Brändin rakentaminen, mitä se tarkoittaa ja miten sitä tehdään? 

Mik­si ja miten brän­diä kan­nat­taa raken­taa ja mis­tä brän­dis­sä on kai­ken kaik­ki­aan kysymys?

Mikä on yrityksen brändi?

Eten­kin mark­ki­noi­jat puhu­vat pal­jon brän­din mer­ki­tyk­ses­tä ja hen­ki­lön brän­däyk­ses­tä. On kui­ten­kin hyvä erot­taa brän­din raken­ta­mi­nen ja brän­di toi­sis­taan. Ne ovat kak­si eri asi­aa. Toi­nen kuvaa yri­tyk­se­si tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta (brän­di­si kas­vat­ta­mis­ta) ja toi­ses­sa on kyse sii­tä miten asiak­kaa­si yri­tyk­se­si tun­te­vat sekä kokevat.

Brän­din raken­ta­mi­nen kan­nat­taa ja sitä on tut­kit­tu juu­ri niin pit­kään kuin yri­tyk­siä on ollut ole­mas­sa. Se on todis­tet­tu useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja mie­les­tä­ni yksi par­hai­ta on Newcast­les­sa Emma K. Mac­do­nal­din ja Byron Shar­pin toi­mes­ta teh­ty tut­ki­mus.

Brän­din raken­ta­mi­nen muo­dos­tuu esi­mer­kik­si näis­sä paikoissa:

 • Käyt­tä­mie­si esit­tei­den kuvat
 • Mai­non­ta ver­kos­sa ja printissä
 • Power­point esityksesi
 • Käyn­ti­kort­ti­si
 • Koti­si­vu­jen kuvat
 • Verk­ko­kaup­pa­si kuvat ja bannerit
 • Somes­sa käyt­tä­mä­si kuvat
 • Some-sivu­je­si kansikuvat
 • Blo­geis­sa­si käyt­tä­mät kuvat

Tuoko brändin rakentaminen lisää asiakkaita?

Brän­din raken­ta­mi­nen tuo lisää asiak­kai­ta, kos­ka lyhy­käi­syy­des­sään täs­sä on kui­ten­kin kyse tie­don välit­tä­mi­ses­tä poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, nykyi­sil­le asiak­kail­le ja sidos­ryh­mil­le, kuten esi­mer­kik­si jäl­leen­myy­jil­le­si. Mitä parem­min sinun brän­di­si muis­te­taan ja huo­ma­taan, sitä parem­min sinun yri­tyk­se­si on mie­les­sä, kun asiak­kaat ovat hank­ki­mas­sa tar­joa­mia­si tuotteita.

Brändin rakentaminen käytännössä

Yllä on mai­nit­tu muu­ta­mia tapo­ja tuo­da esil­le brän­diä­si esi­mer­kik­si kuvis­sa koti­si­vuil­la­si ja yri­tyk­se­si teke­mäs­sä mai­non­nas­sa. Digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa voit raken­taa brän­diä­si kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa voit tuo­da esil­le brän­di­si 500 eurol­la noin 100 000 ihmi­sel­le. Brän­din raken­ta­mi­nen ei siis vält­tä­mät­tä mak­sa kym­me­niä tuhan­sia, mikä­li käy­tät digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia yri­tyk­se­si vies­tin esiin tuomisessa.

Suo­si­tuim­mat digi­taa­li­set kana­vat brän­din raken­ta­mi­se­sa ovat

Ote­taan esi­merk­ki­nä myös hin­to­ja ja kuin­ka usei­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voit tavoit­taa näis­tä kana­vis­ta koh­tuul­li­sel­la muu­ta­man sadan euron budjetilla

 • Face­boo­kis­sa tavoi­tat 500 eurol­la n. 100 000 asiakasta
 • Ins­ta­gra­mis­sa tavoi­tat 500 eurol­la myös n. 100 000 asiakasta
 • Lin­ke­dI­nis­sa tavoi­tat 500 eurol­la n. 30 000 asiakasta
 • Säh­kö­pos­ti­kam­pan­join­ti on ilmais­ta, mikä­li sinul­la on jo ole­mas­sa rekis­te­ri asiak­kais­ta, joil­le sinul­la on lupa mai­nos­taa (b2b-päät­tä­jil­le voit mai­nos­taa ilman lupaa­kin, mikä­li vies­ti­si kos­ket­taa juu­ri tavoit­te­le­maa­si päättäjää)
 • Ban­ne­ri­mai­non­nal­la tavoi­tat 500 eurol­la n. 300 000 asiakasta
 • Google Ads -mai­non­nal­la tavoi­tat 500 eurol­la n. 5000 asia­kas­ta, jois­ta saat sivuil­le­si 500 asia­kas­ta, mikä­li “klik­ki­hin­ta” on kes­ki­mää­räi­ses­ti 1€.
 • You­Tu­be-mai­non­nal­la tavoi­tat 500 eurol­la n. 100 000 asiakasta

Voit siis tavoit­taa yri­tyk­sel­le­si par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta tehok­kaas­ti ja nopeas­ti jopa sato­ja tuhan­sia, mikä­li valit­set kana­vat oikein. Vas­taa­vas­ti saat hel­pos­ti kulu­tet­tua usei­ta tuhan­sia euro­ja leh­ti­mai­nok­seen, tai mes­sui­hin. Myös print­ti­mai­non­ta ja tapah­tu­mat voi­vat olla tehok­kai­ta tapo­ja saa­da asiak­kai­ta, mikä­li tie­dot kuin­ka pal­jon panos­tus tuot­ti suo­ria yhtey­den­ot­to­ja, tai myyn­tiä. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä etu­ja on tark­ka mitat­ta­vuus ja kana­vas­ta riip­pu­mat­ta tie­dät tar­kas­ti kuu­kausit­tain tavoit­ta­ma­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja tuli­vat­ko he yri­tyk­se­si sivuil­le näh­des­sään mainoksesi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi brändin rakentaminen kannattaa?

Brän­din raken­ta­mi­nen digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa kan­nat­taa, kos­ka tie­dät jat­ku­vas­ti tar­kan mää­rän poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kai­ta, jot­ka saa­pui­vat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le näh­des­sään mai­nok­se­si. Lisäk­si saat tie­don kai­kis­ta mai­nok­se­si näh­neis­tä asiak­kai­ta, vaik­ka jokai­nen näis­tä ei saa­pu­nut­kaan koti­si­vuil­le­si. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa brän­diä voi­daan raken­taa ilman­kin, että jokai­nen asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta sivuil­le­si. On hyvä käyt­tää esi­mer­kik­si “brand awa­re­ness” -mai­nos­muo­toa, jon­ka nimen­omai­nen tar­koi­tus on nos­taa yri­tyk­se­si brän­din tunnettuutta.

Mitä useam­pi poten­ti­aa­li­nen asia­kas muis­taa brän­di­si oston het­kel­lä, sitä enem­män tulet saa­maan yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Mikä­li brän­di­si ei ole tun­net­tu poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kes­kuu­des­sa miten he voi­si­vat edes ottaa yhteyttä?

Onnek­si asian voi kor­ja­ta hyvin­kin nopeas­ti ja yllä olen mai­nin­nut esi­merk­ke­jä hin­toi­neen ja kana­vit­tain. Mikä­li siis myyt ikku­na­re­mont­te­ja Pir­kan­maan alu­eel­la oma­ko­ti­ta­loil­le ja oma­ko­ti­ta­lo­ja on alu­eel­la­si 200 000, nämä hen­ki­löt voi­daan tavoit­taa esi­mer­kik­si Face­boo­kin avul­la 1000 eurol­la. Mikä­li jokai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa ole­te­taan asu­van kak­si päät­tä­jää jot­ka haluat tavoit­taa, sil­loin nämä 400 000 päät­tä­jää voi­daan tavoit­taa 2000 eurolla.

Alla esi­merk­ki Face­boo­kin mai­nok­ses­ta brän­din rakentamisessa.

Asuntoneuvojat-Facebook-brändimainos

Brän­din raken­ta­mi­nen on siis mah­dol­lis­ta nopeas­ti ja suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä koh­de­ryh­mä on pie­nem­pi ja edel­lä ole­va las­kel­ma on vain esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka voit las­kea tar­vit­ta­van media­bud­je­tin asiak­kai­de­si tavoittamiseen.

Mistä tiedät onko brändin rakentaminen onnistunut?

Brän­din tun­net­tuut­ta voi­daan myös mita­ta ja esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa on omat mit­ta­rin­sa tun­net­tuu­den kas­va­mi­sel­le. Yksi hyvä mit­ta­ri on “brän­diin sitou­tu­mi­nen” ja alla ole­vas­sa esi­mer­kis­sä 835 euron media­bud­jet­ti tavoit­ti 69 787 eri poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta, jot­ka näki­vät mer­ki­mää­rin 1,8 ker­taa mai­nok­sen, jol­loin mai­nok­sen näyt­tö­ker­to­ja oli yhteen­sä 125 461. Näis­tä asiak­kais­ta 11 808 “sitou­tui sivu­jul­kai­suun” eli on ollut kiin­nos­tu­nut koh­dey­ri­tyk­sen brändistä.

Facebook-raportointi-brändin-rakentamisen-apuna

Miten kannattaa aloittaa brändin rakentaminen?

Suo­sit­te­len aloit­ta­maan brän­din raken­ta­mi­sen digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, tai Lin­ke­dI­nis­sa, mikä­li haluat tavoit­taa nopeas­ti koh­de­ryh­mä­si. Näis­sä kana­vis­sa voit tuo­da tehok­kaas­ti esil­le brän­di­si ja samal­la ohja­ta asiak­kaat sivuil­le­si tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si ja otta­maan yhteyt­tä. Mikä­li yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta etsi­tään jo pal­jon ver­kos­ta, niin myös Google Ads-mai­non­nal­la voit ohja­ta hyvin tehok­kaas­ti asiak­kai­ta suo­raan sivuil­le­si, mut­ta tätä ennen kan­nat­taa tar­kis­taa etsi­tään­kö jo pal­ve­lui­ta­si verkosta. 

Autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään yri­tyk­sel­le­si oikeat kana­vat ja miten brän­din raken­ta­mi­nen on yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vaa, sekä mit­kä kana­vat juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si sopii parhaimmin.

Ota yhteyt­tä!
brandin-rakentaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy