Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta – 4 vinkkiä yhteistyöhön 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta – 4 vink­kiä yhteistyöhön

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti oikean­lai­sen vai­kut­ta­jan kans­sa on teho­kas­ta, sil­lä hei­dän suo­si­tuk­siin­sa luo­te­taan. Seu­raa­jien ja vai­kut­ta­jan välil­lä on usein ystä­vyys­suh­teen kal­tai­nen side, jol­loin vai­kut­ta­jan suo­si­tus tun­tuu tär­keäl­tä. Eten­kin suu­rem­man ylei­sön omaa­vat vai­kut­ta­jat näh­dään jon­kin­lai­si­na julk­kik­si­na – ja kuten maa­il­man isoim­pia­kin sta­ro­ja halu­taan kopioi­da, tah­to­vat seu­raa­jat kokeil­la myös vai­kut­ta­jan­sa saap­pai­ta jal­koi­hin­sa. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on toi­mi­vaa ja sen toteut­ta­mi­nen usein muka­vaa! Kubla lait­taa nyt jakoon nel­jä vink­kiä, jot­ka kan­nat­taa lukais­ta läpi aja­tuk­sen kanssa.

Vaikuttajamarkkinointi voi olla hiljaista tai näkyvää

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei tar­koi­ta ainoas­taan vai­kut­ta­jan jul­kai­se­maa Ins­ta­gram-pos­taus­ta, jota vas­taan yri­tys on lähet­tä­nyt esi­mer­kik­si tuot­tei­taan. Yhteis­työn voi toteut­taa monel­la eri tapaa. Toteu­tus­ta­vois­ta kan­nat­taa vali­ta sel­lai­nen, joka tuo yri­tyk­sen tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta par­haas­sa valos­sa esiin ja sopii vali­tun vai­kut­ta­jan tapaan tuot­taa sisäl­töä: vlog­gaa­ja kan­nat­taa pitää videoi­den paris­sa sen sijaan, että hänet lai­tet­tai­siin vie­ras­ky­nä­kir­joit­ta­jak­si yri­tyk­sen blogiin.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti voi­daan toteut­taa perin­tei­sen tuo­te- tai pal­ve­lu­ko­kei­lun lisäk­si esi­mer­kik­si niin, että vai­kut­ta­ja val­jas­te­taan yri­tyk­sen mai­nos­kas­vok­si tai hänet ote­taan mukaan tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­siin. Myös afflia­te-yhteis­työ, vai­kut­ta­jan ano­nyy­mi­na tuot­ta­ma sisäl­tö yri­tyk­sen kana­viin tai yri­tyk­sen some-tilin kaap­paus tuo taa­tus­ti lisää vipi­nää! Vaik­ka nämä toteu­tus­ta­vat ovat hyväk­si havait­tu­ja, ei bok­sin sisäl­lä tar­vit­se pysy­tel­lä – vain luo­vuus on raja­na. Toki kan­nat­taa muis­taa Kulut­ta­ja­vi­ran­omai­sen suo­si­tuk­set vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin liittyen.

1. Älä valitse vaikuttajaa pelkän seuraajamäärän perusteella

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on vai­kut­ta­jan kans­sa teh­tyä mark­ki­noin­tia – tähän teh­tä­vään on siis syy­tä vali­ta sel­lai­nen vai­kut­ta­ja, jol­la on yri­tyk­sen kans­sa yhte­ne­väi­siä arvo­ja. Yri­tyk­sen ja vai­kut­ta­jan on kyet­tä­vä puhu­maan samaa kiel­tä omis­sa kana­vois­saan. Kubla jakaa muu­ta­man vin­kin sii­hen, mil­lai­nen vai­kut­ta­ja kan­nat­taa vali­ta – valin­taa ei teh­dä pel­kän seu­raa­ja­mää­rän perus­teel­la. Nano­vai­kut­ta­ja voi vai­kut­taa tuhan­nen seu­raa­jan­sa osto­käyt­täy­ty­mi­seen parem­min kuin mak­ro­vai­kut­ta­ja, jon­ka ylei­sö koos­tuu sadois­ta tuhan­sis­ta seuraajista.

Hyvältä vaikuttajalta löytyy näitä piirteitä:

 • vai­kut­ta­ja tie­tää työn­sä arvon
 • vai­kut­ta­ja tun­tee tuot­teen tai pal­ve­lun ja on sii­tä aidos­ti kiinnostunut
 • vai­kut­ta­jal­la on run­sas­ta tie­tä­mys­tä omas­ta aihe-alueestansa
 • vai­kut­ta­jal­la on tuot­teen tai pal­ve­lun mark­ki­noin­tiin sopi­va kohderyhmä
 • vai­kut­ta­ja osaa tuot­taa myy­vää sisäl­töä (stoo­rit, videot, kuvat, postaukset)
 • vai­kut­ta­ja ymmär­tää mark­ki­noin­nin käy­tän­tö­jä ja tun­tee yhteis­työn kulun
 • vai­kut­ta­jal­la on sitou­tu­nei­ta seu­raa­jia kana­val­laan – seu­raa­ja­mää­rä ei ole ratkaiseva

Jot­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti voi olla tulok­sel­lis­ta, on vai­kut­ta­jan valin­ta siis koko pro­ses­sin tär­kein vai­he. Selaa poten­ti­aa­li­sen vai­kut­ta­jaeh­dok­kaan kana­vat läpi ja pis­tä mer­kil­le, kuin­ka seu­raa­jat kom­mu­ni­koi­vat hänen kans­saan. Sitou­tu­neet seu­raa­jat ovat huo­mat­ta­vas­ti tär­keäm­piä yhteis­työn kan­nal­ta kuin tyh­jät numerot.

2. Anna vaikuttajan luovuudelle tilaa

Seu­raa­jat tun­nis­ta­vat epä­ai­don sisäl­lön. Nyky­ajan vai­kut­ta­jat koos­tu­vat ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka tie­tä­vät sosi­aa­li­sen median työ­ka­lut ja kikat unoh­ta­mat­ta sitä, että he tun­te­vat seu­raa­jan­sa ja tie­tä­vät, mil­lai­nen vies­ti uppo­aa hei­hin. Yhteis­työl­le kan­nat­taa aset­taa tie­tyt raa­mit: mil­lais­ta sisäl­töä vai­kut­ta­jal­ta toi­vo­taan ja mil­loin on vai­kut­ta­jan puo­lel­ta tule­van mate­ri­aa­lin alus­ta­va dead­li­ne. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on kui­ten­kin tehok­kain­ta sil­loin, kun vai­kut­ta­ja saa vapaat kädet teh­dä juu­ri oman­lais­taan sisäl­töä. Vapaus käyt­tää omaa luo­vuut­taan moti­voi myös vaikuttajaa.

3. Kehu, kannusta ja kiitä – kommunikoi vaikuttajan kanssa

Tulok­se­kas vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti syn­nyt­tää myös pidem­mäl­le kan­ta­van suh­teen yri­tyk­sen ja vai­kut­ta­jan välil­le. Älä tyy­dy vain lähet­tä­mään tuo­tet­ta tai anta­maan pal­ve­lua, jon­ka jäl­keen odo­tat vas­ta­pal­ve­lua ja kun sen olet saa­nut, vai­vut täy­teen hil­jai­suu­teen. Kehu, kan­nus­ta ja kiitä!

Jul­kai­suis­ta tyk­kää­mi­nen, nii­hin kom­men­toi­mi­nen ja muu kom­mu­ni­koin­ti kan­nat­taa aloit­taa myös jo hyvis­sä ajoin ennen yhteis­työ­eh­do­tus­ta, jot­ta vai­kut­ta­ja huo­maa yri­tyk­se­si ja ehtii luo­maan kiin­nos­tus­ta tuo­tet­ta tai pal­ve­lua koh­taan. Par­hai­ten vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti toi­mii sil­loin kun vai­kut­ta­ja on tar­jon­nas­ta­si aidos­ti kiinnostunut!

Kommunikointi voi olla esimerkiksi tätä:

 • jaat vai­kut­ta­jan jul­kai­sun omas­sa kana­vas­sa­si – muis­ta tägä­tä hänet!
 • kehut kom­ment­ti­ken­täs­sä – kau­nis kuva, hie­nos­ti kir­joi­tet­tu teks­ti tai iha­na stoori
 • yllä­tät lah­jal­la – lah­ja voi olla esi­mer­kik­si pie­ni tuo­te­näy­te tai alennuskoodi

4. Älä odota maagista myynnin nousua samana iltana

Tänä päi­vä­nä kulut­ta­jan osto­pol­ku on usein mel­koi­sen sok­ke­loi­nen. Kiin­nos­tus pitää ensin herät­tää, tämän jäl­keen sitä täy­tyy yllä­pi­tää ja vie­lä vii­mei­sek­si osto­pää­tök­seen täy­tyy ajaa. Osto­pol­ku pitää sisäl­lään usein mak­se­tun mai­nok­sen, vai­kut­ta­jan tai ystä­vän suo­si­tuk­sen, hou­kut­ti­men kuten alen­nus­hin­nan ja vie­lä ker­ran mak­se­tun mai­nok­sen. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on tär­keä osa tätä osto­pol­kua, mut­ta vält­tä­mät­tä yksi­nään rii­tä osto­pää­tök­sen tekemiseen.

Vai­kut­ta­jan luo­ma yhteis­työ­si­säl­tö säi­lyy hänen kana­val­laan, jol­loin sitä kaut­ta osto voi tul­la vas­ta tule­vai­suu­des­sa uuden seu­raa­jan selail­les­sa aikai­sem­pia jul­kai­su­ja. Jos vai­kut­ta­ja todel­la pitää tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, saat­taa hän mai­ni­ta sen vie­lä yhteis­työn pää­tyt­tyä­kin kana­val­laan täy­sin omas­ta tah­dos­taan. Juu­ri täl­lai­seen yhteis­työ­hön kan­nat­taa pyr­kiä – par­haim­mil­laan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on lähes tut­ta­val­lis­ta kumppanuutta.

Vaikuttajamarkkinointi on markkinointia siinä missä muukin mainonta

Kaik­ki läh­tee liik­keel­le stra­te­gias­ta, jota seu­raa yhteis­työn toteut­ta­mi­nen ja sen tulok­sien mit­taa­mi­nen. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on teho­kas­ta mark­ki­noin­tia – mie­ti siis tavoi­te, koh­de­ryh­mä ja tavat, joil­la tulok­siin pää­se­mis­tä mita­taan. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti ei toi­mi ilman oikean­lais­ta vai­kut­ta­jaa, sopi­vaa koh­de­ryh­mää ja sau­ma­ton­ta kom­mu­ni­koin­tia. Kun kaik­ki pali­kat on kasat­tu alus­ta alkaen oikein, ei run­koon pää­se syn­ty­mään kolo­ja, jot­ka sai­si­vat koko pakan hajoa­maan. Onnis­tu­nut vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti voi olla yri­tyk­sel­le­si lottovoitto! 

Tar­vit­set­ko apua mark­ki­noin­nis­sa? Kubla jee­saa ilo­mie­lin! Ota yhteyt­tä tääl­tä ja kat­so­taan, sopii­ko seu­raa­vak­si aske­leek­si stra­te­gi­nen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti vai toi­mi­si­ko esi­mer­kik­si teho­kas Google-kam­pan­ja tähän väliin paremmin.

Vaikuttajamarkkinointi toimii
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi