Facebook-mainonta ja sosiaalisessa mediassa mainostaminen

Suurin osa suomalaisista on jo sosiaalisessa mediassa ja niin on luultavasti sinunkin asiakkaasi.

Markkinoiko yrityksesi jo sosiaalisessa mediassa?

Face­book-mai­non­ta on jo yleis­tä ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta on jo sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja niin on luul­ta­vas­ti sinun­kin asiak­kaa­si. Oli­vat asiak­kaa­si sit­ten b2b-, tai b2c-asiak­kai­ta.

Täl­lä het­kel­lä Suo­ma­lai­sis­ta 2 700 000 ihmis­tä käyt­tää Face­boo­kia aktii­vi­ses­ti. Yri­tys­päät­tä­jis­tä täs­sä kana­vas­sa on 85%, joten luul­ta­vim­min myös tei­dän asiak­kais­ta suu­rin osa löy­tyy siel­tä.

Tämä ei tar­koi­ta kui­ten­kaan sitä, että sosi­aa­li­nen media oli­si tei­dän lii­ke­toi­min­nal­le paras mah­dol­li­nen kana­va, tai että se oli­si ensim­mäi­nen kana­va johon pitäi­si alkaa panos­ta­maan.

Pereh­dy­tään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin tar­kem­min ja mie­ti­tään oli­si­ko sii­tä hyö­tyä tei­dän yri­tyk­sel­len­ne.

Alla olevassa videossa käyn hieman läpi Facebookin tapoja tehdä kauppaa mahdollisesti teidänkin yritykselle.

Facebook-mainonta yritykselle

Face­book-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta uus­asia­kas­han­kin­ta­ka­na­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­den mai­nos­hin­to­jen, lii­din­han­kin­ta- ja koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Suu­ri osa suo­ma­lais­ta käyt­tää jo somea ja eten­kin van­hem­man väes­tön osuus kas­vaa enti­ses­tään näis­sä kana­vis­sa.

Facebook-markkinoinnilla saat muun muassa näitä lisäetuja:

  • Tavoi­tat uusia asiak­kai­ta
  • Yllä­pi­dät suh­tei­ta nykyi­siin
  • Saat laa­jaa näky­vyyt­tä
  • Pys­tyt raken­ta­maan brän­diä­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avul­la
  • Keräät lii­de­jä ja kon­ver­sioi­ta

Mainonta onnistuu, kun apuna on asiantuntija

Asian­tun­ti­joi­dem­me lähes 10 vuo­den koke­mus Face­book-mai­non­nan saral­la tuo syväl­li­sen näke­myk­sen sii­tä, kuin­ka mai­non­ta kan­nat­taa toteut­taa. Halu­tes­sa­si voit­kin jät­tää huo­lek­sem­me käy­tän­nös­sä kai­ken teke­mi­sen! Tar­vit­sem­me sinul­ta ainoas­taan hyväk­syn­nän mai­nok­sis­ta, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta muus­ta, kuten esi­mer­kik­si:

  • Toi­mi­vien mai­nos­si­säl­tö­jen luo­mi­nen
  • Tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen
  • Tulos­ten seu­ran­ta ja val­pas rea­goin­ti
  • Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen entis­tä tehok­kaam­paan suun­taan

Otam­me asiak­kaan mie­lel­läm­me mukaan mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja usein par­haat tulok­set saa­daan­kin yhteis­työs­sä. Käym­me tulok­sia halu­tes­sa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja poh­dim­me yhdes­sä, kuin­ka kam­pan­join­tia voi­daan kehit­tää eteen­päin. Saat meil­tä kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka muu digi­mark­ki­noin­ti saa­daan toi­mi­maan entis­tä jou­he­vam­pa­na osa­na some-mark­ki­noin­tia.

Mainonnan kohdentaminen

Face­book-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­rin, sijain­nin, iän, suku­puo­len ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Hyväl­lä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la hae­taan tie­ten­kin mah­dol­li­sim­man laa­jaa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa sisäl­tö­jen näky­vyys jää usein todel­la hei­kok­si. Uusien asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen lisäk­si Face­book toi­mii todel­la hyvin nykyis­ten asiak­kai­den sitout­ta­ja­na sekä tar­jo­aa mah­ta­van tilai­suu­den kes­kus­tel­la asiak­kai­de­si kans­sa.

Näky­vyy­den tavoit­te­lun lisäk­si teem­me “tak­tis­ta” mai­non­taa. Tak­ti­sel­la mai­non­nal­la tar­koi­te­taan tar­koil­le koh­de­ryh­mil­le koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia. Mai­nok­set voi­vat olla ns. “dark pos­te­ja”, jol­loin ne eivät näy muil­le käyt­tä­jil­le. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si vie­rail­leil­le tai osto­ja vii­me maa­lis­kuus­sa teh­neil­le. Mai­non­taan on myös mah­dol­lis­ta luo­da eri­lai­sia sään­tö­jä, jol­loin pys­tym­me hal­lin­noi­maan osto­pol­kua entis­tä tehok­kaam­min.

Anna Facebookin tehdä “kaikki työ”

Face­boo­kil­la on oma ohjel­mis­to, joka etsii myös sinun yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­sim­man hyvän koh­de­ryh­män. Tämä tar­koit­taa sitä, että teko­ä­ly näyt­tää mai­nos­ta­si juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Koke­mus­tem­me mukaan näin voi teh­dä erit­täin tulok­sel­lis­ta mai­non­taa ja ohja­ta jat­ku­vas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le sosi­aa­li­ses­ta medias­ta.

Saa suoria yhteydenottoja uusilta asiakkailta

Face­boo­kis­sa on usei­ta tehok­kai­ta tapo­ja mai­nos­taa ja käym­me nämä aina asiak­kaan puo­les­ta läpi ja hoi­dam­me valin­nan puo­les­ta­si. Yksi näis­tä mai­non­nan muo­dois­ta on sel­lai­nen, jos­sa asia­kas voi yhdel­lä klik­kauk­sel­la lähet­tää sinun myyn­nil­le­si yhtey­den­o­ton ja myy­jä­si saa välit­tö­mäs­ti asiak­kaan puhe­lin­nu­me­ron ja muut yhteys­tie­dot säh­kö­pos­tiin­sa.

Kohdista yrityksesi mainonta täysin uudella tavalla

Nyky­ään on mah­dol­lis­ta näyt­tää asiak­kail­le­si vies­te­jä myös some-mai­non­nal­la ja voit useis­sa kana­vis­sa tavoit­taa asiak­kaa­si käyt­tä­mäl­lä hei­dän mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro­aan, tai säh­kö­pos­tio­soi­tet­taan. Nämä tie­dot lisä­tään excel-tie­dos­to­na esi­mer­kik­si Face­book­kiin ja näin oikeat ihmi­set löy­tyy hei­dän tie­to­kan­nas­taan ja he alka­vat näke­mään vies­te­jä­si. Samal­la var­mis­tat, että vain tar­kas­ti sinun valit­se­mat ihmi­set näke­vät mai­nok­se­si, eikä rahat valu vää­ril­le ihmi­sil­le mai­nos­ta­mi­seen.

Miksi kannattaisi tehdä Facebook-mainontaa?

Face­book-mai­non­ta on mei­dän koke­mus­tem­me perus­teel­la erit­täin teho­kas­ta suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, ettei mai­non­ta ylei­ses­ti tuo välit­tö­mäs­ti sijoi­tet­tua mai­nos­ra­haa monin­ker­tai­se­na takai­sin. Toi­si­naan sekin onnis­tuu, mut­ta yleen­sä mai­non­nan opti­moin­tiin on tär­ke­ää käyt­tää muu­ta­mia viik­ko­ja. 

Tes­taa­mal­la voim­me tut­kia par­hai­ta koh­de­ryh­miä ja mai­nos­muo­to­ja. Teem­me usei­ta tes­te­jä koh­de­ryh­mien ja mai­nos­ver­sioi­den kes­ken ja käym­me tulok­sia asiak­kai­dem­me kans­sa läpi.

 

Markkinoinnin kohdentaminen

Aiem­pi­na vuo­si­na ei ole ollut mah­dol­lis­ta koh­dis­taa vies­te­jä niin tar­kas­ti, kuin tänä päi­vä­nä mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Voim­me käyt­tää koh­den­ta­mi­ses­sa jopa asiak­kai­dem­me asia­kas­re­kis­te­riä, tai opas­tam­me asiak­kaam­me lisää­mään tie­dot itse. Näin emme kos­kaan tule näke­mään var­si­nai­sia asiak­kai­den tie­to­ja, mut­ta voim­me koh­dis­taa täl­lä koh­de­ryh­mäl­le mai­non­taa. 

Lisäk­si voim­me käyt­tää mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen esi­merk­si halut­tu­ja maan­tie­teel­li­siä rajauk­sia, ikää, suku­puol­ta ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta.

Useimmat yritykset tekevät jo some-mainontaa

Suu­rim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä on jo ole­mas­sa jokin sosi­aa­li­sen median sivus­to ja koke­muk­sem­me mukaan useat yri­tyk­set teke­vät jo some-mark­ki­noin­tia jos­sain näis­tä valit­se­mis­saan kana­vis­sa. Kil­pai­li­joi­den­ne teke­män mai­non­nan voi sel­vit­tää hei­dän sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta.

Voit mitata tarkasti kannattaako mainonta

Voit sel­vit­tää hyvin­kin tar­kas­ti onko mai­non­ta yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vaa. Sinul­la ei tar­vit­se olla verk­ko­kaup­paa mita­tak­se­si kuin­ka moni asia­kas otti yhteyt­tä, siir­tyi verk­ko­si­vuil­len­ne, näki mai­nok­sen­ne, tai ryh­tyi “tyk­kää­mään” sosi­aa­li­sen median sivus­toan­ne.

Tavoitat 10 000 asiakastasi sadalla eurolla

Tämä vaih­to­kaup­pa on yksi edul­li­sim­mis­ta ja alla onkin kuva havain­nol­lis­ta­maan Face­boo­kin mai­nos­ta. Tavoi­tat siis yhdel­lä eurol­la sata asia­kas­ta sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Se on vaih­to­kaup­pa, jota ei muis­ta kana­vis­ta täl­lä het­kel­lä saa.

Tämä Facebook-mainos tarkasti kohdistettuna ja hyvin onkin onnistunut, koska olen kyseisen toimittajan asiakas.

Ja mainos maksoi kyseiselle toimijalla 0,01 euroa. Eli kokonaisen sentin ja kohderyhmä on kyllä hyvä, koska suunnittelen taas seuraavan sijoitusasunnon ostamista.

Voisi sanoa, että hyvin käytetty sentti tässäkin tapauksessa.

Asuntoneuvojan Facebook-mainonta

Alla on ote Kublan rapor­tis­ta ja tar­koi­tuk­se­na on havain­nol­lis­taa sitä, kuin­ka tar­kas­ti Face­book-mai­non­ta voi­daan koh­dis­taa ja mita­ta tänä päi­vä­nä. Ensim­mäi­ses­sä kuvas­sa käy­dään läpi mai­non­nan koko­nais­val­tais­ta tulos­ta ja täs­sä tapauk­ses­sa asiak­kaal­la on myös verk­ko­kaup­pa. Näin voi­daan mita­ta tämän kuu­kau­den (jou­lu­kuu) sijoi­te­tun pää­oman (835,22 euroa) tuot­ta­van yli kuusi­ker­tai­se­na (5 215 euroa) sijoi­te­tun sum­man takai­sin.

Kohdista mainonta haluamillesi ryhmille!

Voit koh­dis­taa mai­non­nan halua­mil­le­si asiak­kail­le ja rapor­toim­me sinul­le tar­kas­ti jokai­sen koh­de­ryh­män ja sil­le mai­nos­ta­mi­seen käy­te­tyt eurot. Koh­de­ryh­mä­nä voi­vat olla esi­mer­kik­si “per­hee­näi­dit”, tai “yrit­tä­jät”, tai “joh­to­ryh­mä”. Mikä koh­de­ryh­mä vain edus­taa par­haim­min sinun oike­aa osta­vaa koh­de­ryh­mää­si. Mie­tim­me tämän aina tark­kaan asiak­kaan kans­sa yhteis­työn alkaes­sa ja koi­tam­me usei­ta kym­me­niä eri koh­de­ryh­miä ja jat­kam­me par­haim­min toi­mi­vil­la koh­de­ryh­mil­lä.

Raportti facebook-mainonta tuloksista

Kublan malli

Käy­täm­me Kublan omaa mal­lia mai­non­nas­sa, jos­ta havain­nol­lis­ta­va kuva alla. On tär­ke­ää muis­taa, että jokai­sen mai­nok­sen ei ja kana­van ei ole tar­koi­tus ohjaa välit­tö­mäs­ti asia­kas­ta otta­maan yhteyt­tä. Se voi pahim­mil­laan jopa ärsyt­tää asia­kas­ta ja näin asia­kas voi jät­tää yhtey­den­o­ton teke­mät­tä.

Online-mainonnassa oikea järjestys on tämä:

K = Kiin­ni­tä asiak­kai­den huo­mio

U = Ute­liai­den asiak­kai­den ohjaa­mi­nen sivuil­le­si luke­maan lisää

B = Bin­go! Asiak­kaa­si ottaa yhteyt­tä, tai ostaa suo­raan ver­kos­ta pal­ve­lusi!

L = Lähes­ty asia­kas­ta uudes­taan ja tee näin mai­non­taa asiak­kail­le, jot­ka oli­vat jo koti­si­vuil­la­si.

A = Ala­ti kehit­ty­vä mark­ki­noin­ti vaa­tii jat­ku­vaa rapor­toin­ti ja tulos­ten poh­jal­ta mai­non­nan opti­moin­tia.

 
Kublan markkinointimalli

Asiakkailta kuultua

Rak­sys­tems
“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. KotiAp­pin puo­lel­la haluai­sin nos­taa Oskun mie­let­tö­män tai­don kek­siä, etsiä ja löy­tää eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä mai­non­nal­le ja sit­ten taas Googles­sa Marian tai­dot display-mai­non­nan ohjeis­tuk­ses­sa. Eikä tie­tys­ti pidä unoh­taa iha­naa fii­lis­tä, mikä tei­dän poru­kan kans­sa on aina, kun tava­taan tai sky­pe­tel­lään. Pidät­te asiak­kaas­ta hyvää huol­ta ja olet­te aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kaan tulos­ten paran­ta­mi­ses­ta :)” San­ni, Rak­sys­tems
Sanni
San­ni
LeadCloud
LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyn­ti­työ­tään. LOPPUTULOS Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa koh­de­ryh­mis­sä.
Olli Suvanto
Olli
ARVIOINTIKESKUS
“Kublan huip­puam­mat­ti­lais­ten kans­sa koko yri­tyk­sem­me digi­mark­ki­noin­nin konai­suu­des­sa tapah­tuu kehi­tys­tä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja he osaa­vat “pot­kia” mei­tä miet­ti­mään aina seu­raa­vaa vai­het­ta.

Kii­tet­tä­vää kär­si­väl­li­syyt­tä. Suo­sit­te­lun kaut­ta löy­sim­me timant­ti­sen Kublan!”
Sirpa Arviointikeskus
Sir­pa
Sulje