Mai­nos­bud­jet­ti voi­daan käyt­tää tänä päi­vä­nä luke­mat­to­miin vaih­toeh­toi­hin. Yri­tys­päät­tä­jän voi olla vai­kea vali­ta perin­tei­sen mai­non­nan (print­ti, tapah­tu­mat yms) ja digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin (Google, Face­book, Lin­ke­dIn yms) välil­lä mihin mai­nos­bud­jet­ti kan­nat­taa sijoittaa. 

Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa voit mita­ta tulok­sia hyvin tar­kas­ti ja jat­ku­vas­ti allo­koi­da yri­tyk­se­si mai­nos­bud­jet­ti tar­kem­min kan­nat­ta­vim­piin kanaviin.

Mistä mainosbudjetti koostuu internet-mainonnassa?

Mai­nos­bud­jet­ti voi­daan jakaa kah­teen osaan digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

  1. Työ
  2. Mai­nos­bud­jet­ti

Työl­lä on aina hin­ta. Työn voi teh­dä oma hen­ki­lös­tö, tai sit­ten mai­non­nan voi ostaa pal­ve­luun pereh­ty­neel­tä “digi­toi­mis­tol­ta”. Myös omal­le hen­ki­lö­kun­nal­le muo­dos­tuu palk­ka­ku­lu­ja kou­lu­tuk­ses­ta ja itse mai­non­taan käy­tet­tä­väs­tä ajas­ta. Jokai­nen tar­vit­see kuu­kausit­tain kou­lu­tus­ta, mikä­li halu­aa teh­dä tulok­sel­lis­ta digi­taa­lis­ta markkinointia. 

Kum­mat­kin vaih­toeh­dot ovat mah­dol­li­sia ja suo­sit­te­len­kin miet­ti­mään tar­kas­ti onko yri­tyk­sel­lä­si mah­dol­li­suus pal­ka­ta koko­päi­väi­nen hen­ki­lö mark­ki­noin­nin opis­ke­luun ja hal­lit­se­maan kaik­kia kana­via tulok­sel­li­sen mark­ki­noin­nin teke­mi­seen. Yleen­sä nopein ja tehok­kain tapa on aloit­taa kump­pa­nin kans­sa ja miet­tiä myö­hem­min oman mark­ki­noin­nin hen­ki­lön palkkaamista.

Kil­pai­lu kove­nee digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa jat­ku­vas­ti ja vas­tas­sa on usein iso­ja toi­mi­joi­ta, joi­den mark­ki­noin­tia hoi­taa ammat­ti­lai­set. Mikä­li täs­sä kil­pai­lus­sa halu­taan pär­jä­tä, niin on sijoi­tet­ta­va huo­mat­ta­vas­ti omaa aikaa, tai rahaa hyvien tulos­ten aikaan saa­mi­sek­si. Yleen­sä jär­ke­väm­mäk­si ja tulok­sel­li­sem­mak­si vaih­toeh­dok­si osoit­tau­tuu mai­nos­bud­je­tin käyt­tä­mi­nen asian­tun­ti­jaan, jol­la on vuo­sien koke­mus ja saa laa­jan tii­min tuek­seen digi­mark­ki­noin­tia teke­väs­sä toimistossa.

Kannattaako mainosbudjetti käyttää digimarkkinointiin?

Digi­mark­ki­noin­nil­la on mah­dol­lis­ta mita­ta tar­kas­ti mihin mai­nos­bud­jet­ti on käy­tet­ty ja onko se tuo­nut tulok­sia. Digi­mark­ki­noin­tiin ei myös­kään tar­vit­se sitou­tua vuo­si­so­pi­muk­sil­la, tai sijoit­taa suu­ria sum­mia, vaan voit aloit­taa jo muu­ta­mil­la sadoil­la euroil­la mark­ki­noin­nin. Myös mai­nos­bud­jet­ti voi­daan päät­tää kuu­kausit­tain, vii­koit­tain, tai jopa päi­vit­täin. Näin voi­daan huo­mioi­da esi­mer­kik­si mes­su­jen mark­ki­noin­tiin tar­vit­ta­va kor­keam­pi mai­nos­bud­jet­ti sopi­van vii­kon­lo­pun ympärille.

Voit siis kii­rei­si­nä aikoi­na käyt­tää verk­ko­mai­non­taan pie­nem­pää bud­jet­tia ja hil­jai­sem­pi­na aikoi­na hou­ku­tel­la suu­rem­mal­la bud­je­til­la enem­män osta­via asiak­kai­ta brän­di­si pariin ja yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le otta­maan yhteyttä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mihin kanavaan mainosrahat kannattaa allokoida?

Mai­nos­bud­jet­ti kan­nat­taa sijoit­taa kan­nat­ta­vim­paan kana­vaan ja onnek­si kan­nat­ta­vin kana­va voi­daan tut­kia tar­kas­ti jo ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta. Suo­mes­sa ylei­sin kana­va digi­mark­ki­noin­nis­sa on Google-mai­non­ta ja seu­raa­va­na vaih­toeh­to­na tulee sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti, kuten Face­book, Ins­ta­gram, tai LinkedIn. 

Käy­dään alla hie­man näi­tä kana­via läpi ja miten mai­nos­bud­jet­ti voi­daan arvioi­da ennen mai­non­nan aloittamista.

Google ja mainosbudjetti

Google-mai­non­nas­sa mai­nos­bud­jet­ti mää­räy­tyy Googlen haku­ko­nees­sa teh­ty­jen toi­mia­laa­si liit­ty­vien haku­jen perus­teel­la. Esi­merk­ki­nä otet­ta­koon maa­läm­pö­pump­pu­ja toi­mit­ta­va yri­tys. Aluk­si on hyvä sel­vit­tää, kuin­ka usein esi­mer­kik­si sanaa “maa­läm­pö­pump­pu” etsi­tään Googlesta.

Alla ole­vas­sa kuvas­sa on etsit­ty haku­vo­lyy­mi sanal­la “maa­läm­pö­pump­pu” ja kuvas­ta näh­dään kuu­kausit­tai­set haku­jen mää­rät Suo­mes­sa täl­lä hakusanalla.

Optimoi mainosbudjetti löytämällä oikea markkinointikanava

Kuu­kausit­tai­set haut “maa­läm­pö­pump­pu” sanaan liit­tyen ovat noin 8000 kap­pa­let­ta kuu­kau­des­ta hie­man vaih­del­len. Lisäk­si on hyvä hakea myös tar­kem­pia hin­to­ja jokai­sel­le hakusa­nal­le ja näin saa­daan vali­koi­tua vain ne sanat, jot­ka ovat maa­läm­pö­pump­pu­ja myy­väl­le yri­tyk­sel­le tär­keim­mäs­sä roolissa.

Hakujen määrä Googlessa

Alla ole­vas­sa kuvas­sa on tar­kem­pi erit­te­ly hakusa­nois­ta, jois­ta voi­daan vali­ta kaik­kein tär­keim­mät ja poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat kysei­sen yri­tyk­sen kotisivuille.

Hakusanatutkimus on hyvä tapa käyttää mainosbudjetti

Esimerkkilaskelma Googlessa mainosbudjetti huomioiden

Näin voi­daan vali­ta esi­mer­kik­si vain hakusa­nat “maa­läm­pö­pump­pu” ja “maa­läm­pö­pump­pu asen­net­tu­na”. Täs­sä tapauk­ses­sa tavoi­te­taan yhteen­sä 2660 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta kuu­kausit­tain, jot­ka teke­vät poten­ti­aa­li­sim­pia haku­ja Googles­sa maa­läm­pö­pump­pui­hin liit­tyen täs­sä yksin­ker­tais­te­tus­sa esi­mer­kis­sä. Kes­ki­mää­räi­nen hin­ta yhdel­le asiak­kaal­le on siis 1,9 euroa per saa­tu kävi­jä yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Näin voi­daan siis las­kea tar­vit­ta­va mai­nos­bud­jet­ti Googles­sa. Saat siis 500 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta sivuil­le 950 eurolla.

Some ja mainosbudjetti

Somes­sa mai­nos­bud­jet­ti las­ke­taan hie­man eri­ta­val­la. Sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ei voi­da teh­dä haku­ja esi­mer­kik­si “maa­läm­pö­pump­pu asen­net­tu­na”. Voit ainoas­taan etsiä yri­tyk­sen nimel­lä “Kubla Oy”, tai hen­ki­lön nimel­lä “Kal­le San­ta­lah­ti”. Voit kui­ten­kin tavoi­tel­la poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta, jot­ka asu­vat esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­loa­lu­eel­la ja ovat iäl­tään 25-70 vuotiaita.

Facebook-laskelma

Face­boo­kis­sa tavoi­tat näi­tä asiak­kai­ta 500 eurol­la 50 000 - 100 000.
Face­book on ylei­sim­min tehok­kain tapa tavoit­taa somen avul­la asiak­kai­ta mak­se­tul­la mai­non­nal­la ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä käyt­tä­vät Face­boo­kia kuu­kausit­tain (lähes 3 000 000 henkilöä).

Instagram-laskelma

Ins­ta­gra­mis­sa tavoi­tat näi­tä asiak­kais­ta 500 eurol­la 70 000 - 150 000.
Ins­ta­gram toi­mii eri­tyi­sen hyvin kuval­li­seen mai­non­taan ja suu­rin osa pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä löy­tyy myös täs­tä kana­vas­ta, mut­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le saat kävi­jöi­tä tehok­kaam­min Facebookista.

LinkedIn-laskelma

Lin­ke­dI­nis­sa tavoi­tat näi­tä asiak­kai­ta 500 eurol­la 15 000 - 70 000.
Lin­ke­dIn toi­mii ylei­ses­ti hie­man parem­min b2b-mai­non­nas­sa, mut­ta voit hyvin tavoi­tel­la asiak­kai­ta myös b2c-tuot­tei­den osal­ta Lin­ke­dI­nin avul­la eri­tyi­ses­ti arvok­kaam­mis­sa hankinnoissa.

Minkä kokoinen mainosbudjetti on sopiva?

Yllä ole­vis­sa esi­mer­keis­sä on las­ket­tu mai­nos­bud­jet­tia esi­mer­kin avul­la. Ylei­sim­min saat tulok­sia digi­mark­ki­noin­nil­la jos muu­ta­man sadan euron mai­nos­bud­je­til­la ja voit aina las­kea, tai nos­taa sijoit­ta­maa­si mai­nos­bud­jet­tia saa­tu­jen tulos­ten perusteella.

Miten seuraan tuoko mainosbudjetti ja mainonta tuloksia?

Mai­nos­bud­je­tin tuo­maa tulos­ta voit hel­pos­ti seu­ra­ta digi­mark­ki­noin­nin avul­la ja pys­tyt laa­ti­maan hyvin tar­kan rapor­tin saa­duis­ta tulok­sis­ta. Alla on esi­merk­ki laa­ti­mas­tam­me kuu­kausi­ra­por­tis­ta Google-mai­non­nas­sa ja some-mainonnassa.

Google-mai­non­nan kuu­kausi­ra­por­tin yksin­ker­tais­tet­tu esimerkki

Mainosbudjetti Googlessa

Some-mai­non­nan kuu­kausi­ra­por­tin yksin­ker­tais­tet­tu esimerkki

Miten mainonta kannattaa aloittaa?

Mai­non­ta kan­nat­taa aloit­taa mal­til­li­sel­la mai­nos­bud­je­til­la ja nos­taa tulos­ten mukai­ses­ti tar­vit­taes­sa. Autam­me mie­luus­ti las­ke­maan myös tei­dän yri­tyk­sen tar­vit­se­ma mai­nos­bud­jet­ti hyvien tulos­ten saa­mi­sek­si digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa. 

Kysy lisää ja mie­ti­tään myös tei­dän yri­tyk­sel­le paras kana­va, sekä ratkaisu!

Ota yhteyt­tä!
Mainosbudjetti digimarkkinoinnissa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi