Affiliate markkinointi, mitä se on? 

Jos sai­sit vali­ta kym­men tun­ti­sen työ­päi­vän ja tuot­tois­ten yöunien välil­tä, kum­pi tapa teh­dä rahaa oli­si sinun valin­ta­si? Saat­taa kuu­los­taa vain hyväl­tä unel­ta, mut­ta oikein teh­ty­nä affi­lia­te-mark­ki­noin­ti todel­la toi­mii, ja sii­tä voi hel­pos­ti muo­dos­tua mer­kit­tä­vä tulon­läh­de sinul­le toi­mia­las­ta riippumatta.

Affiliate-markkinointi on kustannustehokas työkalu

Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti kul­kee myös nimel­lä kump­pa­nuus­mark­ki­noin­ti: kyse on yksin­ker­tai­ses­ti tulos­poh­jai­ses­ta mark­ki­noin­ti­kei­nos­ta, jos­sa yri­tys mak­saa affi­lia­te-ver­kos­tol­le vain toteu­tu­neis­ta ostois­ta tai toteu­tu­neis­ta tavoit­teis­ta. Tavoi­te täyt­tyy esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paos­tok­ses­ta, uutis­kir­jeen tilauk­ses­ta tai sivus­tol­le saa­pu­mi­ses­ta – kump­pa­nuus­mark­ki­noin­ti ohjaa yri­tyk­sen tavoit­tee­seen­sa usein jopa huo­mat­ta­vas­ti tulok­sel­li­sem­min kuin yri­tyk­sen omat Face­book- tai Ins­ta­gram-pos­tauk­set, joi­hin jokai­nen idea tun­tuu ole­van jo lop­puun kulu­tet­tu. Täs­sä yri­tyk­se­si siis heit­tää luo­vuu­den pal­lon esi­mer­kik­si blog­gaa­jal­le tai muun sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le, ja kerää sit­ten tuo­tot sivus­ton kaut­ta täyt­ty­neis­tä tavoitteista.

Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti tuot­taa tie­ten­kin myös toi­sin päin: esi­mer­kik­si blog­gaa­ja saa sovi­tun komis­sion tavoit­teen täyttymisestä.

Moni elää käsi­tyk­ses­sä, että affi­lia­te-mark­ki­noin­ti vaa­tii toteu­tuak­seen perin­tei­sen verk­ko­kau­pan tai -sivun. Näin ei kui­ten­kaan enää ole, vaan menes­ty­viä kam­pan­joi­ta voi­daan toteut­taa muis­sa­kin mie­len­kiin­toi­sis­sa alus­tois­sa, jot­ka tar­joa­vat kiin­nos­ta­via rat­kai­su­ja ja uusia lähes­ty­mis­ta­po­ja. Näis­tä hyviä esi­merk­ke­jä ovat You­Tu­be, Face­book ja Instagram.

Kumppanuusmarkkinointi askel askeleelta

Mitä sinul­la jo on?

 • Sinul­la on tuo­te tai pal­ve­lu, jota haluat myy­dä.
  TAI
 • Sinul­la on esi­mer­kik­si You­Tu­be-kana­va, verk­ko­kaup­pa tai -sivu, johon haluat ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Mitä vie­lä tarvitset?

 • Tar­vit­set jul­kai­si­jan (esi­mer­kik­si blog­gaa­jan), joka tekee sisäl­töä kanavalleen.
 • Tar­vit­set affi­lia­te-ver­kos­ton, joka seu­raa tavoit­tei­den täyt­ty­mis­tä ja raha­lii­ken­net­tä. Kubla suo­sit­te­lee esi­mer­kik­si Tra­de­double­ria tai poh­jois­mai­den suu­rin­ta affi­lia­te-ver­kos­toa nimel­tä Adt­rac­tion.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kenelle affiliate-markkinointi sopii parhaiten?

Sano­taan­ko näin, että kenel­le tahan­sa. Kaik­ki yri­tyk­set tar­vit­se­vat ulko­puo­li­sia suo­sit­te­li­joi­ta, jot­ka kehu­vat tuo­tet­ta ja pal­ve­lua – ja vie­lä kehot­ta­vat ylei­söään osta­maan sitä! Usein kui­ten­kin suh­tau­dum­me pie­nel­lä varauk­sel­la yri­tyk­sen itsen­sä myyn­ti­pu­hei­siin, mut­ta kun kyse on suo­sik­ki­blog­gaa­jas­ta, tun­tu­vat myyn­ti­pu­heet kuin hyvän ystä­vän suo­si­tuk­sel­ta. Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti on onnis­tues­saan erit­täin kan­nat­ta­va mark­ki­noin­ti­ta­pa, jon­ka toi­mi­vuu­teen vai­kut­taa monien seik­ko­jen lisäk­si oikean mai­nos­ver­kon löytäminen.

Isot ja pie­net yri­tyk­set sekä yksi­ny­rit­tä­jät hyö­ty­vät onnis­tu­nees­ta affi­lia­te-mark­ki­noin­nis­ta ääret­tö­män pal­jon, sil­lä se on tapa teh­dä tulos­ta pie­nel­lä tai lähes ole­mat­to­mal­la bud­je­til­la. Kai­ken kokoi­set verk­ko­kau­pat, niin pie­net kuin jät­ti­mäi­sen suu­ret­kin, saa­vat onnis­tu­neen affi­lia­te-mark­ki­noin­nin kaut­ta arvo­kas­ta lii­ken­net­tä ja mak­sa­via asiak­kai­ta verk­ko­kaup­paan­sa. Myös B2B-yri­tyk­set ovat pääs­seet naut­ti­maan affi­lia­te-mark­ki­noin­nin tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kais­ta tuloksista.

Aloita affiliate-markkinointi näin:

Ken­kä­kaup­pias Mat­ti tar­vit­see tulok­sel­lis­ta myyn­tiä. Kuin­ka Mat­ti pää­see alkuun?

 1. Mat­ti ottaa yhteyt­tä affi­lia­te-ver­kos­toon ja sopii kam­pan­jan ehdois­ta yhteys­hen­ki­lön­sä kanssa.
 2. Matin yri­tys­toi­min­taan sovel­tu­vat jul­kai­si­jat mai­nos­ta­vat kam­pan­jaa kävijöilleen.
 3. Kävi­jä klik­kaa kam­pan­ja­ban­ne­ria tai -link­kiä ja hänet ohja­taan esi­mer­kik­si Matin verkkosivuille.
 4. Jos kävi­jä suo­rit­taa oston Matin verk­ko­si­vuil­la, komis­sio toteu­tu­nees­ta tavoit­tees­ta mak­se­taan jul­kai­si­jal­le. Mikä­li tulos­ta ei syn­ny, ei komis­sio­ta makseta.

Mat­ti voi myös kes­kit­tää aikan­sa täy­sin sii­hen, mitä rakas­taa teh­dä, ja antaa Kublan hoi­taa tulok­sel­li­nen affiliate-markkinointi.

Kuinka affiliate-markkinointi hinnoitellaan?

Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti perus­tuu siis hyvin yksin­ker­tai­seen kaa­vaan: vain tulok­ses­ta mak­se­taan – aloi­tus­kus­tan­nuk­set ovat mini­maa­li­sen pie­net tai jopa ole­mat­to­mat. Affi­lia­te-ver­kos­to­jen hin­noit­te­lu vaih­te­lee ja nii­tä onkin syy­tä ver­tail­la kes­ke­nään. Lis­ta­taan kui­ten­kin ylei­sim­mät tavat, joil­la affi­lia­te-mark­ki­noin­ti hinnoitellaan:

Cost per Sale (CPS)

Mai­nos­ta­ja – esi­mer­kis­sä Mat­ti mak­saa sovi­tun pro­sent­ti- tai euro­mää­rän jokai­ses­ta ostos­ta. Kai­kis­ta ylei­sin hinnoittelumalli.

Cost per Action (CPA)

Mai­nos­ta­ja – esi­mer­kis­sä Mat­ti – mak­saa sovi­tun hin­nan mukai­ses­ti jokai­ses­ta toteu­tu­nees­ta tapah­tu­mas­ta oston lisäk­si. Tapah­tu­ma voi olla esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen tai uutis­kir­jeen tilaaminen.

Cost per Click (CPC)

Mai­nos­ta­ja – esi­mer­kis­sä Mat­ti – mak­saa vain mai­nok­sen klikkauksesta.

Onnistunut affiliate-markkinointi ammattilaisen johdolla

Kiin­nos­tuit­ko mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta affi­lia­te-mark­ki­noin­ti voi tuo­da nos­taak­seen yri­tys­toi­min­ta­si seu­raa­val­le tasol­le? Haluai­sit­ko pääs­tä mukaan affi­lia­te-mark­ki­noin­nin menes­tyk­sek­kää­seen maa­il­maan ammat­ti­lai­sen johdolla? 

Ota yhteyt­tä Kublan tii­miin – me autam­me sinua ja yri­tys­tä­si teke­mään tulos­ta ilman kovia kus­tan­nuk­sia affi­lia­te-mark­ki­noin­tia hyödyntäen!

Ota yhteyt­tä!
Affiliate-markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy