Myyjän käsikirja liidihankintaan LinkedInista 

Lin­ke­dIn jat­kaa vuo­sit­tain kas­vu­aan yri­tys­ten kana­va­na saa­da myy­jil­leen uusia kuu­mia lii­de­jä. Tämä on kui­ten­kin ylei­ses­ti suu­rim­mak­si osak­si aktii­vis­ten myy­jien teke­mää työ­tä yri­tyk­sen­sä eduk­si ja asian­tun­ti­juu­den nos­ta­mis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Mikä­li olet jo aloit­ta­nut aktii­vi­sen “pos­tai­lun” ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kon­tak­toin­nin somes­sa niin olet jo aske­leen mui­ta edel­lä kun tavoit­tee­na on löy­tää lii­de­jä LinkedInista!

Miten saat liidejä LinkedInista?

Myy­jän työ­ka­lu­na Lin­ke­dIn on par­haim­mil­laan todel­la teho­kas työ­ka­lu tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja sopia tapaa­mi­sia. Pidäm­me jat­ku­vas­ti kou­lu­tuk­sia yri­tys­ten hen­ki­lös­töl­le some-aktii­vi­suu­den ja lii­dien han­kin­nan aloit­ta­mi­seen Lin­ke­dI­nis­sa ja Face­boo­kis­sa. Pyrin tii­vis­tä­mään alle tär­keim­piä aske­lei­ta lii­dien han­kin­nan aloittamiseen.

1. Ota LinkedIn päivittäiseen käyttöön

Et voi saa­da tulok­sia mikä­li kir­jau­dut Lin­ke­dI­niin ker­ran kuu­kau­des­sa tai ker­ran vii­kos­sa. Mikä­li haluat lii­de­jä somes­ta niin akti­voi­du ja ala käyt­tä­mään tätä uudeh­koa myyn­nin kana­vaa päi­vit­täin ja pidä myös ystä­vii­si yhteyt­tä LinkedInissa.

2. Prospektoi huolella

Pelk­kä aktii­vi­suus ei tuo lii­de­jä Lin­ke­dI­nis­ta vaan mie­ti tar­kas­ti mikä on koh­de­ryh­mä­si. Aivan kuten perin­tei­ses­sä­kin myyn­nis­sä olet miet­ti­nyt par­haat asiak­kaa­si ja kon­tak­toit hei­tä niin käy­tä samaa koh­de­ryh­mää­si myös Lin­ke­dI­nis­sa. Älä siis tyy­dy vain pos­tauk­siin ja vies­tit­te­lyyn satun­nais­ten ihmis­ten kans­sa vaan kes­ki­tä voi­ma­si poten­ti­aa­li­sim­piin asiakkaisiisi.

3. Aseta tavoitteet

Mie­ti tavoit­teet myyn­ti­työl­le­si Lin­ke­dI­nis­sa ja seu­raa tavoit­tei­sii­si pää­se­mis­tä. Aivan kuten esi­mer­kik­si puhe­lin­myyn­nis­sä seu­rat­ta­via asioi­ta ovat muun muassa:

 1. Soi­tot
 2. Tavoi­te­tut asiakkaat
 3. Tar­jouk­set
 4. Kau­pat

Niin vas­taa­via seu­rat­ta­via asioi­ta Lin­ke­dI­nis­sa ovat muun muassa:

 1. Lähe­te­tyt viestit
 2. Saa­dut vastaukset/käydyt keskustelut
 3. Sovi­tut tapaa­mi­set (live­nä tai etänä)
 4. Tar­jouk­set
 5. Kau­pat

Vaik­ka kysees­sä on uudeh­ko myyn­nin kana­va niin myyn­ti­työ on sil­ti perin­teis­tä aivan kuten kai­kis­sa muis­sa­kin käyt­tä­mis­sä­si kana­vis­sa. Nyt kir­jau­dut säh­kö­pos­tin tai tapah­tu­man sijaan Lin­ke­dI­niin ja aloi­tat täy­sin perin­tei­sil­lä tavoil­la asiak­kai­den tavoit­te­lun koti­soh­val­ta­si ja alat naut­ti­maan saa­duis­ta tuloksista!

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Osallista työkaveri ja järjestä esimerkiksi kilpailu (eli tee myynnistä hauskaa)

Lin­ke­dIn on tul­lut jää­däk­seen ja myy­jän on hyvä ottaa tämä työ­ka­lu käyt­töön­sä välit­tö­mäs­ti. Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti ja jokai­nen mene­tet­ty kuu­kausi antaa muil­le etu­mat­kaa. Aloi­ta siis tänään ja kysy mui­ta­kin tii­mi­si jäse­niä mukaan sopi­kaa ensim­mäi­sek­si tavoitteeksi/kisaksi esi­mer­kik­si sovi­tut tapaa­mi­set Lin­ke­dI­nin kaut­ta. Tee täs­tä haus­kaa ja pää­set nopeam­min tulok­siin ja olet toi­mia­la­si suunnannäyttäjä.

5. Mittaa viikottain

Mit­taa Lin­ke­dI­nis­ta saa­tu­ja tulok­sia vähin­tään vii­kot­tain mut­ta mie­luim­min jopa päi­vit­täin. Aivan kuten perin­tei­ses­sä myyn­nis­sä niin aktii­vi­suut­ta tar­vi­taan täs­sä­kin kana­vas­sa ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaat odot­ta­vat vas­taus­ta­si omiin vies­tei­hin­sä aivan kuten säh­kö­pos­tei­hin­sa vaik­ka kyse onkin uudes­ta kanavasta. 

Seu­raa siis näi­tä asioi­ta vähin­tään viikottain:

 1. Lähe­te­tyt viestit
 2. Saa­dut vastaukset/käydyt keskustelut
 3. Sovi­tut tapaa­mi­set (live­nä tai etänä)
 4. Tar­jouk­set
 5. Kau­pat

6. Raportoi johdolle saamistasi tuloksista tästä uudesta kanavasta

Ole avoin saa­mis­ta­si tulok­sis­ta ja käy aktii­vis­ta kes­kus­te­lua tii­mi­si kans­sa teke­mis­tä­si myyn­ti­pon­nis­te­luis­ta ja ota aihe puheek­si vii­koit­tain myös myyn­ti­pa­la­ve­reis­sa. Ennen kuin huo­maat­kaan olet val­jas­ta­nut Lin­ke­dI­nin myyn­tiin ja saat mitat­ta­via tulok­sia avaa­mis­ta­si keskusteluista.

7. Kouluta muita eli jaa onnistumisesi rohkeasti

Saa­tu­jen tulos­ten perus­teel­la koke­mus­tem­me mukaan Lin­ke­dI­nin myyn­tio­saa­mi­sel­la on jat­ku­vas­ti suu­rem­pi kysyn­tä ja lii­di­han­kin­nas­ta halu­taan kas­va­vis­sa mää­rin kou­lu­tuk­sia niin yri­tyk­ses­sä sisäi­ses­ti kuin myös osto­pal­ve­lui­na. Kun hal­lit­set Lin­ke­dI­nin salat niin myös oma osaa­mi­se­si on arvos­te­tum­paa koko toi­mia­lal­la ja poten­ti­aa­li­set työ­nan­ta­jat arvos­ta­vat osaa­mis­ta­si miet­ties­sä­si seu­raa­van työ­nan­ta­jan valintaa.

Sopiiko liidihankinta LinkedInista kaikille?

Lii­di­han­kin­ta sopii jokai­sel­le myös Lin­ke­dI­nis­sa. Voit vali­ta roh­keas­ti oman tapa­si lähes­tyä ja tuo­da itseä­si sekä osaa­mis­ta­si esil­le Lin­ke­dI­nis­sa. Valit­se itsel­le­si sopi­vin tapa viestiä:

 • Videot
  • Oma päi­vä­kir­ja (et usko­kaan miten kiin­nos­ta­vaa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den mie­les­tä on myy­jän päivä)
  • Vin­kit asiakkaille
  • Tuo­te-esit­te­lyt
  • yms.
 • Blo­git
 • Pos­tauk­set
 • Artik­ke­lien jakamiset

Sinun ei siis tar­vit­se olla luon­tai­nen You­Tu­bet­ta­ja tai teh­dä videoi­ta itses­tä­si vaan voit vali­ta sopi­van tavan kuten blo­gien kir­joit­ta­mi­sen tai jät­tää jopa pos­tauk­set teke­mät­tä ja kes­kit­tyä vain asiak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­tak­toin­tiin ja prospektointiin.

Kuinka nopeasti voit saada liidejä LinkedInista?

Lin­ke­dI­nis­tä lii­dien han­kin­ta voi toi­mia jopa nopeam­min kuin perin­tei­seis­sä kana­vis­sa puhe­lin­myyn­nil­lä tai tapah­tu­mis­sa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tapaa­mi­ses­sa. On myös luon­te­vam­paa sopia etä­ta­paa­mi­sia Lin­ke­dI­nin väli­tyk­sel­lä kos­ka asiak­kaa­si on val­miik­si tie­to­ko­neel­laan ja näin otol­li­ses­sa tilan­tees­sa otta­maan kans­sa­si puhe­lun lisäk­si video­yh­tey­den jol­loin voit suo­raan esi­tel­lä yri­tyk­se­si lisäk­si pal­ve­lua­si ja mah­dol­li­ses­ti jopa clousa­ta kau­pan samal­ta istu­mal­ta. Myös mak­se­tul­la mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta vauh­dit­taa lii­di­han­kin­ta LinkedInista.

Miten saat liidihankinnan käyntiin LinkedInissa?

Mikä­li et vie­lä tie­dä kuin­ka aloit­taa lii­dien han­kin­nan Lin­ke­dI­nis­sa niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja annam­me vin­kit ensim­mäis­ten step­pien otta­mi­seen. Jär­jes­täm­me myös kou­lu­tuk­sia jos­sa saat suo­raan asian­tun­ti­joi­dem­me avun pos­taus­ten, pros­pek­toin­nin ja kon­tak­toin­nin aloit­ta­mi­seen yhdes­sä. Kysy siis roh­keas­ti lisää!

Ota yhteyt­tä!
Liidejä LinkedInista
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi