Drip markkinointi, mitä se on? Lue kuusi vinkkiä onnistumiseen! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Drip mark­ki­noin­ti, mitä se on? Lue kuusi vink­kiä onnistumiseen!

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on edel­leen teho­kas­ta – kun sen tekee oikein. Kädet on kui­ten­kin täyn­nä sitä sun tätä, aika­tau­lut pauk­kuu ja osaa­mi­nen luon­nol­li­ses­ti lop­puu johon­kin. Kun sei­nä tun­tuu tule­van vas­taan, on vii­meis­tään­kin aika ottaa käyt­töön mark­ki­noin­nin auto­maa­tion tehok­kain työ­ka­lu: drip mark­ki­noin­ti. Drip mark­ki­noin­ti lähet­tää puo­les­ta­si rutii­nin­omai­set säh­kö­pos­ti­vies­tit, kuten ter­ve­tu­liais- ja kii­tos­vies­tit. Sinun ei tar­vit­se olla pai­kal­la väker­tä­mäs­sä jokais­ta mei­liä erik­seen, vaan voit ottaa aikaa myös itsel­le­si. Mil­tä kuu­los­tai­si ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py tai rau­hal­li­nen käve­ly met­sän tun­tu­mas­sa? Drip mark­ki­noin­ti tuo muu­ta­man tun­nin lisää kellotauluun!

Drip mark­ki­noin­ti ei kul­je käsi kädes­sä ainoas­taan säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin kans­sa, vaan toi­mii myös esi­mer­kik­si puhe­li­mit­se. Säh­kö­pos­tit­se teh­ty drip mark­ki­noin­ti on kui­ten­kin toi­mi­vaa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, jon­ka vuok­si Kubla on kes­kit­tä­nyt tämän kir­joi­tuk­sen sen ympärille.

Mitä on drip markkinointi?

Nyky­ään kulut­ta­jat ovat entis­tä tar­kem­pia ostok­sis­taan – hei­tä täy­tyy vakuu­tel­la ja usein hie­man tai­vu­tel­la, jot­ta osto­pää­tös lyö­dään luk­koon. Varo­vai­suus juon­taa juu­ren­sa vali­koi­man run­sau­des­ta sekä sii­tä, ettei­vät kaik­ki yri­tyk­set toi­mi rehdisti.

Drip mark­ki­noin­ti ohjaa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta osto­pää­tök­sen suun­taan. Jos esi­mer­kik­si Mat­ti tilaa uutis­kir­jeen, tekee oitis drip mark­ki­noin­ti teh­tä­vän­sä: Matil­le lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti ter­ve­tu­liais­vies­ti ja kah­den päi­vän pääs­tä toi­nen vies­ti, jos­sa esi­tel­lään myy­dyim­mät tuot­teet. Kun seu­raa­vak­si Lau­ri näp­päi­lee teks­ti­kent­tään säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa ja pai­naa tilaa, ei sinun tar­vit­se olla hauk­ka­na pai­kan pääl­lä kir­joit­ta­mas­sa ident­tis­tä säh­kö­pos­ti­vies­tiä. Drip-mark­ki­noin­ti on siis mark­ki­noin­nin auto­maa­tion työ­ka­lu, joka vähen­tää työ­taak­kaa sekä välit­tää poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le oikean vies­tin juu­ri oike­aan aikaan.

<div class="eeropainike"><a href="#ota-yhteytta">Toteutetaan tämä yrityksellesi!</a></div>

Drip markkinointi käytännössä – kuusi vinkkiä

Drip mark­ki­noin­ti halu­aa saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sitou­tu­maan tuot­tee­seen tai pal­ve­luun. Kubla on koon­nut avuk­se­si kuu­den käy­tän­nön vin­kin lis­tan, jon­ka avul­la pää­set kär­ryil­le sii­tä, kuin­ka drip mark­ki­noin­ti voi saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mak­sa­vak­si asiakkaaksi.

1. Ohjaa liidejä ostamaan

Lii­dik­si sano­taan poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta, jon­ka usko­taan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa osta­van tuot­teen tai pal­ve­lun. Lii­dit tar­vit­se­vat hel­lää ohjaus­ta osto­pää­tök­sen suun­taan – ja sii­nä drip-mark­ki­noin­ti on omi­aan aut­ta­maan. Ohjaus voi olla esi­mer­kik­si ilmai­sen kokei­lu­jak­son tar­joa­mi­nen tai tuot­teen käy­tön opet­ta­mi­nen ope­tus­vi­deon avul­la. Ei ole lain­kaan kau­kaa haet­tua sanoa, että lii­din suun­ni­tel­mal­li­nen ohjaa­mi­nen voi saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan eli lii­din osta­maan jopa puo­let enemmän.

2. Sano heille, että kiva tavata

Ter­ve­tu­liais­vies­ti on kuin kät­te­ly – se on tapa sanoa, että kiva tava­ta. Hyvin raken­net­tu vies­ti saa aikaan läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen ja jät­tää lii­din poh­dis­ke­le­maan sitä infoa, jon­ka ensim­mäi­nen vies­ti on hänel­le anta­nut. Ter­ve­tu­liais­vies­ti voi pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si lis­tauk­sen suo­si­tuim­mis­ta tuot­teis­ta tai lue­tuim­mis­ta blo­gi­pos­tauk­sis­ta. Jokai­sen ter­ve­tu­liais­vies­tin kir­joit­ta­mi­nen ja lähet­tä­mi­nen ei jää har­teil­le­si, onhan drip mark­ki­noin­ti täy­del­li­nen auto­maa­tio tähän tarpeeseen.

Auto­maat­ti­ses­ti lähe­tet­ty, kiin­nos­ta­va ter­ve­tu­liais­vies­ti saa lii­dit rie­mun par­taal­le – säh­kö­pos­ti­vies­tin avaus­pro­sen­tin kiep­pues­sa 14 % tie­noil­la, ter­ve­tu­liais­vies­tin avaa­vat jopa 58 % vas­taa­not­ta­jis­ta. Jos vies­ti lähe­te­tään heti uutis­kir­jeen tilauk­sen perään, pomp­paa tämä luku vie­lä huo­mat­ta­vas­ti paremmaksi.

3. Pienet tönäisyt on sallittu

Kai­ken tar­koi­tuk­se­na on saa­da poten­ti­aa­li­nen asia­kas oikeak­si, mak­sa­vak­si asiak­kaak­si. Kun lii­di on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si, voi­daan ottaa käyn­tiin vai­he kol­me – onboar­ding drip stra­te­gy. Kysees­sä ovat pie­net tönäi­syt osto­pää­tök­sen suun­taan: voit hou­ku­tel­la lii­diä lataa­maan yri­tyk­se­si mobii­li­so­vel­luk­sen, otta­maan osaa webi­naa­riin tai siir­ty­mään pal­ve­lun tuli­te­rään premium-versioon.

4. Älä anna tuotteiden jäädä lojumaan ostoskoriin

Kun ostos­ko­ris­sa lojuu osta­mat­to­mat tuot­teet, valuu lii­din osto­pää­tök­sen eteen teh­ty työ mah­dol­li­ses­ti huk­kaan. Tilan­teen voi kui­ten­kin pelas­taa. Ostos­ko­rin täy­teen lataa­mi­nen ja sen hyl­kää­mi­nen on todel­li­suu­des­sa pal­jon ylei­sem­pää kuin luu­let­kaan – hätiin rien­tää drip mark­ki­noin­ti, jol­le on annet­tu teh­tä­väk­si muis­tut­taa unoh­te­li­joi­ta ja herät­tää hei­dän mie­len­kiin­ton­sa uudestaan.

Kun asia­kas jät­tää tuot­teen loju­maan ostos­ko­rin poh­jal­le, drip mark­ki­noin­ti lähet­tää auto­maat­ti­ses­ti säh­kö­pos­ti­vies­tin, jos­sa muis­tu­te­taan tuot­teen ole­mas­sao­los­ta. Olet taa­tus­ti jos­kus itse­kin saa­nut täl­lai­sen säh­kö­pos­ti­vies­tin, eikö niin? Drip-mark­ki­noin­ti in action!

5. Pysy kärryillä siitä, mistä asiakkaasi pitävät

Netflix tar­jo­aa käyt­tä­jil­leen hei­dän kat­se­lu­käyt­täy­ty­mi­seen­sä poh­jau­tuen uusia sar­jo­ja ja elo­ku­via kat­sel­ta­vak­si – myös sinun on tär­ke­ää pysyä kär­ryil­lä sii­tä, mis­tä asiak­kaa­si pitävät.

Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tun­te­mi­nen mah­dol­lis­taa sen, että säh­kö­pos­ti­vies­tiin voi­daan upot­taa juu­ri hän­tä kiin­nos­ta­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta yri­tyk­sen vali­koi­mas­ta. Esi­mer­kik­si Spo­fi­ty kuun­te­lee tar­kas­ti sitä, mikä käyt­tä­jää kiin­nos­taa – ja ilmoit­taa oitis, kun hänen suo­sik­kiar­tis­tin­sa on jul­kais­sut uuden albu­min. Drip mark­ki­noin­ti on yksi tapa, jol­la Spo­fi­ty kalas­taa käyt­tä­jät takai­sin sovel­luk­sen pariin.

Kilahtiko kassaan? Älä lopeta!

Olet saa­nut myyn­tiä, onnek­si olkoon! Drip mark­ki­noin­ti ei kui­ten­kaan pää­ty tähän. Aivan kuten ter­ve­tu­liais­vies­til­le on paik­kan­sa, myös kii­tos­vies­ti saa asiak­kaan tun­te­maan olon­sa tär­keäk­si. Drip mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa sen, että kii­tos­vies­ti läh­tee samal­la sekun­nil­la asiak­kaan pai­naes­sa osta-nap­pu­laa. Käte­vää, eikö? Ilman drip mark­ki­noin­tia et kos­kaan pys­tyi­si pää­se­mään näin inten­sii­vi­ses­ti osak­si sitä het­keä, kun asia­kas tekee oston.

Drip-mark­ki­noin­ti voi myös auto­maat­ti­ses­ti lähet­tää muu­ta­man päi­vän kulut­tua asiak­kaal­le vies­tin, jos­sa kysy­tään mie­li­pi­det­tä tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ja ken­ties pyy­de­tään arvioi­maan se esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­la tai sovelluskaupassa.

Drip markkinointi tarvitsee työkalun

MailC­himp saat­taa olla sinul­le tut­tu – jos on, niin drip mark­ki­noin­ti tulil­le! Ja jos ei ole, niin tutus­tu ja pyö­räy­tä sen jäl­keen drip mark­ki­noin­ti käyn­tiin. Kubla on talo täyn­nä digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sia, joil­le dip mark­ki­noin­ti on help­poa kuin hei­nän teko. Apua ja vink­ke­jä saat taa­tus­ti, kun otat yhteyttä.

Drip markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy