Näin Facebook Ads Manager toimii 

Eten­kin pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten on osat­ta­va sijoit­taa usein hyvin vähäi­set mark­ki­noin­ti­va­rat oikei­siin paik­koi­hin. Main­osa­lus­ta­na Face­book on var­sin suo­sit­tu, sil­lä siel­lä mai­nos­ta­mi­nen voi tuo­da tulok­sia oikein teh­ty­nä paril­la kym­pil­lä­kin. Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le yri­tys­käyt­töön suun­ni­tel­lus­ta Face­book Ads Mana­ger työ­ka­lus­ta, joka tuo tehoa mai­nos­ta­mi­seen ja tekee käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­nas­ta helpompaa.

Mikä on Facebook Ads Manager?

Kun haluat mai­nos­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti Face­boo­kis­sa, on sinun teh­tä­vä lähem­pää tut­ta­vuut­ta Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun kans­sa. Tämä kysei­nen mai­nos­työ­ka­lu tun­ne­taan nimel­lä Face­book Ads Mana­ger tai Face­book Busi­ness Mana­ger.

Facebook Ads Manager tai Business Manager

Facebook Ads Manager -työkalun käyttö

Kaik­kien uusien työ­ka­lu­jen käyt­töön­ot­to vaa­tii aina hie­man aikaa. Se, mikä alkuun saat­taa näyt­tää ja tun­tua moni­mut­kai­sel­ta, onkin lop­pu­jen lopuk­si mai­nio työ­ka­lu, jota ilman elä­mi­nen oli­si aja­tuk­se­na suo­ras­taan kau­his­tut­ta­va. Face­book Ads Mana­ger tuo muka­naan kai­ken tar­vit­ta­van sisäl­töä lukuun otta­mat­ta tehok­kaa­seen mai­non­taan Face­boo­kis­sa, mikä tekee sii­tä yli­voi­mai­sen apu­rin. Mitä Face­book Ads Mana­ge­ris­sa sit­ten voi tehdä?

Mainostaminen

Face­book-mark­ki­noin­ti tavoit­taa sato­ja tuhan­sia suo­ma­lai­sia päi­vit­täin. Voit pyö­rit­tää mai­non­taa mil­lä tahan­sa bud­je­til­la, mikä tekee sii­tä lois­ta­van main­osa­lus­tan niin aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le kuin maa­il­man­laa­jui­sil­le­kin bisneksille.

Sinul­la on kak­si vaih­toeh­toa luo­da Facebook-mainos:

1. Voit jul­kais­ta pos­tauk­sen yri­tys­si­vul­la Face­boo­kis­sa nor­maa­liin tapaan, jon­ka jäl­keen boos­taat jul­kais­tua pos­taus­ta esi­mer­kik­si kympillä.

2. Voit luo­da mai­nok­sen Face­book Ads Mana­ge­rin kaut­ta. Kun käy­tät mai­nok­sen luo­mi­seen Ads Mana­ge­ria, saat käyt­töö­si erit­täin tehok­kaat koh­den­nus­vaih­toeh­dot sekä mai­non­nan kehit­tä­mis­tä var­ten tar­peel­li­sen analytiikan.

Sinul­la on usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja:

1. Sijain­ti → Valit­se maa, kau­pun­ki tai pos­ti­nu­me­roa­lue, jol­la haluat mai­nos­ta­si esi­tet­tä­vän. Voit mää­rit­tää mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä ja muis­sa kau­pun­geis­sa vaik­ka­pa 20 kilo­met­rin säteellä.

2. Koh­de­ryh­män ikä → Mie­ti, min­kä ikäi­set voi­si­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si. Pyri löy­tä­mään sopi­va ikä­hai­ta­ri, joka ei ole lii­an laa­ja. Voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si ainoas­taan 20-35-vuotiaille.

3. Demo­gra­fia­tie­dot → Poh­di, mil­lai­sia ihmi­siä nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat. Sinun on mah­dol­lis­ta koh­den­taa mai­nok­se­si muun muas­sa kou­lu­tuk­sen, pari­suh­de­ti­lan­teen tai talou­del­li­sen tilan­teen mukaan.

4. Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → Face­book kerää tie­to­ja sii­tä, mil­lai­sis­ta asiois­ta pal­ve­lun käyt­tä­jät pitä­vät. Näin voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si niil­le, jot­ka osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa vaik­ka­pa tans­siin, ret­kei­lyyn, autoi­hin tai suklaaseen.

5. Käyt­täy­ty­mi­nen → Voit koh­den­taa mai­nok­sen myös käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la näky­mään esi­mer­kik­si ainoas­taan sel­lai­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka käyt­tä­vät Face­boo­kin selaa­mi­seen mobii­li­lai­tet­ta tai ovat osta­neet tuot­teen verk­ko­kau­pas­ta­si edel­li­sen mai­nok­se­si ansiosta.

Kun haluat teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa, on Face­book Ads Mana­ger näis­tä kah­des­ta fik­sum­pi valin­ta. Lois­ta­vien koh­den­nus­vaih­toeh­to­jen ansios­ta voit näyt­tää mai­nos­ta­si esi­mer­kik­si ainoas­taan niil­le, jot­ka ovat jo kat­so­neet mai­nos­tet­ta­vaa tuo­tet­ta verk­ko­kau­pas­sa­si. Näin pys­tyt puhut­te­le­maan ns. läm­min­tä ylei­söä eli kiin­nos­tuk­sen tuo­tet­ta­si koh­taan osoit­ta­nei­ta poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Vink­ki: Jot­ta saat mai­non­nas­ta kai­ken tehon irti, asen­na verk­ko­si­vuil­le­si tai -kaup­paa­si Face­boo­kin seu­ran­ta­pik­se­li Google Tag Mana­ger -työkalulla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yrityssivun ja mainostilin hallinta Facebook Ads Manager työkalussa

Face­book Ads Mana­ger tekee mai­nos­ta­mi­ses­ta parem­paa ja yri­tys­si­vun sekä mai­nos­ti­lin hal­lin­nas­ta hel­pom­paa. Voit jakaa eri­lai­sia yri­tys­si­vun tai mai­nos­ti­lin hal­lin­taan liit­ty­viä oikeuk­sia yri­tyk­sen ulko­puo­li­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka aut­ta­vat sinua teke­mään teho­kas­ta mainontaa.

Ongel­ma: Haluat, että Kubla hoi­taa Face­book-mark­ki­noin­nin puo­les­ta­si, jot­ta mai­non­ta on taa­tus­ti fik­sua ja sääs­tät omaa aikaa. Tah­dot kui­ten­kin pitää hen­ki­lö­koh­tai­sen Face­book-tili­si eril­lään yritystilistä.

Rat­kai­su: Face­book Ads Mana­ger, jon­ka avul­la voit jakaa käyt­tö­oi­keu­den Kublal­le Face­book Ads Mana­ger -tilin Yri­tys­a­se­tuk­sis­ta. Sinun ei siis tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta sala­sa­naa­si, vaan mai­nos­työ­ka­lun kaut­ta pys­tyt aset­ta­maan kump­pa­nil­le­si tar­vit­ta­vat oikeu­det mainostamiseen.

Esi­mer­kik­si yri­tys­ti­lin käyt­tö­oi­keuk­sis­ta pys­tyt nime­ään hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soit­teel­la ja anta­maan hänel­le tar­vit­ta­van roo­lin, kuten mai­nos­ta­ja. Täl­löin mai­nos­ta­jal­la on mah­dol­li­suus tar­kas­tel­la kävi­jä­tie­to­ja ja hal­lin­noi­da mai­nok­sia, mut­ta ei oikeut­ta vaik­ka­pa vas­ta­ta kom­ment­tei­hin tai viesteihin.

Näin otat Facebook Ads Managerin käyttöön

Face­book Ads Mana­ger on help­po ottaa käyt­töön, kun seu­raat alla ole­via aske­lei­ta. Sinul­la täy­tyy olla hen­ki­lö­koh­tai­nen Face­book-tili, sil­lä täl­löin sinul­la on yllä­pi­tä­jän oikeu­det eli oikeu­det kaik­kiin tar­vit­ta­viin muu­tok­siin, jot­ka kos­ke­vat yri­tys­si­vua tai mainostiliä.

Facebook Business Manager käytön aloitus

Klik­kaa itse­si osoit­tee­seen http://business.facebook.com, ja pai­na oikeas­ta ylä­reu­nas­ta pai­ni­ket­ta “Luo tili.”

Facebook Ads Manager kirjautuminen

Kir­jau­du ensin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si Facebookiin.

Facebook Business Manager tilin luominen

Täy­tä sit­ten yri­tyk­sen ja tilin nimi, nime­si sekä orga­ni­saa­tio­si sähköposti.

Ker­ro yri­tyk­ses­tä­si loput tar­vit­ta­vat tie­dot, ja pai­na pai­ni­ket­ta “Lähe­tä”. Saat säh­kö­pos­tii­si vies­tin, jos­sa sinua pyy­de­tään vie­lä vah­vis­ta­maan syöt­tä­mä­si sähköpostiosoite.

Näin lisäät yrityssivun ja mainostilin

Kun olet avan­nut Face­book Ads Mana­ger -tilin yllä ole­vien ohjei­den mukaan, voit liit­tää tiliin yri­tyk­sen Face­book-sivun, luo­da sel­lai­sen tai pyy­tää käyt­tö­oi­keut­ta vaik­ka­pa yhtiö­kump­pa­nin teke­mään sivuun. Tämän lisäk­si pys­tyt lisää­mään yri­tyk­sen mai­nos­ti­lin, luo­da uuden mai­nos­ti­lin tai pyy­tä­mään käyt­tö­oi­keut­ta jo ole­mas­sa ole­vaan mainostiliin.

Yrityssivun lisääminen

Yrityksen Facebook sivun luominen Facebook Ads Manager issa

Klik­kaa pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set”.

Pai­na pai­ni­ket­ta “Tilit” → “Sivut” → “Lisää”.

Mainostilin lisääminen

Klik­kaa pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set”.

Pai­na pai­ni­ket­ta “Tilit” → “Mai­nos­ti­lit” → “Lisää”.

Vink­ki: Muis­ta lisä­tä tiliin myös mak­su­ta­pa, jot­ta voit jul­kais­ta mai­nok­sia. Se onnis­tuu samas­ta pai­kas­ta, eli klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set” ja siel­tä “Mak­su­ta­vat”.

Kubla auttaa sinut alkuun Facebook Ads Manager -työkalun kanssa

Face­book-mai­non­taa voi teh­dä tehot­to­mas­ti tai tehok­kaas­ti. Me Kublal­la teem­me mai­non­taa Face­boo­kis­sa super­te­hok­kaas­ti tuo­den takuu­var­mo­ja tulok­sia taloon! Autam­me sinut tar­vit­taes­sa alkuun tämän työ­ka­lun oikeaop­pi­ses­sa käyt­töö­no­tos­sa sekä pidäm­me huo­len sii­tä, että hom­ma pelaa myös jatkossa.

Ole mei­hin yhtey­des­sä, jos haluat kiin­nit­tää poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si huo­mion Facebookissa.

Pyy­dä apua Kublalta!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi