Snapchat-markkinointi – kuka siitä hyötyy? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ SnapC­hat mark­ki­noin­ti \ Snapc­hat-mark­ki­noin­ti – kuka sii­tä hyötyy?

Eten­kin tei­nit ja nuo­ret aikui­set rakas­ta­vat Snapc­ha­tia. Kun mie­ti­tään, mikä on tehok­kain työ­ka­lu nuo­ri­son tavoit­ta­mi­seen, on Snapc­hat nous­sut Ins­ta­gra­min rin­nal­le yhte­nä sel­lai­se­na. Voim­me siis jo heti alkuun tode­ta, että Snapc­hat-mark­ki­noin­ti on kai­kis­ta hyö­dyl­li­sin­tä sel­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat tavoit­taa nuo­ri­soa. Snapc­hat-mark­ki­noin­ti ei vaa­di suur­ta sii­vua mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta, vaan voi olla oikein teh­ty­nä teho­kas­ta myös pie­nem­mil­lä resurs­seil­la ja vai­van­näöl­lä. Nyt jos kos­kaan on aika lada­ta App Sto­res­ta tai Google Play Sto­res­ta kirk­kaan kel­tai­se­na esit­täy­ty­vä sovel­lus – Snapc­hat. Snapc­hat-mark­ki­noin­ti tar­jo­aa yri­tyk­sel­le lois­ta­van mah­dol­li­suu­den tavoit­taa mer­kit­tä­vän suu­ren jou­kon ihmi­siä kustannustehokkaasti.

Mikä on Snapchat?

Snapc­hat on katoa­viin kes­kus­te­lui­hin, kuviin ja videoi­hin pai­not­tu­va vies­tin­tä­so­vel­lus, joka löy­tyy­kin lähes jokai­sen puhe­li­mes­ta – eikä ainoas­taan nuor­ten, vaan myös kes­ki-ikäis­ten aikuis­ten. Snäp­pi-lem­pi­ni­men saa­nut sovel­lus todel­la kou­kut­taa käyt­tä­jään­sä ja voi muo­dos­tua ainoak­si vies­tin­tä­ta­vak­si ystä­vys­ten välil­le. Snä­pil­lä voi teh­dä kai­ken: sil­lä voi soit­taa puhe­lui­ta, muo­dos­taa ryh­miä, jakaa sisäl­töä lähei­sil­le ystä­vil­le tai koko seu­raa­ja­jou­kol­le, tai vaik­ka seu­ra­ta ystä­vää reis­sun pääl­lä kar­tas­ta. Snapc­hat kehit­tää jat­ku­vas­ti omi­nai­suuk­si­aan täyt­tääk­seen kaik­ki sosi­aa­li­sen median tar­peet yhden sovel­luk­sen sisäl­lä. Snapc­hat-mark­ki­noin­ti voi hyö­dyn­tää Snapc­ha­tin avai­no­mi­nai­suuk­sia, jois­ta ker­rom­me seu­raa­vak­si. Mitä ne ovat?

Snapchatin avainominaisuudet

Stories

Aivan kuten muis­sa­kin sovel­luk­sis­sa, myös Snapc­ha­tis­sa voi jakaa sisäl­töä kai­kil­le seu­raa­jil­leen 24 tun­nin ajan jul­ki­sis­sa tari­nois­sa eli Stories-syötteessä.

Discovery

Tääl­lä on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta tapah­tu­mia maa­il­mal­la: Disco­ve­ry-syöt­tees­tä löy­ty­vät TV- ja uutis­ka­na­vien jul­ki­set tarinat.

Live Stories

Jul­ki­seen paik­kaan tai tapah­tu­maan sidon­nai­set snä­pit näky­vät Live Sto­ries-syöt­tees­sä. Esi­mer­kik­si Parii­sin Eif­fel-tor­nil­la snä­pän­neet käyt­tä­jät voi­vat lähet­tää sisäl­tön­sä koko maa­il­man näh­tä­vil­le Live Storiesiin.

Yrityksen Snapchat-markkinointi - kolme vinkkiä:

1. Tarjoa Snapchat-seuraajille VIP-alekoodi.

On tär­ke­ää teh­dä seu­raa­jien olo arvos­te­tuk­si. Kun Snapc­hat-seu­raa­jat tun­te­vat olon­sa VIP-jou­kok­si, jää­vät he taa­tus­ti seu­raa­maan yri­tyk­sen tem­pauk­sia Snapc­ha­tis­sa pidem­pään­kin. Snapc­ha­tis­sa voi jakaa ale­koo­din, joka on suun­nat­tu vain Snapc­hat-seu­raa­jil­le. Snapc­ha­tis­sa ole­vas­ta VIP-ale­koo­dis­ta voi mai­ni­ta yri­tyk­sen muis­sa some-kana­vis­sa, jol­loin lii­ken­ne saa­daan ohjat­tua myös Snapc­ha­tiin ja näin kas­va­tet­tua seu­raa­ja­kun­taa siellä.

2. Jaa sneak peek- ja behind the scenes -materiaalia Snapchatissa.

Voi kuin­ka kulut­ta­jat rakas­ta­vat­kaan mate­ri­aa­lia, jota ei ole saa­ta­vil­la muu­al­la! Sneak peek esi­mer­kik­si uudes­ta, pian lan­see­rat­ta­vas­ta tuo­te­sar­jas­ta vain Snapc­hat-seu­raa­jil­le näh­tä­väk­si saa hei­dät odot­ta­maan lan­see­raus­ta kuin kuu­ta nouse­vaa ja koke­vat todel­la saa­van­sa yri­tyk­sen Snapc­ha­tis­ta hyö­tyä sekä iloa. Ja kuka­pa ei haluai­si näh­dä, mitä yri­tyk­sen uuden tuo­te­sar­jan kuvauk­sis­sa todel­la tapah­tuu? Jaa kiin­nos­ta­vaa, ainut­laa­tuis­ta sisäl­töä, jota et vält­tä­mät­tä tule jaka­neek­si yri­tyk­sen Ins­ta­gram- tai Facebook-tilillä.

3. Kokeile Snapchat-vaikuttajamarkkinointia.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti toi­mii – eri­tyi­sen hyvin myös Snapc­ha­tis­sa. Toi­mi­va vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti vaa­tii tie­ten­kin yri­tyk­sen arvoi­hin sopi­van vai­kut­ta­jan sekä vai­kut­ta­jan seu­raa­jat, jot­ka osu­vat yri­tyk­sen koh­de­ryh­mään. Vai­kut­ta­ja voi esi­tel­lä yri­tyk­sen tuot­tei­ta Snapc­hat-kana­val­laan tai esi­mer­kik­si ottaa hal­tuun yhden päi­vän ajak­si yri­tyk­sen oman Snapc­ha­tin. Vain mie­li­ku­vi­tus on rajana!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Snapchat Suomi – ehkä jopa suomalaisten suosikki

Aivan kuten kaik­kial­la maa­il­mas­sa, myös Suo­mes­sa on Snapc­hat tais­tel­lut tien­sä koko kan­san suo­sioon. Puhu­taan aihees­ta nyt nimel­lä Snapc­hat Suo­mi: ket­kä Suo­mes­sa sovel­lus­ta käyt­tä­vät ja kenel­le siel­lä kan­nat­taa markkinoida?

Snä­pis­tä löy­dät niin Aku Hir­vi­nie­men, Aman­da Har­ki­mon kuin Sam­po Kau­la­sen­kin – vaik­ka pää­koh­de­ryh­mä kes­kit­tyy­kin nuo­ri­soon ja nuo­riin aikui­siin, yhä enem­män Snapc­ha­tia käyt­tä­vät myös per­hee­näi­dit ja -isät. Vaik­ka täl­lä het­kel­lä Snapc­hat-mark­ki­noin­ti on syy­tä kes­kit­tää nuo­riin, voi­daan aja­tel­la, että tule­vai­suu­des­sa yksi tär­keis­tä koh­de­ryh­mis­tä on myös kes­ki-ikäi­set, tren­dik­käät aikui­set, jot­ka käyt­tä­vät Snapc­ha­tia haus­kan sisäl­lön kat­so­mi­seen tai ovat teh­neet sii­tä mer­kit­tä­vän osan lii­ke­toi­min­taan­sa. Kyl­lä, kuu­lit oikein – Snapc­ha­til­la voi luo­da tai boos­ta­ta omaa uraansa.

Snapc­hat on lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­so­vel­luk­se­na. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että Snapc­ha­tia on syy­tä hyö­dyn­tää kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen markkinointiin!

Onko Snapchat-markkinointi toimivaa?

Aloi­te­taan kysy­myk­sel­lä: kan­nat­taa­ko yri­tyk­sen lada­ta Snapc­hat? Mikä­li haluat pysyä kehi­tyk­ses­sä muka­na, on vas­taus kyl­lä. Snapc­hat mah­dol­lis­taa aidon kuvan anta­mi­sen yri­tyk­sen toi­min­nas­ta – snä­pit ovat reaa­liai­kai­sia, mak­si­mis­saan 24 tun­tia sit­ten jaet­tu­ja kuvia tai lyhyi­tä video­pät­kiä, joi­den ei tar­vit­se olla vim­pan pääl­le vii­meis­tel­ty­jä. Snäp­piin voi siis jakaa sisäl­töä ren­nom­mal­la otteel­la, mikä tekee sii­tä myös lois­ta­van lisän kii­rei­sen yrit­tä­jän näky­vyys­jah­tiin. Asiak­kaat halua­vat näh­dä yri­tyk­sen kiil­lo­te­tun jul­ki­suus­ku­van takaa sen aidon ihmi­sen, joka pyö­rit­tää toi­min­taa kaik­ki­ne onnis­tu­mi­si­neen ja epä­on­nis­tu­mi­si­neen. Snäp­pien jul­kai­se­mi­nen voi poh­jau­tua stra­te­gi­aan tai olla len­nok­kaam­paa, mut­ta toi­mi­va Snapc­hat-mark­ki­noin­ti vaa­tii kai­ken mark­ki­noin­nin tapaan suun­ni­tel­mal­li­suut­ta. Otsik­koon vas­ta­ten, stra­te­gi­nen Snapc­hat-mark­ki­noin­ti teho­aa taa­tus­ti, kun yri­tyk­sen tavoi­te on tavoit­taa nuo­rem­paa väestöä.

Snapchat-markkinointi pienellä budjetilla

Vaik­ka sinul­ta ei löy­tyi­si­kään 750 000 dol­la­ria oman filt­te­rin saa­mi­seen ja sitä kaut­ta mai­nos­ta­mi­seen, voi Snapc­hat-mark­ki­noin­ti tuo­da tul­les­saan hyviä tulok­sia vähem­mäl­lä­kin rahal­li­sel­la pano­tuk­sel­la. Mai­non­nan hin­ta on vie­lä tois­tai­sek­si Snapc­ha­tis­sa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paa kuin esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­sa tai Face­boo­kis­sa, jon­ka vuok­si kan­nat­taa Snapc­ha­tia ehdot­to­mas­ti kokeil­la mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­na, eten­kin koh­de­ryh­män pai­not­tues­sa nuo­riin ja nuo­riin aikuisiin.

Voi­si­ko Snapc­hat-mark­ki­noin­ti olla yksi väy­lä yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa? Ehkä­pä Snapc­hat Suo­mi on yksi niis­tä sovel­luk­sis­ta, jois­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si lymyi­le­vät! Tule otta­maan Snapc­hat-mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suuk­sis­ta sel­vää Kublan digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen joh­dol­la – ota yhteyt­tä Kublan tii­miin ja kat­so­taan, mil­lais­ta pöhi­nää Kubla saa aikaan yri­tyk­se­si some-kanavissa.

Ota yhteyt­tä!
Snapchat-markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi