus

Tule­vai­suu­des­sa täl­lai­set lin­jauk­set tule­vat toden­nä­köi­ses­ti yleis­ty­mään, kun ihmi­set ovat entis­tä huo­les­tu­neem­pia omas­ta yksi­tyi­syy­des­tään. Toi­saal­ta myös pal­ve­lun­tar­joa­jat kehit­tä­vät omaa seu­ran­taan­sa, jot­ta mai­non­taa pys­ty­tään jat­kos­sa­kin teke­mään mah­dol­li­sim­man tehokkaasti. 

Var­maa on kui­ten­kin se, että tar­vi­taan entis­tä parem­pia ammat­ti­lai­sia raken­ta­maan mai­nok­set ja nii­den koh­den­nuk­set sekä eten­kin ana­ly­soi­maan saa­ta­vil­la ole­va data, jot­ta sitä pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään mai­non­nas­sa. Me Kublal­la olem­me digi­mai­non­nan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia ja opis­ke­lem­me jat­ku­vas­ti, jot­ta pys­tym­me vas­taa­maan tehok­kaas­ti ja nopeas­ti muut­tu­van mark­ki­nan tar­pei­siin. Autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin ongel­mis­sa­si digi­mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Ole siis roh­keas­ti yhtey­des­sä meihin.

Ota yhteyt­tä!
iOS 14.5 päivitys ja Facebook mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy