Näin Facebook Ads Manager toimii 

Eten­kin pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten on osat­ta­va sijoit­taa usein hyvin vähäi­set mark­ki­noin­ti­va­rat oikei­siin paik­koi­hin. Main­osa­lus­ta­na Face­book on var­sin suo­sit­tu, sil­lä siel­lä mai­nos­ta­mi­nen voi tuo­da tulok­sia oikein teh­ty­nä paril­la kym­pil­lä­kin. Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le yri­tys­käyt­töön suun­ni­tel­lus­ta Face­book Ads Mana­ger työ­ka­lus­ta, joka tuo tehoa mai­nos­ta­mi­seen ja tekee käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­nas­ta helpompaa.

Mikä on Facebook Ads Manager?

Kun haluat mai­nos­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti Face­boo­kis­sa, on sinun teh­tä­vä lähem­pää tut­ta­vuut­ta Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun kans­sa. Tämä kysei­nen mai­nos­työ­ka­lu tun­ne­taan nimel­lä Face­book Ads Mana­ger tai Face­book Busi­ness Mana­ger.

Facebook Ads Manager tai Business Manager

Facebook Ads Manager -työkalun käyttö

Kaik­kien uusien työ­ka­lu­jen käyt­töön­ot­to vaa­tii aina hie­man aikaa. Se, mikä alkuun saat­taa näyt­tää ja tun­tua moni­mut­kai­sel­ta, onkin lop­pu­jen lopuk­si mai­nio työ­ka­lu, jota ilman elä­mi­nen oli­si aja­tuk­se­na suo­ras­taan kau­his­tut­ta­va. Face­book Ads Mana­ger tuo muka­naan kai­ken tar­vit­ta­van sisäl­töä lukuun otta­mat­ta tehok­kaa­seen mai­non­taan Face­boo­kis­sa, mikä tekee sii­tä yli­voi­mai­sen apu­rin. Mitä Face­book Ads Mana­ge­ris­sa sit­ten voi tehdä?

Mainostaminen

Face­book-mark­ki­noin­ti tavoit­taa sato­ja tuhan­sia suo­ma­lai­sia päi­vit­täin. Voit pyö­rit­tää mai­non­taa mil­lä tahan­sa bud­je­til­la, mikä tekee sii­tä lois­ta­van main­osa­lus­tan niin aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le kuin maa­il­man­laa­jui­sil­le­kin bisneksille.

Sinul­la on kak­si vaih­toeh­toa luo­da Facebook-mainos:

1. Voit jul­kais­ta pos­tauk­sen yri­tys­si­vul­la Face­boo­kis­sa nor­maa­liin tapaan, jon­ka jäl­keen boos­taat jul­kais­tua pos­taus­ta esi­mer­kik­si kympillä.

2. Voit luo­da mai­nok­sen Face­book Ads Mana­ge­rin kaut­ta. Kun käy­tät mai­nok­sen luo­mi­seen Ads Mana­ge­ria, saat käyt­töö­si erit­täin tehok­kaat koh­den­nus­vaih­toeh­dot sekä mai­non­nan kehit­tä­mis­tä var­ten tar­peel­li­sen analytiikan.

Sinul­la on usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja:

1. Sijain­ti → Valit­se maa, kau­pun­ki tai pos­ti­nu­me­roa­lue, jol­la haluat mai­nos­ta­si esi­tet­tä­vän. Voit mää­rit­tää mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä ja muis­sa kau­pun­geis­sa vaik­ka­pa 20 kilo­met­rin säteellä.

2. Koh­de­ryh­män ikä → Mie­ti, min­kä ikäi­set voi­si­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si. Pyri löy­tä­mään sopi­va ikä­hai­ta­ri, joka ei ole lii­an laa­ja. Voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si ainoas­taan 20-35-vuotiaille.

3. Demo­gra­fia­tie­dot → Poh­di, mil­lai­sia ihmi­siä nämä poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat. Sinun on mah­dol­lis­ta koh­den­taa mai­nok­se­si muun muas­sa kou­lu­tuk­sen, pari­suh­de­ti­lan­teen tai talou­del­li­sen tilan­teen mukaan.

4. Kiin­nos­tuk­sen koh­teet → Face­book kerää tie­to­ja sii­tä, mil­lai­sis­ta asiois­ta pal­ve­lun käyt­tä­jät pitä­vät. Näin voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si niil­le, jot­ka osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa vaik­ka­pa tans­siin, ret­kei­lyyn, autoi­hin tai suklaaseen.

5. Käyt­täy­ty­mi­nen → Voit koh­den­taa mai­nok­sen myös käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la näky­mään esi­mer­kik­si ainoas­taan sel­lai­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka käyt­tä­vät Face­boo­kin selaa­mi­seen mobii­li­lai­tet­ta tai ovat osta­neet tuot­teen verk­ko­kau­pas­ta­si edel­li­sen mai­nok­se­si ansiosta.

Kun haluat teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa, on Face­book Ads Mana­ger näis­tä kah­des­ta fik­sum­pi valin­ta. Lois­ta­vien koh­den­nus­vaih­toeh­to­jen ansios­ta voit näyt­tää mai­nos­ta­si esi­mer­kik­si ainoas­taan niil­le, jot­ka ovat jo kat­so­neet mai­nos­tet­ta­vaa tuo­tet­ta verk­ko­kau­pas­sa­si. Näin pys­tyt puhut­te­le­maan ns. läm­min­tä ylei­söä eli kiin­nos­tuk­sen tuo­tet­ta­si koh­taan osoit­ta­nei­ta poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Vink­ki: Jot­ta saat mai­non­nas­ta kai­ken tehon irti, asen­na verk­ko­si­vuil­le­si tai -kaup­paa­si Face­boo­kin seu­ran­ta­pik­se­li Google Tag Mana­ger -työkalulla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Yrityssivun ja mainostilin hallinta Facebook Ads Manager työkalussa

Face­book Ads Mana­ger tekee mai­nos­ta­mi­ses­ta parem­paa ja yri­tys­si­vun sekä mai­nos­ti­lin hal­lin­nas­ta hel­pom­paa. Voit jakaa eri­lai­sia yri­tys­si­vun tai mai­nos­ti­lin hal­lin­taan liit­ty­viä oikeuk­sia yri­tyk­sen ulko­puo­li­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka aut­ta­vat sinua teke­mään teho­kas­ta mainontaa.

Ongel­ma: Haluat, että Kubla hoi­taa Face­book-mark­ki­noin­nin puo­les­ta­si, jot­ta mai­non­ta on taa­tus­ti fik­sua ja sääs­tät omaa aikaa. Tah­dot kui­ten­kin pitää hen­ki­lö­koh­tai­sen Face­book-tili­si eril­lään yritystilistä.

Rat­kai­su: Face­book Ads Mana­ger, jon­ka avul­la voit jakaa käyt­tö­oi­keu­den Kublal­le Face­book Ads Mana­ger -tilin Yri­tys­a­se­tuk­sis­ta. Sinun ei siis tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta sala­sa­naa­si, vaan mai­nos­työ­ka­lun kaut­ta pys­tyt aset­ta­maan kump­pa­nil­le­si tar­vit­ta­vat oikeu­det mainostamiseen.

Esi­mer­kik­si yri­tys­ti­lin käyt­tö­oi­keuk­sis­ta pys­tyt nime­ään hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soit­teel­la ja anta­maan hänel­le tar­vit­ta­van roo­lin, kuten mai­nos­ta­ja. Täl­löin mai­nos­ta­jal­la on mah­dol­li­suus tar­kas­tel­la kävi­jä­tie­to­ja ja hal­lin­noi­da mai­nok­sia, mut­ta ei oikeut­ta vaik­ka­pa vas­ta­ta kom­ment­tei­hin tai viesteihin.

Näin otat Facebook Ads Managerin käyttöön

Face­book Ads Mana­ger on help­po ottaa käyt­töön, kun seu­raat alla ole­via aske­lei­ta. Sinul­la täy­tyy olla hen­ki­lö­koh­tai­nen Face­book-tili, sil­lä täl­löin sinul­la on yllä­pi­tä­jän oikeu­det eli oikeu­det kaik­kiin tar­vit­ta­viin muu­tok­siin, jot­ka kos­ke­vat yri­tys­si­vua tai mainostiliä.

Facebook Business Manager käytön aloitus

Klik­kaa itse­si osoit­tee­seen http://business.facebook.com, ja pai­na oikeas­ta ylä­reu­nas­ta pai­ni­ket­ta “Luo tili.”

Facebook Ads Manager kirjautuminen

Kir­jau­du ensin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si Facebookiin.

Facebook Business Manager tilin luominen

Täy­tä sit­ten yri­tyk­sen ja tilin nimi, nime­si sekä orga­ni­saa­tio­si sähköposti.

Ker­ro yri­tyk­ses­tä­si loput tar­vit­ta­vat tie­dot, ja pai­na pai­ni­ket­ta “Lähe­tä”. Saat säh­kö­pos­tii­si vies­tin, jos­sa sinua pyy­de­tään vie­lä vah­vis­ta­maan syöt­tä­mä­si sähköpostiosoite.

Näin lisäät yrityssivun ja mainostilin

Kun olet avan­nut Face­book Ads Mana­ger -tilin yllä ole­vien ohjei­den mukaan, voit liit­tää tiliin yri­tyk­sen Face­book-sivun, luo­da sel­lai­sen tai pyy­tää käyt­tö­oi­keut­ta vaik­ka­pa yhtiö­kump­pa­nin teke­mään sivuun. Tämän lisäk­si pys­tyt lisää­mään yri­tyk­sen mai­nos­ti­lin, luo­da uuden mai­nos­ti­lin tai pyy­tä­mään käyt­tö­oi­keut­ta jo ole­mas­sa ole­vaan mainostiliin.

Yrityssivun lisääminen

Yrityksen Facebook sivun luominen Facebook Ads Manager issa

Klik­kaa pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set”.

Pai­na pai­ni­ket­ta “Tilit” → “Sivut” → “Lisää”.

Mainostilin lisääminen

Klik­kaa pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set”.

Pai­na pai­ni­ket­ta “Tilit” → “Mai­nos­ti­lit” → “Lisää”.

Vink­ki: Muis­ta lisä­tä tiliin myös mak­su­ta­pa, jot­ta voit jul­kais­ta mai­nok­sia. Se onnis­tuu samas­ta pai­kas­ta, eli klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta “Yri­tys­a­se­tuk­set” ja siel­tä “Mak­su­ta­vat”.

Kubla auttaa sinut alkuun Facebook Ads Manager -työkalun kanssa

Face­book-mai­non­taa voi teh­dä tehot­to­mas­ti tai tehok­kaas­ti. Me Kublal­la teem­me mai­non­taa Face­boo­kis­sa super­te­hok­kaas­ti tuo­den takuu­var­mo­ja tulok­sia taloon! Autam­me sinut tar­vit­taes­sa alkuun tämän työ­ka­lun oikeaop­pi­ses­sa käyt­töö­no­tos­sa sekä pidäm­me huo­len sii­tä, että hom­ma pelaa myös jatkossa.

Ole mei­hin yhtey­des­sä, jos haluat kiin­nit­tää poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si huo­mion Facebookissa.

Pyy­dä apua Kublalta!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy