Mainonnan keinot digimarkkinoinnissa 

Mai­non­nan kei­not ovat mel­kein rajat­to­mat digi­mark­ki­noin­nis­sa, kos­ka asiak­kaat ovat jo siir­ty­neet digi­taa­li­siin kana­viin. Digi­taa­li­set kana­vat kas­va­vat jat­ku­vas­ti ja vali­koi­mat tule­vat myös moni­puo­li­sem­mak­si vuo­sit­tain. Tähän kelk­kaan on hyvä hypä­tä mukaan, kos­ka jokai­sel­le yri­tyk­sel­le löy­tyy omat mai­non­nan kei­not, jot­ka tuot­ta­vat uusia asiakkaita.

Mainonnan keinot eri kanavissa

Mai­non­nan kei­not ja vies­tit vaih­te­le­vat kana­vit­tain. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on hyvä käyt­tää eri­lai­sia kei­no­ja ja vies­te­jä, kuin esi­mer­kik­si Google Ads-hakusa­na­mai­non­nas­sa. Googles­ta hae­taan ylei­ses­ti tar­pee­seen, mut­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vie­te­tään aikaa ilman tar­vet­ta hank­kia uusia palveluita.

Mainonta sosiaalisessa mediassa

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa asiak­kaa­si eivät voi hakea esi­mer­kik­si ”edul­li­nen ikku­na­re­mont­ti”. He voi­vat hakea vain esi­mer­kik­si ”Kubla Oy”, tai ”Kal­le San­ta­lah­ti”, eli yri­tyk­sen, tai hen­ki­lön nimel­lä. Asiak­kaat ovat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa viet­tä­mäs­sä aikaan­sa viih­teel­li­ses­sä muo­dos­sa ja halua­vat ren­tou­tua ilman väli­tön­tä tar­vet­ta hank­kia uusia palveluita. 

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kan­nat­taa siis tar­jo­ta asia­kas­ta hyö­dyt­tä­vää tie­toa, jota hän mie­luus­ti lukee ja joka on hänel­le ajan­koh­tais­ta. Tavoit­te­le siis tar­kas­ti poten­ti­aa­lis­ta koh­de­ryh­mää somes­sa, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa vies­ti­si voi jopa kään­tyä yri­tys­tä­si vastaan.

Keinot Google-mainonnassa

Mai­non­nan kei­not Googles­sa ovat huo­mat­ta­vas­ti sel­keäm­mät ja hel­pom­mat toteut­taa. Googles­ta asiak­kaat etsi­vät täl­lä­kin het­kel­lä sinun­kin toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta ja voit suo­raan vas­ta­ta tähän kysyn­tään ehdo­tuk­sel­la, sekä asiak­kaan saa­mil­la eduil­la vali­tes­saan yri­tyk­se­si tar­joa­man palvelun. 

Google-mai­non­nas­sa voit vai­kut­taa asiak­kaan ”osto­pää­tök­seen” käy­tän­nös­sä vain otsi­kol­la ja uusil­la tavoil­la myös hie­man kuvaus-teks­til­lä. Tär­kein­tä on siis saa­da asia­kas kiin­nos­tu­maan muu­ta­mal­la sanal­la ja täs­sä mai­non­nan kei­not toi­mi­vat par­hai­ten etui­na, alen­nuk­si­na, esi­mer­kik­si tänään päät­ty­vä­nä tar­jouk­se­na. Asiak­kaal­le on siis tar­jot­ta­va huo­mat­ta­va syy kli­ka­ta juu­ri sinun. Yri­tyk­se­si mai­nos­ta, kos­ka kil­pai­lua on jat­ku­vas­ti enem­män luo­ma­si mai­nok­sen rinnalla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mainonnan keinot YouTubessa

You­Tu­bes­sa voit tavoit­taa asiak­kaa­si, jot­ka ovat ylei­ses­ti kiin­nos­tu­neet toi­mia­la­si pal­ve­luis­ta, tai sii­hen lähei­ses­ti liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta. Mai­nok­se­si tulee tar­jo­ta joko huo­mat­ta­va etu muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa, tai vaih­toeh­toi­ses­ti olta­va niin viih­dyt­tä­vä, että asiak­kaa­si halu­aa kat­soa video­si lop­puun asti. 

Mai­non­nan mah­dol­li­suu­det ovat lopul­ta You­Tu­bes­sa mel­ko moni­puo­li­set ja voit esi­mer­kik­si näyt­tää mai­nos­ta­si ala­lai­das­sa niin, ettei se häi­rit­se lähes ollen­kaan video­ta kat­so­taa asia­kas­ta, mut­ta saa sil­ti huo­mion asian olles­sa ajan­koh­tai­nen juu­ri tätä video­ta kat­so­val­le henkilölle.

Mainonnan keinot bannerimainonnassa

Ban­ne­ri­mai­non­taa voit teh­dä hyvin­kin tar­koil­la rajauk­sil­la ja kei­not kas­vaa vuo­sit­tain, vaik­ka kysees­sä onkin yksi van­him­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tavois­ta. Ban­ne­reil­la mai­non­nan kei­not ovat moni­puo­li­set, mut­ta kiin­nos­ta­vin tapa tun­tuu ole­van kil­pai­li­joi­den sivus­toil­la käy­neil­le asiak­kail­le mai­nos­ta­mi­nen. Tämä mai­non­nan kei­no tuli saa­ta­vak­si Googlen ban­ne­ri­mai­non­nas­sa vas­ta lähiai­koi­na ja tuo­kin mai­nos­ta­jil­le erit­täin hyvää tulos­ta. Saat siis hou­ku­tel­tua suo­raan kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­nei­tä asiak­kai­ta tutus­tu­maan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin ja hyvin­kin edullisesti.

Mainonnan keinot sähköpostimainonnassa

Säh­kö­pos­ti­mai­non­nas­sa kon­tak­toit suo­raan lop­pu­asia­kas­ta ja täs­sä mai­non­nan kei­nos­sa on hyvä men­nä suo­raan asi­aan. Muis­ta pitää asia­kas mie­les­sä ja olet juu­ri lähes­ty­nyt asia­kas­ta hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la taval­la. Tar­joa siis suo­raa etua ystä­väl­li­ses­ti ja perus­te­le tar­kas­ti mik­si juu­ri sinun tuo­te oli­si asiak­kaal­le sopi­vin, mut­ta muis­ta asiak­kaan miet­ti­vän omas­ta läh­tö­koh­das­taan. Eli mik­si asia­kas hyö­tyy eri­tyi­ses­ti vali­tes­saan sinun pal­ve­lusi, tai mik­si hän edes tuli­si verk­ko­si­vus­tol­le­si? Mene siis suo­raan asi­aan eli älä käy­tä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia ylei­ses­sä brändimainonnassa.

Miten mittaat toimiiko käyttämäsi markkinointikeino?

Mai­non­nan kei­not ja nii­den tehok­kuus on hyvin tar­kas­ti mitat­ta­vis­sa hie­man kana­vas­ta riip­puen. Jokai­ses­ta kana­vas­ta voi­daan mita­ta tar­kas­ti mai­nok­set näh­nyt hen­ki­lö, sekä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­tol­le siir­ty­nyt poten­ti­aa­li­nen asia­kas. Lisäk­si Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua käyt­tä­mäl­lä voit sel­vit­tää sait­ko yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta­si. Täl­lä et kui­ten­kaan voi mita­ta suo­raan esi­mer­kik­si tuot­ti­ko ban­ne­ri­mai­non­ta­si tulok­sia, kos­ka ban­ne­ri­mai­non­nan tar­koi­tus on pää­asias­sa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja muis­tut­taa yri­tyk­se­si sivus­tol­la käy­nyt­tä asia­kas­ta palveluistasi. 

Ban­ne­ri­mai­non­ta esi­merk­ki­nä siis nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja ohjaa asia­kas­ta hake­maan yri­tys­tä­si Google-mai­non­nas­ta ja otta­maan yhteyt­tä. Eli vaik­ka et sai­si­kaan yri­tyk­sel­le­si suo­ria yhtey­den­ot­to­ja, niin voit hyvin­kin saa­da lisää kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, mut­ta Google-mai­non­ta on yksi har­vi­nai­sis­ta myyn­tiin nopeas­ti joh­ta­vis­ta kanavista.

Miten valitset oikeat mainonnan keinot yrityksellesi?

Mai­non­nan kei­not yri­tyk­sel­le­si on help­po sel­vit­tää esi­mer­kik­si lyhyes­sä puhe­lus­sa, mut­ta tie­tä­mät­tä toi­mia­laa­si on vai­kea antaa yksin­ker­tais­ta ja kai­kil­le toi­mi­vaa ohjet­ta. Koi­te­taan kui­ten­kin. Mikä­li yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta osa­taan jo etsiä Googles­ta ja tie­dät haku­vo­lyy­mien ole­van kor­keat, niin voit tavoi­tel­la asiak­kai­ta Google-mai­non­nal­la. Haku­vo­lyy­mit löy­dät Googlen ilmai­ses­ta Keyword Plan­ne­ris­ta.

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja You­Tu­bes­sa voit nos­taa brän­di­si tun­net­tuut­ta toi­mia­las­ta­si kiin­nos­tu­nei­den kes­kuu­des­sa hyvin­kin nopeas­ti. Tämä ei näy välit­tö­mäs­ti yri­tyk­se­si myyn­nis­sä, tai Google Ana­lyc­tis­ta seu­rat­ta­vis­sa yhtey­de­no­tois­sa, mut­ta huo­maat jo muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa sivus­tol­le­si tule­van aiem­paa enem­män kävi­jöi­tä Google-hauil­la. Tämä tar­koit­taa sinun onnis­tu­neen some- ja You­Tu­be-mai­non­nas­sa ja mai­non­nan kei­not toi­mi­vat juu­ri oikeal­la tavalla.

Mikä­li tie­dät koh­de­ryh­mä­si tar­kas­ti, niin voit lähes­tyä tätä koh­de­ryh­mää säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nil­la b2b-ken­täs­sä hyvin­kin hel­pos­ti ja b2c-ken­täs­sä tar­vit­set asiak­kaal­ta luvan lähestymiseen.

Lue lisää:
Google Ads -mai­non­ta
Face­book-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Ota yhteyt­tä!
Mainonnan keinot
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy