Facebook-mainonta ja sosiaalisessa mediassa mainostaminen

Suurin osa suomalaisista on jo sosiaalisessa mediassa ja niin on luultavasti sinunkin asiakkaasi.

Markkinoiko yrityksesi jo sosiaalisessa mediassa?

Face­book-mai­non­ta on jo yleis­tä ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta on jo sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja niin on luul­ta­vas­ti sinun­kin asiak­kaa­si. Oli­vat asiak­kaa­si sit­ten b2b-, tai b2c-asiak­kai­ta.

Täl­lä het­kel­lä Suo­ma­lai­sis­ta 2 700 000 ihmis­tä käyt­tää Face­boo­kia aktii­vi­ses­ti. Yri­tys­päät­tä­jis­tä täs­sä kana­vas­sa on 85%, joten luul­ta­vim­min myös tei­dän asiak­kais­ta suu­rin osa löy­tyy siel­tä.

Tämä ei tar­koi­ta kui­ten­kaan sitä, että sosi­aa­li­nen media oli­si tei­dän lii­ke­toi­min­nal­le paras mah­dol­li­nen kana­va, tai että se oli­si ensim­mäi­nen kana­va johon pitäi­si alkaa panos­ta­maan.

Pereh­dy­tään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin tar­kem­min ja mie­ti­tään oli­si­ko sii­tä hyö­tyä tei­dän yri­tyk­sel­len­ne.

Facebook-mainonta

Alla olevassa videossa käyn hieman läpi Facebookin tapoja tehdä kauppaa mahdollisesti teidänkin yritykselle.

Facebook-mainonta yritykselle

Face­book-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta uus­asia­kas­han­kin­ta­ka­na­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­den mai­nos­hin­to­jen, lii­din­han­kin­ta- ja koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Face­boo­kia käyt­tää Suo­mes­sa jopa 2,7 mil­joo­naa ihmis­tä ja eten­kin van­hem­man väes­tön osuus kas­vaa enti­ses­tään.

Facebook-markkinoinnilla saat muun muassa näitä lisäetuja:

 • Tavoi­tat uusia asiak­kai­ta
 • Yllä­pi­dät suh­tei­ta nykyi­siin
 • Saat laa­jaa näky­vyyt­tä
 • Pys­tyt raken­ta­maan brän­diä­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avul­la
 • Keräät lii­de­jä ja kon­ver­sioi­ta
 • Kuin­ka autam­me yri­tys­tä­si Face­boo­kis­sa?

Asian­tun­ti­joi­dem­me lähes 10 vuo­den koke­mus Face­book-mai­non­nan saral­la tuo syväl­li­sen näke­myk­sen sii­tä, kuin­ka mai­non­ta kan­nat­taa toteut­taa. Halu­tes­sa­si voit­kin jät­tää huo­lek­sem­me käy­tän­nös­sä kai­ken teke­mi­sen! Tar­vit­sem­me sinul­ta ainoas­taan hyväk­syn­nän mai­nok­sis­ta, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta muus­ta:

 • Toi­mi­vien mai­nos­si­säl­tö­jen luo­mi­nen
 • Tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen
 • Tulos­ten seu­ran­ta ja val­pas rea­goin­ti
 • Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen entis­tä tehok­kaam­paan suun­taan

Otam­me asiak­kaan mie­lel­läm­me mukaan mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja usein par­haat tulok­set saa­daan­kin yhteis­työs­sä. Käym­me tulok­sia halu­tes­sa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja poh­dim­me yhdes­sä, kuin­ka kam­pan­join­tia voi­daan kehit­tää eteen­päin. Saat meil­tä kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka muu digi­mark­ki­noin­ti saa­daan toi­mi­maan entis­tä jou­he­vam­pa­na osa­na some-mark­ki­noin­tia.

Facebook-mainonnan kohdentaminen

Face­book-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­rin, sijain­nin, iän, suku­puo­len ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Hyväl­lä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la hae­taan tie­ten­kin mah­dol­li­sim­man laa­jaa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa sisäl­tö­jen näky­vyys jää usein todel­la hei­kok­si. Uusien asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen lisäk­si Face­book toi­mii todel­la hyvin nykyis­ten asiak­kai­den sitout­ta­ja­na sekä tar­jo­aa mah­ta­van tilai­suu­den kes­kus­tel­la asiak­kai­de­si kans­sa.

Näky­vyy­den ja rea­goin­tien tavoit­te­lun lisäk­si teem­me Face­boo­kis­sa tak­tis­ta mai­non­taa. Tak­ti­sel­la mai­non­nal­la tar­koi­te­taan tar­koil­le koh­de­ryh­mil­le koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia. Mai­nok­set voi­vat olla ns. “dark pos­te­ja”, jol­loin ne eivät näy muil­le käyt­tä­jil­le. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa Face­book Pixe­lin avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si vie­rail­leil­le tai osto­ja vii­me maa­lis­kuus­sa teh­neil­le. Mai­non­taan on myös mah­dol­lis­ta luo­da eri­lai­sia sään­tö­jä, jol­loin pys­tym­me hal­lin­noi­maan osto­pol­kua entis­tä tehok­kaam­min.

Tutustu sosiaalisen median palveluihimme:

Muistuta asiakkaita yrityksestäsi

Voit näyt­tää yri­tyk­se­si vies­te­jä ja mai­nok­sia niil­le, jot­ka ovat käy­neet yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Eli sivuil­la­si käyn­nin jäl­keen he näke­vät viestisi/mainoksesi, kun seu­raa­van ker­ran kir­jau­tu­vat Face­book­kiin.

Anna Facebookin tehdä “kaikki työ”

Face­boo­kil­la on oma ohjel­mis­to, joka etsii myös sinun yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­sim­man hyviä asiak­kai­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että Face­boo­kin oma teko­ä­ly miet­tii vuo­ro­kau­den ympä­ri kuka oli­si juu­ri sinun yri­tyk­sel­le oikea asia­kas ja tämän jäl­keen näyt­tää mai­nos­ta­si juu­ri täl­le hen­ki­löl­le. Tämä on koke­mus­tem­me mukaan todel­la teho­kas­ta mai­non­taa ja asiak­kaal­le vai­va­ton­ta.

Saa suoria yhteydenottoja täysin uusilta asiakkailta

Face­boo­kis­sa on usei­ta tehok­kai­ta tapo­ja mai­nos­taa ja käym­me nämä aina asiak­kaan puo­les­ta läpi ja hoi­dam­me valin­nan puo­les­ta­si. Yksi näis­tä mai­non­nan muo­dois­ta on sel­lai­nen, jos­sa asia­kas voi yhdel­lä klik­kauk­sel­la lähet­tää sinun myyn­nil­le­si yhtey­den­o­ton ja myy­jä­si saa välit­tö­mäs­ti asiak­kaan puhe­lin­nu­me­ron ja muut yhteys­tie­dot säh­kö­pos­tiin­sa.

Kohdista täysin uudella tavalla yrityksesi mainonta

Nyky­ään on mah­dol­lis­ta näyt­tää asiak­kail­le­si vies­te­jä myös some-mai­non­nal­la ja voit useis­sa kana­vis­sa tavoit­taa asiak­kaa­si käyt­tä­mäl­lä hei­dän mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro­aan, tai säh­kö­pos­tio­soi­tet­taan. Nämä tie­dot lisä­tään excel-tie­dos­to­na esi­mer­kik­si Face­book­kiin ja näin oikeat ihmi­set löy­tyy hei­dän tie­to­kan­nas­taan ja he alka­vat näke­mään vies­te­jä­si. Samal­la var­mis­tat, että vain tar­kas­ti sinun valit­se­mat ihmi­set näke­vät mai­nok­se­si, eikä rahat valu vää­ril­le ihmi­sil­le mai­nos­ta­mi­seen.

Miksi kannattaisi tehdä Facebook-mainontaa?

Face­book-mai­non­ta on mei­dän koke­mus­tem­me perus­teel­la erit­täin teho­kas­ta suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, ettei mai­non­ta ylei­ses­ti­kään tuo ensim­mäi­ses­tä vii­kos­ta, tai edes ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta läh­tien sijoi­tet­tua mai­nos­ra­haa monin­ker­tai­se­na takai­sin. Toi­si­naan sekin onnis­tuu ja yllä­tym­me kaik­ki, mut­ta suu­rim­mas­sa osas­sa tapauk­sis­sa mai­non­nan opti­moin­tiin on tär­ke­ää käyt­tää hie­man aikaa ja näin voim­me tut­kia yhdes­sä par­hai­ta koh­de­ryh­miä ja mai­nos­muo­to­ja. Teem­me usei­ta kym­me­niä tes­te­jä eri­lais­ten koh­de­ryh­mien ja mai­nos­ver­sioi­den kes­ken ja käym­me näi­tä asiak­kai­dem­me kans­sa kuu­kausit­tain pai­kan pääl­lä läpi.

Asiak­kail­tam­me saam­me tie­don oikeas­ta koh­de­ryh­mäs­tä ja mil­lä taval­la lop­pu­asia­kas­ta Face­book-mai­non­nal­la pitäi­si “puhu­tel­la”. Tämä kaik­ki tie­to asiak­kail­ta jo löy­tyy­kin, kos­ka käy­täm­me saman­ta­pai­sia vies­te­jä, kuin asia­kas käyt­tää koti­si­vuil­laan ja myyn­ti­ma­te­ri­aa­leis­saan täl­lä­kin het­kel­lä. Face­book vain tar­jo­aa tähän täy­sin uuden kana­van van­ho­jen kas­vok­kain tapah­tu­vien myyn­ti­ta­po­jen rin­nal­le.

Markkinoinnin kohdentaminen Facebookissa

Aiem­pi­na vuo­si­na ei ole ollut mah­dol­lis­ta koh­dis­taa vies­te­jä niin tar­kas­ti, kuin tänä päi­vä­nä mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa Face­boo­kis­sa. Voim­me mää­ri­tel­lä Face­boo­kin mai­non­nan jopa hen­ki­lö ker­ral­laan mene­mään oikeil­le päät­tä­jil­le ja täs­sä voim­me käyt­tää asiak­kaan omia asia­kas­lis­to­ja, jois­ta käy ilmi mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro, tai sit­ten säh­kö­pos­tio­soi­te. Nämä tie­dot lisä­tään excel-muo­dos­sa Face­boo­kiin ja mai­non­ta voi­daan­kin pian tämän jäl­keen aloit­taa. Käy­täm­me lisäk­si usei­ta yri­tys­re­kis­te­rei­tä, joten asiak­kaan ei tar­vit­se luo­vut­taa asia­kas­tie­to­jaan, vaan voim­me asiak­kaan ker­to­mal­la lop­pua­siak­kaan pro­fii­lil­la lada­ta asia­kas­re­kis­te­re­jä joi­hin koh­dis­tam­me mai­non­nan.

Mikä­li käy­täm­me asiak­kaan omia asia­kas­re­kis­te­rei­tä, niin asia­kas pää­see mei­dän avul­lam­me lataa­maan tie­dot suo­raan Face­boo­kiin ja näin emme kos­kaan saa tätä tie­toa itsel­lem­me ja näin myös­kään GDPR-sää­dän­nös­tä ei tule ongel­maa. Täs­tä ei siis tar­vit­se huo­leh­tia, kos­ka teem­me samaa mai­non­taa useil­le kym­me­nil­le yri­tyk­sil­le Suo­mes­sa ja myös muis­sa mais­sa, kuten Yhdys­val­lois­sa, Ruot­sil­la, Nor­jas­sa ja Sak­sas­sa.

Useimmat yritykset tekevät jo some-mainontaa

Suu­rim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä on jo ole­mas­sa jokin some-tili ja koke­muk­sem­me mukaan hyvin moni yri­tys tekee jo some-mark­ki­noin­tia ja Face­book-mai­non­taa. Tämän voi tar­kis­taa muu­ta­mal­la kli­kil­lä myös tei­dän kil­pai­li­jois­tan­ne suo­raan Face­boo­kis­ta.

Voit mitata tarkasti kannattaako Facebook-mainonta sinullekin

Face­book-mai­non­ta ei ole enää sala­myh­käis­tä, vaan voit sel­vit­tää hyvin­kin tar­kas­ti oli­ko mai­non­ta sinul­le kan­nat­ta­vaa vii­me kuus­sa. Sinul­la ei tar­vit­se olla verk­ko­kaup­paa mita­tak­se­si kuin­ka moni asia­kas oli tei­hin yhteyk­sis­sä Face­boo­kin ansios­ta.

Tavoitat 10.000 asiakastasi sadalla eurolla

Tämä vaih­to­kaup­pa on yksi edul­li­sim­mis­ta ja alla onkin kuva havain­nol­lis­ta­maan Face­boo­kin mai­nos­ta. Saat siis jokai­sel­la eurol­la sata halua­maa­si ihmis­tä tavoi­tet­tua. Se on vaih­to­kaup­pa, jota ei muis­ta kana­vis­ta täl­lä het­kel­lä saa.

Tämä Facebook-mainos tarkasti kohdistettuna ja hyvin onkin onnistunut, koska olen kyseisen toimittajan asiakas.

Ja mainos maksoi kyseiselle toimijalla 0,01 euroa. Eli kokonaisen sentin ja kohderyhmä on kyllä hyvä, koska suunnittelen taas seuraavan sijoitusasunnon ostamista.

Voisi sanoa, että hyvin käytetty sentti tässäkin tapauksessa.

Facebook-mainos

Alla on ote Kublan Face­book-rapor­tis­ta ja tar­koi­tuk­se­na on havain­nol­lis­taa sitä, kuin­ka tar­kas­ti mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa tänä päi­vä­nä ja mita­ta. Ensim­mäi­ses­sä kuvas­sa käy­dään läpi mai­non­nan koko­nais­val­tais­ta tulos­ta ja täs­sä tapauk­ses­sa asiak­kaal­la on myös verk­ko­kaup­pa. Näin voi­daan mita­ta tämän kuu­kau­den (jou­lu­kuu) sijoi­te­tun pää­oman (835,22 euroa) tuot­ta­van yli kuusi­ker­tai­se­na (5 215 euroa) sijoi­te­tun sum­man takai­sin.

Facebook-raportti

Kohdista mainonta haluamillesi ryhmille!

Voit koh­dis­taa mai­non­nan halua­mil­le­si asiak­kail­le ja rapor­toim­me sinul­le tar­kas­ti jokai­sen koh­de­ryh­män ja sil­le mai­nos­ta­mi­seen käy­te­tyt eurot. Koh­de­ryh­mä­nä voi­vat olla esi­mer­kik­si “per­hee­näi­dit”, tai “yrit­tä­jät”, tai “joh­to­ryh­mä”. Mikä koh­de­ryh­mä vain edus­taa par­haim­min sinun oike­aa osta­vaa koh­de­ryh­mää­si. Mie­tim­me tämän aina tark­kaan asiak­kaan kans­sa yhteis­työn alkaes­sa ja koi­tam­me usei­ta kym­me­niä eri koh­de­ryh­miä ja jat­kam­me par­haim­min toi­mi­vil­la koh­de­ryh­mil­lä.

Raportti facebook-mainonnan tuloksista

Kublan malli

Käy­täm­me Kublan omaa mal­lia mai­non­nas­sa, jos­ta havain­nol­lis­ta­va kuva alla. On tär­ke­ää muis­taa, että jokai­sen mai­nok­sen ei ja kana­van ei ole tar­koi­tus ohjaa välit­tö­mäs­ti asia­kas­ta otta­maan yhteyt­tä. Se voi pahim­mil­laan jopa ärsyt­tää asia­kas­ta ja näin asia­kas voi jät­tää yhtey­den­o­ton teke­mät­tä.

Online-mainonnassa oikea järjestys on tämä:

K = Kiin­ni­tä asiak­kai­den huo­mio

U = Ute­liai­den asiak­kai­den ohjaa­mi­nen sivuil­le­si luke­maan lisää

B = Bin­go! Asiak­kaa­si ottaa yhteyt­tä, tai ostaa suo­raan ver­kos­ta pal­ve­lusi!

L = Lähes­ty asia­kas­ta uudes­taan ja tee näin mai­non­taa asiak­kail­le, jot­ka oli­vat jo koti­si­vuil­la­si.

A = Ala­ti kehit­ty­vä mark­ki­noin­ti vaa­tii jat­ku­vaa rapor­toin­ti ja tulos­ten poh­jal­ta mai­non­nan opti­moin­tia.

 
Kublan malli

Asiakkailta kuultua

Rak­sys­tem­sin ja Kublan yhtei­nen tai­val on jat­ku­nut jo useam­man vuo­den ajan. Tavoit­tei­na ovat olleet Rak­sys­tem­sin brän­din, pal­ve­lui­den ja mobii­li­so­vel­luk­sen tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Näi­hin tavoit­tei­siin on pääs­ty Face­book-mai­non­nan ja Googlen hakusa­na­mai­non­nan avul­la. Rak­sys­tem­sin koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rät ovat­kin nous­seet vuo­des­sa yli kym­me­nel­lä pro­sen­til­la. Myös mobii­li­so­vel­lus KotiAp­pin lataus­mää­rät ovat kas­va­neet ja mai­non­nas­sa on pääs­ty erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaal­le tasol­le. “Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. KotiAp­pin puo­lel­la haluai­sin nos­taa Oskun mie­let­tö­män tai­don kek­siä, etsiä ja löy­tää eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä mai­non­nal­le ja sit­ten taas Googles­sa Marian tai­dot display-mai­non­nan ohjeis­tuk­ses­sa. Eikä tie­tys­ti pidä unoh­taa iha­naa fii­lis­tä, mikä tei­dän poru­kan kans­sa on aina, kun tava­taan tai sky­pe­tel­lään. Pidät­te asiak­kaas­ta hyvää huol­ta ja olet­te aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kaan tulos­ten paran­ta­mi­ses­ta :)” San­ni Iso­somp­pi Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Rak­sys­tems
Sanni
San­ni
YRITYS: LeadCloud on yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­ti-, mark­ki­noin­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön. LeadCloud on suo­ra­vii­vai­nen, ket­te­rä ja dynaa­mi­nen kas­vu­yh­tiö. He uudis­ta­vat toi­mia­laa ideoi­mal­la jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja tuot­taa asiak­kail­leen entis­tä laa­duk­kaam­paa kon­tak­ti­da­taa sekä kehit­tä­mään nyky­tuot­tei­taan jat­ku­vas­ti parem­mik­si. Tavoit­tee­na on olla asiak­kai­den luot­to­kump­pa­ni ja asian­tun­te­muk­sel­laan tuot­taa lisä­ar­voa kai­kes­sa yri­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. LÄHTÖTILANNE LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyn­ti­työ­tään. PALVELU Pidim­me yhdes­sä kak­si works­hop­pia, jois­sa mie­tim­me läh­tö­ti­lan­teen, tavoit­teet ja kuu­kausit­tai­sen panos­tuk­sen suu­ruu­den. Teim­me myös avain­sa­na-ana­lyy­sin ja kil­pai­li­ja­kar­toi­tuk­sen, joi­den poh­jal­ta tie­det­tiin tar­kas­ti tehok­kaim­mat kana­vat digi­mark­ki­noin­nis­sa ja lisäk­si kuin­ka yri­tys pär­jää kil­pai­li­joi­taan vas­taan digi­taa­li­sel­la peli­ken­täl­lä. Saa­tu­jen tulos­ten ja works­ho­pien poh­jal­ta valit­sim­me yhdes­sä rat­kai­suk­si Googlen hakusa­na­mai­non­nan, Lin­ke­dIn-mai­non­nan ja Face­book-mai­non­nan. LOPPUTULOS Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa koh­de­ryh­mis­sä.
Olli Suvanto
Olli
ARVIOINTIKESKUS YRITYS Arvioin­ti­kes­kus on laki­toi­mis­to Sinua var­ten. Yri­tys hoi­taa kiin­teis­tö­ar­vioin­tei­hin ja tont­tei­hin liit­ty­vät laki- ja arvioin­ti­asiat alus­ta lop­puun saak­ka ammat­ti­tai­dol­la. Arvioin­ti­kes­kus suh­tau­tuu asiak­kai­siin­sa maan­lä­hei­ses­ti, ja hei­dän asian­tun­ti­jat pyr­ki­vät hoi­ta­maan toi­mek­sian­not sovin­nol­li­ses­ti ja puo­lu­eet­to­mas­ti saa­vut­taak­seen asiak­kaan kan­nal­ta par­haan lop­pu­tu­lok­sen. LÄHTÖTILANNE Arvioin­ti­kes­kuk­sen tavoi­te oli saa­da pal­ve­le­va ja yhteyt­tä pitä­vä kump­pa­ni vauh­dit­ta­maan kas­vu­aan, sekä saa­da lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivus­tol­leen otta­maan yhteyt­tä. PALVELU Läh­dim­me tavoit­te­le­maan asiak­kai­ta Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la, sekä verk­ko­si­vus­tol­la käy­neil­le asiak­kail­le teh­tä­väl­lä muis­tut­ta­val­la mai­non­nal­la. LOPPUTULOS Teh­dyt toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet lisään­ty­nei­siin yhtey­den­ot­toi­hin, sekä pal­ve­lu on tuot­ta­nut lisää tär­kei­tä toi­mek­sian­to­ja.
Sirpa Arviointikeskus
Sir­pa

Facebook-mainonta

Face­book-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta uus­asia­kas­han­kin­ta­ka­na­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­den mai­nos­hin­to­jen, lii­din­han­kin­ta- ja koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Face­boo­kia käyt­tää Suo­mes­sa jopa 2,7 mil­joo­naa ihmis­tä ja eten­kin van­hem­man väes­tön osuus kas­vaa enti­ses­tään.

Face­book-mark­ki­noin­nil­la

 • Tavoi­tat uusia asiak­kai­ta
 • Yllä­pi­dät suh­tei­ta nykyi­siin
 • Saat laa­jaa näky­vyyt­tä
 • Pys­tyt raken­ta­maan brän­diä­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avul­la
 • Keräät lii­de­jä ja kon­ver­sioi­ta

Kuinka autamme yritystäsi Facebookissa?

Asian­tun­ti­joi­dem­me lähes 10 vuo­den koke­mus Face­book-mai­non­nan ja some-mark­ki­noin­nin saral­la tuo syväl­li­sen näke­myk­sen sii­tä, kuin­ka mai­non­ta kan­nat­taa toteut­taa. Halu­tes­sa­si voit­kin jät­tää huo­lek­sem­me käy­tän­nös­sä kai­ken teke­mi­sen! Tar­vit­sem­me sinul­ta ainoas­taan hyväk­syn­nän mai­nok­sis­ta, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta muus­ta:

 • Toi­mi­vien mai­nos­si­säl­tö­jen luo­mi­nen
 • Tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen
 • Tulos­ten seu­ran­ta ja val­pas rea­goin­ti
 • Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen entis­tä tehok­kaam­paan suun­taan

Otam­me asiak­kaan mie­lel­läm­me mukaan mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja usein par­haat tulok­set saa­daan­kin yhteis­työs­sä. Käym­me tulok­sia halu­tes­sa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja poh­dim­me yhdes­sä, kuin­ka kam­pan­join­tia voi­daan kehit­tää eteen­päin. Saat meil­tä kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka muu digi­mark­ki­noin­ti saa­daan toi­mi­maan entis­tä jou­he­vam­pa­na osa­na Face­boo­kia.

Face­book-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­rin, sijain­nin, iän, suku­puo­len ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Hyväl­lä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la hae­taan tie­ten­kin mah­dol­li­sim­man laa­jaa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa sisäl­tö­jen näky­vyys jää usein todel­la hei­kok­si. Uusien asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen lisäk­si some-mark­ki­noin­ti toi­mii todel­la hyvin nykyis­ten asiak­kai­den sitout­ta­ja­na sekä tar­jo­aa mah­ta­van tilai­suu­den kes­kus­tel­la asiak­kai­de­si kans­sa.

Näky­vyy­den ja rea­goin­tien tavoit­te­lun lisäk­si teem­me Face­boo­kis­sa tak­tis­ta mai­non­taa. Tak­ti­sel­la mai­non­nal­la tar­koi­te­taan tar­koil­le koh­de­ryh­mil­le koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia. Mai­nok­set voi­vat olla ns. “dark pos­te­ja”, jol­loin ne eivät näy muil­le käyt­tä­jil­le. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa Face­book Pixe­lin avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si vie­rail­leil­le tai osto­ja vii­me maa­lis­kuus­sa teh­neil­le. Mai­non­taan on myös mah­dol­lis­ta luo­da eri­lai­sia sään­tö­jä, jol­loin pys­tym­me hal­lin­noi­maan osto­pol­kua entis­tä tehok­kaam­min.

Tutustu sosiaalisen median palveluihimme:

Sulje