Myyjän käsikirja liidihankintaan LinkedInista 

Lin­ke­dIn jat­kaa vuo­sit­tain kas­vu­aan yri­tys­ten kana­va­na saa­da myy­jil­leen uusia kuu­mia lii­de­jä. Tämä on kui­ten­kin ylei­ses­ti suu­rim­mak­si osak­si aktii­vis­ten myy­jien teke­mää työ­tä yri­tyk­sen­sä eduk­si ja asian­tun­ti­juu­den nos­ta­mis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Mikä­li olet jo aloit­ta­nut aktii­vi­sen “pos­tai­lun” ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kon­tak­toin­nin somes­sa niin olet jo aske­leen mui­ta edel­lä kun tavoit­tee­na on löy­tää lii­de­jä LinkedInista!

Miten saat liidejä LinkedInista?

Myy­jän työ­ka­lu­na Lin­ke­dIn on par­haim­mil­laan todel­la teho­kas työ­ka­lu tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja sopia tapaa­mi­sia. Pidäm­me jat­ku­vas­ti kou­lu­tuk­sia yri­tys­ten hen­ki­lös­töl­le some-aktii­vi­suu­den ja lii­dien han­kin­nan aloit­ta­mi­seen Lin­ke­dI­nis­sa ja Face­boo­kis­sa. Pyrin tii­vis­tä­mään alle tär­keim­piä aske­lei­ta lii­dien han­kin­nan aloittamiseen.

1. Ota LinkedIn päivittäiseen käyttöön

Et voi saa­da tulok­sia mikä­li kir­jau­dut Lin­ke­dI­niin ker­ran kuu­kau­des­sa tai ker­ran vii­kos­sa. Mikä­li haluat lii­de­jä somes­ta niin akti­voi­du ja ala käyt­tä­mään tätä uudeh­koa myyn­nin kana­vaa päi­vit­täin ja pidä myös ystä­vii­si yhteyt­tä LinkedInissa.

2. Prospektoi huolella

Pelk­kä aktii­vi­suus ei tuo lii­de­jä Lin­ke­dI­nis­ta vaan mie­ti tar­kas­ti mikä on koh­de­ryh­mä­si. Aivan kuten perin­tei­ses­sä­kin myyn­nis­sä olet miet­ti­nyt par­haat asiak­kaa­si ja kon­tak­toit hei­tä niin käy­tä samaa koh­de­ryh­mää­si myös Lin­ke­dI­nis­sa. Älä siis tyy­dy vain pos­tauk­siin ja vies­tit­te­lyyn satun­nais­ten ihmis­ten kans­sa vaan kes­ki­tä voi­ma­si poten­ti­aa­li­sim­piin asiakkaisiisi.

3. Aseta tavoitteet

Mie­ti tavoit­teet myyn­ti­työl­le­si Lin­ke­dI­nis­sa ja seu­raa tavoit­tei­sii­si pää­se­mis­tä. Aivan kuten esi­mer­kik­si puhe­lin­myyn­nis­sä seu­rat­ta­via asioi­ta ovat muun muassa:

 1. Soi­tot
 2. Tavoi­te­tut asiakkaat
 3. Tar­jouk­set
 4. Kau­pat

Niin vas­taa­via seu­rat­ta­via asioi­ta Lin­ke­dI­nis­sa ovat muun muassa:

 1. Lähe­te­tyt viestit
 2. Saa­dut vastaukset/käydyt keskustelut
 3. Sovi­tut tapaa­mi­set (live­nä tai etänä)
 4. Tar­jouk­set
 5. Kau­pat

Vaik­ka kysees­sä on uudeh­ko myyn­nin kana­va niin myyn­ti­työ on sil­ti perin­teis­tä aivan kuten kai­kis­sa muis­sa­kin käyt­tä­mis­sä­si kana­vis­sa. Nyt kir­jau­dut säh­kö­pos­tin tai tapah­tu­man sijaan Lin­ke­dI­niin ja aloi­tat täy­sin perin­tei­sil­lä tavoil­la asiak­kai­den tavoit­te­lun koti­soh­val­ta­si ja alat naut­ti­maan saa­duis­ta tuloksista!

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Osallista työkaveri ja järjestä esimerkiksi kilpailu (eli tee myynnistä hauskaa)

Lin­ke­dIn on tul­lut jää­däk­seen ja myy­jän on hyvä ottaa tämä työ­ka­lu käyt­töön­sä välit­tö­mäs­ti. Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti ja jokai­nen mene­tet­ty kuu­kausi antaa muil­le etu­mat­kaa. Aloi­ta siis tänään ja kysy mui­ta­kin tii­mi­si jäse­niä mukaan sopi­kaa ensim­mäi­sek­si tavoitteeksi/kisaksi esi­mer­kik­si sovi­tut tapaa­mi­set Lin­ke­dI­nin kaut­ta. Tee täs­tä haus­kaa ja pää­set nopeam­min tulok­siin ja olet toi­mia­la­si suunnannäyttäjä.

5. Mittaa viikottain

Mit­taa Lin­ke­dI­nis­ta saa­tu­ja tulok­sia vähin­tään vii­kot­tain mut­ta mie­luim­min jopa päi­vit­täin. Aivan kuten perin­tei­ses­sä myyn­nis­sä niin aktii­vi­suut­ta tar­vi­taan täs­sä­kin kana­vas­sa ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaat odot­ta­vat vas­taus­ta­si omiin vies­tei­hin­sä aivan kuten säh­kö­pos­tei­hin­sa vaik­ka kyse onkin uudes­ta kanavasta. 

Seu­raa siis näi­tä asioi­ta vähin­tään viikottain:

 1. Lähe­te­tyt viestit
 2. Saa­dut vastaukset/käydyt keskustelut
 3. Sovi­tut tapaa­mi­set (live­nä tai etänä)
 4. Tar­jouk­set
 5. Kau­pat

6. Raportoi johdolle saamistasi tuloksista tästä uudesta kanavasta

Ole avoin saa­mis­ta­si tulok­sis­ta ja käy aktii­vis­ta kes­kus­te­lua tii­mi­si kans­sa teke­mis­tä­si myyn­ti­pon­nis­te­luis­ta ja ota aihe puheek­si vii­koit­tain myös myyn­ti­pa­la­ve­reis­sa. Ennen kuin huo­maat­kaan olet val­jas­ta­nut Lin­ke­dI­nin myyn­tiin ja saat mitat­ta­via tulok­sia avaa­mis­ta­si keskusteluista.

7. Kouluta muita eli jaa onnistumisesi rohkeasti

Saa­tu­jen tulos­ten perus­teel­la koke­mus­tem­me mukaan Lin­ke­dI­nin myyn­tio­saa­mi­sel­la on jat­ku­vas­ti suu­rem­pi kysyn­tä ja lii­di­han­kin­nas­ta halu­taan kas­va­vis­sa mää­rin kou­lu­tuk­sia niin yri­tyk­ses­sä sisäi­ses­ti kuin myös osto­pal­ve­lui­na. Kun hal­lit­set Lin­ke­dI­nin salat niin myös oma osaa­mi­se­si on arvos­te­tum­paa koko toi­mia­lal­la ja poten­ti­aa­li­set työ­nan­ta­jat arvos­ta­vat osaa­mis­ta­si miet­ties­sä­si seu­raa­van työ­nan­ta­jan valintaa.

Sopiiko liidihankinta LinkedInista kaikille?

Lii­di­han­kin­ta sopii jokai­sel­le myös Lin­ke­dI­nis­sa. Voit vali­ta roh­keas­ti oman tapa­si lähes­tyä ja tuo­da itseä­si sekä osaa­mis­ta­si esil­le Lin­ke­dI­nis­sa. Valit­se itsel­le­si sopi­vin tapa viestiä:

 • Videot
  • Oma päi­vä­kir­ja (et usko­kaan miten kiin­nos­ta­vaa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den mie­les­tä on myy­jän päivä)
  • Vin­kit asiakkaille
  • Tuo­te-esit­te­lyt
  • yms.
 • Blo­git
 • Pos­tauk­set
 • Artik­ke­lien jakamiset

Sinun ei siis tar­vit­se olla luon­tai­nen You­Tu­bet­ta­ja tai teh­dä videoi­ta itses­tä­si vaan voit vali­ta sopi­van tavan kuten blo­gien kir­joit­ta­mi­sen tai jät­tää jopa pos­tauk­set teke­mät­tä ja kes­kit­tyä vain asiak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­tak­toin­tiin ja prospektointiin.

Kuinka nopeasti voit saada liidejä LinkedInista?

Lin­ke­dI­nis­tä lii­dien han­kin­ta voi toi­mia jopa nopeam­min kuin perin­tei­seis­sä kana­vis­sa puhe­lin­myyn­nil­lä tai tapah­tu­mis­sa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tapaa­mi­ses­sa. On myös luon­te­vam­paa sopia etä­ta­paa­mi­sia Lin­ke­dI­nin väli­tyk­sel­lä kos­ka asiak­kaa­si on val­miik­si tie­to­ko­neel­laan ja näin otol­li­ses­sa tilan­tees­sa otta­maan kans­sa­si puhe­lun lisäk­si video­yh­tey­den jol­loin voit suo­raan esi­tel­lä yri­tyk­se­si lisäk­si pal­ve­lua­si ja mah­dol­li­ses­ti jopa clousa­ta kau­pan samal­ta istu­mal­ta. Myös mak­se­tul­la mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta vauh­dit­taa lii­di­han­kin­ta LinkedInista.

Miten saat liidihankinnan käyntiin LinkedInissa?

Mikä­li et vie­lä tie­dä kuin­ka aloit­taa lii­dien han­kin­nan Lin­ke­dI­nis­sa niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja annam­me vin­kit ensim­mäis­ten step­pien otta­mi­seen. Jär­jes­täm­me myös kou­lu­tuk­sia jos­sa saat suo­raan asian­tun­ti­joi­dem­me avun pos­taus­ten, pros­pek­toin­nin ja kon­tak­toin­nin aloit­ta­mi­seen yhdes­sä. Kysy siis roh­keas­ti lisää!

Ota yhteyt­tä!
Liidejä LinkedInista
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy