Yrittäjän ohjekirja järkevään LinkedInin käyttöön 

Lin­ke­dI­nis­sa on jo yli mil­joo­na käyt­tä­jää Suo­mes­sa joten on hyvä ottaa tämä sosi­aa­li­nen media huo­mioon myös lii­ke­toi­min­nas­sa. Face­book­kiin ja vas­taa­viin mui­hin kana­viin ver­rat­tu­na Lin­ke­dI­nia käy­te­tään enem­män työ­pai­koil­la ja useat yri­tyk­set päi­vit­tä­vät pos­tauk­sia jat­ku­vas­ti kiih­ty­vää tah­tia. Tämä myös tar­koit­taa enem­män huo­mio­ar­voa ja lopul­ta lisää yhtey­den­ot­to­ja. Yrit­tä­jän kan­nat­taa siis ope­tel­la Lin­ke­dI­nin jär­ke­vä käyttö.

Lin­ke­dI­nis­tä ei tie­ten­kään tule suo­ria tilauk­sia vaik­ka teki­sit kym­me­nen pos­taus­ta päi­väs­sä mut­ta yhtey­den­ot­to­ja alkaa tule­maan ja päte­vät asiantuntijasi/myyjäsi saa­vat näis­tä tapaa­mi­sia ja lopul­ta asiak­kai­ta. Täs­tä syys­tä on tär­ke­ää akti­voi­tua juu­ri nyt Lin­ke­dI­nis­sa ja kan­nus­taa tal­koi­siin myös koko yri­tyk­sen hen­ki­lös­tä mut­ta esi­merk­kiä on tär­ke­ää näyt­tää itse omil­la toimillaan.

Tulet tavoittamaan nämä kohderyhmäsi LinkedInistä:

 • Nykyi­set työntekijäsi
 • Tule­vat työntekijäsi
 • Nykyi­set asiakkaasi
 • Poten­ti­aa­li­set asiakkaasi
 • Muut sidos­ryh­mä­si

Miksi LinkedIniä kannattaa käyttää?

Kuten edel­lä mai­nit­sin niin Lin­ke­dI­nis­tä voit saa­da lisää yhtey­den­ot­to­ja ja täy­sin uuden myyn­nin kana­van myy­jil­le­si. Tämä vaa­tii akti­voi­tu­mis­ta ja jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta mut­ta lopul­ta pal­kin­to tulee ole­maan huo­mat­ta­va ja kai­ken vai­van­näön arvoista.

Aloita LinkedInin järkevä käyttö seuraavien vaiheiden kautta

Toteu­ta seu­raa­va 7 vai­heen suun­ni­tel­ma ja huo­maat miten hyö­dyt Lin­ke­dI­nin käy­tös­tä alka­vat näkyä yritystoiminnassasi. 

Vaihe 1 - Luo LinkedIn-sivu tai päivitä nykyistä

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole vie­lä Lin­ke­dI­nis­sä omaa yri­tys­si­vua niin luo se välit­tö­mäs­ti tai pyy­dä meil­tä apu­ja sivun luo­mi­seen. Yri­tys­si­vun on olta­va edus­ta­va ja myös vii­kot­tai­set pos­tauk­set on hyvä muis­taa kos­ka sil­loin myös asiak­kaa­si tule­vat huo­maa­maan yri­tyk­se­si akti­voi­tu­mi­sen Lin­ke­dI­nis­sa ja alka­vat hel­pom­min seu­raa­maan yri­tyk­se­si viestintää.

Vaihe 2 - Tarkista että työntekijät ovat LinkedInissä

Lin­ke­dIn on hyvä tapa ver­kos­toi­tua työn­te­ki­jöil­le sekä luo­da asiak­kai­siin yhteyk­siä myös täs­sä kana­vas­sa. Auta siis hen­ki­lös­töä­si perus­ta­maan oma pro­fii­li mikä­li heil­lä ei vie­lä sel­lais­ta ole. Työn­te­ki­jöi­den lisäk­si on hyvä muis­taa että yri­tyk­se­si akti­voi­tu­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sa tulee hou­kut­te­le­maan myös uusia työn­te­ki­jöi­tä toi­mia­lal­ta­si seu­raa­maan yri­tys­tä­si joka taas hel­pot­taa seu­raa­vaa rekrytointiasi.

Vaihe 3 - Lisää työntekijät yrityksesi LinkedIn-sivun alle työntekijöiksi

Auta työn­te­ki­jöi­tä­si lisää­mään itsen­sä yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-pro­fii­lin alle työn­te­ki­jöik­si ja ohjeis­ta myös mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­vaa hen­ki­löä var­mis­ta­maan tämän pro­jek­tin ete­ne­vän. Meil­lä kai­kil­la on jo pal­jon teh­tä­viä työ­pöy­däl­läm­me ja ilman oike­aa opas­tus­ta kaik­ki uudet teh­tä­vät voi­vat tun­tua ahdis­ta­vil­ta eten­kin mikä­li Lin­ke­dI­niä ei ole aiem­min käyt­tä­nyt sään­nöl­li­ses­ti. Jär­jes­tä siis yri­tyk­sel­le­si jat­ku­vaa opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta samal­la kun lisäät työn­te­ki­jä­si yri­tyk­se­si pro­fii­lin alle. Mikä­li yri­tyk­se­si pro­fii­lin alla ei ole työn­te­ki­jöi­tä niin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ja poten­ti­aa­li­set työn­te­ki­jä­si voi­vat ihme­tel­lä asi­aa mikä­li yri­tyk­se­si ei ole entuu­des­taan tuttu.

Vaihe 4 - Tee tasaisesti päivityksiä omalle ja yrityksesi LinkedIn-sivulle

Muis­ta aika­tau­lut­taa yri­tyk­se­si pos­tauk­set kalen­te­rii­si tai vas­tuut­taa joku toi­nen hen­ki­lö teke­mään yri­tyk­se­si pos­tauk­set Lin­ke­dI­nis­sa. Paras tapa on ylei­ses­ti jakaa vas­tuu­ta jol­loin työ­taak­ka ei kuor­mi­ta lii­kaa. Koke­mus­tem­me ja pitä­miem­me kym­me­nien kou­lu­tus­ten perus­teel­la olem­me huo­man­neet että suu­rin este Lin­ke­dI­nis­sä teh­tä­vil­le pos­tauk­sil­le on pel­ko itsen­sä nolaa­mi­ses­ta ja yri­tyk­sen brän­dil­le teh­tä­väs­tä hai­tas­ta. Tätä ei tar­vit­se pelä­tä ja asiak­kaat pitä­vät autent­tis­ta sisäl­töä jopa uskot­ta­vam­pa­na kuin vii­mei­seen asti vii­la­tut pos­tauk­set ja ammat­ti­ku­vaa­jan otta­mat kuvat joi­ta käy­tet­täi­siin postauksissa.

(Jut­tu jat­kuu alempana…)

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vaihe 5 - Ohjeista työntekijät päivittämään omaa ja yrityksen profiilia/sivua

Työn­te­ki­jä­si voi­vat roh­keas­ti lisä­tä nopeas­ti kek­sit­tyä sisäl­töä ja kän­ny­käl­lä nap­sit­tu­ja kuvia esi­mer­kik­si toi­mis­tol­ta tai työ­maal­ta. Tär­kein­tä on jat­ku­va aktii­vii­suus ja näin Lin­ke­dI­nin pos­tauk­sis­ta tulee rutii­ni joka ei jän­ni­tä pos­taus­ten teki­jää. Muis­ta hank­kia myös kou­lu­tus­ta tuo­maan var­muut­ta sii­tä että pro­jek­ti­si var­mas­ti etenee.

Vaihe 6 - Pyydä verkostoasi seuraamaan yrityksesi LinkedIn-sivua

Yksi par­hais­ta koh­de­ryh­mis­tä on tie­ten­kin tapaa­mam­me asiak­kaat ja oma ver­kos­tom­me kun kysees­sä on yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn sivus­ton tyk­kää­jä­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen. Ihmi­set myös seu­raa­vat kana­vaa­si mie­luum­min mikä­li siel­lä on tapah­tu­mia ja pos­tauk­sia. Ole siis itse­kin aktii­vi­nen somes­sa ja eten­kin Lin­ke­dI­nis­sa niin sinua on muka­vam­pi seurata.

Vaihe 7- Mittaa tuloksia ja palaa tarvittaessa edellisiin vaiheisiin

Mit­taa myös tulok­sia joi­ta tulet saa­maan Lin­ke­dI­nis­sa. Tär­keim­piä mitat­ta­via asioi­ta ovat muun muas­sa yri­tyk­se­si Lin­ke­dIn-sivun seu­raa­jat, työn­te­ki­jöi­de­si löy­ty­mi­nen yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivun alta ja esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sis­ta voit tar­kis­taa kuin­ka moni on siir­ty­nyt Lin­ke­dI­nis­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Seu­raa näi­tä mit­ta­rei­ta ja lopul­ta on olla aiheel­lis­ta miet­tiä mak­set­tua mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sa jol­loin saat huo­mat­ta­vas­ti enem­män koh­de­ryh­miä­si tavoi­tet­tua Lin­ke­dI­nis­tä ja lisäk­si ohjat­tua hei­tä koti­si­vuil­le­si otta­maan yhteyttä!

Miten pääset eteenpäin?

Mikä­li haluat opas­tus­ta Lin­ke­dI­nis­sä akti­voi­tu­mi­seen tai hen­ki­lös­tö­si kou­lut­ta­mi­seen niin autam­me mie­luus­ti aihees­sa. Olem­me pitä­neet kym­me­niä kou­lu­tuk­sia somes­sa akti­voi­tu­mi­seen ja autam­me tei­tä­kin mie­luus­ti aihees­sa! Ota yhteyt­tä mikä­li haluat saa­da asian var­mas­ti eteenpäin!

Ota yhteyt­tä!
LinkedInin järkevä käyttö
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi