iOS 14.5 vastaan Facebook seuranta 

iOS 14 on siis iPho­nen tuo­rein käyt­tö­jär­jes­tel­mä ja sii­hen on tulos­sa uusi päi­vi­tys­ver­sio 14.5. Täs­sä uudes­sa ver­sios­sa on luon­nol­li­ses­ti monia uusia omi­nai­suuk­sia, mut­ta täs­sä kysei­ses­sä ver­sios­sa on myös jotain joka on saa­nut aikaan pie­nen kuo­hun­nan Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­nan paris­sa työs­ken­te­le­vien keskuudessa.

Tämän blo­gin tar­koi­tus on ava­ta teil­le luki­joil­le hie­man tar­kem­min mis­tä on kyse ja miten se vai­kut­taa ensi­si­jai­ses­ti niin käyt­tä­jiin kuin mai­nos­ta­jiin. Otam­me esiin Face­boo­kin mah­dol­li­set toi­met kysei­sen päi­vi­tyk­sen suh­teen ja tar­kas­te­lem­me luon­nol­li­ses­ti myös hie­man tule­vai­suu­den suun­tauk­sia asi­aan liit­tyen. Nau­tin­nol­li­sia luku­het­kiä tämän jän­nän tais­te­lun eri näkö­kul­mien tarkasteluun.

iOS 14.5 - yleiskatsaus

Aloi­te­taan­pa yleis­kat­sauk­sel­la eli mitä on tapah­tu­mas­sa. iOS 14.5 tuo muka­naan omi­nai­suu­den, jos­sa käyt­tä­jän on annet­ta­va suos­tu­muk­sen­sa sovel­luk­sen ulko­puo­lel­la tapah­tu­vaan seu­ran­taan, suos­tu­mus pitää siis antaa esi­mer­kik­si juu­ri Face­boo­kil­le ja/tai Instagramille. 

iOS 14.5 Facebook-lupa

Tark­kaa jul­kai­sua­jan­koh­taa ei vie­lä täs­sä koh­taa tie­de­tä, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti se tapah­tuu kevään 2021 aika­na. Joten olkaa­pa valp­pai­na molem­min puo­lin sovel­luk­sia sekä mai­nos­ta­jat että käyttäjät 😉

iOS 14.5 - mitä sillä tavoitellaan

Apple tavoit­te­lee täl­lä muu­tok­sel­la käyt­tä­jil­leen parem­paa mah­dol­li­suut­ta suo­jel­la yksi­tyi­syyt­tään ja se on osa hei­dän App Trac­king Trans­pa­rency -lin­jaus­taan. Tar­koi­tus on siis paran­taa sovel­lus­toi­min­nan läpi­nä­ky­vyyt­tä ja sitä kaut­ta vah­vis­taa käyt­tä­jien luot­ta­mus­ta sekä vaikutusmahdollisuuksia.

Uskon, että tämä on osa Applen suu­rem­paa lin­jaus­ta käyt­tä­jien yksi­tyi­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Tai vähin­tään­kin niin, että käyt­tä­jät ovat parem­min tie­toi­sia mihin ja kenel­le anta­vat seu­ran­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Nämä asiat ovat kui­ten­kin olleet jo pitem­pään tape­til­la ja sel­keäs­ti Apple halu­aa nyt vas­ta­ta käyt­tä­jien­sä huoleen.

iOS 14.5 - miten muutos näkyy käyttäjille

Vai­ku­tuk­set käyt­tä­jil­le täs­tä iOS 14.5 päi­vi­tyk­ses­tä ovat hyvin kak­si­ja­koi­set. Kai­kil­le tulee päi­vi­tyk­sen asen­nuk­sen jäl­keen kyse­ly seu­ran­nan sal­li­mi­ses­ta. Ne jot­ka sal­li­vat seu­ran­nan eivät tule toden­nä­köi­ses­ti huo­maa­maan juu­ri­kaan mitään muu­tok­sia nykyiseen.

Vas­taa­vas­ti ne jot­ka kiel­tä­vät seu­ran­nan tule­vat näke­mään vai­ku­tuk­sen aina­kin ihan käy­tän­nön tasol­la mai­non­nan muu­tok­se­na. Heil­le tulee siis edel­leen mai­non­taa näky­viin, mut­ta se on hyvin toden­nä­köi­ses­ti vähem­män rele­vant­tia näil­le käyttäjille.

iOS 14.5 - miten muutos näkyy mainostajille

Tämä uusi päi­vi­tys näkyy mai­nos­ta­jil­le käy­tän­nön tasol­la paril­la mer­kit­tä­väl­lä taval­la. Ensim­mäi­sek­si vaa­ti­muk­se­na on domai­nin omis­ta­mi­sen vah­vis­ta­mi­sen. Domai­nin vah­vis­ta­mi­nen voi olla haas­ta­va­kin asia ellei näi­hin ole pereh­ty­nyt, me Kublal­la toi­mim­me näi­den asioi­den kans­sa päi­vit­täin, joten voit hyvin kään­tyä mei­dän puo­leen, jos et halua asias­ta yli­mää­räis­tä päänvaivaa.

Toi­nen mer­kit­tä­vä muu­tos liit­tyy kon­ver­sioi­hin. Muu­tok­sen jäl­keen voit mää­rit­tää kor­kein­taan kah­dek­san seu­rat­ta­vaa kon­ver­sioi­ta ja ne pitää lait­taa tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Täs­sä on toi­nen asia, joka toden­nä­köi­ses­ti tuot­taa har­mai­ta hiuk­sia asi­aan pereh­ty­mät­tö­mäl­le ja eten­kin kon­ver­sioi­den prio­ri­soin­nis­sa on hyvä luot­taa ammat­ti­lais­ten koke­muk­seen. Täs­sä­kin asias­sa voit hel­pot­taa omaa arkea­si ja olla mei­hin yhtey­des­sä, tie­däm­me kyl­lä miten prio­ri­soi­da kon­ver­siot niin, että täs­tä haas­ta­vas­ta tilan­tees­ta saa­daan paras lop­pu­tu­los irti.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

iOS 14.5 - mitä mainostajat voivat tehdä

Mai­nos­ta­jat eivät onnek­si jää täy­sin aseet­to­mik­si tule­van tilan­teen osal­ta vaan aina muu­ta­ma kik­ka löy­tyy aina­kin ammat­ti­mie­hen työ­ka­lu­pa­kis­ta. Yksi vaih­toeh­to on käyt­tää hyväk­si esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sin tar­joa­mia suo­da­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Näi­den avul­la pys­ty­tään teke­mään joh­to­pää­tök­siä sivus­ton käyt­tä­jis­tä ja hei­dän käyttäytymisestään. 

Mai­nos­ta­jat pys­ty­vät edel­leen omal­la tes­taa­mi­sel­la saa­maan arvo­kas­ta tie­toa mit­kä mai­nok­set toi­mi­vat ja tuo­vat par­hai­ten tulos­ta. Joten tyh­jän pääl­le mai­nos­ta­jat eivät täs­sä tilan­tees­sa mis­sään tapauk­ses­sa jää. Pahi­ten päi­vi­tys toden­nä­köi­ses­ti koet­te­lee hei­tä, joil­la ei ole niin laa­ja koke­mus tai ymmär­rys mai­non­nan teke­mi­ses­tä Facebookissa.

iOS 14.5 vs Facebook analytics

iOS 14.5 - Facebookin vastaus

Luon­nol­lis­ta oli­si täs­sä tilan­tees­sa, että Face­book pyr­kii omal­ta osal­taan vai­kut­ta­maan käyt­tä­jien seu­ran­nan hyväk­sy­mi­seen iOS 14.5 päi­vi­tyk­sen jäl­keen. Toden­nä­köi­ses­ti Face­book ker­too laa­jal­ti koh­den­ne­tun mai­non­nan hyö­dyis­tä käyt­tä­jil­le ja mitä se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä hei­dän fee­dis­sään, jos seu­ran­taa ei mahdollisteta.

Käyt­tä­jät tule­vat siis näke­mään enem­män epä­re­le­vant­te­ja mai­nok­sia mikä­li kiel­tä­vät seu­ran­nan. Tätä Face­book var­mas­ti käyt­tää hyväk­si vakuut­taak­seen käyt­tä­ji­ään seu­ran­nan tär­key­des­tä. Itse aina­kin alle­kir­joi­tan kyl­lä tämän, että mie­luum­min kat­son rele­vant­te­ja mai­nok­sia kuin jotain täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tua omas­sa feedissäni. 

iOS 14.5 - Tulevaisuus

Tule­vai­suu­des­sa täl­lai­set lin­jauk­set tule­vat toden­nä­köi­ses­ti yleis­ty­mään, kun ihmi­set ovat entis­tä huo­les­tu­neem­pia omas­ta yksi­tyi­syy­des­tään. Toi­saal­ta myös pal­ve­lun­tar­joa­jat kehit­tä­vät omaa seu­ran­taan­sa, jot­ta mai­non­taa pys­ty­tään jat­kos­sa­kin teke­mään mah­dol­li­sim­man tehokkaasti. 

Var­maa on kui­ten­kin se, että tar­vi­taan entis­tä parem­pia ammat­ti­lai­sia raken­ta­maan mai­nok­set ja nii­den koh­den­nuk­set sekä eten­kin ana­ly­soi­maan saa­ta­vil­la ole­va data, jot­ta sitä pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään mai­non­nas­sa. Me Kublal­la olem­me digi­mai­non­nan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia ja opis­ke­lem­me jat­ku­vas­ti, jot­ta pys­tym­me vas­taa­maan tehok­kaas­ti ja nopeas­ti muut­tu­van mark­ki­nan tar­pei­siin. Autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin ongel­mis­sa­si digi­mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Ole siis roh­keas­ti yhtey­des­sä meihin.

Ota yhteyt­tä!
iOS 14.5 päivitys ja Facebook mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi