Vaikuttajamarkkinointi - Miten bloggaajayhteistyö vaikuttaa yritykseesi? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti – Miten blog­gaa­jayh­teis­työ vai­kut­taa yritykseesi?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ja blo­gien käyt­tö mark­ki­noin­nin alus­ta­na yleis­tyy jat­ku­vas­ti. Par­haim­mil­laan mark­ki­noin­ti blog­gaa­jien kaut­ta on toi­mi­vaa ja help­poa, sil­lä ammat­ti­tai­toi­nen blog­gaa­ja osaa yhteis­työ­pos­tauk­sien kie­mu­rat kuin pyö­räl­lä aja­mi­sen. Kui­ten­kin, mark­ki­noi­jan täy­tyy ottaa huo­mioon muu­ta­mia asioi­ta ennen kuin pää­tös blo­geis­sa mai­nos­ta­mi­ses­ta teh­dään. Myös WordPress-sivus­tot ovat alun­pe­rin teh­ty blo­gei­hin ja Kublan­kin koti­si­vu on raken­net­tu täl­lä maa­il­man ylei­sim­mäl­lä kotisivualustalla.

Kohdeyleisön tuntemus

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin paras, mut­ta usein hyö­dyn­tä­mä­tön puo­li on se että blog­gaa­jat tun­te­vat ylei­sön­sä. He tie­tä­vät ket­kä blo­gia luke­vat, ja mis­tä asiois­ta he ovat kiin­nos­tu­nei­ta. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin oikea lähes­ty­mis­ta­pa on siis kysyä blog­gaa­jal­ta itsel­tään, sopi­si­ko tuo­te blo­gin lukio­jil­le? Lii­an usein tämä aja­tus­ta­pa ei toteu­du, vaan yri­tyk­ses­tä ker­ro­taan tuot­teen sopi­van luki­joil­le ilman blog­gaa­jan käyt­töä asian­tun­ti­ja­na. Mik­si et siis hyö­dyn­täi­si asian­tun­ti­jaa jol­la on jo val­miik­si tie­to kana­van yleisöstä?

Tuotteet esillä väärällä tavalla

On tuot­tei­ta joi­ta voi mai­nos­taa blo­geis­sa, ja sit­ten on tuot­tei­ta joi­ta ei voi mai­nos­taa blo­geis­sa. Jos­kus tämä raja on häi­ly­vä, joten sekä yri­tyk­sen että blog­gaa­jan täy­tyy ennen yhteis­työn aloit­ta­mis­ta miet­tiä sopii­ko tuo­te blo­gin ylei­sil­mee­seen. Lähiai­koi­na tör­mä­sin useas­sa blo­gis­sa pesuai­nei­den val­mis­ta­jan kans­sa teh­tyyn yhteis­työ­hön. Täs­sä­hän ei sinän­sä ole mitään vää­rää, pesuai­nei­ta voi hyvin­kin mark­ki­noi­da blo­geis­sa, kun­han se teh­dään ylei­söä aliar­vioi­mat­ta. Lähes kai­kis­sa näis­tä yhteis­työ­pos­tauk­sis­ta kuvi­tuk­se­na oli pyy­kin­pe­suai­ne pai­kois­sa jois­sa sitä ei (toi­vot­ta­vas­ti) käy­te­tä: sän­gys­sä, lat­tial­la, keit­tiös­sä yms. Inter­net herä­si, ja yri­tys jou­tui nau­ru­na­lai­sek­si näin köm­pe­lös­ti toteu­te­tus­ta yhteis­työs­tä. Olis­ko ollut niin vai­ke­aa ohjeis­taa blog­gaa­jia käyt­tä­mään kuvi­na vaik­ka­pa pesu­ko­neen pääl­lä ole­vaa pesuai­ne­pa­ket­tia? Ei, mut­ta näin ei ilmei­ses­ti tehty.

Liika ylistäminen

Jat­ke­taan pesuai­ne-esi­mer­kil­lä, sil­lä se sopii tähän­kin kate­go­ri­aan lois­ta­vas­ti. Edel­lä­mai­ni­tuis­sa pos­tauk­sis­sa pesuai­net­ta kehut­tiin maa­il­man par­haak­si, elä­män pelas­ta­jak­si ja aineek­si jol­la peset mitä tahan­sa mis­tä tahan­sa. Täl­lai­nen lii­ka kehu­mi­nen ei uppoa yhdel­le­kään luki­jal­le tai saa hän­tä osta­maan tuo­tet­ta. Lii­al­la glo­ri­fioin­nil­la sekä blog­gaa­jas­ta että yri­tyk­ses­tä saa kuvan, että he teke­vät mitä vain myy­däk­seen tuo­tet­ta, sen sijaan että blog­gaa­ja rehel­li­ses­ti ker­toi­si käyt­tä­vän­sä tuo­tet­ta päi­vit­täin kos­ka se on yksin­ker­tai­ses­ti hyvä. Teim­me myös blo­gin sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta, jon­ka löy­dät tääl­tä.

Oikein valittu blogi toimii loistavasti

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin suo­sio kas­vaa jat­ku­vas­ti, kos­ka par­haim­mil­laan se on lois­ta­va kei­no mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja luo­da brän­di­ku­vaa. Oikein valit­tu blo­giyh­teis­työ voi onnis­tues­saan tuo­da sekä yri­tyk­sel­le että blog­gaa­jal­le lois­ta­vaa näky­vyyt­tä oikean koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Oikein vali­tuis­sa yhteis­työ­ku­viois­sa blog­gaa­ja uskoo oikeas­ti tuot­tee­seen tai pal­ve­luun, ja saa näin luki­jan­sa vakuu­tet­tua omal­la innos­tu­nei­suu­del­laan. Lisäk­si tuo­te esi­tel­lään edus­ta­vas­ti mut­ta ilman tur­haa heh­ku­tus­ta, täy­sin rehel­li­ses­ti, mikä veto­aa luki­jaan huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin lii­al­li­nen kehuminen.

Luotettavat blogit luovat luottamusta tuotteeseen

Tois­ten blo­gien luki­jat luot­ta­vat blog­gaa­jiin enem­män kuin tois­ten, tähän vai­kut­taa blo­gin his­to­ria. Jos blo­gi on täyn­nä tyh­jän­päi­väi­siä yhteis­työ­pos­tauk­sia jois­sa jokais­ta tuo­tet­ta kehu­taan ja mai­nos­te­taan par­haak­si iki­nä, ei voi­da olla var­mo­ja kehu­taan­ko blo­gis­sa kaik­kea kos­ka sii­tä saa­tiin mak­su. Luo­tet­ta­va blog­gaa­ja osaa myös tuo­da tuot­teis­ta “nega­tii­vi­sia asioi­ta” esiin sel­lai­sel­la taval­la että luki­jal­le jää kui­ten­kin posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va tuot­tees­ta. Myös kom­ment­ti­ket­jua kan­nat­taa tul­ki­ta oikein: Ovat­ko kom­men­tit pelk­kää posi­tii­vis­ta palau­tet­ta? Täs­sä tapauk­ses­sa on mah­dol­lis­ta että blog­gaa­ja ei jul­kai­se nega­tii­vi­sia kom­ment­te­ja, eli anna rehel­lis­tä kuvaa luki­joi­den­sa mie­li­pi­teis­tä. Poten­ti­aa­li­sen yhteis­työ­kump­pa­nin työ­hön kan­nat­taa siis tutus­tua huo­lel­la ennen yhteis­työn aloittamista.

Mark­ki­noin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää muis­taa myös blog­gaa­jien muut kana­vat. Ins­ta­gram ja Snapc­hat voi­vat olla erin­omai­sia nopean mark­ki­noin­nin toteut­ta­mi­seen, ja tavoit­ta­vat ylei­sön aina­kin yhtä hyvin, ellei jopa parem­min kuin itse blo­gi. Näi­tä kana­via voi­daan käyt­tää vaik­ka­pa ohjaa­maan ylei­söä blo­gin puo­lel­le, tai ker­to­maan yhteis­työ­kump­pa­nin kam­pan­jois­ta. Kaik­kien poten­ti­aa­lis­ten jul­kai­su­ka­na­vien hyö­dyn­tä­mi­nen on digi­mark­ki­noin­nin kan­nal­ta erit­täin tehokasta.

Lisäk­si täy­tyy muis­taa että avoi­mes­ti toteu­te­tut yhteis­työt jois­sa ei pii­lo­tel­la kysees­sä ole­van yhteis­työ­pos­taus, toi­mi­vat huo­mat­ta­vas­ti parem­min: luki­jat eivät ole tyhmiä.

XoXo Gos­sip Kubla

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi