YouTube-mainonta.

YouTube-mainonta

You­Tu­be-mai­non­nal­la voi­daan saa­vut­taa hyviä tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Sil­ti You­Tu­be on monel­le suo­ma­lai­sel­le täy­sin tun­te­ma­ton mai­nos­muo­to. You­Tu­be-mai­non­taa hal­lin­noi­daan sekä koh­den­ne­taan Googlen kaut­ta. Vaik­ka laa­du­kas sisäl­tö oli­si kuin­ka kiin­nos­ta­vaa, ei se yleen­sä läh­de len­toon ilman mai­non­taa. Moni inves­toi­kin videoi­hin usei­ta kym­me­niä tuhan­sia, mut­tei suun­nit­te­le ja toteu­ta nii­den mai­non­taa.

You­Tu­be-mai­non­nal­la

  1. Sitou­tat asiak­kai­ta
  2. Mak­sat pel­käs­tään näyt­tö­ker­rois­ta
  3. Keräät näky­vyyt­tä

Yout­Tu­be-mai­non­taa tulee myös opti­moi­da jat­ku­vas­ti mm. kil­pai­lut­ta­mal­la hin­to­ja sekä mai­nos­paik­ko­ja ja A/B-tes­taa­mal­la. Ole yhtey­des­sä mei­hin, You­Tu­be-mai­non­nan ammat­ti­lai­sem­me raken­ta­vat videoil­le­si toi­mi­vat kam­pan­jat!

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me:

Google-mai­non­ta
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­ki­noin­ti
Face­book-mai­non­ta
Ins­ta­gram-mai­non­ta
Lin­ke­dIn-mai­non­ta

Sulje