Blogiyhteistyö - 4 syytä, miksi se tuo onnistuessaan asiakkaita 

Blo­gin takaa löy­tyy vai­kut­ta­ja, jon­ka jalan­jäl­kiä seu­raa­jat usein uskol­li­ses­ti seu­raa­vat. Kun blo­gi­teks­ti kehot­taa osta­maan iha­nat kar­va­tos­sut, useim­mat sen myös teke­vät. Blog­gaa­ja pys­tyy muo­dos­ta­maan seu­raa­ja­kun­tan­sa kans­sa sel­lai­sen siteen, jos­sa myyn­ti­pu­he kuu­los­taa seu­raa­jan kor­vaan ystä­vän suo­si­tuk­sel­ta. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on arvo­kas osa mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa – par­haim­mil­laan blo­giyh­teis­työ vai­kut­ta­jan kans­sa tuo kor­vaa­ma­ton­ta hyö­tyä yri­tyk­sen liiketoiminnalle.

Onnistunut blogiyhteistyö vaatii oikeanlaisen vaikuttajan

Blo­giyh­teis­työ tuo esil­le tuo­tet­ta tai pal­ve­lua vai­kut­ta­jan kana­vas­sa. Jos vai­kut­ta­ja ei sovi yri­tyk­sen arvo­maa­il­maan, maa­laa vai­kut­ta­ja hel­pos­ti yri­tyk­ses­tä eri­lais­ta jul­ki­suus­ku­vaa kuin yri­tys itse. Onnis­tu­nut blo­giyh­teis­työ vaa­tii sel­lai­sen vai­kut­ta­jan, jon­ka kans­sa arvot koh­taa­vat. Ketä tahan­sa ei siis kan­na­ta vali­ta vain seu­raa­ja­mää­rän perus­teel­la – pie­nem­pi, mut­ta arvo­maa­il­mal­taan sopi­vam­pi kana­va voi tuo­da suu­rem­paa parem­pia tulok­sia. Tuot­tee­si tai pal­ve­lusi mai­nos­ta­mi­seen sopi­via blo­ge­ja löy­tyy Googles­ta tai blo­ge­ja lis­taa­vil­ta sivuil­ta.

Blo­giyh­teis­työ tavoit­te­lee halut­tua koh­de­ryh­mää voi­mak­kaan hen­ki­löbrän­din avul­la. Seu­raa­ja­mää­rän sekä arvo­maa­il­man lisäk­si valin­nas­sa kan­nat­taa huo­mioi­da myös se, kuin­ka sitou­tu­nei­ta seu­raa­jat ovat: ammot­taa­ko kom­ment­ti­kent­tä tyh­jyyt­tään vai kom­mu­ni­koi­vat­ko seu­raa­jat vai­kut­ta­jan kans­sa? Onnis­tu­nut blo­giyh­teis­työ vaa­tii oikean­lai­sen vai­kut­ta­jan lisäk­si sitou­tu­neet seu­raa­jat, jot­ka ovat aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta blo­gin sisällöstä.

4 syytä, miksi hyvin toteutettu blogiyhteistyö tuo asiakkaita

Kuten yllä mai­nit­tiin, vaa­tii onnis­tu­nut blo­giyh­teis­työ muu­ta­kin kuin suu­ren seu­raa­ja­mää­rän. Blo­giyh­teis­työ tuo taa­tus­ti asiak­kai­ta, jos se on toteut­tu stra­te­gi­ses­ti oikean­lai­sen vai­kut­ta­jan kans­sa. Vää­rän­lai­sen vai­kut­ta­jan kans­sa ilman tavoit­tei­ta teh­ty blo­giyh­teis­työ voi olla yhtä tyh­jän kans­sa – tai pahim­mas­sa tapauk­ses­sa aiheut­taa jopa enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Lue 4 syy­tä, mik­si hyvin toteu­tet­tu blo­giyh­teis­työ tuo taa­tus­ti asiakkaita:

1. Bloggaaja tietää, kenelle puhuu

Blog­gaa­ja tun­tee seu­raa­jan­sa parem­min kuin kukaan muu. He pys­ty­vät tuot­ta­maan sel­lais­ta sisäl­töä, joka osuu ja uppo­aa juu­ri kysei­seen poruk­kaan. Blog­gaa­ja tie­tää, mil­lai­sel­la vies­til­lä seu­raa­jia on paras­ta lähes­tyä ja kuin­ka hei­dät saa­daan sitoutumaan.

Tun­ne ei kui­ten­kaan ole yksi­puo­li­nen: myös seu­raa­jat tun­te­vat vai­kut­ta­jan­sa. Seu­raa­jat ais­ti­vat välit­tö­mäs­ti, mikä­li blog­gaa­ja ei istu mai­nos­tet­ta­van yri­tyk­sen arvo­maa­il­maan tai blo­giyh­teis­työ ei ole uskot­ta­vaa. Yri­tyk­sen tuot­teen tai pal­ve­lun tuli­si sopia blo­giin ilman yhteistyötäkin!

2. Bloggaajaan on helppo samaistua

Blog­gaa­ja jakaa jat­ku­vas­ti pie­nen sii­vun arke­aan seu­raa­jil­leen ja on heil­le läs­nä. Blog­gaa­ja tun­tuu­kin hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väl­tä ja samais­tut­ta­val­ta – koi­ris­ta blog­gaa­va vetää puo­leen­sa koi­ra­har­ras­ta­jia, jot­ka vas­taa­not­ta­vat lifes­ty­le-blo­gin seu­raa­jia parem­min blo­giyh­teis­työn lomas­sa mai­nos­te­tun koiranruokabrändin.

Jos seu­raa­jia kiin­nos­taa vai­kut­ta­jan aamu­ru­tii­nit, kiin­nos­taa hei­tä takuul­la myös se, mitä puhe­lin­ta vai­kut­ta­ja käyt­tää ja mil­lais­ta voi­det­ta hän sive­lee kas­voil­leen – ja kyl­lä, usein eten­kin lifes­ty­le-blo­gien seu­raa­jat halua­vat tie­tää vai­kut­ta­jas­taan kai­ken. Seu­raa­jat odot­ta­vat osto­housut jalas­sa, että saa­vat tie­tää puhe­li­men mal­lin ja voi­teen mer­kin. Tätä osto­val­meut­ta kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti hyö­dyn­tää markkinoinnissa.

3. Ostoprosessi saa usein alkunsa verkosta

Kun mie­tit tuot­teen tai pal­ve­lun hank­ki­mis­ta, google­tat läpi muu­ta­mat net­ti­sai­tit ja blo­git. Nyky­ään osto­pro­ses­si saa siis usein alkun­sa ver­kos­ta – enää ei kävel­lä samal­la taval­la kaup­paan ja teh­dä pää­tös­tä myy­jän myyn­ti­pu­heen poh­jal­ta. Kulut­ta­jat luot­ta­vat osto­pää­tök­sen­sä yhä enem­män sel­lais­ten ihmis­ten käsiin, joi­hin voi­vat samais­tua. Blog­gaa­jat ovat juu­ri näi­tä henkilöitä.

Onnis­tu­nut blo­giyh­teis­työ vai­kut­taa seu­raa­jaan mie­li­pi­tee­seen sekä osto­käyt­täy­ty­mi­seen. Blog­gaa­jan suo­si­tus saat­taa saa­da koko ostoai­keen alul­le, toi­mia osto­po­lun puo­li­vä­lis­sä vie­den ostoai­kei­ta hitusen eteen­päin tai saa­da aikaan vii­mei­sen osto­pää­tök­sen. Vai­kut­ti­pa blog­gaa­jan sana mis­sä vai­hees­sa tahan­sa, se vaikuttaa.

4. Hakukoneoptimoitu blogiyhteistyö säilyy vuosia

Kaik­ki halua­vat tul­la esil­le haku­tu­los­ten kär­jes­sä. Kun blo­giyh­teis­työ on suun­ni­tel­tu aja­tuk­sel­la ja haku­ko­neop­ti­moi­tu oikeaop­pi­ses­ti, löy­tyy se Googles­ta vie­lä useam­man­kin vuo­den kulut­tua. Haku­ko­neop­ti­moi­tu blo­giyh­teis­työ ei siis ole het­ken huvi, vaan blo­gin kaut­ta voi tul­la mak­sa­via asiak­kai­ta vie­lä vuo­sien­kin pääs­tä. Kek­sit­kö kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa tapaa teh­dä tulok­se­kas­ta markkinointia?

Yhteenveto: blogiyhteistyö kannattaa

Mikä­li kamp­pai­let valin­nan­vai­keu­den äärel­lä, valit­set taa­tus­ti itse­kin ystä­vä­si suo­sit­te­le­man tuot­teen tai pal­ve­lun sen sijaan, että luot­tai­sit vain ja ainoas­taan yri­tyk­sen itsen­sä hori­naan. Vai­kut­ta­ja on seu­raa­jal­le kuin ystä­vä, jon­ka sanaan voi luot­taa. Blo­giyh­teis­työ oikean­lai­sen vai­kut­ta­jan kans­sa kan­nat­taa lähes poikkeuksetta.

Blogiyhteistyö kannattaa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi