Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan 

Aloi­te­taan poh­jus­tuk­sel­la Lin­ke­din mai­non­taan eli ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan täy­tyy mei­dän tie­tää mitä Lin­ke­din mai­non­ta on. Mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun me mak­se­taan näky­vyy­des­tä ja täs­sä tapauk­ses­sa siis Linkedinissä.

Lin­ke­di­nis­tä löy­tyy pal­jon hyviä mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia joi­hin emme kui­ten­kaan paneu­du täs­sä teks­tis­sä. Jos ne kiin­nos­ta­vat niin blo­gis­tam­me löy­tyy kyl­lä hyvää sisäl­töä nii­den­kin haltuunottoon.

Kuinka LinkedIN mainontaa mitataan vai kannattaako mitata ollenkaan?

Tämä voi tun­tua hie­man tyh­mäl­tä väliot­si­kol­ta, mut­ta yllät­tä­vän usein tör­mä­tään tilan­tei­siin, jois­sa mai­non­taa ei mita­ta ollen­kaan. Mie­les­tä­ni mai­non­taa tuli­si aina mita­ta, se mitä mit­taus­tu­lok­sil­la teh­dään on sit­ten jokai­sen oma asia.

Täs­sä suh­tees­sa ei Link­ka­ri eroa mil­lään taval­la muus­ta mai­non­nas­ta. Pitää vain miet­tiä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mita­taan­ko kuten kaik­kea muu­ta­kin vai mie­ti­tään­kö eri­lais­ta lähestymiskulmaa?

LinkedIn mallimittaristo
Lin­ke­dIn mallimittaristo

Aloita tavoitteista

Ensim­mäi­nen askel kun mie­ti­tään kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan on tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen. Eri­lai­set tavoit­teet aset­ta­vat myös mit­taa­mi­sel­le eri­lai­set vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si lii­di­han­kin­taa on hyvä seu­ra­ta verk­ko­si­vul­la tapah­tu­vi­na yhtey­den­ot­toi­na, kun taas brän­di­mai­non­taa kan­nat­taa seu­ra­ta mai­non­nan näky­vyy­den mit­ta­reil­la. Kun tavoit­teet ja mit­ta­rit ase­te­taan heti alus­ta alkaen on mai­non­nan suun­nit­te­lu hel­pom­paa, voim­me vali­ta par­hai­ten pal­ve­le­vat mai­nos­ka­na­vat, teh­dä tavoit­tei­ta tuke­via mai­nos­kam­pan­joi­ta sekä vali­ta oikeat mit­ta­rit mai­non­nan seuraamiseen.

Kun tie­däm­me mitä haluam­me saa­vut­taa mai­non­nal­la, otam­me käyt­töön sitä tuke­vat mit­ta­rit. Saa­tuam­me tavoit­teet ja mit­ta­rit sovi­tet­tua yhteen on help­po näh­dä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Ana­ly­soim­me mit­ta­rei­den avul­la mit­kä toi­men­pi­teet toi­mi­vat ja viem­me mai­non­taa sii­hen suun­taan, mis­tä saam­me paras­ta tulosta.

Haluat­ko aloit­taa Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka LinkedIN mainontaa mitataan - Mittausvaihtoehdot

Lin­ke­din tar­jo­aa lukui­sia mit­taus­vaih­toeh­to­ja ja nii­den avul­la saa hel­pos­ti yleis­kä­si­tyk­sen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Kuten edel­lä todet­tiin mai­non­nan tavoit­teet vai­kut­ta­vat sii­hen mitä mit­ta­rei­ta haluam­me ensi­si­jai­ses­ti tarkastella.

Seu­raa­vak­si käym­me eri mit­ta­rei­ta läpi ja ker­rom­me mil­loin kyseis­tä mit­ta­ria kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti tark­kail­la. Nämä eivät tie­ten­kään ole ehdot­to­mia sään­tö­jä, mut­ta yleis­tyk­siä sen poh­jal­ta mitä vuo­sien koke­mus on opet­ta­nut. Näil­lä vin­keil­lä on siis hyvä läh­teä liik­keel­le, mut­ta muis­ta­kaa tes­tail­la, ana­ly­soi­da ja kehittää.

1. Näkyvyys

Aloi­te­taan näky­vyy­des­tä eli kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt. Tämä on hyvin yksin­ker­tai­nen mit­ta­ri, se ker­too kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt. Kun halu­taan teh­dä esi­mer­kik­si brän­di­mai­non­taa on tämä yksi tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mitataan.

Brän­di­mai­non­nan tar­koi­tuk­se­na on saa­vut­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä, tie­ten­kin tark­kaan mie­ti­tys­tä koh­de­ryh­mäs­tä. Mui­den mit­ta­rei­den avul­la voi­daan tark­kail­la mis­sä koh­de­ryh­mäs­sä ja mil­lai­sil­la mai­nok­sil­la näky­vyy­des­tä saa­daan eni­ten kiinnostusta.

2. Klikkaukset

Klik­kauk­set ovat erit­täin tär­kei­tä ja tuo­vat tär­ke­ää tie­toa sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Klik­kauk­sel­la tar­koi­te­taan joko mai­nok­sen klik­kaus­ta tai link­kiklik­kaus­ta. Mones­ti mai­non­nan tavoit­tee­na onkin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon klikkauksia.

Mai­nos­tyy­pis­tä ja tavoit­teis­ta riip­puen klik­kauk­sia voi­daan ohja­ta joko itse mai­nok­seen tai sit­ten mai­nok­ses­sa ole­vaan link­kiin. Kun esi­mer­kik­si haem­me kon­ver­sioi­ta net­ti­si­vuil­ta niin sil­loin yleen­sä opti­moi­daan link­kiklik­kauk­seen. Itse mai­nok­seen hae­tut kli­kit toi­mi­vat esi­mer­kik­si brändimainonnassa.

Se mil­lai­siin klik­kei­hin käyt­tä­jiä ohja­taan riip­puu myös sii­tä mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa koh­de­ryh­mä on. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­si pitää, että mitä pidem­mäl­lä fun­ne­lis­sa ollaan sitä “isom­pia” klik­ke­jä käyt­tä­jäl­tä haetaan.

3. Klikkaushinta ja -prosentti

Klik­kauk­siin liit­tyy oleel­li­ses­ti klik­kaus­hin­ta ja klik­kaus­pro­sent­ti, aloi­te­taan hin­nas­ta. Täs­sä koh­taa on hyvä muis­tut­taa koko­nais­ku­van ymmär­tä­mi­ses­tä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mones­ti tui­jo­tam­me klik­ki­hin­taa ja mie­tim­me, että mitä pie­nem­pi niin sen parem­pi. Osit­tain tämä onkin tot­ta, mut­ta mei­dän pitää myös miet­tiä klik­kaa­jien laa­tua. Jos hin­ta on alhai­nen, mut­ta laa­tu heik­koa niin voi olla, että mai­non­ta ei ole teho­kas­ta. Vas­taa­vas­ti vaik­ka klik­ki­hin­ta oli­si kor­kea, mut­ta klik­kauk­set joh­ta­vat suu­rel­la pro­sen­til­la kaup­paan ei mei­dän kan­na­ta mureh­tia niin pal­joa sii­tä, että kli­kit ovat kalliita.

Klik­kaus­pro­sent­ti puo­les­taan ker­too meil­le mai­nos­ten laa­dus­ta. Mai­nos­ten toi­mi­vuu­del­la on tär­keä roo­li kun poh­dim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mitä suu­rem­pi klik­ki­pro­sent­ti mai­nok­sel­lam­me on sen parem­min se toi­mii eli sas ihmi­set kiin­nos­tu­maan. Täs­sä koh­taa, kuten mones­ti muul­loin­kin, on hyvä suo­rit­taa tes­taus­ta vaik­ka­pa kah­den saman­kal­tai­sen mai­nok­sen välil­lä. Lai­te­taan mai­nok­siin samat kuvat, mut­ta esi­mer­kik­si hie­man eri­lai­nen teks­ti, näin saam­me arvo­kas­ta infor­maa­tio­ta sii­tä mil­lai­nen vies­ti­kul­ma saa asiak­kaam­me toimimaan.

4. Sitoutumiset

Sitou­tu­mi­sel­la tar­koi­te­taan sitä, että käyt­tä­jä sitou­tuu jol­lain tavoin mai­nok­seen. Se voi tar­koit­taa vaik­ka mai­nok­ses­ta tyk­kää­mis­tä, sen kom­men­toi­mis­ta tai jaka­mis­ta. Sitou­tu­mis­ten seu­raa­mi­nen aut­taa mei­tä kehit­tä­mään mai­nok­sia sekä koh­den­nuk­sia. Mitä enem­män käyt­tä­jät sitou­tu­vat sen parem­min mai­nok­sem­me jää­vät ihmis­ten mieliin.

Aina käyt­tä­jät eivät halua kli­ka­ta mai­nos­ta, mut­ta ovat kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä. Esi­mer­kik­si videoi­den koh­dal­la ihmi­set mones­ti kat­so­vat videon mut­ta eivät kui­ten­kaan klik­kaa link­kiä. Sitou­tu­mi­set ovat siis yksi tär­keä palik­ka sii­nä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mitataan.

5. LinkedIn Insight -tagi

Selvisikö kuinka LinkedIN mainontaa mitataan?

Kuten mai­non­nas­sa aina niin myös Link­ka­ris­sa mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Tämän teks­tin tar­koi­tus oli­kin antaa pien­tä poh­ja­tie­toa sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mit­taa­mi­nen pitää olla osa teke­mis­tä ja oikein teh­ty­nä se aut­taa paran­ta­maan huo­mat­ta­vas­ti mai­non­nan tehoa. Kan­nat­taa siis tes­tail­la roh­keas­ti eri­lai­sia mai­nok­sia ja koh­den­nuk­sia, sit­ten opti­moi­da saa­tu­jen tulos­ten perusteella.

Meil­tä Kubla­lai­sil­ta voi aina kysel­lä vink­ke­jä sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan, me tyk­kääm­me spar­ra­ta. Olkaa siis mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä, jos Lin­ke­din mai­non­ta kiin­nos­taa ja lait­ta­kaa vaik­ka Con­nec­tia Link­ka­ris­sa 😉

Ota yhteyt­tä!

Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi