Yrittäjän ohjekirja järkevään LinkedInin käyttöön 

Lin­ke­dI­nis­sa on jo yli mil­joo­na käyt­tä­jää Suo­mes­sa joten on hyvä ottaa tämä sosi­aa­li­nen media huo­mioon myös lii­ke­toi­min­nas­sa. Face­book­kiin ja vas­taa­viin mui­hin kana­viin ver­rat­tu­na Lin­ke­dI­nia käy­te­tään enem­män työ­pai­koil­la ja useat yri­tyk­set päi­vit­tä­vät pos­tauk­sia jat­ku­vas­ti kiih­ty­vää tah­tia. Tämä myös tar­koit­taa enem­män huo­mio­ar­voa ja lopul­ta lisää yhtey­den­ot­to­ja. Yrit­tä­jän kan­nat­taa siis ope­tel­la Lin­ke­dI­nin jär­ke­vä käyttö.

Lin­ke­dI­nis­tä ei tie­ten­kään tule suo­ria tilauk­sia vaik­ka teki­sit kym­me­nen pos­taus­ta päi­väs­sä mut­ta yhtey­den­ot­to­ja alkaa tule­maan ja päte­vät asiantuntijasi/myyjäsi saa­vat näis­tä tapaa­mi­sia ja lopul­ta asiak­kai­ta. Täs­tä syys­tä on tär­ke­ää akti­voi­tua juu­ri nyt Lin­ke­dI­nis­sa ja kan­nus­taa tal­koi­siin myös koko yri­tyk­sen hen­ki­lös­tä mut­ta esi­merk­kiä on tär­ke­ää näyt­tää itse omil­la toimillaan.

Tulet tavoittamaan nämä kohderyhmäsi LinkedInistä:

 • Nykyi­set työntekijäsi
 • Tule­vat työntekijäsi
 • Nykyi­set asiakkaasi
 • Poten­ti­aa­li­set asiakkaasi
 • Muut sidos­ryh­mä­si

Miksi LinkedIniä kannattaa käyttää?

Kuten edel­lä mai­nit­sin niin Lin­ke­dI­nis­tä voit saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja ja täy­sin uuden myyn­nin kana­van myy­jil­le­si. Tämä vaa­tii akti­voi­tu­mis­ta ja jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta mut­ta lopul­ta pal­kin­to tulee ole­maan huo­mat­ta­va ja kai­ken vai­van­näön arvoista.

Aloita LinkedInin järkevä käyttö seuraavien vaiheiden kautta

Toteu­ta seu­raa­va 7 vai­heen suun­ni­tel­ma ja huo­maat miten hyö­dyt Lin­ke­dI­nin käy­tös­tä alka­vat näkyä yritystoiminnassasi. 

Vaihe 1 - Luo LinkedIn-sivu tai päivitä nykyistä

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole vie­lä Lin­ke­dI­nis­sä omaa yri­tys­si­vua niin luo se välit­tö­mäs­ti tai pyy­dä meil­tä apu­ja sivun luo­mi­seen. Yri­tys­si­vun on olta­va edus­ta­va ja myös vii­kot­tai­set pos­tauk­set on hyvä muis­taa kos­ka sil­loin myös asiak­kaa­si tule­vat huo­maa­maan yri­tyk­se­si akti­voi­tu­mi­sen Lin­ke­dI­nis­sa ja alka­vat hel­pom­min seu­raa­maan yri­tyk­se­si viestintää.

Vaihe 2 - Tarkista että työntekijät ovat LinkedInissä

Lin­ke­dIn on hyvä tapa ver­kos­toi­tua työn­te­ki­jöil­le sekä luo­da asiak­kai­siin yhteyk­siä myös täs­sä kana­vas­sa. Auta siis hen­ki­lös­töä­si perus­ta­maan oma pro­fii­li mikä­li heil­lä ei vie­lä sel­lais­ta ole. Työn­te­ki­jöi­den lisäk­si on hyvä muis­taa että yri­tyk­se­si akti­voi­tu­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sa tulee hou­kut­te­le­maan myös uusia työn­te­ki­jöi­tä toi­mia­lal­ta­si seu­raa­maan yri­tys­tä­si joka taas hel­pot­taa seu­raa­vaa rekrytointiasi.

Vaihe 3 - Lisää työntekijät yrityksesi LinkedIn-sivun alle työntekijöiksi

Auta työn­te­ki­jöi­tä­si lisää­mään itsen­sä yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-pro­fii­lin alle työn­te­ki­jöik­si ja ohjeis­ta myös mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­vaa hen­ki­löä var­mis­ta­maan tämän pro­jek­tin ete­ne­vän. Meil­lä kai­kil­la on jo pal­jon teh­tä­viä työ­pöy­däl­läm­me ja ilman oike­aa opas­tus­ta kaik­ki uudet teh­tä­vät voi­vat tun­tua ahdis­ta­vil­ta eten­kin mikä­li Lin­ke­dI­niä ei ole aiem­min käyt­tä­nyt sään­nöl­li­ses­ti. Jär­jes­tä siis yri­tyk­sel­le­si jat­ku­vaa opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta samal­la kun lisäät työn­te­ki­jä­si yri­tyk­se­si pro­fii­lin alle. Mikä­li yri­tyk­se­si pro­fii­lin alla ei ole työn­te­ki­jöi­tä niin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ja poten­ti­aa­li­set työn­te­ki­jä­si voi­vat ihme­tel­lä asi­aa mikä­li yri­tyk­se­si ei ole entuu­des­taan tuttu.

Vaihe 4 - Tee tasaisesti päivityksiä omalle ja yrityksesi LinkedIn-sivulle

Muis­ta aika­tau­lut­taa yri­tyk­se­si pos­tauk­set kalen­te­rii­si tai vas­tuut­taa joku toi­nen hen­ki­lö teke­mään yri­tyk­se­si pos­tauk­set Lin­ke­dI­nis­sa. Paras tapa on ylei­ses­ti jakaa vas­tuu­ta jol­loin työ­taak­ka ei kuor­mi­ta lii­kaa. Koke­mus­tem­me ja pitä­miem­me kym­me­nien kou­lu­tus­ten perus­teel­la olem­me huo­man­neet että suu­rin este Lin­ke­dI­nis­sä teh­tä­vil­le pos­tauk­sil­le on pel­ko itsen­sä nolaa­mi­ses­ta ja yri­tyk­sen brän­dil­le teh­tä­väs­tä hai­tas­ta. Tätä ei tar­vit­se pelä­tä ja asiak­kaat pitä­vät autent­tis­ta sisäl­töä jopa uskot­ta­vam­pa­na kuin vii­mei­seen asti vii­la­tut pos­tauk­set ja ammat­ti­ku­vaa­jan otta­mat kuvat joi­ta käy­tet­täi­siin postauksissa.

(Jut­tu jat­kuu alempana…)

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vaihe 5 - Ohjeista työntekijät päivittämään omaa ja yrityksen profiilia/sivua

Työn­te­ki­jä­si voi­vat roh­keas­ti lisä­tä nopeas­ti kek­sit­tyä sisäl­töä ja kän­ny­käl­lä nap­sit­tu­ja kuvia esi­mer­kik­si toi­mis­tol­ta tai työ­maal­ta. Tär­kein­tä on jat­ku­va aktii­vii­suus ja näin Lin­ke­dI­nin pos­tauk­sis­ta tulee rutii­ni joka ei jän­ni­tä pos­taus­ten teki­jää. Muis­ta hank­kia myös kou­lu­tus­ta tuo­maan var­muut­ta sii­tä että pro­jek­ti­si var­mas­ti etenee.

Vaihe 6 - Pyydä verkostoasi seuraamaan yrityksesi LinkedIn-sivua

Yksi par­hais­ta koh­de­ryh­mis­tä on tie­ten­kin tapaa­mam­me asiak­kaat ja oma ver­kos­tom­me kun kysees­sä on yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn sivus­ton tyk­kää­jä­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen. Ihmi­set myös seu­raa­vat kana­vaa­si mie­luum­min mikä­li siel­lä on tapah­tu­mia ja pos­tauk­sia. Ole siis itse­kin aktii­vi­nen somes­sa ja eten­kin Lin­ke­dI­nis­sa niin sinua on muka­vam­pi seurata.

Vaihe 7- Mittaa tuloksia ja palaa tarvittaessa edellisiin vaiheisiin

Mit­taa myös tulok­sia joi­ta tulet saa­maan Lin­ke­dI­nis­sa. Tär­keim­piä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-sivun seu­raa­jat, työn­te­ki­jöi­de­si löy­ty­mi­nen yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivun alta ja esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sis­ta voit tar­kis­taa kuin­ka moni on siir­ty­nyt Lin­ke­dI­nis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Seu­raa näi­tä mit­ta­rei­ta ja lopul­ta on olla aiheel­lis­ta miet­tiä mak­set­tua mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sa jol­loin saat huo­mat­ta­vas­ti enem­män koh­de­ryh­miä­si tavoi­tet­tua Lin­ke­dI­nis­tä ja lisäk­si ohjat­tua hei­tä koti­si­vuil­le­si otta­maan yhteyttä!

Miten pääset eteenpäin?

Mikä­li haluat opas­tus­ta Lin­ke­dI­nis­sä akti­voi­tu­mi­seen tai hen­ki­lös­tö­si kou­lut­ta­mi­seen niin autam­me mie­luus­ti aihees­sa. Olem­me pitä­neet kym­me­niä kou­lu­tuk­sia somes­sa akti­voi­tu­mi­seen ja autam­me tei­tä­kin mie­luus­ti aihees­sa! Ota yhteyt­tä mikä­li haluat saa­da asian var­mas­ti eteenpäin!

Ota yhteyt­tä!
LinkedInin järkevä käyttö
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy