YouTube-mainonta yrityksen kasvun vauhdittajana 

You­Tu­be on maa­il­man suu­rin suo­ra­tois­ta­vi­deo­pal­ve­lu ja var­mas­ti meis­tä jokai­nen on jos­kus kat­so­nut videoi­ta You­Tu­bes­sa. You­Tu­be on käsi­te. Tie­sit­kö, että kana­vas­sa pys­tyy teke­mään moni­puo­li­ses­ti myös mai­non­taa? You­Tu­be-mai­non­ta kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti ottaa tar­kas­te­luun, jos laa­ja näky­vyys ja mai­non­nan kus­tan­nus­te­hok­kuus kiinnostaa!

Mikä YouTube on?

You­Tu­be on inter­ne­tin suo­si­tuin suo­ra­tois­to­vi­deo­pal­ve­lu ja maa­il­man toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne heti Googlen haku­ko­neen jäl­keen. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti You­Tu­bel­la on rei­lu 2 mil­jar­dia pal­ve­luun kir­jau­tu­nut­ta käyt­tä­jää ja videot tavoit­ta­vat puo­let suo­ma­lai­sis­ta vii­kot­tain. Videoi­ta kat­so­vat kai­ke­ni­käi­set,  joten mai­nos­ta­jal­le You­Tu­be on oikea kultakaivos.

Miksi YouTube-mainonta kannattaa ottaa haltuun?

Mai­nos­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa avaa usei­ta mah­dol­li­suu­ksia saa­vut­taa hyviä tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Vaik­ka laa­du­kas sisäl­tö videol­la oli­si kuin­ka kiin­nos­ta­vaa, ei se yleen­sä saa ansait­se­maan­sa huo­mio­ta eli kat­so­jia ilman mai­non­taa. Osa inves­toi­kin videoi­den tuot­ta­mi­seen mut­ta ei suun­nit­te­le ja toteu­ta nii­den mainontaa.

You­Tu­be-mai­non­nan vah­vuu­det ovat

 • laa­ja tavoit­ta­vuus ja näkyvyys
 • kus­tan­nus­te­hok­kuus
 • tehok­kaat koh­den­ta­mis­ta­vat
 • moni­puo­li­set mai­nos­muo­dot
 • fii­lik­sen ja tun­nel­man välittäminen

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si You­Tu­bes­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä YouTube-tekemisestä?

Lue tarkemmin YouTube-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

You­Tu­be on laa­jas­ti tavoit­ta­va kana­va sisäl­lön suu­ren mää­rän ansios­ta. Mai­non­nan avul­la saat videol­le­si nopeas­ti laa­jaa näky­vyyt­tä. On tär­ke­ää muis­taa myös koh­den­taa mai­non­ta oikeal­le ylei­söl­le jot­ta saa­vu­te­taan mai­non­nal­le ase­te­tut tavoitteet.

Koh­den­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa onnis­tuu useal­la eri tavalla:

 • Maan­tie­teel­li­nen kohdentaminen
 • Tar­kat demo­gra­fi­set tie­dot (ikä, suku­puo­li, kou­lu­tus­taus­ta, asu­mis­muo­to, per­heen koko jne)
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin perus­tu­va kohdennus
 • Ostoai­kei­siin perus­tu­va kohdennus
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­ti verk­ko­si­vu­je­si kävi­jöil­le tai omia videoi­ta­si aiem­min katsoneille
 • Saman­kal­tai­set ylei­sö verk­ko­si­vu­je­si kävi­jöis­tä tai nykyi­sis­tä asiakkaista
 • Koh­dis­ta mai­nok­se­si tiet­ty­jen You­Tu­be-kana­vien yleisölle

Juu­ri­kin fii­lik­sen ja tun­nel­man välit­tä­mi­nen on You­Tu­be-mai­non­nan yksi suu­rim­mis­ta eduis­ta ja se selit­tää myös suu­ril­ta osin sen, mik­si mai­nos­ta­mi­nen siel­lä usein toi­mii. Video sitout­taa usein parem­min kuin pelk­kä staat­ti­nen kuva tai teks­ti. Liik­ku­va kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa. Videol­la voi­daan lyhyes­sä­kin ajas­sa luo­da eri­lai­sia tun­nel­mia ja välit­tää tehok­kaas­ti brän­din mukais­ta vies­tiä. Videol­la herä­tät kiin­nos­tuk­sen ja ohjaat asiak­kaan esi­mer­kik­si tutus­tu­maan tar­joa­mii­si pal­ve­lui­hin tai tuotteisiin.

YouTube-mainonta ja mainosmuodot

Video­mai­nok­set luo­daan Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta, kuten kaik­ki muu­kin Google-mai­non­ta. Video­mai­nos­ten sisäl­tö tulee aina olla You­Tu­bes­sa jul­ki­ses­ti yri­tyk­sen omal­la kana­val­la. Mai­non­nan läh­tö­koh­ta­na on siis aina se, että yri­tyk­sel­lä löy­tyy oma kana­va sekä val­mis­ta videomateriaalia. 

Youtube mainonta kanava
You­Tu­be-kana­van etusivu

You­Tu­be tar­jo­aa mai­nos­ta­jal­le usei­ta eri mai­nos­muo­to­ja, ja nämä yhdes­sä hyvin tar­kan koh­den­ta­mi­sen kans­sa teke­vät You­Tu­bes­ta erit­täin moni­puo­li­sen mai­nos­ka­na­van. Vaik­ka itse mai­nos­si­säl­tö tulee löy­tyä You­Tu­bes­ta, mai­nok­set voi­vat näkyä laa­jem­min­kin You­Tu­ben video­kump­pa­nien sivus­toil­la ja mobii­li­so­vel­luk­sis­sa riip­puen mainosmuodosta.

Ohitettavat In-Stream-mainokset

Tämä on käy­te­tyin video­mai­nos­muo­to You­Tu­bes­sa ja usein suo­sit­te­lem­me­kin läh­te­mään sii­tä liik­keel­le. Ohi­tet­ta­via In-Stream-mai­nok­sia näy­te­tään mui­den videoi­den edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­ja voi halu­tes­saan ohit­taa mai­nok­sen vii­den sekun­nin kuluttua.

Youtube mainonta instream-mainos
Ohi­tet­ta­va In-Stream-mainos

Ei-ohitettavat In-Stream-mainokset

Ei-ohi­tet­ta­vat In-Stream-mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 15 sekun­tia, ja nii­tä näy­te­tään mui­den videoi­den edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­jat eivät voi ohit­taa mainosta.

Video Discovery ‑mainokset

Video Disco­ve­ry ‑mai­nok­set sisäl­tä­vät videos­ta­si ote­tun pik­ku­ku­van ja teks­tiä. Mai­nok­sen koko ja ulkoa­su voi­vat vaih­del­la sen mukaan, mis­sä mai­nos näy­te­tään, mut­ta Video Disco­ve­ry ‑mai­nok­set kui­ten­kin aina hou­kut­te­le­vat käyt­tä­jiä klik­kaa­maan pik­ku­ku­vaa ja kat­so­maan videon. Video näy­te­tään You­Tu­ben haku­tu­lok­sis­sa, aihee­seen liit­tyen You­Tu­be-videoi­den ohel­la ja You­Tu­be-mobii­li­si­vus­ton etusivulla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Puskurimainokset

Pus­ku­ri­mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 6 sekun­tia, ja nii­tä näy­te­tään toi­sen videon edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­jat eivät voi ohit­taa mai­nos­ta. Pus­ku­ri­mai­nok­sia näy­te­tään You­Tu­be-videois­sa ja Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la ja sovelluksissa.

Outstream-mainokset

Out­stream-mai­nok­set ovat vain mobii­li­lait­teil­le tar­koi­tet­tu­ja mai­nok­sia, joi­ta näy­te­tään Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la ja sovel­luk­sis­sa. Out­stream-mai­nok­sia ei voi näyt­tää You­Tu­bes­sa. Tätä mai­nos­tyyp­piä kan­nat­taa käyt­tää, kun haluat laa­jen­taa mai­nos­te­si peittoa.

Masthead-mainokset

You­Tu­ben Mast­head-mai­nos on You­Tu­ben etusi­vun 24 tun­nin bill­board-mai­nos.  Mai­nos­muo­to voi­daan ottaa käyt­töön vain Google-myy­jän kaut­ta teh­tä­väl­lä varauk­sel­la. Mast­hea­din on erin­omai­nen tapa esi­tel­lä brän­diä tai pal­ve­lui­ta­si ker­ral­la isol­le yleisölle.

Muut mainosmuodot

Video­mai­nos­muo­to­jen lisäk­si You­Tu­bes­sa voi­daan pyö­rit­tää myös display-mai­non­taa ja Google Disco­ve­ry -mainontaa. 

Display-mai­non­ta toteu­te­taan usein ban­ne­reil­la ja niil­le löy­tyy usei­ta mai­nos­paik­ko­ja You­Tu­bes­sa. Disco­ve­ry Ads -mai­nok­set ovat puo­les­taan Googlen natii­vi­muo­toi­nen mai­nos­muo­to, jos­sa mai­nok­set tule­vat näky­viin video­fee­din yhtey­des­sä sil­lä het­kel­lä, kun käyt­tä­jä on etsi­mäs­sä uusia ja kiin­nos­ta­via video­si­säl­tö­jä. Disco­ve­ry-mai­nos näyt­tää itsea­sias­sa hyvin samal­ta kuin Face­boo­kin uutis­fee­dis­sä näky­vät mai­nok­set. Valit­ta­va­na on sekä yhden kuvan mai­nok­set että karusel­li­mai­nok­set, kuten myös Facebookissa.

Youtube mainonta discovery ads
Disco­ve­ry-mai­nos

Mitä YouTube-mainonta maksaa?

You­Tu­bes­sa mak­sat vain sil­loin, kun video­ta koh­taan osoi­te­taan kiin­nos­tus­ta eli kun sitä kat­so­taan yli 30 sekun­tia (tai koko videon, jos se kes­tää alle 30 sek) tai sii­hen ollaan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, esim. kli­ka­taan. You­Tu­be-mai­non­nas­sa mak­sat siis pää­sään­töi­ses­ti kat­se­luis­ta. Näyt­tö­koh­tais­ta hin­noit­te­lua käy­te­tään tie­tyis­sä auto­maat­ti­sis­sa hin­ta­tar­jous­mal­leis­sa ja tie­tyis­sä mai­nos­muo­dois­sa kuten puskurimainoksissa.

Kuin­ka pal­jon media­bud­jet­tia tar­vit­set, riip­puu täy­sin sii­tä kuin­ka suu­ren ylei­sön haluat saa­da kiin­ni ja mit­kä mai­non­nan tavoit­tee­si ovat. Pys­tyt kui­ten­kin aloit­ta­maan You­Tu­be-mai­non­nan pie­nel­lä­kin media­bud­je­til­la. Bud­jet­ti kan­nat­taa vara­ta myös tes­taa­mi­seen, sil­lä täs­sä­kin kana­vas­sa se pal­jas­taa mis­tä par­haat tulok­set syntyvät.

YouTube-mainonta kiinnostaa, mistä saan apua?

You­Tu­be-mai­non­ta voi tun­tua komplek­si­sel­ta ja vai­keal­ta aloit­taa. Onhan se tie­ten­kin tot­ta, että mai­non­ta vaa­tii suun­nit­te­lua, kam­pan­joi­den moni­to­roin­tia ja jat­ku­vaa kehi­tys­työ­tä, jot­ta par­hai­siin tulok­siin pääs­tään. Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään sinua You­Tu­be-mai­non­taan liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Otat­han roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Youtube mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy