Facebook-mainonta.

Facebook-mainonta

Face­­book-mai­­non­­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta uus­asia­kas­han­kin­ta­ka­na­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­den mai­nos­hin­to­jen, lii­­din­­han­­kin­­ta- ja koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Face­boo­kia käyt­tää Suo­mes­sa jopa 2,7 mil­joo­naa ihmis­tä ja eten­kin van­hem­man väes­tön osuus kas­vaa entisestään.

Face­­book-mark­­ki­­noin­­nil­­la

  1. Tavoi­tat uusia asiakkaita
  2. Yllä­pi­dät suh­tei­ta nykyisiin
  3. Saat laa­jaa näkyvyyttä
  4. Pys­tyt raken­ta­maan brän­diä­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avulla
  5. Keräät lii­de­jä ja konversioita

Face­­book-mai­­non­­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­rin, sijain­nin, iän, suku­puo­len ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Hyväl­lä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la hae­taan tie­ten­kin mah­dol­li­sim­man laa­jaa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa sisäl­tö­jen näky­vyys jää usein todel­la hei­kok­si. Uusien asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen lisäk­si Face­book toi­mii todel­la hyvin nykyis­ten asiak­kai­den sitout­ta­ja­na sekä tar­jo­aa mah­ta­van tilai­suu­den kes­kus­tel­la asiak­kai­de­si kanssa.

Näky­vyy­den ja rea­goin­tien tavoit­te­lun lisäk­si teem­me Face­boo­kis­sa tak­tis­ta mai­non­taa. Tak­ti­sel­la mai­non­nal­la tar­koi­te­taan tar­koil­le koh­de­ryh­mil­le koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia. Mai­nok­set voi­vat olla ns. “dark pos­te­ja”, jol­loin ne eivät näy muil­le käyt­tä­jil­le. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa Face­book Pixe­lin avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si vie­rail­leil­le tai osto­ja vii­me maa­lis­kuus­sa teh­neil­le. Mai­non­taan on myös mah­dol­lis­ta luo­da eri­lai­sia sään­tö­jä, jol­loin pys­tym­me hal­lin­noi­maan osto­pol­kua entis­tä tehokkaamin.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­­ki­­noin­­ti
Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta
Lin­­ke­­dIn-mai­­non­­ta
You­­tu­­be-mai­­non­­ta

Sulje