Display mainonta ja bannerimainonta Google Display Networkissa (GDN)

Display mai­non­ta tai ylei­sem­min ban­ne­ri­mai­non­ta Googlen omas­sa mai­nos­ver­kos­tos­sa on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta ja teh­dä muis­tut­ta­vaa mai­non­taa visu­aa­li­sin kei­noin.

Display mainonta Google Display Networkissa

Google Display Network (GDN) on Googlen oma mai­nos­ver­kos­ta, jos­sa pys­tyt näyt­tä­mään display mai­nok­sia eli ylei­sim­min ban­ne­rei­ta halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le. Display mai­nos­ver­kos­to on laa­ja ja pitää sisäl­lään meil­le tut­tu­ja sivus­to­ja, mm. ilta­päi­vä­leh­tiä ja kes­kus­te­lu­foo­ru­mei­ta.

Mai­non­taa GDN:ssä hal­li­taan Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta. Jos siis teet hakusa­na­mai­non­taa Google Adsin puo­lel­la, kan­nat­taa samal­la ker­taa ottaa käyt­töön myös display mai­non­ta ban­ne­reil­la vähin­tään uudel­leen­mark­ki­noin­nin voi­min.

Kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja tar­kas­ti mitat­ta­vaa

Display mai­non­ta GDN:ssä on usein hyvin­kin edul­lis­ta, kos­ka mak­sat hakusa­na­mai­non­nan tapaan ainoas­taan mai­noskli­keis­tä, et mai­nos­näy­töis­tä. Mai­nosklik­kien hin­ta vaih­te­lee display mai­non­nas­sa usein 0,20-1,50 € välil­lä.

Display mai­non­nan tulok­sis­ta kir­jau­tuu pal­jon tie­toa jär­jes­tel­mään. Saat tie­too­si mm. mil­lä sivus­toil­la ban­ne­rit ovat näky­neet ja kuin­ka pal­jon mitä­kin ban­ne­ria on näy­tet­ty ja kli­kat­tu. Pys­tyt tie­toon poh­jau­tuen opti­moi­maan ja tehos­ta­maan ban­ne­ri­mai­non­taa enti­ses­tään. Display mai­non­ta on siis hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja tar­kas­ti mitat­ta­vaa. Mikä­li kuu­kausit­tai­nen mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si on iso, saat­tai­sit olla kiin­nos­tu­nut myös ohjel­mal­li­ses­ta osta­mi­ses­ta jos­sa mediaos­ta­mi­nen on auto­ma­ti­soi­tua.

Mitä on uudelleenmarkkinointi display mainosverkostossa?

Kun verk­ko­si­vusi kävi­jä pois­tuu sivus­tol­ta­si, pys­tyt näyt­tä­mään kävi­jäl­le display mai­nok­sia muil­la­kin verk­ko­si­vuil­la, kuten esi­mer­kik­si uutis­si­vus­toil­la ja kes­kus­te­luoo­ru­meil­la. Ban­ne­ri seu­raa kävi­jää min­ne hän menee­kin ja voit itse päät­tää kuin­ka usein ban­ne­ri kävi­jäl­le näkyy.

Muis­tu­tat ban­ne­ril­la pal­ve­luis­ta­si ja pyrit vah­vis­ta­maan osto­pää­tös­tä. Display mai­nos­ta pys­tyy klik­kaa­maan, jol­loin pää­tyy takai­sin yri­tyk­se­si verk­ko­si­vul­le. Täs­sä on kyse uudel­leen­mark­ki­noin­nis­ta jota voi­daan kut­sua myös uudel­leen­koh­den­ta­mi­sek­si (englan­nik­si käy­te­tään ter­me­jä retar­ge­ting tai remar­ke­ting).

Display mainonta uusille asiakkaille

Display mai­non­taa voi­daan teh­dä myös ylei­söl­le, joka ei vie­lä tun­ne yri­tys­tän­ne ja joka ei ole vie­rai­lut tei­dän verk­ko­si­vus­tol­la. Koh­den­ne­taan siis niin sano­tul­le kyl­mäl­le ylei­söl­le. Tätä kut­su­taan uus­asia­kas­han­kin­nak­si eli pros­pek­toin­nik­si (englan­nik­si pros­pec­ting). 

Pys­tyt koh­den­ta­maan kil­pai­li­joi­de­si sivuil­la vie­rail­leil­le

Google Display Networ­kis­sa pys­tyt raken­ta­maan eri­lai­sia koh­de­ryh­miä, muun muas­sa:

  • Saman­kal­tai­set ylei­söt (look-a-like): tavoi­ta uusia käyt­tä­jiä, joil­la on saman­kal­tai­sia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta kuin verk­ko­si­vus­to­si kävi­jöil­lä tai nykyi­sil­lä asiak­kail­la­si
  • Mie­len­kiin­non koh­teet
  • Ostoai­keis­sa ole­va ylei­sö
  • Elä­män­ta­pah­tu­mat
  • Avain­sa­no­jen mukaan, jol­loin mai­nok­sia esi­te­tään mai­nos­ver­kos­ton sivuil­la, jot­ka sisäl­tä­vät kysei­sen avain­sa­nan
  • Demo­gra­fia­tie­toi­hin perus­tuen
  • Kil­pai­li­joi­den sivuil­la käy­neet
  • Tiet­ty­jä avain­sa­no­ja Googlen haku­ko­nees­sa käyt­tä­neet
 
Kuten huo­maat, mah­dol­li­suuk­sia on liki ääret­tö­mäs­ti ja koh­den­net­tu mai­non­ta onkin tämän päi­vän tehok­kaim­pia mark­ki­noin­ti­muo­to­ja.

 

Minkälainen on hyvä display mainos?

Onnis­tu­neen display mai­non­nan kes­kiös­sä on itse mai­nos eli ban­ne­ri. Jos et ole aikai­sem­min suun­ni­tel­lut display mai­nok­sia onli­ne-ympä­ris­töön, on hyvä ottaa muu­ta­ma seik­ka huo­mioon heti alus­sa. 

Display mainonta Google Display Networkissa
Kublan display mai­non­taa Google Display mai­nos­ver­kos­tos­sa

Mainosviesti

Display mai­non­ta inter­ne­tis­sä poik­ke­aa monil­ta osin esi­mer­kik­si TV- tai leh­ti­mai­nok­ses­ta. Huo­mio tulee saa­da nopeas­ti ja vies­tin välit­tyä sekun­neis­sa. tulee olla napak­ka ja infor­ma­tii­vi­nen. Tämä saat­taa­kin olla yksi haas­ta­vim­mis­ta vai­heis­ta display mai­nok­sen suun­nit­te­lus­sa. Täs­tä joh­tuen olem­me­kin koon­neet blo­giim­me vin­kit tehok­kaan mai­nos­vies­tin kir­joit­ta­mi­seen. 
 

Muut display mainoksen elementit

Vies­tin lisäk­si myös ban­ne­rin muut ele­men­tit tulee suun­ni­tel­la tark­kaan: call-to-action eli toi­min­ta­ke­ho­te, kuvi­tus, väri­maa­il­ma ja logo. Tär­ke­ää suun­nit­te­lus­sa on muis­taa, kuka display mai­nok­sen koh­de­ryh­mä on.  Lue vink­kim­me  kuin­ka hyvä mai­nos­ban­ne­rin teh­dään. 
 

Kiin­nos­taa­ko display mai­non­nan aloit­ta­mi­nen? Ota mai­nos­muo­to hal­tuun asian­tun­te­van kump­pa­nin kans­sa - me Kublal­la autam­me mie­lel­läm­me!

Lue blo­gis­tam­me myös: 

Google Display -ver­kos­sa tavoi­tat oikein ylei­sön

Ban­ne­ri yri­tyk­sen mai­non­nas­sa

Ban­ne­ri­mai­non­ta - vie­lä­kö se toi­mii?  

 

 

Sulje