Kohdennettu mainonta - mitä, miksi ja milloin? Lue lyhyt intro-oppaamme! 

Koh­den­net­tu mai­non­ta on tämän päi­vän mark­ki­noin­tia. Koh­den­net­tu mai­non­ta var­mis­taa, että vies­ti­si koh­den­ne­taan juu­ri oikeal­le ylei­söl­le, eikä huk­ka­kon­tak­teil­le. Koh­den­net­tu mai­non­ta lopet­taa “jokai­sel­le jota­kin” -mark­ki­noin­nin ja mah­dol­lis­taa, että eri koh­de­ryh­mil­le vies­ti­tään eri­lai­sin vies­tein. Näin mai­non­ta on tehok­kaam­paa. Lue alta lisää!

Mitä on kohdennettu markkinointi?

Koh­den­ne­tul­la mark­ki­noin­nil­la tar­koi­te­taan tänä päi­vä­nä sitä, että mark­ki­noin­ti­vies­ti koh­dis­te­taan tie­tyl­le ylei­söl­le. Sii­nä, mis­sä esi­mer­kik­si tv-mai­non­ta tavoit­taa laa­jan, mut­ta aika mää­rit­te­le­mät­tö­män ylei­sön, pyri­tään koh­den­ne­tul­la mark­ki­noin­nil­la tavoit­ta­maan pie­ni, mut­ta se kai­kis­ta poten­ti­aa­li­sin koh­de­ryh­mä yri­tyk­se­si vies­til­le. Koh­den­net­tu mai­non­ta on kerän­nyt suo­sio­ta, kos­ka se on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Et mak­sa huk­ka­kon­tak­teis­ta, eikä mark­ki­noin­ninn tulok­sia tar­vit­se arvail­la, kun datas­ta pys­ty­tään suo­raan luke­maan, miten ylei­sö rea­goi viestiisi.

Koh­den­ne­tul­la mai­non­nal­la voi olla usei­ta ylei­sö­jä ja jokai­sel­le ylei­söl­le voi­daan rää­tä­löi­dä eri­lai­nen vies­ti. Tämä paran­taa edel­leen mai­non­nan tulok­sia. Jos olet esi­mer­kik­si lem­mik­kie­läin­kau­pan omis­ta­ja, voit lähes­tyä koi­ran omis­ta­jia ja kis­san omis­ta­jia aivan eri viesteillä.

Minkälaisia kohdennuksia mainonnassa voidaan tehdä?

Mah­dol­li­sia yhdis­tel­miä on luke­mat­to­mia. Koh­den­taa voi­daan vaik­ka­pa ihmi­siin, jot­ka pitä­vät mat­kai­lus­ta, asu­vat Pir­kan­maal­la ja ovat opis­kel­leet yli­opis­tos­sa. Jos ajat­te­let, mitä kaik­kea tie­toa olet anta­nut itses­tä­si Face­boo­kis­sa tai Lin­ke­dI­nis­sä, niin kaik­kia näi­tä tie­to­ja voi­daan käyt­tää myös koh­den­ta­mi­ses­sa. Mai­non­taa voi­daan koh­den­taa myös vaik­ka­pa sivus­tol­la­si käy­nei­siin ihmi­siin. Tätä jäl­kim­mäis­tä tapaa kut­su­taan retar­ge­ting-mai­non­nak­si. Asian­tun­te­va mai­non­nan suun­nit­te­li­ja osaa ker­toa, mil­lai­set koh­den­nuk­set sopi­si­vat sinun yri­tyk­se­si tarpeisiin.

Miten ja mistä voin ostaa kohdennettua mainontaa?

Kai­kis­sa digi­ka­na­vis­sa voi­daan teh­dä koh­den­net­tua mai­non­taa. Par­hai­ta koh­den­ne­tun mai­non­nan alus­to­ja ovat esi­mer­kik­si Face­book ja Ins­ta­gram sekä Lin­ke­dIn. Myös display-mai­non­taa oste­taan tänä päi­vä­nä läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­den­net­tu­na. Koh­den­ne­tuk­si mai­non­nak­si voi­daan myös aja­tel­la esi­mer­kik­si eri aika­kaus­leh­dis­tä ostet­tu mai­non­ta, tosin koh­den­nus on täl­löin aika pal­jon yli­mal­kai­sem­paa kuin digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

Mikä etuja kohdennettu mainonta tarjoaa yritykselle?

Koh­den­ne­tul­la mark­ki­noin­nil­la ei vält­tä­mät­tä tavoi­te­ta koko Suo­men kan­saa. Ja sii­nä pii­lee­kin koh­den­ne­tun mai­non­nan idea. Kun mai­non­ta koh­den­ne­taan vain poten­ti­aa­li­sek­si miel­let­tyyn ryh­mään, ovat mai­non­nan tulok­set yleen­sä parem­pia. Digi­taa­lis­ten kana­vien tuot­ta­ma data pys­tyy nimit­täin hyvin tar­kas­ti toden­ta­maan mai­non­nan tehok­kuu­den, kun taas perin­teis­ten kana­vien ja laa­jan koh­de­ryh­män kans­sa mit­taa­mi­nen tah­too olla vähän välil­lis­tä ja suun­taa-anta­vaa. Jos siis haluat tehos­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si käyt­töä, kokei­le koh­den­net­tua markkinointia.

Kohdennettu mainonta on kuulemma edullista, mihin se perustuu?

Koh­den­net­tua mai­non­taa oste­taan digi­ka­na­vis­sa eri taval­la kuin niin sanot­tua perin­teis­tä medi­aa. Osta­mi­sen tapo­ja on useam­pia ja ne vaih­te­le­vat kana­vit­tain. Yhteis­tä osta­mi­sen tavoil­le on se, että ne myö­täi­le­vät mark­ki­noin­nin pää­mää­riä. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa voi ostaa mai­non­taa vaik­ka­pa niin, että mak­saa vain niis­tä kli­keis­tä, jot­ka joh­ta­vat ostok­seen yri­tyk­se­si verk­ko­kau­pas­sa. Display-mai­non­taa oste­taan usein impres­sioi­na eli näyt­töi­nä, vaik­ka mai­nok­sia näy­tet­täi­siin vain raja­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Face­boo­kin klik­ki­hin­nois­ta ajan­ta­sai­sin­ta tie­toa saat asian­tun­te­val­ta mai­non­nan suunnittelijalta.

Kiin­nos­tuit­ko? Jos haluat tehos­taa mai­nos­bud­jet­tia­si ja teh­dä tehok­kaam­paa mark­ki­noin­tia koh­den­ne­tun mark­ki­noin­nin kei­noin, ota yhteyttä!

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy