Vinkkejä Ads Managerin hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla 

Some mark­ki­noin­ti \ Vink­ke­jä Ads Mana­ge­rin hyö­dyn­tä­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla

Ads Mana­ger on teho­kas työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit saa­vut­taa mai­nos­ta­voit­tee­si. Seu­raa­vas­sa on muu­ta­mia vink­ke­jä, joi­den avul­la saat kai­ken irti Ads Managerista:

1. Määritä tilisi oikein

Kun perus­tat Ads Mana­ger -tili­si ensim­mäis­tä ker­taa, muis­ta vali­ta yri­tyk­sel­le­si oikeat ase­tuk­set. Tähän kuu­luu oikean aika­vyö­hyk­keen, valuu­tan ja maan valit­se­mi­nen. Voit aina muut­taa näi­tä ase­tuk­sia myö­hem­min, mut­ta on tär­ke­ää, että ne ovat oikein alus­ta alkaen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

2. Valitse tavoitteesi

Ennen kuin luot mai­nok­sen, sinun on pää­tet­tä­vä, mitä haluat sil­lä saa­vut­taa. Ads Mana­ger tar­jo­aa eri­lai­sia tavoit­tei­ta, kuten brän­din tun­net­tuus, tavoit­ta­vuus, lii­ken­ne ja kon­ver­siot. Oikean tavoit­teen valit­se­mi­nen aut­taa var­mis­ta­maan, että mai­nok­se­si näy­te­tään ihmi­sil­le, jot­ka toden­nä­köi­sim­min teke­vät halu­tun toimenpiteen.

3. Kohdenna yleisösi

Kun olet valin­nut tavoit­tee­si, on aika koh­den­taa ylei­sö­si. Ads Mana­ger tar­jo­aa eri­lai­sia koh­den­ta­mis­vaih­toeh­to­ja, kuten sijain­ti, ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja käyt­täy­ty­mi­nen. Voit myös luo­da mukau­tet­tu­ja koh­de­ryh­miä, jot­ka perus­tu­vat esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­hin tai asia­kas­luet­te­loi­hin. Mitä tar­kem­min voit koh­den­taa, sitä parem­pia tulok­sia saat mainoksistasi.

4. Määritä budjetti ja tarjousstrategia

Kun olet koh­den­ta­nut ylei­sö­si, sinun on ase­tet­ta­va mai­nos­kam­pan­jal­le­si bud­jet­ti. Ads Mana­ger tar­jo­aa kah­den­lai­sia bud­jet­te­ja: päi­vit­täi­siä ja eli­ni­käi­siä. Päi­vit­täi­sel­lä bud­je­til­la mää­ri­tät, kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään mai­nok­seen joka päi­vä. Elin­kaa­ri­bud­je­til­la mää­ri­tät, kuin­ka pal­jon olet val­mis käyt­tä­mään mai­nok­seen koko sen elin­kaa­ren ajan. Kun olet aset­ta­nut bud­je­tin, sinun on pää­tet­tä­vä tar­jous­stra­te­gia. Vaih­toeh­to­ja on nel­jä: kus­tan­nus per klik­kaus (CPC), kus­tan­nus per impres­sio (CPM), kus­tan­nus per kat­se­lu (CPV) ja kus­tan­nus per toi­min­ta (CPA). CPC on ylei­sin tar­jous­stra­te­gia, ja se tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku klik­kaa mai­nos­ta­si. CPM tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku näkee mai­nok­se­si (näyt­tö­ker­rat). CPV tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku kat­soo video­mai­nok­sen (kat­se­lu). CPA tar­koit­taa, että mak­sat joka ker­ta, kun joku tekee toi­min­non näh­ty­ään tai nap­sau­tet­tu­aan mai­nos­ta­si (toi­mia ovat esi­mer­kik­si ostok­sen teke­mi­nen tai uutis­kir­jeen tilaaminen).

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi