Facebook mainonnan tahti 

Face­book mai­non­nan tah­ti mää­räy­tyy aina tilan­teen mukaan. Sii­hen vai­kut­taa hyvin moni asia, joten mah­do­ton antaa yhtä oike­aa vas­taus­ta sii­hen mihin tah­tiin Face­book mai­non­taa teh­dään ja mikä mai­non­nan opti­maa­li­nen tah­ti on.

Oikeas­taan kaik­ki pää­tök­set aina mai­nok­sen suun­nit­te­lus­ta sen jul­kai­sua­jan­koh­taan voi­vat vai­kut­taa mai­non­nan opti­moin­tiin ja lopul­ta myös mai­non­nan uusi­mi­seen. Alla käy­dään pää­piir­teit­täin läpi mit­kä asiat vai­kut­ta­vat Face­book mai­non­nan tahtiin.

Facebook mainonnan tahti - mainoksen elinkaari

Täs­sä koh­taa käy­dään läpi kar­keas­ti Face­book mai­nok­sen elin­kaa­ri. Mai­nok­sen elin­kaa­ri riip­puu sekä näis­tä alla käsi­tel­lyis­tä teki­jöis­tä sekä ulkoi­sis­ta mai­non­nas­ta riip­pu­mat­to­mis­ta tekijöistä.

Mainoksen valmistelu

Face­book mai­nok­sen elin­kaa­ren ensim­mäi­nen vai­he on luon­nol­li­ses­ti mai­nok­sen val­mis­te­lu. Tähän vai­hee­seen kuu­luu mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen, mai­nos­si­säl­lön suun­nit­te­lu sekä bud­je­tin laatiminen. 

Face­book tar­jo­aa usei­ta eri vaih­toeh­to­ja mai­non­nan jul­kai­suun, joten nekin on hyvä käy­dä täs­sä vai­hees­sa läpi. Kun käy­tet­tä­vät mai­nos­pai­kat käy­dään läpi jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa voi­daan mai­nok­sen sisäl­tö suun­ni­tel­la niin, että se toi­mii tek­ni­ses­ti par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la suun­ni­tel­tui­hin mainospaikkoihin. 

Val­mis­te­lu vai­hees­sa on hyvä luo­da suo­raan myös eri ver­siot joi­den avul­la voi­daan suo­rit­taa a/b-tes­taus­ta. A/b-tes­tauk­ses­sa teh­dään kak­si lähes ident­tis­tä mai­nos­ta, niis­sä on vain yksi ero ker­ral­laan. Ero voi olla koh­den­nuk­ses­sa, mai­nos­si­säl­lös­sä tai vaik­ka­pa kuvas­sa. Tar­koi­tus on sel­vit­tää kum­pi ver­sio toi­mii paremmin.

Mainoksen julkaisu

Kun val­mis­te­lu­vai­he on suo­ri­tet­tu jul­kais­taan mai­nos. Mai­nos voi­daan jul­kais­ta saman­tien tai aika­tau­lut­taa jul­kais­ta­vak­si myö­hem­pä­nä ajan­koh­ta­na. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa mai­nos käy läpi Face­boo­kin oman tar­kas­tuk­sen, jos­sa kat­so­taan, että mai­nos täyt­tä Face­boo­kin aset­ta­mat vaa­ti­muk­set mainoksille.

Kun mai­nos on jul­kais­tu kan­nat­taa se vie­lä ker­ran tar­kis­taa mah­dol­lis­ten vir­hei­den varal­ta. Oli­si­han se ikä­vää, jos hyvän mai­nok­sen pilai­si pie­ni kir­joi­tus­vir­he tai pahim­mil­laan vää­rin tul­kit­ta­va tieto.

Mainonnan kehitys ja optimointi

Saman­tien jul­kai­sun jäl­keen mai­nos alkaa kerää­mään dataa sii­tä miten se suo­riu­tuu mark­ki­noil­la. Tätä dataa kan­nat­taa hyö­dyn­tää kun mie­ti­tään miten mai­nos­ta voi­si kehit­tää ja opti­moi­da. On kui­ten­kin tär­ke­ää antaa mai­nok­sen ensin rau­has­sa kerä­tä tar­peek­si tie­toa, jot­ta datan poh­jal­ta teh­tä­vät joh­to­pää­tök­set ovat luotettavampia. 

Kun mai­nos tai mai­nok­set ovat kerän­neet riit­tä­väs­ti dataa voi­daan nii­tä kehit­tää ja opti­moi­da koh­ti tehok­kaam­paa mai­non­taa. Täs­sä koh­taa vii­meis­tään toi­vot, että ne aikai­sem­min teh­dyt a/b-tes­ti­ver­siot tuli teh­tyä. Mai­non­taa on nimit­täin huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi kehit­tää kun sinul­la on sel­keä suun­ta dataan pohjautuen.

Uusi mainos, kun on aika uusia

Uuden mai­nok­sen aika koit­taa, kun van­han mai­nok­sen teho alkaa hii­pu­maan eikä sii­hen saa­da enää kehit­tä­mäl­lä tai opti­moi­mal­la mer­kit­tä­vää paran­nus­ta aikaan. Monen tekee mie­li kysyä aika­mää­ret­tä, kos­ka mai­nok­set tulee uusia. Aika­mää­reen anta­mi­nen on kui­ten­kin sikä­li han­ka­laa, kun uusi­mis­tar­ve voi riip­pu mones­ta eri syystä.

Hel­poin­ta mai­nos­ten uusi­mi­sen aika­tau­lu on eri­lais­ten kam­pan­joi­den yhtey­des­sä, kuten esi­mer­kik­si Black Fri­day- tai jou­lu­kam­pan­ja. Nämä esi­merk­ki­mai­nok­set on voi­mas­sa vain tie­tyn ajan ja sen jäl­keen ne kor­va­taan jol­lain täy­sin muulla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan tahti - miten mainosta kehitetään ja optimoidaan

Pala­taan täs­sä kap­pa­lees­sa hie­man tar­kem­min vie­lä edel­lä mai­nit­tuun mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja opti­moin­tiin. Täs­sä poh­ja­na meil­lä toi­mii siis mai­nos­ten kerää­mä data eli jos huo­maam­me esi­mer­kik­si video­mai­nok­sen tuo­van parem­paa tulos­ta voim­me opti­moi­da mai­nos­bud­jet­tiam­me enem­män sil­le. Tai vas­taa­vas­ti jos vaik­ka jokin alu­eel­li­nen koh­den­nus nousee sel­väs­ti mui­ta parem­mak­si on hyvä kes­kit­tää enem­män panok­sia täl­le alueelle.

Myös mai­nos­si­säl­lön kehit­tä­mi­nen koh­ti esi­mer­kik­si myy­vem­pää otsik­koa voi olla yksi teh­tä­vä toi­men­pi­de. Täs­sä tapauk­ses­sa me toden­nä­köi­ses­ti olem­me tes­tan­neet kah­ta eri otsik­koa muu­ten saman­lai­sil­la mai­nok­sil­la ja näin olem­me huo­man­neet, että myy­vem­pi otsik­ko toi­mii paremmin. 

Facebook mainonnan tahti - mihin suuntaan mainosta on uusittava

Aikai­sem­min sel­vi­tim­me jo mil­loin mai­non­ta on uudis­tet­ta­va, tämä­hän oli sii sil­loin kun sen teho on alka­nut hii­pu­maan. Tämä voi joh­tua mones­ta asias­ta, jos­sain vai­hees­sa esi­mer­kik­si koh­dey­lei­söm­me on käy­ty jo läpi pit­käl­ti eikä mai­nos sik­si enää tehoa sii­nä. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on hyvä miet­tiä mai­nok­sen uusi­mis­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti toi­mi­van mai­nok­sen tes­taa­mis­ta toi­sel­le kohderyhmälle.

Se mihin suun­taan mai­nok­sia tulee uusia perus­tuu jäl­leen ker­ran dataan. Ote­taan siis ker­ty­nees­tä datas­ta irti toi­mi­via ele­ment­te­jä mie­ti­tään miten nii­den poh­jal­ta saa­daan raken­net­tua entis­tä parem­pia mai­nok­sia. Välil­lä kan­nat­taa myös vähän repäis­tä ja kokeil­la jotain uut­ta väliin.

Facebook mainonnan tahti - mainonnan linjaukset päivittäessä

Kun mai­nok­sia uudis­te­taan on hyvä pitää mie­les­sä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia ja var­mis­taa, että myös uusit­ta­vat mai­nok­set ovat sovi­tun stra­te­gian mukai­sia. Eten­kin jos mai­non­taa teh­dään useam­mas­sa kana­vas­sa kan­nat­taa sii­nä pitää tiet­ty punai­nen lan­ka. Näin poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le jää sel­keäm­pi kuva tar­jo­tuis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta, kun he näke­vät mai­nok­sia useam­mas­sa kanavassa.

Jos mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on teh­ty hyvin siel­tä on jo mie­tit­ty val­miik­si miten mai­non­nan lin­jauk­set ete­ne­vät mai­non­nan eri vai­heis­sa. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa ei tar­vit­se kuin hie­no­sää­tää vaan ja poi­mia mukaan ne par­hai­ten toi­mi­neet ele­men­tit uusiin mainoksiin.

Facebook mainonnan tahti - viimeiset vinkit

Face­book mai­non­nan tah­ti mää­rit­tyy siis useas­ta eri teki­jäs­tä ja sik­si sii­hen ei ole yhtä suo­raa oike­aa vas­taus­ta. Sik­si mai­non­nan teke­mi­nen vaa­tii tark­kuut­ta ja ker­ty­nyt­tä koke­mus­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Jos­kus on myös ihan oikein ja kokeil­la vähän eri­lai­sia mai­nok­sia, muu­ten mai­non­ta jää hel­pos­ti kaa­va­mai­sek­si eikä näin ollen ero­tu miten­kään massasta.

Muis­ta­ta­han taas, että meil­tä Kubla­lai­sil­ta voi hyvin kysyä vink­kiä kun Face­book mai­non­nan tah­ti mie­ti­tyt­tää ja mik­sei myös muis­sa­kin digi­mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­sä asiois­sa 😉 Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta. Tsemp­pi Face­book mainontaan!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainonnan tahti
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy