Banneri on markkinoijan luottopelaaja 

Ban­ne­ri on yksi van­him­mis­ta mai­nos­muo­dois­ta ver­kos­sa. Olet var­mas­ti itse­kin tör­män­nyt ban­ne­rei­hin esi­mer­kik­si uutis­si­vus­toil­la. Lue, miten ban­ne­ril­la teh­dään mai­non­taa 2020-luvulla!

Mikä on banneri?

Ban­ne­ri on kuin säh­kö­kaa­pin kyl­keen lii­mat­tu mai­nos­ju­lis­te - mut­ta inter­ne­tis­sä! Ban­ne­rei­ta näkyy mones­ti muun sisäl­lön yhtey­des­sä, uutis­si­vus­toil­la, blo­geis­sa, jopa You­tu­be-videoi­den pääl­lä. Ban­ne­ril­la vies­ti­tään yri­tyk­ses­tä­si nykyi­sil­le ja uusil­le asiak­kail­le, luo­daan tun­net­tuut­ta ja pyri­tään saa­maan verk­ko­si­vuil­le kävijöitä. 

banneri esimerkki
Esi­merk­ki Kublan ban­ne­ris­ta Forecan verkkosivuilla. 

Banneri ja display-mainonta

Ban­ne­reil­la teh­tä­vää mai­non­taa kut­su­taan usein myös nimel­lä display-mai­non­ta. Display-mai­non­ta on kui­ten­kin laa­jem­pi käsi­te ja pitää sisäl­lään myös muu­ta kuin ban­ne­rit. Displayn alle kuu­luu myös esi­mer­kik­si ulko­mai­non­ta ja tv-mai­non­ta. Eli kaik­ki ban­ne­rit ovat display-mai­no­taa, mut­ta kaik­ki display-mai­non­ta ei ole bannereita!

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Miten aloittaa mainonta bannereilla?

Kuten kai­kes­sa mai­non­nas­sa, on ensin hyvä päät­tää, mikä on yri­tyk­se­si tavoi­te ja tar­ve mark­ki­noin­nil­le. Kei­not ovat eri, mikä­li haluat tavoit­taa uudes­taan sivul­la­si käy­neet tai esi­mer­kik­si mai­nos­taa kam­pan­jan­omai­ses­ti lyhyt­tä alen­nus­myyn­tiä­si. Koke­nut mai­non­nan­suun­nit­te­li­ja osaa aut­taa raken­ta­maan juu­ri sel­lai­sen kam­pan­jan, jos­sa oikeat kana­va­va­lin­nat tuke­vat yri­tyk­se­si tavoit­tei­ta. Ban­ne­ri ote­taan usein mukaan mark­ki­noin­nin kei­no­va­lik­koon, sil­lä se on muka­van visu­aa­li­nen ele­ment­ti, joka toi­mii hie­nos­ti, kun ban­ne­ria näy­te­tään tar­koin vali­tul­le kohderyhmälle.

Alla ker­rom­me lisää ban­ne­rien mahdollisuuksista.

2020-luvulla banneri näkyy vain oikealle kohderyhmälle

Digi­mark­ki­noin­nin erin­omai­suus on sii­nä, että sitä voi­daan näyt­tää vain tie­tyl­le kohderyhmälle. 

Banneri apuna uusien asiakkaiden houkuttelussa

Ban­ne­rin toi­mii apu­na­si, kun haet yri­tyk­sel­le­si kas­vua ja haluat tavoit­taa uut­ta ylei­söä. Täs­sä tapauk­ses­sa on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, min­kä­lais­ta ylei­söä haluam­me tavoit­taa. Mai­nos­ka­na­vat tar­joa­vat ylei­sö­jen raken­ta­mi­seen omia tapo­jaan. Googlen omas­sa mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa pys­ty­tään mää­rit­tä­mään ylei­sö esimerkiksi

 • Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la (esim. puu­tar­han hoito)
 • Demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la (esim. nai­set, 34-40 -vuotta)
 • Alueit­tain (esim. pääkaupunkiseutu)
 • Googlen haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­seen perus­tuen (hen­ki­löt, jot­ka ovat hake­neet tiet­ty­jä sano­ja Googlesta)
 • Saman­kal­tai­set ylei­sö (look-a-like) esi­mer­kik­si omien verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­den pohjalta

Koh­den­nus­ta­po­ja on monia, ja nii­den kans­sa saat­taa men­nä sor­mi hel­pos­ti suu­hun. Tes­taa­mi­sen kaut­ta jokai­nen yri­tys kui­ten­kin löy­tää juu­ri itsel­leen sopi­vim­mat yleisöt.

Banneri muistuttavassa mainonnassa (retargeting)

Ban­ne­ri on myös erin­omai­nen kei­no saa­da lisä­myyn­tiä yri­tyk­se­si jo tun­te­vis­ta ihmi­sis­tä. Muis­tut­ta­va mai­non­ta (eli retar­ge­ting) on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mai­nos­taa. Muis­tut­ta­va mai­non­ta tar­koit­taa, että mai­nos­ban­ne­rei­ta näy­te­tään jo ker­taal­leen yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tol­la käy­neil­le. Kun kävi­jä on läh­te­nyt verk­ko­si­vul­ta­si, tulee ban­ne­ri muis­tut­ta­maan kävi­jää yri­tyk­ses­tä­si jol­lain toi­sel­la sivus­tol­la. Näin pyri­tään säi­lyt­tä­mään kävi­jäs­sä muis­ti­jäl­ki yri­tyk­ses­tä­si ja palaut­ta­maan hänet takai­sin pal­ve­lusi pariin.

Millainen on hyvä banneri?

Ban­ne­ri­mai­non­nas­sa asia­ka­kas useim­mi­ten toi­mit­taa itse ban­ne­rin eli visu­aa­li­sen ele­men­tin. Toki asia­kas saat­taa myös käyt­tää luo­vaa toi­mis­toa ban­ne­rien teos­sa. Media- tai digi­toi­mis­ton roo­li on ostaa mai­nos­ti­la ja vie­dä ban­ne­ri paikoilleen.

Banneri koostuu useista elementeistä, kuten

 • Vies­ti eli teks­ti, joka ban­ne­ris­sa näkyy. Teks­tin mää­rä on usein hyvin rajallinen.
 • Kuva­maa­il­ma. Useim­mat brän­dit käyt­tä­vät brän­di-ilmee­seen­sä sopi­via kuvia tai kuvituksia.
 • Värit
 • Call-to-action (CTA) nap­pi ja sen keho­te. Ylei­siä kehot­tei­ta ovat esi­mer­kik­si “osta nyt!”, “lue lisää” tai esi­mer­kik­si “varaa matka”

Kaik­ki ele­men­tit ovat tär­kei­tä ja ne kan­nat­taa suun­ni­tel­la tark­kaan. Olem­me koon­neet vink­kim­me hyvän mai­nos­ban­ne­rin tekoon blo­giim­me ja suo­sit­te­len käy­mäs­sä luke­mas­sa, jos aihe enem­män kiinnostaa.

Miten bannerimainontaa ostetaan?

Ban­ne­ri­mai­non­taa voi­daan ostaa useal­la eri taval­la. Ban­ne­ri­ti­laa voi­daan ostaa joko suo­raan jul­kai­si­jal­ta tai sit­ten mai­nos­ver­kos­tois­ta. Yhä useam­min jäl­kim­mäi­nen on jär­ke­väm­pi tapa. Se on kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa ja mai­nos­ver­kos­to­jen kaut­ta tavoi­te­taan laa­jem­pi ylei­sö, ja ban­ne­ri näkyy useam­mil­la verk­ko­si­vus­toil­la. Näin mai­nos­ta­jan ei tar­vit­se sitou­tua vain yhteen jul­kai­si­jaan eli verk­ko­si­vus­toon. Mai­nos­ver­kos­to­ja ovat esi­mer­kik­si Googlen oma ver­kos­to tai sit­ten laa­jem­min kaik­ki Suo­men ja koko maa­il­man mai­nos­ver­kos­tot. Ker­rom­me vaih­toeh­dois­ta mie­lel­läm­me lisää!

Jos mai­non­ta ban­ne­reil­la kiin­nos­taa, ota yhteys mei­hin. Ban­ne­ri­mai­non­nan asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat sinua mielellään!

Ota yhteyt­tä!
banneri kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi