Mainostaminen YouTubessa

 

You­Tu­be on inter­ne­tin suo­si­tuin suo­ra­tois­to­vi­deo­pal­ve­lu ja videot tavoit­ta­vat­kin jo puo­let suo­ma­lai­sis­ta vii­kot­tain. Videoi­ta kat­so­vat kai­ke­ni­käi­set joten mark­ki­noi­jal­le You­Tu­be on hyvin poten­ti­aa­li­nen kana­va.

Mainostaminen YouTubessa on kustannustehokasta

Mai­nos­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa avaa usei­ta mah­dol­li­suuk­sia saa­vut­taa hyviä tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. You­Tu­be-mai­non­taa hal­lin­noi­daan ja koh­den­ne­taan Googlen kaut­ta. Vaik­ka laa­du­kas sisäl­tö videol­la oli­si kuin­ka kiin­nos­ta­vaa, ei se yleen­sä saa ansait­se­maan­sa huo­mio­ta eli kat­so­jia ilman mai­non­taa. Osa inves­toi­kin videoi­den tuot­ta­mi­seen mut­ta ei suun­nit­te­le ja toteu­ta nii­den mai­non­taa.

YouTube-mainonta

YouTube-mainonnalla

  • Sitou­tat asiak­kai­ta
  • Mai­nos­tat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti
  • Keräät näky­vyyt­tä

Jo pit­kään on saa­tu hyviä tulok­sia asiak­kai­den sitout­ta­mi­ses­ta videoi­den avul­la. Liik­ku­va kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa. Videol­la voi­daan lyhyes­sä­kin ajas­sa luo­da eri­lai­sia tun­nel­mia ja välit­tää tehok­kaas­ti brän­din mukais­ta vies­tiä. Videol­la herä­tät kiin­nos­tuk­sen ja ohjaat asiak­kaan esi­mer­kik­si tutus­tu­maan tar­joa­mii­si pal­ve­lui­hin tai tuot­tei­siin.

Mai­nos­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kos­ka mak­sat vain sil­loin kun mai­nok­sii­si osoi­te­taan kiin­nos­tus­ta. Esi­mer­kik­si kun mai­nos­vi­deo­ta kli­ka­taan tai kat­so­taan yli 30 sekun­tia.

You­Tu­be on laa­jas­ti tavoit­ta­va kana­va sisäl­lön suu­ren mää­rän ansios­ta. Mai­non­nan avul­la saat videol­le­si nopeas­ti laa­jaa näky­vyyt­tä. On tär­ke­ää muis­taa myös koh­den­taa mai­non­ta oikeal­le ylei­söl­le jot­ta saa­vu­te­taan mai­non­nal­le ase­te­tut tavoit­teet.

Kuten muu­ta­kin mai­non­taa myös You­Tu­be-mai­non­taa tulee opti­moi­da jat­ku­vas­ti. Kun tavoit­teet on ase­tet­tu ja opti­moin­tia teh­dään tavoit­tei­ta koh­ti on lop­pu­tu­lok­se­na tulok­sel­lis­ta mai­non­taa. Tulok­set ovat mitat­ta­via ja nii­tä seu­ra­taan sekä ana­ly­soi­daan jot­ta mai­non­ta kehit­tyy ja tehos­tuu. Voit tutus­tua aihee­seen mm. You­tu­be Ana­ly­tics artik­ke­lis­sa blo­gis­sam­me. Jos haluat kuul­la lisää You­Tu­be mai­non­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta niin ole yhtey­des­sä mei­hin. Mie­ti­tään yhdes­sä videoil­le­si toi­mi­vat kam­pan­jat!

YouTube-mainonta ja Youtube analytiikka
Sulje