Facebook-mainonta yrityksen markkinoinnissa

Suurin osa suomalaisista on jo sosiaalisessa mediassa ja niin on luultavasti sinunkin asiakkaasi. Facebook-mainonta tavoittaa heidät juuri silloin kun haluat.

Facebook-mainonta osana yrityksen liiketoimintaa

Face­book-mai­non­ta yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä käyt­tää jo sosi­aa­li­sen median kana­via päi­vit­täin. 

Some-kana­vis­ta Face­book on sel­väs­ti kat­ta­vin ja tavoit­taa jopa kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta päi­vit­täin. Kulut­ta­jil­le teh­ty mai­non­ta on ollut yleis­tä Face­boo­kis­sa jo pidem­män aikaa, mut­ta lähiai­koi­na myös b2b-myyn­tiä teke­vät yri­tyk­set ovat löy­tä­neet asiak­kaan­sa Face­boo­kin avul­la lois­ta­vil­la tulok­sil­la.

Facebook-mainonta tai Facebook-markkinointi

Alla olevassa videossa kerrotaan, miten Facebook-mainonta voi tehdä lisää myyntiä myös sinun yrityksellesi.

Facebook-mainonta ja asiakkaiden tavoittaminen

Face­book-mai­non­ta on mai­nio tapa löy­tää uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si brän­din pariin. Mai­non­nan koh­dis­tuk­seen Face­book tar­jo­aa jat­ku­vas­ti uuden­lai­sia tapo­ja, mut­ta ylei­sim­min käy­te­tyt ja tär­keim­mät koh­dis­tuk­sen mah­dol­li­suu­det ovat:

Kuluttajamarkkinointi

 • Ikä
 • Suku­puo­li
 • Las­ten luku­mää­rä
 • Maan­tie­teel­li­nen sijain­ti
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet

Yrityspäättäjille tehtävä markkinointi

 • Tit­te­li
 • Yri­tyk­sen koko (lii­ke­vaih­to, hen­ki­lö­mää­rä)
 • Yri­tyk­sen tulos (voitto/tappio)
 • Toi­mia­la
 • Vien­tiä teke­vä yri­tys
 • Maa­han­tuon­tia teke­vä yri­tys
 • Vaih­toeh­to­ja on luke­mat­to­mia, mut­ta yllä ylei­sim­piä - kysy roh­keas­ti tii­mil­täm­me, mikä­li haluat teh­dä b2b-mai­non­taa/­vies­tin­tää

Facebook-mainonta auttaa yritystäsi

Yri­tyk­sen mai­non­nas­sa Face­book-mai­non­ta on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin suo­si­tuim­pia kana­via, joka aut­taa yri­tys­tä­si löy­tä­mään tär­keim­mät koh­de­ryh­mät. Halusit­pa löy­tää uusia asiak­kai­ta, uusia työn­te­ki­jöi­tä, tai nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta kai­kis­sa koh­de­ryh­mis­sä, niin täs­tä kana­vas­ta löy­dät asiak­kaa­si suu­rim­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä.

Tavoitat esimerkiksi nämä kohderyhmät Facebookista

 • Asiak­kaat
 • Uudet asiak­kaat
 • Nykyi­set asiak­kaat
 • Työn­te­ki­jät
 • Uudet talen­tit
 • Nykyi­set työn­te­ki­jä­si huo­maa­vat yri­tyk­se­si ole­van aktii­vi­nen myös somes­sa

Tavoit­ta­mal­la oikean koh­de­ryh­män tulet myös saa­maan lisää kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Näis­tä uusis­ta kävi­jöis­tä saat lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Tär­kein­tä on muis­taa oikean koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta.

Facebook-mainonta muodostuu näistä osa-alueista

 • Oikean koh­de­ryh­män mää­rit­te­ly
 • Toi­mi­vien mai­nos­si­säl­tö­jen luo­mi­nen (huo­mioi nykyi­set Face­book kuva­koot)
 • Tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen
 • Tulos­ten seu­ran­ta ja päi­vit­täi­nen opti­moin­ti
 • Uusien mai­nos­si­säl­tö­jen ja koh­dis­tus­ten kehit­tä­mi­nen tulos­ten perus­teel­la

Anna Facebookin tehdä “kaikki työ”

Face­book-mai­non­ta käyt­tää omaa algo­rit­mi­aan, joka etsii myös sinun yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­sim­man hyvän koh­de­ryh­män. Tämä tar­koit­taa sitä, että teko­ä­ly näyt­tää mai­nos­ta­si juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le, kun­han olet ensin mää­ri­tel­lyt par­haan osaa­mi­se­si mukaan esi­mer­kik­si iän, sijain­nin ja työtehtävän/tittelin. Koke­mus­tem­me mukaan tätä algo­rit­mia käyt­tä­mäl­lä saat lois­ta­via tulok­sia ja voit ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le. Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lu on moni­puo­li­nen, vaik­ka vas­ta-alka­jal­le ehkä hie­man han­ka­la.

Lue myös: Face­book kil­pai­lut - 4 vink­kiä onnis­tu­nei­den kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen ja Arvon­nan sään­nöt

Saa suoria yhteydenottoja uusilta asiakkailta

Face­book-mai­non­ta mah­dol­lis­taa “lii­di-mai­nok­sen” käyt­tä­mi­sen, jon­ka avul­la yri­tyk­se­si voi saa­da suo­ria yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta suo­raan Face­boo­kis­ta. Tämä on yksi Face­boo­kin uusim­mis­ta mai­nos­ten vaih­toeh­dois­ta, jota vain hyvin har­va yri­tys vie­lä käyt­tää. Oli kysees­sä sit­ten kulut­ta­jil­le myyn­tiä teke­vä yri­tys, tai b2b-myyn­tiä teke­vä yri­tys, niin lii­dien han­kin­nas­sa “lii­di-mai­nos” voi toi­mia sinul­le­kin erin­omai­ses­ti!

Facebook-mainonta ja markkinoinnin kohdentaminen

Aiem­pi­na vuo­si­na ei ole ollut mah­dol­lis­ta koh­dis­taa vies­te­jä niin tar­kas­ti, kuin tänä päi­vä­nä mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Voit käyt­tää koh­den­ta­mi­ses­sa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­riä­si.

Useimmat yritykset tekevät jo some-mainontaa

Suu­rim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä on jo ole­mas­sa jokin sosi­aa­li­sen median sivus­to ja koke­muk­sem­me mukaan useat yri­tyk­set teke­vät jo some-mark­ki­noin­tia jos­sain näis­tä valit­se­mis­saan kana­vis­sa. Voit hel­pos­ti sel­vit­tää kil­pai­li­joi­de­si teke­män Face­book-mai­non­nan suo­raan hei­dän sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, kos­ka nykyi­sen lain­sää­dän­nön ansios­ta mai­non­nan koh­dis­ta­mi­sen tulee olla ylei­ses­ti tiedossa/saatavilla.

Facebook-mainonta ja mittaaminen

Voit sel­vit­tää hyvin­kin tar­kas­ti onko Face­book-mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vaa. Sinul­la ei tar­vit­se olla verk­ko­kaup­paa mita­tak­se­si kuin­ka moni asia­kas otti yhteyt­tä, siir­tyi verk­ko­si­vuil­len­ne, näki mai­nok­sen­ne, tai ryh­tyi “tyk­kää­mään” sosi­aa­li­sen median sivus­toan­ne.

Tavoitat 10 000 asiakastasi sadalla eurolla

Tämä vaih­to­kaup­pa on yksi edul­li­sim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. Alla onkin kuva havain­nol­lis­ta­maan Face­boo­kin mai­nos­ta, jol­la tavoi­tat siis yhdel­lä eurol­la sata asia­kas­ta sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Nykyi­sis­tä vaih­toeh­dois­ta digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa Face­book on yksi edul­li­sim­mis­ta, ellei jopa edul­li­sin.

Esimerkki Facebook-mainoksesta

Tämä mai­nos mak­soi 0,01 euroa. Eli koko­nai­sen sen­tin ja koh­de­ryh­mä voi­daan mää­ri­tel­lä esi­mer­kik­si asun­to­si­joit­ta­mis­ta jo teke­vil­le hen­ki­löil­le.

Asuntoneuvojan Facebook-mainonta

Facebook-mainonta ja raportointi

Alla on kuva Face­book-mai­non­nan tulok­sis­ta yhdel­tä kuu­kau­del­ta. Voit siis koh­dis­taa mai­non­nan ja tämän jäl­keen mita­ta tulok­sia hyvin­kin tar­kas­ti. Täs­sä kysei­ses­sä tapauk­ses­sa mai­non­taan sijoi­te­tun pää­oman (835,22€) tuot­to oli yli kuusin­ker­tai­nen (5 215€).

Kohdista mainonta haluamillesi ryhmille!

Voit koh­dis­taa mai­non­nan halua­mil­le­si asiak­kail­le ja rapor­toim­me sinul­le tar­kas­ti jokai­sen koh­de­ryh­män ja sil­le mai­nos­ta­mi­seen käy­te­tyt eurot. Koh­de­ryh­mä­nä voi­vat olla esi­mer­kik­si “per­hee­näi­dit”, tai “yrit­tä­jät”, tai “joh­to­ryh­mä”. Mikä koh­de­ryh­mä vain edus­taa par­haim­min sinun oike­aa osta­vaa koh­de­ryh­mää­si. Mie­tim­me tämän aina tark­kaan asiak­kaan kans­sa yhteis­työn alkaes­sa ja koi­tam­me usei­ta kym­me­niä eri koh­de­ryh­miä ja jat­kam­me par­haim­min toi­mi­vil­la koh­de­ryh­mil­lä.

Raportti facebook-mainonta tuloksista

Kublan malli

Käy­täm­me Kublan omaa mal­lia mai­non­nas­sa, jos­ta havain­nol­lis­ta­va kuva alla.

Digimarkkinoinnissa kannattaa huomioida oikea järjestys:

K = Kiin­ni­tä asiak­kai­den huo­mio

U = Ute­liai­den asiak­kai­den ohjaa­mi­nen sivuil­le­si luke­maan lisää

B = Bin­go! Asiak­kaa­si ottaa yhteyt­tä, tai ostaa suo­raan ver­kos­ta pal­ve­lusi!

L = Lähes­ty asia­kas­ta uudes­taan ja tee näin mai­non­taa asiak­kail­le, jot­ka oli­vat jo koti­si­vuil­la­si.

A = Ala­ti kehit­ty­vä mark­ki­noin­ti vaa­tii jat­ku­vaa rapor­toin­ti ja tulos­ten poh­jal­ta mai­non­nan opti­moin­tia.

 
Kublan markkinointimalli

Asiakkailta kuultua

Rak­sys­tems
“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. KotiAp­pin puo­lel­la haluai­sin nos­taa Oskun mie­let­tö­män tai­don kek­siä, etsiä ja löy­tää eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä mai­non­nal­le ja sit­ten taas Googles­sa Marian tai­dot display-mai­non­nan ohjeis­tuk­ses­sa. Eikä tie­tys­ti pidä unoh­taa iha­naa fii­lis­tä, mikä tei­dän poru­kan kans­sa on aina, kun tava­taan tai sky­pe­tel­lään. Pidät­te asiak­kaas­ta hyvää huol­ta ja olet­te aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kaan tulos­ten paran­ta­mi­ses­ta :)” San­ni, Rak­sys­tems
Sanni
San­ni
LeadCloud
LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyn­ti­työ­tään.

LOPPUTULOS Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa koh­de­ryh­mis­sä.
Olli Suvanto
Olli
ARVIOINTIKESKUS
“Kublan huip­puam­mat­ti­lais­ten kans­sa koko yri­tyk­sem­me digi­mark­ki­noin­nin konai­suu­des­sa tapah­tuu kehi­tys­tä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja he osaa­vat “pot­kia” mei­tä miet­ti­mään aina seu­raa­vaa vai­het­ta.

Kii­tet­tä­vää kär­si­väl­li­syyt­tä. Suo­sit­te­lun kaut­ta löy­sim­me timant­ti­sen Kublan! ”
Sirpa Arviointikeskus
Sir­pa
Sulje