Snapchat tuo markkinoille Snap-pikselin retargetointiin ja konversioiden mittaamiseen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ SnapC­hat mark­ki­noin­ti \ Uudel­leen­mark­ki­noin­ti ja konversiot

Snapc­hat on 300 mil­joo­nal­la käyt­tä­jäl­lään yksi suu­rim­pia sosi­aa­li­sen median alus­to­ja. Suo­mes­sa var­sin­kin nuor­ten suo­sios­sa ole­va kuvien ja videoi­den jako­pal­ve­lu on tähän asti jää­nyt digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa hie­man mui­den some­ka­na­vien jal­koi­hin. Yhte­nä syy­nä tähän on ollut kon­ver­sioi­den huo­no mitat­ta­vuus, joka kui­ten­kin on otta­mas­sa ison harp­pauk­sen eteenpäin.

Millaista on “Snäppimarkkinointi”

Snapc­hat-mai­nok­set sekoit­tu­vat käyt­tä­jän seu­rat­ta­vien sisäl­lön jouk­koon, ikään­kuin jat­ku­mo­na ystä­vie­si ja seu­rat­ta­vie­si sisäl­löl­le. Lisäk­si pal­ve­lus­sa on voi­nut mark­ki­noi­da sekä omil­la geo­ta­geil­lä (pai­kan­nuk­seen perus­tu­vil­la kuvan/videon pääl­le lisät­tä­vil­lä teks­teil­lä), että spon­so­roi­duil­la-filt­te­reil­lä, joil­la kuvaan tai videoon saa lisät­tyä pääl­le vaik­ka­pa brän­din logol­la varus­te­tun hatun.

Snap Pixel

Snapc­ha­tin moti­vaa­tio kon­ver­sioi­den seu­ran­nan kehit­tä­mi­ses­sä on kil­pai­lu media­bud­je­teis­ta suh­tees­sa mui­hin some­ka­na­viin. Val­mis­tau­tues­saan tule­vaan jou­lu­myyn­tiin mark­ki­noi­jat voi­vat seu­ra­ta Snapc­ha­tin kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä sivus­tol­le. Snap Pixe­lin avul­la mark­ki­noi­jat pys­ty­vät tule­vai­suu­des­sa tark­kai­le­maan Snapc­hat-sovel­luk­sen kaut­ta tule­vaa lii­ken­net­tä, vaik­ka se ei tuli­si suo­raan mai­nok­sen kaut­ta, vaan jon­kin ajan kulut­tua mai­nok­sen näkemisestä.

Tuo­mal­la parem­man seu­rat­ta­vuu­den sovel­luk­seen­sa, Snapc­hat yrit­tää tavoi­tel­la eten­kin mark­ki­noi­jia, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neem­pia suo­ris­ta kon­ver­siois­ta kuin brän­di­mai­non­nan tekemisestä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Mitä Snap Pixelillä voidaan seurata?

Snap Pixe­lil­lä voi­daan aluk­si seu­ra­ta Snapc­ha­tin itse mää­rit­te­le­miä kon­ver­sio­ta­pah­tu­mia, myö­hem­min mukaan tulee mah­dol­li­suus mai­nos­ta­jil­le mää­ri­tel­lä itse seu­rat­ta­vat tapahtumat.

Pixe­lin lisää­mäl­lä sivuil­leen brän­dit voi­vat seu­ra­ta osto­ta­pah­tu­mia, tal­len­nuk­sia, kas­sal­le meno­ja, ostos­ko­riin lisää­mi­siä, sisäl­lön kat­se­lu­ja, las­ku­tus­tie­to­jen täyt­tä­mis­tä, kir­jau­tu­mi­sia, haku­ja ja sivun katseluja.

Pixe­lin asen­ta­mi­sen jäl­keen mai­nos­ta­jat voi­vat seu­ra­ta näi­tä asioi­ta joko kol­man­nen osa­puo­len Snapc­hat-mai­nos­työ­ka­lun kaut­ta tai Snapc­hat Ad Mana­ge­rin kaut­ta. Yri­tyk­set voi­vat muo­ka­ta seu­ran­nan aika­ja­naa välil­lä 24 tun­tia - 28 päi­vää, riip­puen kam­pan­jan tavoitteesta.

Retargetointi ja Look-A-Like kohderyhmät

Tois­tai­sek­si Snap Pixel tulee ole­maan ainoas­taan kon­ver­sioi­den seu­ran­taan tar­koi­tet­tu, mut­ta vuo­den lop­puun men­nes­sä Snapc­ha­tin tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä mah­dol­li­suus tark­kaan uudel­leen­tar­ge­toin­tiin ja loo­ka­li­ke-koh­de­ryh­mien luo­mi­seen. Nämä yhdis­tet­ty­nä Snapc­ha­tin jo ole­mas­sa ole­viin hyvin­kin tark­koi­hin koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­siin luo­vat sovel­luk­ses­ta lois­ta­van väli­neen nope­aan ja tark­kaan markkinointiin.

Milloin ja miten?

Täs­sä koh­taa kan­nat­taa kui­ten­kin hil­li­tä itse­ään, sil­lä uudis­tus ei vie­lä tule meil­le kai­kil­le saa­ta­vak­si. Snap Pixel on täl­lä het­kel­lä beta-tes­taus­vai­hees­sa. Saa­dak­seen omi­nai­suu­den käyt­töön­sä jo nyt, mai­nos­ta­jien tulee ottaa yhteyt­tä Snapc­ha­tin myyn­ti­tii­miin, ja epäi­lem­me että tämän­kin Snapc­hat-uudis­tuk­sen tulo Suo­meen tulee kes­tä­mään totu­tus­ti hie­man pidempään.

Jääm­me mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan, kos­ka pää­sem­me käyt­tä­mään Snapc­ha­tia entis­tä paremmin.

Ota yhteyt­tä!

Uudelleenmarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi