Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan 

Aloi­te­taan poh­jus­tuk­sel­la Lin­ke­din mai­non­taan eli ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan täy­tyy mei­dän tie­tää mitä Lin­ke­din mai­non­ta on. Mai­non­nas­ta on kyse sil­loin kun me mak­se­taan näky­vyy­des­tä ja täs­sä tapauk­ses­sa siis Linkedinissä.

Lin­ke­di­nis­tä löy­tyy pal­jon hyviä mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia joi­hin emme kui­ten­kaan paneu­du täs­sä teks­tis­sä. Jos ne kiin­nos­ta­vat niin blo­gis­tam­me löy­tyy kyl­lä hyvää sisäl­töä nii­den­kin haltuunottoon.

Kuinka LinkedIN mainontaa mitataan vai kannattaako mitata ollenkaan?

Tämä voi tun­tua hie­man tyh­mäl­tä väliot­si­kol­ta, mut­ta yllät­tä­vän usein tör­mä­tään tilan­tei­siin, jois­sa mai­non­taa ei mita­ta ollen­kaan. Mie­les­tä­ni mai­non­taa tuli­si aina mita­ta, se mitä mit­taus­tu­lok­sil­la teh­dään on sit­ten jokai­sen oma asia.

Täs­sä suh­tees­sa ei Link­ka­ri eroa mil­lään taval­la muus­ta mai­non­nas­ta. Pitää vain miet­tiä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mita­taan­ko kuten kaik­kea muu­ta­kin vai mie­ti­tään­kö eri­lais­ta lähestymiskulmaa?

LinkedIn mallimittaristo
Lin­ke­dIn mallimittaristo

Aloita tavoitteista

Ensim­mäi­nen askel kun mie­ti­tään kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan on tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen. Eri­lai­set tavoit­teet aset­ta­vat myös mit­taa­mi­sel­le eri­lai­set vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si lii­di­han­kin­taa on hyvä seu­ra­ta verk­ko­si­vul­la tapah­tu­vi­na yhtey­den­ot­toi­na, kun taas brän­di­mai­non­taa kan­nat­taa seu­ra­ta mai­non­nan näky­vyy­den mit­ta­reil­la. Kun tavoit­teet ja mit­ta­rit ase­te­taan heti alus­ta alkaen on mai­non­nan suun­nit­te­lu hel­pom­paa, voim­me vali­ta par­hai­ten pal­ve­le­vat mai­nos­ka­na­vat, teh­dä tavoit­tei­ta tuke­via mai­nos­kam­pan­joi­ta sekä vali­ta oikeat mit­ta­rit mai­non­nan seuraamiseen.

Kun tie­däm­me mitä haluam­me saa­vut­taa mai­non­nal­la, otam­me käyt­töön sitä tuke­vat mit­ta­rit. Saa­tuam­me tavoit­teet ja mit­ta­rit sovi­tet­tua yhteen on help­po näh­dä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Ana­ly­soim­me mit­ta­rei­den avul­la mit­kä toi­men­pi­teet toi­mi­vat ja viem­me mai­non­taa sii­hen suun­taan, mis­tä saam­me paras­ta tulosta.

Haluat­ko aloit­taa Lin­ke­dIn-mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka LinkedIN mainontaa mitataan - Mittausvaihtoehdot

Lin­ke­din tar­jo­aa lukui­sia mit­taus­vaih­toeh­to­ja ja nii­den avul­la saa hel­pos­ti yleis­kä­si­tyk­sen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Kuten edel­lä todet­tiin mai­non­nan tavoit­teet vai­kut­ta­vat sii­hen mitä mit­ta­rei­ta haluam­me ensi­si­jai­ses­ti tarkastella.

Seu­raa­vak­si käym­me eri mit­ta­rei­ta läpi ja ker­rom­me mil­loin kyseis­tä mit­ta­ria kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti tark­kail­la. Nämä eivät tie­ten­kään ole ehdot­to­mia sään­tö­jä, mut­ta yleis­tyk­siä sen poh­jal­ta mitä vuo­sien koke­mus on opet­ta­nut. Näil­lä vin­keil­lä on siis hyvä läh­teä liik­keel­le, mut­ta muis­ta­kaa tes­tail­la, ana­ly­soi­da ja kehittää.

1. Näkyvyys

Aloi­te­taan näky­vyy­des­tä eli kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt. Tämä on hyvin yksin­ker­tai­nen mit­ta­ri, se ker­too kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näky­nyt. Kun halu­taan teh­dä esi­mer­kik­si brän­di­mai­non­taa on tämä yksi tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mitataan.

Brän­di­mai­non­nan tar­koi­tuk­se­na on saa­vut­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä, tie­ten­kin tark­kaan mie­ti­tys­tä koh­de­ryh­mäs­tä. Mui­den mit­ta­rei­den avul­la voi­daan tark­kail­la mis­sä koh­de­ryh­mäs­sä ja mil­lai­sil­la mai­nok­sil­la näky­vyy­des­tä saa­daan eni­ten kiinnostusta.

2. Klikkaukset

Klik­kauk­set ovat erit­täin tär­kei­tä ja tuo­vat tär­ke­ää tie­toa sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Klik­kauk­sel­la tar­koi­te­taan joko mai­nok­sen klik­kaus­ta tai link­kiklik­kaus­ta. Mones­ti mai­non­nan tavoit­tee­na onkin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon klikkauksia.

Mai­nos­tyy­pis­tä ja tavoit­teis­ta riip­puen klik­kauk­sia voi­daan ohja­ta joko itse mai­nok­seen tai sit­ten mai­nok­ses­sa ole­vaan link­kiin. Kun esi­mer­kik­si haem­me kon­ver­sioi­ta net­ti­si­vuil­ta niin sil­loin yleen­sä opti­moi­daan link­kiklik­kauk­seen. Itse mai­nok­seen hae­tut kli­kit toi­mi­vat esi­mer­kik­si brändimainonnassa.

Se mil­lai­siin klik­kei­hin käyt­tä­jiä ohja­taan riip­puu myös sii­tä mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa koh­de­ryh­mä on. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­si pitää, että mitä pidem­mäl­lä fun­ne­lis­sa ollaan sitä “isom­pia” klik­ke­jä käyt­tä­jäl­tä haetaan.

3. Klikkaushinta ja -prosentti

Klik­kauk­siin liit­tyy oleel­li­ses­ti klik­kaus­hin­ta ja klik­kaus­pro­sent­ti, aloi­te­taan hin­nas­ta. Täs­sä koh­taa on hyvä muis­tut­taa koko­nais­ku­van ymmär­tä­mi­ses­tä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mones­ti tui­jo­tam­me klik­ki­hin­taa ja mie­tim­me, että mitä pie­nem­pi niin sen parem­pi. Osit­tain tämä onkin tot­ta, mut­ta mei­dän pitää myös miet­tiä klik­kaa­jien laa­tua. Jos hin­ta on alhai­nen, mut­ta laa­tu heik­koa niin voi olla, että mai­non­ta ei ole teho­kas­ta. Vas­taa­vas­ti vaik­ka klik­ki­hin­ta oli­si kor­kea, mut­ta klik­kauk­set joh­ta­vat suu­rel­la pro­sen­til­la kaup­paan ei mei­dän kan­na­ta mureh­tia niin pal­joa sii­tä, että kli­kit ovat kalliita.

Klik­kaus­pro­sent­ti puo­les­taan ker­too meil­le mai­nos­ten laa­dus­ta. Mai­nos­ten toi­mi­vuu­del­la on tär­keä roo­li kun poh­dim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mitä suu­rem­pi klik­ki­pro­sent­ti mai­nok­sel­lam­me on sen parem­min se toi­mii eli sas ihmi­set kiin­nos­tu­maan. Täs­sä koh­taa, kuten mones­ti muul­loin­kin, on hyvä suo­rit­taa tes­taus­ta vaik­ka­pa kah­den saman­kal­tai­sen mai­nok­sen välil­lä. Lai­te­taan mai­nok­siin samat kuvat, mut­ta esi­mer­kik­si hie­man eri­lai­nen teks­ti, näin saam­me arvo­kas­ta infor­maa­tio­ta sii­tä mil­lai­nen vies­ti­kul­ma saa asiak­kaam­me toimimaan.

4. Sitoutumiset

Sitou­tu­mi­sel­la tar­koi­te­taan sitä, että käyt­tä­jä sitou­tuu jol­lain tavoin mai­nok­seen. Se voi tar­koit­taa vaik­ka mai­nok­ses­ta tyk­kää­mis­tä, sen kom­men­toi­mis­ta tai jaka­mis­ta. Sitou­tu­mis­ten seu­raa­mi­nen aut­taa mei­tä kehit­tä­mään mai­nok­sia sekä koh­den­nuk­sia. Mitä enem­män käyt­tä­jät sitou­tu­vat sen parem­min mai­nok­sem­me jää­vät ihmis­ten mieliin.

Aina käyt­tä­jät eivät halua kli­ka­ta mai­nos­ta, mut­ta ovat kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä. Esi­mer­kik­si videoi­den koh­dal­la ihmi­set mones­ti kat­so­vat videon mut­ta eivät kui­ten­kaan klik­kaa link­kiä. Sitou­tu­mi­set ovat siis yksi tär­keä palik­ka sii­nä kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mitataan.

5. LinkedIn Insight -tagi

Selvisikö kuinka LinkedIN mainontaa mitataan?

Kuten mai­non­nas­sa aina niin myös Link­ka­ris­sa mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Tämän teks­tin tar­koi­tus oli­kin antaa pien­tä poh­ja­tie­toa sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan. Mit­taa­mi­nen pitää olla osa teke­mis­tä ja oikein teh­ty­nä se aut­taa paran­ta­maan huo­mat­ta­vas­ti mai­non­nan tehoa. Kan­nat­taa siis tes­tail­la roh­keas­ti eri­lai­sia mai­nok­sia ja koh­den­nuk­sia, sit­ten opti­moi­da saa­tu­jen tulos­ten perusteella.

Meil­tä Kubla­lai­sil­ta voi aina kysel­lä vink­ke­jä sii­hen kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan, me tyk­kääm­me spar­ra­ta. Olkaa siis mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä, jos Lin­ke­din mai­non­ta kiin­nos­taa ja lait­ta­kaa vaik­ka Con­nec­tia Link­ka­ris­sa 😉

Ota yhteyt­tä!

Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy