Google Tag Manager digitaalisen markkinoinnin tukena 

Google Tag Mana­ger (GTM) on Googlen kehit­tä­mä selai­mes­sa toi­mi­va työ­ka­lu, jon­ka avul­la voi hal­li­ta sivus­ton mark­ki­noin­ti­ta­ge­ja sekä JavaSc­ript-pät­kiä joi­ta käy­te­tään tie­don lähet­tä­mi­seen sivus­ton ulkoi­siin pal­ve­lui­hin kuten Google Ana­ly­tic­siin. Google Tag Mana­ger aut­taa myös kes­kit­tä­mään asiak­kai­den sivus­to­jen mark­ki­noin­ti­ta­gien hal­lin­nan samaan yhte­näi­seen paikkaan.

Google Tag Mana­ger toi­mii myös “suo­raan laa­ti­kos­ta” eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­ta­gien lisää­mis­työ­ka­lu­na. Sen kir­jas­tos­ta löy­ty­vät val­mii­na tagit mm. Google mai­non­nan kon­ver­sioi­den seu­ran­taan sekä Face­book Pixe­lin ja Lin­ke­dIn Insigh­tin asen­nus­ta var­ten. Jos täs­tä jo val­miik­si kat­ta­vas­ta kir­jas­tos­ta ei löy­dy tar­vit­se­maa­si tagia, Google Tag Mana­ger mah­dol­lis­taa myös työ­ka­lu­jen­sa avul­la lisää­mään omia tage­ja suo­raan JavaScriptinä.

Google Tag Manager ja markkinoinnin tavoitteiden seuranta

Digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia teh­des­sä­si eri­tyi­sen hyö­dyl­li­sek­si Google Tag Mana­ger osoit­tau­tuu sil­loin, kun halu­taan seu­ra­ta sivus­tol­ta eri­lai­sia tapah­tu­mia kuten klik­kauk­sia, tie­dos­to­jen latauk­sia tai vaik­ka­pa lomak­kei­den lähe­tyk­siä. Taval­li­sim­min näi­tä seu­ra­taan lähet­tä­mäl­lä Google Ana­ly­tic­siin event-tapah­tu­ma eril­li­sen JavaSc­ript-pät­kän avul­la. Google Tag Mana­ger tekee tämän tapah­tu­ma­seu­ran­nan luo­mi­sen hyvin yksin­ker­tai­sek­si: Google Tag Mana­ger aut­taa esi­mer­kik­si mää­rit­tä­mään, joka tal­len­taa Ana­ly­tiik­kaan tapah­tu­man “PDF-lataus”, kun link­ki­teks­ti sisäl­tää teks­tin­pät­kän “.pdf”.

Mitä tavoitteita työkalulla kannattaa laittaa seurantaan?

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta ja KPI mit­ta­rei­den mää­rit­te­ly on eten­kin digi­mark­ki­noin­nis­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää, kos­ka jokai­nen tavoi­tet­tu käyt­tä­jä voi­daan tuo­da hel­pos­ti luet­ta­vaan raport­tiin kuu­kausit­tain. Näin mark­ki­noin­nin tuot­ta­vuut­ta on yksin­ker­tais­ta seu­ra­ta sekä allo­koi­da mark­ki­noin­nin bud­jet­ti kan­nat­ta­viin kanaviin.

Seu­ran­taan kan­nat­taa lait­taa esi­mer­kik­si nämä asiat yri­tyk­se­si kotisivuilla:

 • Säh­kö­pos­tien lähetykset
 • Yri­tyk­se­si sivuil­ta tule­vat soi­tot matkapuhelimella
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähettämiset
 • Yhteys­tie­dot-sivuil­la käy­neet kävijät
 • Uutis­kir­jeen tilaamiset
 • Tapah­tu­miin osallistumiset
 • Videoi­den katselut
 • Blo­gien lukemiset
 • Chat-kes­kus­te­lut
 • Verk­ko­kau­pas­sa teh­dyt ostokset

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mitä seurantakoodeja sivustolle kannattaa lisätä?

Seu­ran­taan kan­nat­taa lisä­tä kaik­ki yri­tyk­se­si käyt­tä­mät digi­mark­ki­noin­nin kana­vat. Google Tag Mana­ger aut­taa teke­mään tämän hyvin nopeas­ti, joten on suo­si­tel­ta­vaa ottaa kaik­kien kana­vien seu­ran­nat välit­tö­mäs­ti käyttöön.

Lisät­tä­vät seu­ran­ta­koo­dit ovat yleisimmin:

 • Lin­ke­dIn-kana­van seurantakoodi
 • Face­book-kana­van seurantakoodi
  • Tämä pitää sisäl­lään myös Ins­ta­gram-kana­van seurantakoodin
 • Twit­ter-kana­van seurantakoodi
 • Muut sosi­aa­li­sen median kana­vien seurantakoodit
 • Google Ana­ly­tics
 • HubS­pot, tai vas­taa­va mark­ki­noin­nin automaatio
 • Giosg-chat, tai vas­taa­va chat-työkalu
 • Muut mah­dol­li­ses­ti yri­tyk­se­si käy­tös­sä ole­vat ohjel­mis­tot ja näi­den seurantakoodit

Google Tag Manager tuo lukuisia hyötyjä

Tagien ja scrip­tien hal­lin­ta tehos­tuu huo­mat­ta­vas­ti kun Google Tag Mana­ger on yri­tyk­se­si käy­tös­sä. Löy­dät kai­ken samas­ta pai­kas­ta ja pysyt kär­ryil­lä yri­tyk­se­si käyt­tä­mis­tä mark­ki­noin­nin seu­ran­nan scrip­teis­tä. Muu­toin jokai­nen mark­ki­noin­nin seu­ran­taan teh­ty työ­ka­lu (Google Ana­ly­tics, Face­book pik­se­li, Lin­ke­dIn pik­se­li, HubS­pot pik­se­li) pitää lisä­tä erik­seen yri­tyk­se­si käyt­tä­män koti­si­vu­poh­jan koo­diin ja näi­den hal­lin­ta tulee hyvin moni­mut­kai­sek­si koo­din seasta.

Google Tag Mana­ger aut­taa myös lataa­maan scrip­tit täy­sin asynk­ro­ni­ses­ti, joten tagien mää­rä ei vai­ku­ta sivu­jen latausnopeuteen.

Tagien käyt­töön­ot­to on tur­val­lis­ta tes­tauso­mi­nai­suu­den ansios­ta kun käy­tät työ­ka­lua Google Tag Manager.

Onko Google Tag Manager vaikea käyttää?

Tagien hal­lin­ta ei ylei­ses­ti ottaen vaa­di ohjel­moin­nin tun­te­mus­ta vaan tagit voi luo­da graa­fis­ta käyt­tö­liit­ty­mää hyö­dyn­täen. Google Tag Mana­ger tar­jo­aa tagi­poh­jat, jot­ka voi ottaa hel­pos­ti käyt­töön muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. Voit siis alkaa käyt­tä­mään työ­ka­lua mel­ko yksin­ker­tais­ten ohjei­den avulla.

Saat samal­la hel­pom­min hal­lin­taa­si trig­ge­rit, joi­den avul­la moni­puo­li­nen tapah­tu­mien seu­ran­ta on mah­dol­lis­ta. Kai­ken kaik­ki­aan Google Tag Mana­ger on hyö­dyl­li­nen digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu, jol­la voit tehos­taa tagien hal­lin­taan ja päi­vit­tä­mi­seen liit­ty­viä työ­teh­tä­viä. Help­po seu­ran­nan toteut­ta­mi­nen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää ja tuo lisä­ar­voa myös asiak­kaal­le­si tar­kem­pa­na tulos­ten rapor­toin­ti­na myös teh­des­sä­si hakukoneoptimointia.

Miten Google Tag Manager otetaan käyttöön?

Google Tag Mana­ger ote­taan käyt­töön luo­mal­la tili Googlen ohjei­den mukai­ses­ti ja hel­pot ohjeet löy­dät­kin Googlen omal­ta sivustolta.

Me Kublas­sa myös luom­me asiak­kail­lem­me päi­vit­täin tile­jä Google Tag Mana­ger -työ­ka­lun käyt­töön otta­mi­sek­si. Mikä­li haluat ede­tä asias­sa nopeas­ti, tai muu­ten meil­tä vink­ke­jä työ­ka­lun käyt­töön­ot­toon, niin autam­me mie­luus­ti! Kysy lisää alta!

Ota yhteyt­tä!
Google Tag Manager markkinoinnin tukena
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi