Miten mainostaa blogia?

Miten mainostaa blogia?

Miten mai­nos­taa blo­gia kun se on laa­dit­tu? Blo­gin mai­nos­ta­mi­nen on äärim­mäi­sen tär­keäs­sä roo­lis­sa kos­ka suu­rin kulu yleen­sä on blo­gin laa­ti­mi­nen. Mikä­li siis olet laa­ti­nut jo blo­gin tai jopa useam­pia blo­ge­ja niin näi­tä voi­daan hyvin­kin mai­nos­taa myö­hem­min­kin. On siis har­vo­ja aihei­ta jois­sa blo­gin mai­nos­ta­mi­nen ja ajan­koh­tai­suus on vain päi­vis­tä, vii­kois­ta, tai kuu­kausis­ta kiin­ni. Sisäl­tö on siis yleen­sä rele­vant­tia ajan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta mut­ta vain sinä tie­dät tei­dän yri­tyk­sen sisäl­lön ajan­koh­tai­suu­des­ta. Miten siis mai­nos­taa blo­gia par­haal­le ylei­söl­le käsi­tel­lään alem­pa­na.

Mikä on blogi?

Blo­gi on yleen­sä kir­joi­tus yri­tyk­sen koti­si­vuil­la jos­sa käsi­tel­lään jotain aihet­ta laa­jem­min. Kysees­sä voi olla yri­tyk­sen oman edun tavoit­te­lu ja tuot­teen­sa kehu­mi­nen mut­ta toi­mi­vam­paa on yleen­sä täy­sin puo­lu­ee­ton halu­tun aiheen tar­kas­te­lu. Voi­daan esi­mer­kik­si kir­joit­taa blo­gi homeen hai­tois­ta asun­nos­sa asu­vil­le ja täs­sä yhtey­des­sä ei tar­vit­se edes koros­taa yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta mikä­li yri­tys tar­jo­aa home­hai­tois­ta eroon pää­se­mis­tä. Asia­kas kyl­lä ymmär­tää itse että on aiheel­lis­ta rat­kais­ta ongel­ma mikä­li se oikein ava­taan blo­gis­sa.

Miksi blogia kannattaa mainostaa?

Miten mai­nos­taa blo­gia joka on jo kir­joi­tet­tu? Blo­gin mai­nos­ta­mi­nen voi­daan teh­dä riip­pu­mat­ta ajan­koh­das­ta ja blo­gia kan­nat­taa mai­nos­taa sik­si että blo­gin kir­joit­ta­mi­seen kuluu rahaa (tai työn­te­ki­jän aikaa joka myös on rahaa) kes­ki­mää­rin noin 150 euroa. Mikä­li käy­tät 150 euroa sisäl­lön tuot­ta­mi­seen ja mit­taat Google Ana­ly­tic­sis­ta kuin­ka moni on sisäl­töä­si luke­nut niin voi yllät­tyä. Useim­min sisäl­töä on luke­nu 3-7 yri­tyk­sen omaa hen­ki­lös­töä ja ulkoi­sia taho­ja noin 2-4 hen­ki­löä. Voit kui­ten­kin tavoit­taa jopa 30 eurol­la noin 3000 poten­ti­aa­li­sin­ta hen­ki­löä blo­gil­la­si ja saa­da heis­tä siir­ty­mään luke­maan blo­gia­si jopa 300 hen­ki­löä. Eli voit saa­da 150 eurol­la noin 4 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta luke­maan sisäl­tö­si tai vaih­toeh­toi­ses­ti 180 eurol­la (sisäl­tö 150€ ja mai­nos­tus 30€) 304 hen­ki­löä luke­maan yri­tyk­se­si tuot­ta­man sisäl­lön. Kum­pi oli­si mie­les­tä­si jär­ke­väm­pää?

Miten mainostaa blogia eri kanavissa?

Miten mai­nos­taa blo­gia digi­mark­ki­noin­nin avul­la? Täs­sä on tuhan­nen taa­lan kysy­mys mut­ta onnek­si vas­taus on myös mel­ko yksin­ker­tai­nen ja jaam­me sen mie­luus­ti kai­kil­le asias­ta kiin­nos­tu­neil­le. Niin täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuin muu­ten­kin videois­sam­me ja sisäl­lös­säm­me avoi­mes­ti. Digi­mark­ki­noin­nin salat kuu­lu­vat kai­kil­le vaik­ka aihe voi alus­sa kuu­los­taa­kin kryp­ti­sel­tä.

Miten mainostaa blogia - tässä esimerkkejä:

  • Face­boo­kis­sa tavoi­tat poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta 100 eurol­la n. 10 000 hen­ki­löä
  • Ins­ta­gra­mis­sa tavoi­tat poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta 100 eurol­la n. 15 000 hen­ki­löä
  • Lin­ke­dI­nis­sa tavoi­tat poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta 100 eurol­la n. 5 000 hen­ki­löä
  • Google Adsis­sa tavoi­tat poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta 100 eurol­la n. 100 hen­ki­löä
  • Googlen Ban­ne­reil­la tavoi­tat poten­ti­aa­li­sim­pia asiak­kai­ta 100 eurol­la n. 100 000 hen­ki­löä (mut­ta voit tuo­da vain muu­ta­man sanan esil­le ban­ne­ris­sa­si toi­sin kuin yllä ole­vis­sa vaih­toeh­dois­sa)

Yllä ole­vat mai­nos­ka­na­vat ovat Kublan asian­tun­ti­ja­tii­min näke­myk­sen ja koke­muk­sen mukaan tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä. Mikä­li yri­tyk­se­si toi­mii B2B-ken­täs­sä niin voi hyvin­kin olla jär­ke­vin­tä vali­ta ensim­mäi­se­nä vaih­toeh­to­na Lin­ke­dIn-mai­non­ta blo­gi­si levit­tä­mi­sek­si. Miten mai­nos­taa blo­gia B2C-ken­täs­sä? Sil­loin Kublan asian­tun­ti­ja­tii­min suo­si­tus on panos­taa ensim­mäi­se­nä vaih­toeh­to­na Face­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin kos­ka asia­kas­ta kiin­nos­ta­vat sisäl­löt leviä­vät edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti näis­sä kana­vis­sa.

Muis­tat­han sil­ti kir­joit­taa blo­gi­si asiak­kaan etu­ja aja­vas­ti - asia­kas­ta­si kiin­nos­taa ainoas­taan oma etun­sa. Aivan kuin mei­tä mui­ta­kin kiin­nos­taa uut­ta han­kin­taa teh­des­säm­me. Toki arvos­tam­me suo­ma­lai­suut­ta ja koti­mai­suut­ta ja sitä kan­nat­taa­kin nos­taa esil­le kai­kis­sa sisäl­löis­sä joi­ta yri­tyk­se­si tuot­taa.

Miten blogin mainostuksen tuloksia voi mitata?

Blo­gin mai­nos­ta­mi­sen tulok­sia kan­nat­taa mita­ta tar­kas­ti kos­ka ilman mit­taa­mis­ta et voi tie­tää mikä mai­non­nan kana­vis­ta­si toi­mii par­haim­min vai tule­vat­ko asiak­kaa­si esi­mer­kik­si orgaa­ni­ses­ta haus­ta täy­sin. Voit käyt­tää tulos­ten mit­taa­mi­ses­sa esi­mer­kik­si mak­sul­lis­ta ohjel­mis­tos­ta Swy­doa tai sit­ten ilmais­ta Googlen tar­joa­maa Data Stu­dio­ta. Näin saat tar­kas­ti sel­vil­le mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set. Muis­ta että mikä­li mai­non­ta­si ei tuo­ta tulos­ta niin kyse ei vält­tä­mät­tä ole kana­vas­ta vaan mai­non­nan teki­jäs­tä. Onko mai­non­nan teki­jä toteut­ta­nut sato­ja kam­pan­joi­ta tulok­sel­li­ses­ti kysei­seen kana­vaan? Mikä­li on toteut­ta­nut ja voi osoit­taa sen niin sit­ten on hyvä vaih­taa kana­vaa. Muus­sa tapauk­ses­sa on myös hyvä ostaa mai­non­taa toi­sel­ta tahol­ta tai hank­kia tukea inhouse teke­mi­seen­ne.

Kuinka edetä blogin mainostuksessa?

Blo­gin mai­nos­ta­mi­seen on kym­me­niä eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja yllä mai­nit­tu­na ylei­sim­mät ja tehok­kaim­mat vaih­toeh­dot mai­non­nan toteut­ta­mi­seen blo­ge­ja mai­nos­taes­sa. Mikä­li haluat blo­gi­si tavoit­ta­van poten­ti­aa­li­sim­man ylei­sö­si riip­pu­mat­ta kir­joi­tusa­jan­koh­das­ta niin kysy Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mil­tä vink­ke­jä ja täy­tä ohei­nen yhteys­tie­to­lo­ma­ke niin lai­te­taan ovi­pump­pu lau­la­maan yhdes­sä!

Kalle Santalahti

Kalle Santalahti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje