Mainonnan keinot digimarkkinoinnissa 

Mai­non­nan kei­not ovat mel­kein rajat­to­mat digi­mark­ki­noin­nis­sa, kos­ka asiak­kaat ovat jo siir­ty­neet digi­taa­li­siin kana­viin. Digi­taa­li­set kana­vat kas­va­vat jat­ku­vas­ti ja vali­koi­mat tule­vat myös moni­puo­li­sem­mak­si vuo­sit­tain. Tähän kelk­kaan on hyvä hypä­tä mukaan, kos­ka jokai­sel­le yri­tyk­sel­le löy­tyy omat mai­non­nan kei­not, jot­ka tuot­ta­vat uusia asiakkaita.

Mainonnan keinot eri kanavissa

Mai­non­nan kei­not ja vies­tit vaih­te­le­vat kana­vit­tain. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on hyvä käyt­tää eri­lai­sia kei­no­ja ja vies­te­jä, kuin esi­mer­kik­si Google Ads-hakusa­na­mai­non­nas­sa. Googles­ta hae­taan ylei­ses­ti tar­pee­seen, mut­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vie­te­tään aikaa ilman tar­vet­ta hank­kia uusia palveluita.

Mainonta sosiaalisessa mediassa

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa asiak­kaa­si eivät voi hakea esi­mer­kik­si ”edul­li­nen ikku­na­re­mont­ti”. He voi­vat hakea vain esi­mer­kik­si ”Kubla Oy”, tai ”Kal­le San­ta­lah­ti”, eli yri­tyk­sen, tai hen­ki­lön nimel­lä. Asiak­kaat ovat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa viet­tä­mäs­sä aikaan­sa viih­teel­li­ses­sä muo­dos­sa ja halua­vat ren­tou­tua ilman väli­tön­tä tar­vet­ta hank­kia uusia palveluita. 

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kan­nat­taa siis tar­jo­ta asia­kas­ta hyö­dyt­tä­vää tie­toa, jota hän mie­luus­ti lukee ja joka on hänel­le ajan­koh­tais­ta. Tavoit­te­le siis tar­kas­ti poten­ti­aa­lis­ta koh­de­ryh­mää somes­sa, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa vies­ti­si voi jopa kään­tyä yri­tys­tä­si vastaan.

Keinot Google-mainonnassa

Mai­non­nan kei­not Googles­sa ovat huo­mat­ta­vas­ti sel­keäm­mät ja hel­pom­mat toteut­taa. Googles­ta asiak­kaat etsi­vät täl­lä­kin het­kel­lä sinun­kin toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta ja voit suo­raan vas­ta­ta tähän kysyn­tään ehdo­tuk­sel­la, sekä asiak­kaan saa­mil­la eduil­la vali­tes­saan yri­tyk­se­si tar­joa­man palvelun. 

Google-mai­non­nas­sa voit vai­kut­taa asiak­kaan ”osto­pää­tök­seen” käy­tän­nös­sä vain otsi­kol­la ja uusil­la tavoil­la myös hie­man kuvaus-teks­til­lä. Tär­kein­tä on siis saa­da asia­kas kiin­nos­tu­maan muu­ta­mal­la sanal­la ja täs­sä mai­non­nan kei­not toi­mi­vat par­hai­ten etui­na, alen­nuk­si­na, esi­mer­kik­si tänään päät­ty­vä­nä tar­jouk­se­na. Asiak­kaal­le on siis tar­jot­ta­va huo­mat­ta­va syy kli­ka­ta juu­ri sinun. Yri­tyk­se­si mai­nos­ta, kos­ka kil­pai­lua on jat­ku­vas­ti enem­män luo­ma­si mai­nok­sen rinnalla.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mainonnan keinot YouTubessa

You­Tu­bes­sa voit tavoit­taa asiak­kaa­si, jot­ka ovat ylei­ses­ti kiin­nos­tu­neet toi­mia­la­si pal­ve­luis­ta, tai sii­hen lähei­ses­ti liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta. Mai­nok­se­si tulee tar­jo­ta joko huo­mat­ta­va etu muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa, tai vaih­toeh­toi­ses­ti olta­va niin viih­dyt­tä­vä, että asiak­kaa­si halu­aa kat­soa video­si lop­puun asti. 

Mai­non­nan mah­dol­li­suu­det ovat lopul­ta You­Tu­bes­sa mel­ko moni­puo­li­set ja voit esi­mer­kik­si näyt­tää mai­nos­ta­si ala­lai­das­sa niin, ettei se häi­rit­se lähes ollen­kaan video­ta kat­so­taa asia­kas­ta, mut­ta saa sil­ti huo­mion asian olles­sa ajan­koh­tai­nen juu­ri tätä video­ta kat­so­val­le henkilölle.

Mainonnan keinot bannerimainonnassa

Ban­ne­ri­mai­non­taa voit teh­dä hyvin­kin tar­koil­la rajauk­sil­la ja kei­not kas­vaa vuo­sit­tain, vaik­ka kysees­sä onkin yksi van­him­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tavois­ta. Ban­ne­reil­la mai­non­nan kei­not ovat moni­puo­li­set, mut­ta kiin­nos­ta­vin tapa tun­tuu ole­van kil­pai­li­joi­den sivus­toil­la käy­neil­le asiak­kail­le mai­nos­ta­mi­nen. Tämä mai­non­nan kei­no tuli saa­ta­vak­si Googlen ban­ne­ri­mai­non­nas­sa vas­ta lähiai­koi­na ja tuo­kin mai­nos­ta­jil­le erit­täin hyvää tulos­ta. Saat siis hou­ku­tel­tua suo­raan kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­nei­tä asiak­kai­ta tutus­tu­maan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin ja hyvin­kin edullisesti.

Mainonnan keinot sähköpostimainonnassa

Säh­kö­pos­ti­mai­non­nas­sa kon­tak­toit suo­raan lop­pu­asia­kas­ta ja täs­sä mai­non­nan kei­nos­sa on hyvä men­nä suo­raan asi­aan. Muis­ta pitää asia­kas mie­les­sä ja olet juu­ri lähes­ty­nyt asia­kas­ta hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la taval­la. Tar­joa siis suo­raa etua ystä­väl­li­ses­ti ja perus­te­le tar­kas­ti mik­si juu­ri sinun tuo­te oli­si asiak­kaal­le sopi­vin, mut­ta muis­ta asiak­kaan miet­ti­vän omas­ta läh­tö­koh­das­taan. Eli mik­si asia­kas hyö­tyy eri­tyi­ses­ti vali­tes­saan sinun pal­ve­lusi, tai mik­si hän edes tuli­si verk­ko­si­vus­tol­le­si? Mene siis suo­raan asi­aan eli älä käy­tä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tia ylei­ses­sä brändimainonnassa.

Miten mittaat toimiiko käyttämäsi markkinointikeino?

Mai­non­nan kei­not ja nii­den tehok­kuus on hyvin tar­kas­ti mitat­ta­vis­sa hie­man kana­vas­ta riip­puen. Jokai­ses­ta kana­vas­ta voi­daan mita­ta tar­kas­ti mai­nok­set näh­nyt hen­ki­lö, sekä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­tol­le siir­ty­nyt poten­ti­aa­li­nen asia­kas. Lisäk­si Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua käyt­tä­mäl­lä voit sel­vit­tää sait­ko yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta­si. Täl­lä et kui­ten­kaan voi mita­ta suo­raan esi­mer­kik­si tuot­ti­ko ban­ne­ri­mai­non­ta­si tulok­sia, kos­ka ban­ne­ri­mai­non­nan tar­koi­tus on pää­asias­sa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja muis­tut­taa yri­tyk­se­si sivus­tol­la käy­nyt­tä asia­kas­ta palveluistasi. 

Ban­ne­ri­mai­non­ta esi­merk­ki­nä siis nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja ohjaa asia­kas­ta hake­maan yri­tys­tä­si Google-mai­non­nas­ta ja otta­maan yhteyt­tä. Eli vaik­ka et sai­si­kaan yri­tyk­sel­le­si suo­ria yhtey­den­ot­to­ja, niin voit hyvin­kin saa­da lisää kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, mut­ta Google-mai­non­ta on yksi har­vi­nai­sis­ta myyn­tiin nopeas­ti joh­ta­vis­ta kanavista.

Miten valitset oikeat mainonnan keinot yrityksellesi?

Mai­non­nan kei­not yri­tyk­sel­le­si on help­po sel­vit­tää esi­mer­kik­si lyhyes­sä puhe­lus­sa, mut­ta tie­tä­mät­tä toi­mia­laa­si on vai­kea antaa yksin­ker­tais­ta ja kai­kil­le toi­mi­vaa ohjet­ta. Koi­te­taan kui­ten­kin. Mikä­li yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta osa­taan jo etsiä Googles­ta ja tie­dät haku­vo­lyy­mien ole­van kor­keat, niin voit tavoi­tel­la asiak­kai­ta Google-mai­non­nal­la. Haku­vo­lyy­mit löy­dät Googlen ilmai­ses­ta Keyword Plan­ne­ris­ta.

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja You­Tu­bes­sa voit nos­taa brän­di­si tun­net­tuut­ta toi­mia­las­ta­si kiin­nos­tu­nei­den kes­kuu­des­sa hyvin­kin nopeas­ti. Tämä ei näy välit­tö­mäs­ti yri­tyk­se­si myyn­nis­sä, tai Google Ana­lyc­tis­ta seu­rat­ta­vis­sa yhtey­de­no­tois­sa, mut­ta huo­maat jo muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa sivus­tol­le­si tule­van aiem­paa enem­män kävi­jöi­tä Google-hauil­la. Tämä tar­koit­taa sinun onnis­tu­neen some- ja You­Tu­be-mai­non­nas­sa ja mai­non­nan kei­not toi­mi­vat juu­ri oikeal­la tavalla.

Mikä­li tie­dät koh­de­ryh­mä­si tar­kas­ti, niin voit lähes­tyä tätä koh­de­ryh­mää säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nil­la b2b-ken­täs­sä hyvin­kin hel­pos­ti ja b2c-ken­täs­sä tar­vit­set asiak­kaal­ta luvan lähestymiseen.

Lue lisää:
Google Ads -mai­non­ta
Face­book-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Ota yhteyt­tä!
Mainonnan keinot
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi