Facebook-mainonta.

Facebook-mainonta

Face­book-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta uus­asia­kas­han­kin­ta­ka­na­vis­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­den mai­nos­hin­to­jen, lii­din­han­kin­ta- ja koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Face­boo­kia käyt­tää Suo­mes­sa jopa 2,7 mil­joo­naa ihmis­tä ja eten­kin van­hem­man väes­tön osuus kas­vaa enti­ses­tään.

Face­book-mark­ki­noin­nil­la

  1. Tavoi­tat uusia asiak­kai­ta
  2. Yllä­pi­dät suh­tei­ta nykyi­siin
  3. Saat laa­jaa näky­vyyt­tä
  4. Pys­tyt raken­ta­maan brän­diä­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin avul­la
  5. Keräät lii­de­jä ja kon­ver­sioi­ta

Kuin­ka autam­me yri­tys­tä­si Face­boo­kis­sa?

Asian­tun­ti­joi­dem­me lähes 10 vuo­den koke­mus Face­book-mai­non­nan saral­la tuo syväl­li­sen näke­myk­sen sii­tä, kuin­ka mai­non­ta kan­nat­taa toteut­taa. Halu­tes­sa­si voit­kin jät­tää huo­lek­sem­me käy­tän­nös­sä kai­ken teke­mi­sen! Tar­vit­sem­me sinul­ta ainoas­taan hyväk­syn­nän mai­nok­sis­ta, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta muus­ta:

- Toi­mi­vien mai­nos­si­säl­tö­jen luo­mi­nen
- Tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen
- Tulos­ten seu­ran­ta ja val­pas rea­goin­ti
- Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen entis­tä tehok­kaam­paan suun­taan

Otam­me asiak­kaan mie­lel­läm­me mukaan mai­non­nan kehit­tä­mi­seen ja usein par­haat tulok­set saa­daan­kin yhteis­työs­sä. Käym­me tulok­sia halu­tes­sa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja poh­dim­me yhdes­sä, kuin­ka kam­pan­join­tia voi­daan kehit­tää eteen­päin. Saat meil­tä kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä, kuin­ka muu digi­mark­ki­noin­ti saa­daan toi­mi­maan entis­tä jou­he­vam­pa­na osa­na Face­boo­kia.

​Face­book-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­rin, sijain­nin, iän, suku­puo­len ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Hyväl­lä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la hae­taan tie­ten­kin mah­dol­li­sim­man laa­jaa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä, mut­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa sisäl­tö­jen näky­vyys jää usein todel­la hei­kok­si. Uusien asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sen lisäk­si Face­book toi­mii todel­la hyvin nykyis­ten asiak­kai­den sitout­ta­ja­na sekä tar­jo­aa mah­ta­van tilai­suu­den kes­kus­tel­la asiak­kai­de­si kans­sa.

Näky­vyy­den ja rea­goin­tien tavoit­te­lun lisäk­si teem­me Face­boo­kis­sa tak­tis­ta mai­non­taa. Tak­ti­sel­la mai­non­nal­la tar­koi­te­taan tar­koil­le koh­de­ryh­mil­le koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia. Mai­nok­set voi­vat olla ns. “dark pos­te­ja”, jol­loin ne eivät näy muil­le käyt­tä­jil­le. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa Face­book Pixe­lin avul­la esi­mer­kik­si koti­si­vuil­la­si vie­rail­leil­le tai osto­ja vii­me maa­lis­kuus­sa teh­neil­le. Mai­non­taan on myös mah­dol­lis­ta luo­da eri­lai­sia sään­tö­jä, jol­loin pys­tym­me hal­lin­noi­maan osto­pol­kua entis­tä tehok­kaam­min.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­ki­noin­ti
Ins­ta­gram-mai­non­ta
Lin­ke­dIn-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by