Facebook mainonnan tahti 

Face­book mai­non­nan tah­ti mää­räy­tyy aina tilan­teen mukaan. Sii­hen vai­kut­taa hyvin moni asia, joten mah­do­ton antaa yhtä oike­aa vas­taus­ta sii­hen mihin tah­tiin Face­book mai­non­taa teh­dään ja mikä mai­non­nan opti­maa­li­nen tah­ti on.

Oikeas­taan kaik­ki pää­tök­set aina mai­nok­sen suun­nit­te­lus­ta sen jul­kai­sua­jan­koh­taan voi­vat vai­kut­taa mai­non­nan opti­moin­tiin ja lopul­ta myös mai­non­nan uusi­mi­seen. Alla käy­dään pää­piir­teit­täin läpi mit­kä asiat vai­kut­ta­vat Face­book mai­non­nan tahtiin.

Facebook mainonnan tahti - mainoksen elinkaari

Täs­sä koh­taa käy­dään läpi kar­keas­ti Face­book mai­nok­sen elin­kaa­ri. Mai­nok­sen elin­kaa­ri riip­puu sekä näis­tä alla käsi­tel­lyis­tä teki­jöis­tä sekä ulkoi­sis­ta mai­non­nas­ta riip­pu­mat­to­mis­ta tekijöistä.

Mainoksen valmistelu

Face­book mai­nok­sen elin­kaa­ren ensim­mäi­nen vai­he on luon­nol­li­ses­ti mai­nok­sen val­mis­te­lu. Tähän vai­hee­seen kuu­luu mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen, mai­nos­si­säl­lön suun­nit­te­lu sekä bud­je­tin laatiminen. 

Face­book tar­jo­aa usei­ta eri vaih­toeh­to­ja mai­non­nan jul­kai­suun, joten nekin on hyvä käy­dä täs­sä vai­hees­sa läpi. Kun käy­tet­tä­vät mai­nos­pai­kat käy­dään läpi jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa voi­daan mai­nok­sen sisäl­tö suun­ni­tel­la niin, että se toi­mii tek­ni­ses­ti par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la suun­ni­tel­tui­hin mainospaikkoihin. 

Val­mis­te­lu vai­hees­sa on hyvä luo­da suo­raan myös eri ver­siot joi­den avul­la voi­daan suo­rit­taa a/b-tes­taus­ta. A/b-tes­tauk­ses­sa teh­dään kak­si lähes ident­tis­tä mai­nos­ta, niis­sä on vain yksi ero ker­ral­laan. Ero voi olla koh­den­nuk­ses­sa, mai­nos­si­säl­lös­sä tai vaik­ka­pa kuvas­sa. Tar­koi­tus on sel­vit­tää kum­pi ver­sio toi­mii paremmin.

Mainoksen julkaisu

Kun val­mis­te­lu­vai­he on suo­ri­tet­tu jul­kais­taan mai­nos. Mai­nos voi­daan jul­kais­ta saman­tien tai aika­tau­lut­taa jul­kais­ta­vak­si myö­hem­pä­nä ajan­koh­ta­na. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa mai­nos käy läpi Face­boo­kin oman tar­kas­tuk­sen, jos­sa kat­so­taan, että mai­nos täyt­tä Face­boo­kin aset­ta­mat vaa­ti­muk­set mainoksille.

Kun mai­nos on jul­kais­tu kan­nat­taa se vie­lä ker­ran tar­kis­taa mah­dol­lis­ten vir­hei­den varal­ta. Oli­si­han se ikä­vää, jos hyvän mai­nok­sen pilai­si pie­ni kir­joi­tus­vir­he tai pahim­mil­laan vää­rin tul­kit­ta­va tieto.

Mainonnan kehitys ja optimointi

Saman­tien jul­kai­sun jäl­keen mai­nos alkaa kerää­mään dataa sii­tä miten se suo­riu­tuu mark­ki­noil­la. Tätä dataa kan­nat­taa hyö­dyn­tää kun mie­ti­tään miten mai­nos­ta voi­si kehit­tää ja opti­moi­da. On kui­ten­kin tär­ke­ää antaa mai­nok­sen ensin rau­has­sa kerä­tä tar­peek­si tie­toa, jot­ta datan poh­jal­ta teh­tä­vät joh­to­pää­tök­set ovat luotettavampia. 

Kun mai­nos tai mai­nok­set ovat kerän­neet riit­tä­väs­ti dataa voi­daan nii­tä kehit­tää ja opti­moi­da koh­ti tehok­kaam­paa mai­non­taa. Täs­sä koh­taa vii­meis­tään toi­vot, että ne aikai­sem­min teh­dyt a/b-tes­ti­ver­siot tuli teh­tyä. Mai­non­taa on nimit­täin huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi kehit­tää kun sinul­la on sel­keä suun­ta dataan pohjautuen.

Uusi mainos, kun on aika uusia

Uuden mai­nok­sen aika koit­taa, kun van­han mai­nok­sen teho alkaa hii­pu­maan eikä sii­hen saa­da enää kehit­tä­mäl­lä tai opti­moi­mal­la mer­kit­tä­vää paran­nus­ta aikaan. Monen tekee mie­li kysyä aika­mää­ret­tä, kos­ka mai­nok­set tulee uusia. Aika­mää­reen anta­mi­nen on kui­ten­kin sikä­li han­ka­laa, kun uusi­mis­tar­ve voi riip­pu mones­ta eri syystä.

Hel­poin­ta mai­nos­ten uusi­mi­sen aika­tau­lu on eri­lais­ten kam­pan­joi­den yhtey­des­sä, kuten esi­mer­kik­si Black Fri­day- tai jou­lu­kam­pan­ja. Nämä esi­merk­ki­mai­nok­set on voi­mas­sa vain tie­tyn ajan ja sen jäl­keen ne kor­va­taan jol­lain täy­sin muulla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan tahti - miten mainosta kehitetään ja optimoidaan

Pala­taan täs­sä kap­pa­lees­sa hie­man tar­kem­min vie­lä edel­lä mai­nit­tuun mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja opti­moin­tiin. Täs­sä poh­ja­na meil­lä toi­mii siis mai­nos­ten kerää­mä data eli jos huo­maam­me esi­mer­kik­si video­mai­nok­sen tuo­van parem­paa tulos­ta voim­me opti­moi­da mai­nos­bud­jet­tiam­me enem­män sil­le. Tai vas­taa­vas­ti jos vaik­ka jokin alu­eel­li­nen koh­den­nus nousee sel­väs­ti mui­ta parem­mak­si on hyvä kes­kit­tää enem­män panok­sia täl­le alueelle.

Myös mai­nos­si­säl­lön kehit­tä­mi­nen koh­ti esi­mer­kik­si myy­vem­pää otsik­koa voi olla yksi teh­tä­vä toi­men­pi­de. Täs­sä tapauk­ses­sa me toden­nä­köi­ses­ti olem­me tes­tan­neet kah­ta eri otsik­koa muu­ten saman­lai­sil­la mai­nok­sil­la ja näin olem­me huo­man­neet, että myy­vem­pi otsik­ko toi­mii paremmin. 

Facebook mainonnan tahti - mihin suuntaan mainosta on uusittava

Aikai­sem­min sel­vi­tim­me jo mil­loin mai­non­ta on uudis­tet­ta­va, tämä­hän oli sii sil­loin kun sen teho on alka­nut hii­pu­maan. Tämä voi joh­tua mones­ta asias­ta, jos­sain vai­hees­sa esi­mer­kik­si koh­dey­lei­söm­me on käy­ty jo läpi pit­käl­ti eikä mai­nos sik­si enää tehoa sii­nä. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on hyvä miet­tiä mai­nok­sen uusi­mis­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti toi­mi­van mai­nok­sen tes­taa­mis­ta toi­sel­le kohderyhmälle.

Se mihin suun­taan mai­nok­sia tulee uusia perus­tuu jäl­leen ker­ran dataan. Ote­taan siis ker­ty­nees­tä datas­ta irti toi­mi­via ele­ment­te­jä mie­ti­tään miten nii­den poh­jal­ta saa­daan raken­net­tua entis­tä parem­pia mai­nok­sia. Välil­lä kan­nat­taa myös vähän repäis­tä ja kokeil­la jotain uut­ta väliin.

Facebook mainonnan tahti - mainonnan linjaukset päivittäessä

Kun mai­nok­sia uudis­te­taan on hyvä pitää mie­les­sä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia ja var­mis­taa, että myös uusit­ta­vat mai­nok­set ovat sovi­tun stra­te­gian mukai­sia. Eten­kin jos mai­non­taa teh­dään useam­mas­sa kana­vas­sa kan­nat­taa sii­nä pitää tiet­ty punai­nen lan­ka. Näin poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le jää sel­keäm­pi kuva tar­jo­tuis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta, kun he näke­vät mai­nok­sia useam­mas­sa kanavassa.

Jos mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on teh­ty hyvin siel­tä on jo mie­tit­ty val­miik­si miten mai­non­nan lin­jauk­set ete­ne­vät mai­non­nan eri vai­heis­sa. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa ei tar­vit­se kuin hie­no­sää­tää vaan ja poi­mia mukaan ne par­hai­ten toi­mi­neet ele­men­tit uusiin mainoksiin.

Facebook mainonnan tahti - viimeiset vinkit

Face­book mai­non­nan tah­ti mää­rit­tyy siis useas­ta eri teki­jäs­tä ja sik­si sii­hen ei ole yhtä suo­raa oike­aa vas­taus­ta. Sik­si mai­non­nan teke­mi­nen vaa­tii tark­kuut­ta ja ker­ty­nyt­tä koke­mus­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Jos­kus on myös ihan oikein ja kokeil­la vähän eri­lai­sia mai­nok­sia, muu­ten mai­non­ta jää hel­pos­ti kaa­va­mai­sek­si eikä näin ollen ero­tu miten­kään massasta.

Muis­ta­ta­han taas, että meil­tä Kubla­lai­sil­ta voi hyvin kysyä vink­kiä kun Face­book mai­non­nan tah­ti mie­ti­tyt­tää ja mik­sei myös muis­sa­kin digi­mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­sä asiois­sa 😉 Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta. Tsemp­pi Face­book mainontaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonnan tahti
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy