YouTube-mainonta yrityksen kasvun vauhdittajana 

You­Tu­be on maa­il­man suu­rin suo­ra­tois­ta­vi­deo­pal­ve­lu ja var­mas­ti meis­tä jokai­nen on jos­kus kat­so­nut videoi­ta You­Tu­bes­sa. You­Tu­be on käsi­te. Tie­sit­kö, että kana­vas­sa pys­tyy teke­mään moni­puo­li­ses­ti myös mai­non­taa? You­Tu­be-mai­non­ta kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti ottaa tar­kas­te­luun, jos laa­ja näky­vyys ja mai­non­nan kus­tan­nus­te­hok­kuus kiinnostaa!

Mikä YouTube on?

You­Tu­be on inter­ne­tin suo­si­tuin suo­ra­tois­to­vi­deo­pal­ve­lu ja maa­il­man toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne heti Googlen haku­ko­neen jäl­keen. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti You­Tu­bel­la on rei­lu 2 mil­jar­dia pal­ve­luun kir­jau­tu­nut­ta käyt­tä­jää ja videot tavoit­ta­vat puo­let suo­ma­lai­sis­ta vii­kot­tain. Videoi­ta kat­so­vat kai­ke­ni­käi­set,  joten mai­nos­ta­jal­le You­Tu­be on oikea kultakaivos.

Miksi YouTube-mainonta kannattaa ottaa haltuun?

Mai­nos­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa avaa usei­ta mah­dol­li­suu­ksia saa­vut­taa hyviä tulok­sia kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Vaik­ka laa­du­kas sisäl­tö videol­la oli­si kuin­ka kiin­nos­ta­vaa, ei se yleen­sä saa ansait­se­maan­sa huo­mio­ta eli kat­so­jia ilman mai­non­taa. Osa inves­toi­kin videoi­den tuot­ta­mi­seen mut­ta ei suun­nit­te­le ja toteu­ta nii­den mainontaa.

You­Tu­be-mai­non­nan vah­vuu­det ovat

 • laa­ja tavoit­ta­vuus ja näkyvyys
 • kus­tan­nus­te­hok­kuus
 • tehok­kaat koh­den­ta­mis­ta­vat
 • moni­puo­li­set mai­nos­muo­dot
 • fii­lik­sen ja tun­nel­man välittäminen

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si You­Tu­bes­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä YouTube-tekemisestä?

Lue tarkemmin YouTube-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

You­Tu­be on laa­jas­ti tavoit­ta­va kana­va sisäl­lön suu­ren mää­rän ansios­ta. Mai­non­nan avul­la saat videol­le­si nopeas­ti laa­jaa näky­vyyt­tä. On tär­ke­ää muis­taa myös koh­den­taa mai­non­ta oikeal­le ylei­söl­le jot­ta saa­vu­te­taan mai­non­nal­le ase­te­tut tavoitteet.

Koh­den­ta­mi­nen You­Tu­bes­sa onnis­tuu useal­la eri tavalla:

 • Maan­tie­teel­li­nen kohdentaminen
 • Tar­kat demo­gra­fi­set tie­dot (ikä, suku­puo­li, kou­lu­tus­taus­ta, asu­mis­muo­to, per­heen koko jne)
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin perus­tu­va kohdennus
 • Ostoai­kei­siin perus­tu­va kohdennus
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­ti verk­ko­si­vu­je­si kävi­jöil­le tai omia videoi­ta­si aiem­min katsoneille
 • Saman­kal­tai­set ylei­sö verk­ko­si­vu­je­si kävi­jöis­tä tai nykyi­sis­tä asiakkaista
 • Koh­dis­ta mai­nok­se­si tiet­ty­jen You­Tu­be-kana­vien yleisölle

Juu­ri­kin fii­lik­sen ja tun­nel­man välit­tä­mi­nen on You­Tu­be-mai­non­nan yksi suu­rim­mis­ta eduis­ta ja se selit­tää myös suu­ril­ta osin sen, mik­si mai­nos­ta­mi­nen siel­lä usein toi­mii. Video sitout­taa usein parem­min kuin pelk­kä staat­ti­nen kuva tai teks­ti. Liik­ku­va kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa. Videol­la voi­daan lyhyes­sä­kin ajas­sa luo­da eri­lai­sia tun­nel­mia ja välit­tää tehok­kaas­ti brän­din mukais­ta vies­tiä. Videol­la herä­tät kiin­nos­tuk­sen ja ohjaat asiak­kaan esi­mer­kik­si tutus­tu­maan tar­joa­mii­si pal­ve­lui­hin tai tuotteisiin.

YouTube-mainonta ja mainosmuodot

Video­mai­nok­set luo­daan Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta, kuten kaik­ki muu­kin Google-mai­non­ta. Video­mai­nos­ten sisäl­tö tulee aina olla You­Tu­bes­sa jul­ki­ses­ti yri­tyk­sen omal­la kana­val­la. Mai­non­nan läh­tö­koh­ta­na on siis aina se, että yri­tyk­sel­lä löy­tyy oma kana­va sekä val­mis­ta videomateriaalia. 

Youtube mainonta kanava
You­Tu­be-kana­van etusivu

You­Tu­be tar­jo­aa mai­nos­ta­jal­le usei­ta eri mai­nos­muo­to­ja, ja nämä yhdes­sä hyvin tar­kan koh­den­ta­mi­sen kans­sa teke­vät You­Tu­bes­ta erit­täin moni­puo­li­sen mai­nos­ka­na­van. Vaik­ka itse mai­nos­si­säl­tö tulee löy­tyä You­Tu­bes­ta, mai­nok­set voi­vat näkyä laa­jem­min­kin You­Tu­ben video­kump­pa­nien sivus­toil­la ja mobii­li­so­vel­luk­sis­sa riip­puen mainosmuodosta.

Ohitettavat In-Stream-mainokset

Tämä on käy­te­tyin video­mai­nos­muo­to You­Tu­bes­sa ja usein suo­sit­te­lem­me­kin läh­te­mään sii­tä liik­keel­le. Ohi­tet­ta­via In-Stream-mai­nok­sia näy­te­tään mui­den videoi­den edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­ja voi halu­tes­saan ohit­taa mai­nok­sen vii­den sekun­nin kuluttua.

Youtube mainonta instream-mainos
Ohi­tet­ta­va In-Stream-mainos

Ei-ohitettavat In-Stream-mainokset

Ei-ohi­tet­ta­vat In-Stream-mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 15 sekun­tia, ja nii­tä näy­te­tään mui­den videoi­den edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­jat eivät voi ohit­taa mainosta.

Video Discovery ‑mainokset

Video Disco­ve­ry ‑mai­nok­set sisäl­tä­vät videos­ta­si ote­tun pik­ku­ku­van ja teks­tiä. Mai­nok­sen koko ja ulkoa­su voi­vat vaih­del­la sen mukaan, mis­sä mai­nos näy­te­tään, mut­ta Video Disco­ve­ry ‑mai­nok­set kui­ten­kin aina hou­kut­te­le­vat käyt­tä­jiä klik­kaa­maan pik­ku­ku­vaa ja kat­so­maan videon. Video näy­te­tään You­Tu­ben haku­tu­lok­sis­sa, aihee­seen liit­tyen You­Tu­be-videoi­den ohel­la ja You­Tu­be-mobii­li­si­vus­ton etusivulla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Puskurimainokset

Pus­ku­ri­mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 6 sekun­tia, ja nii­tä näy­te­tään toi­sen videon edel­lä, aika­na tai jäl­keen. Kat­so­jat eivät voi ohit­taa mai­nos­ta. Pus­ku­ri­mai­nok­sia näy­te­tään You­Tu­be-videois­sa ja Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la ja sovelluksissa.

Outstream-mainokset

Out­stream-mai­nok­set ovat vain mobii­li­lait­teil­le tar­koi­tet­tu­ja mai­nok­sia, joi­ta näy­te­tään Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la ja sovel­luk­sis­sa. Out­stream-mai­nok­sia ei voi näyt­tää You­Tu­bes­sa. Tätä mai­nos­tyyp­piä kan­nat­taa käyt­tää, kun haluat laa­jen­taa mai­nos­te­si peittoa.

Masthead-mainokset

You­Tu­ben Mast­head-mai­nos on You­Tu­ben etusi­vun 24 tun­nin bill­board-mai­nos.  Mai­nos­muo­to voi­daan ottaa käyt­töön vain Google-myy­jän kaut­ta teh­tä­väl­lä varauk­sel­la. Mast­hea­din on erin­omai­nen tapa esi­tel­lä brän­diä tai pal­ve­lui­ta­si ker­ral­la isol­le yleisölle.

Muut mainosmuodot

Video­mai­nos­muo­to­jen lisäk­si You­Tu­bes­sa voi­daan pyö­rit­tää myös display-mai­non­taa ja Google Disco­ve­ry -mainontaa. 

Display-mai­non­ta toteu­te­taan usein ban­ne­reil­la ja niil­le löy­tyy usei­ta mai­nos­paik­ko­ja You­Tu­bes­sa. Disco­ve­ry Ads -mai­nok­set ovat puo­les­taan Googlen natii­vi­muo­toi­nen mai­nos­muo­to, jos­sa mai­nok­set tule­vat näky­viin video­fee­din yhtey­des­sä sil­lä het­kel­lä, kun käyt­tä­jä on etsi­mäs­sä uusia ja kiin­nos­ta­via video­si­säl­tö­jä. Disco­ve­ry-mai­nos näyt­tää itsea­sias­sa hyvin samal­ta kuin Face­boo­kin uutis­fee­dis­sä näky­vät mai­nok­set. Valit­ta­va­na on sekä yhden kuvan mai­nok­set että karusel­li­mai­nok­set, kuten myös Facebookissa.

Youtube mainonta discovery ads
Disco­ve­ry-mai­nos

Mitä YouTube-mainonta maksaa?

You­Tu­bes­sa mak­sat vain sil­loin, kun video­ta koh­taan osoi­te­taan kiin­nos­tus­ta eli kun sitä kat­so­taan yli 30 sekun­tia (tai koko videon, jos se kes­tää alle 30 sek) tai sii­hen ollaan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, esim. kli­ka­taan. You­Tu­be-mai­non­nas­sa mak­sat siis pää­sään­töi­ses­ti kat­se­luis­ta. Näyt­tö­koh­tais­ta hin­noit­te­lua käy­te­tään tie­tyis­sä auto­maat­ti­sis­sa hin­ta­tar­jous­mal­leis­sa ja tie­tyis­sä mai­nos­muo­dois­sa kuten puskurimainoksissa.

Kuin­ka pal­jon media­bud­jet­tia tar­vit­set, riip­puu täy­sin sii­tä kuin­ka suu­ren ylei­sön haluat saa­da kiin­ni ja mit­kä mai­non­nan tavoit­tee­si ovat. Pys­tyt kui­ten­kin aloit­ta­maan You­Tu­be-mai­non­nan pie­nel­lä­kin media­bud­je­til­la. Bud­jet­ti kan­nat­taa vara­ta myös tes­taa­mi­seen, sil­lä täs­sä­kin kana­vas­sa se pal­jas­taa mis­tä par­haat tulok­set syntyvät.

YouTube-mainonta kiinnostaa, mistä saan apua?

You­Tu­be-mai­non­ta voi tun­tua komplek­si­sel­ta ja vai­keal­ta aloit­taa. Onhan se tie­ten­kin tot­ta, että mai­non­ta vaa­tii suun­nit­te­lua, kam­pan­joi­den moni­to­roin­tia ja jat­ku­vaa kehi­tys­työ­tä, jot­ta par­hai­siin tulok­siin pääs­tään. Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään sinua You­Tu­be-mai­non­taan liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Otat­han roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Youtube mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi