Miten suunnitella liidihankinta Google mainonnasta? 

Lii­di­han­kin­ta Google mai­non­nas­ta ei ole kai­kil­le tut­tu jut­tu – ehkä­pä sinä­kin kuu­let aihees­ta nyt ensim­mäis­tä ker­taa. Pysäh­dy kui­ten­kin het­kek­si miet­ti­mään tilan­net­ta, jos­sa voi­sit myy­dä asiak­kail­le, jot­ka halua­vat ostaa juu­ri sinun tuot­tee­si sen sijaan, että yrit­täi­sit soi­tel­la puhe­lin­luet­te­loa läpi etsien neu­laa hei­nä­suo­vas­ta. Uskal­lam­me väit­tää, että kuka tahan­sa yrit­tä­jä valit­si­si jo val­miin osto­ha­lun omaa­vat asiakkaat.

Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le, kuin­ka lii­di­han­kin­ta Googles­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la! Käy­dään ennen sitä simp­pe­lis­ti läpi käsit­teet, jot­ta saat nopeam­min kiin­ni aiheesta.

Mikä on lii­di? Lii­di on hen­ki­lö tai yri­tys, joka on osoit­ta­nut kiin­nos­tus­taan yri­tys­tä­si, tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si koh­taan anta­mal­la yhteystietonsa.

Mitä tar­koit­taa lii­di­ge­ne­roin­ti? Lii­di­ge­ne­roin­ti eli lii­dien han­kin­ta tar­koit­taa kiin­nos­tu­nei­den hen­ki­löi­den kartoitusta.

Ole­tam­me nyt, että tie­dät hitusen Google-mai­non­nas­ta, ja haluat teh­dä teho­kas­ta lii­di­han­kin­taa Googles­ta. Ker­rom­me alla vii­si tes­ta­tus­ti toi­mi­vaa vink­kiä, joi­den avul­la lii­dit löy­tä­vät luok­se­si kuin itsestään.

1. Valmistele ländäri ja porkkana, joilla liidihankinta Googlesta sujuu kuin itsestään

Olet­ko huo­man­nut, kuin­ka useim­mi­ten mai­nok­ses­ta klik­kaa­mi­nen vie sinut las­keu­tu­mis­si­vul­le, jos­sa esi­tel­lään tuo­te tar­kem­min tai vaik­ka­pa pyy­de­tään säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta? Las­keu­tu­mis­si­vu (engl. Lan­ding page) eli “län­dä­ri” on tär­keä osa lii­di­han­kin­taa Googles­ta. Mai­nok­sel­le tuli­si aina olla oma las­keu­tu­mis­si­vu, joka on yhte­näi­nen kysei­sen mai­nok­sen kans­sa. Mikä­li mai­nok­ses­sa lukee suu­rin kir­jai­min esi­mer­kik­si “puu­tar­ha­ka­lus­teet”, mut­ta las­keu­tu­mis­si­vul­la puhu­taan­kin pöly­ni­mu­reis­ta, huo­maa har­haan­joh­ta­van mai­non­nan sekä asia­kas että Google. Kun mai­nos ja las­keu­tu­mis­si­vu puhu­vat samaa kiel­tä, mai­non­nan hin­ta las­kee, sitou­tu­mi­sas­te para­nee ja kon­ver­sio­ky­ky kasvaa.

Usein jokin pork­ka­na hou­kut­te­lee poten­ti­aa­li­set asiak­kaat las­keu­tu­mis­si­vul­le anta­maan yhteys­tie­ton­sa. Niin sano­tuk­si sisään­heit­to­tuot­teek­si kan­nat­taa vali­ta tar­jous, jota asia­kas ei voi vas­tus­taa, vaik­ka bis­nek­sel­le tuli­si­kin pien­tä tap­pio­ta ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la. Olem­me sata­var­mo­ja, että annat itse­kin yhteys­tie­to­si mie­luum­min sil­loin, kun saat vas­ti­neek­si jotain oikeas­ti sen arvoista!

2. Tee sisältöä, jonka vuoksi ihmiset antavat oikean sähköpostiosoitteensa

Lii­di­han­kin­ta Googles­ta menee taa­tus­ti met­sään, jos yri­tät väki­sin kerä­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa ihmi­sis­tä. Kuka­pa sii­tä tyk­käi­si? Vaik­ka aikai­sem­pi­na vuo­si­na säh­kö­pos­tio­soit­teen saa­mi­nen oli­si­kin saat­ta­nut olla mel­ko help­poa, var­je­le­vat tänä päi­vä­nä ihmi­set säh­kö­pos­te­jaan kuin omaa koti­aan. Vaik­ka onnis­tui­sit­kin saa­maan sen kul­taa­kin arvok­kaam­man säh­kö­pos­tio­soit­teen, on se luul­ta­vas­ti muo­toa in-your-dreams-buddy@gmail.com – jep, var­sin hyö­dyl­lis­tä siis.

Rat­kai­su tähän ongel­maan on hyö­dyl­li­nen sisäl­tö. Tuo­ta timant­tis­ta sisäl­töä, johon asiak­kaa­si halua­vat pääs­tä käsik­si. Älä tyr­ky­tä, vai­noa tai späm­mää, vaan aidos­ti auta asiak­kai­ta­si rat­kai­se­maan hei­dän ongel­man­sa. Hyvä sisäl­tö tuot­taa auto­maat­ti­ses­ti hyvää SEO-näky­vyyt­tä sekä saa sinut näyt­tä­mään alan par­ham­mail­ta asian­tun­ti­jal­ta, jon­ka puo­leen kan­nat­taa kään­tyä kai­kis­sa tilanteissa.

Olet ehkä itse­kin huo­man­nut sen, että saa­tat antaa oikean säh­kö­pos­tio­soit­tee­si sil­loin, kun tie­dät, että vas­taa­no­tat esi­mer­kik­si hyö­dyl­li­sen oppaan etkä kym­men­tä tar­jous­vies­tiä. Tie­dät mitä saat. Toi­saal­ta sinul­la toden­nä­köi­ses­ti on myös se toi­nen säh­kö­pos­ti, jota käy­tät ale­koo­dien tai mui­den mark­ki­noin­ti­vies­tien vas­taa­not­ta­mi­seen, ja jota et ehkä juu­ri kos­kaan lue. Kum­pi yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta on arvok­kaam­pi, sinun oikea säh­kö­pos­ti­si, jota luet päi­vit­täin vai se späm­mi­pos­ti? Niin.

3. Muista Remarketing eli uudelleenmarkkinointi

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti (engl. Remar­ke­ting) liit­tyy myös lii­di­han­kin­taan Googles­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la tar­koi­te­taan nii­den ihmis­ten tar­ge­toi­mis­ta, jot­ka ovat jo esi­mer­kik­si käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si aiem­min. Kan­nat­ta­vaa on koh­den­taa uudel­leen­mark­ki­noin­ti tar­kas­ti vaik­ka­pa tie­tyil­le asiak­kail­le, jot­ka ovat lisän­neet jota­kin ostos­ko­riin mut­ta jät­tä­neet tuot­teet osta­mat­ta. Suo­sit­te­lem­me sinua suun­nit­te­le­maan esi­mer­kik­si 2-3 eri­lais­ta mai­nos­ta, joi­ta näy­tät samal­le asiak­kaal­le sekvens­si­nä eli ns. sar­ja­na eri kana­vis­sa. Näin luot muis­ti­jäl­keä sekä autat asia­kas­ta ymmär­tä­mään tuot­tee­si tai pal­ve­lusi käy­tön ja hyödyt.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Google Adsin avul­la on mah­dol­lis­ta vii­del­lä eri taval­la, joi­ta ovat taval­li­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti, dynaa­mi­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti, haku­mai­nos­ten uudel­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­lot, videoi­hin perus­tu­va uudel­leen­mark­ki­noin­ti ja asia­kas­luet­te­loi­hin perus­tu­va uudelleenmarkkinointi.

Valit­se­mal­la jon­kin yllä ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta voit esi­mer­kik­si näyt­tää asiak­kail­le mai­nok­sia sil­loin, kun he kir­jau­tu­vat Googleen. Voit myös näyt­tää mai­nok­sia sivus­tol­la­si käy­neil­le hen­ki­löil­le, kun he selaa­vat Display-ver­kos­ton sivus­to­ja tai ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa vaik­ka­pa You­Tu­be-kana­va­si kanssa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Kun olet saanut liidin Googlesta, tee konvertoituminen helpoksi

Kon­ver­toi­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä, että tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si kiin­nos­tu­nut lii­di tekee kon­ver­sion kuten jät­tää yhteys­tie­ton­sa. Lii­din­han­kin­ta Googles­ta on huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­paa, kun keräät mah­dol­li­sim­man vähän tie­to­ja poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta, jot­ta asia­kas kokee yhteys­tie­to­jen­sa jät­tä­mi­sen hel­pok­si ja miel­lyt­tä­väk­si – suu­hun jää ikä­vä jäl­ki­ma­ku, jos kyse­let sitä sun tätä iäs­tä ken­gän­nu­me­roon. Pyy­dä asia­kas­ta täyt­tä­mään ainoas­taan ne tie­dot, jot­ka ehdot­to­mas­ti tarvitset.

Tie­to­jen täyt­tä­mi­sen help­pou­den lisäk­si on tie­tys­ti tär­ke­ää teh­dä las­keu­tu­mis­si­vu help­po­käyt­töi­sek­si ja var­mis­taa, että jokai­nen nap­pu­la toi­mii kuten pitää. Voi olla, että asia­kas oli­si ollut todel­la kiin­nos­tu­nut tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si, mut­ta hänen yhteys­tie­ton­sa jäi saa­mat­ta sen takia, että jokin pai­ni­ke ei toi­mi­nut tai sivu latau­tui hitaasti.

5. Aseta asiakkaan ostopolun varrelle monta pientä mikrokonversiota

Pie­nin aske­lin ete­ne­mi­nen on usein asiak­kaal­le mie­lui­sam­paa. Hän ei vält­tä­mät­tä halua antaa kaik­kia yhteys­tie­to­jan­sa heti ker­ral­la, vaan saat­taa osto­po­lun var­rel­la ole­vaan kon­ver­sio­pis­tee­seen jät­tää esi­mer­kik­si nimen, seu­raa­vaan pis­tee­seen puhe­lin­nu­me­ron ja kol­man­teen sähköpostin.

Me kut­sum­me näi­tä mik­ro­kon­ve­ri­soik­si, joi­den tavoit­tee­na on val­mis­tel­la asia­kas vii­mei­seen mak­ro­kon­ver­sioon. Mikä­li mak­ro­kon­ver­sio on ainoa kon­ver­sio­pis­te, ase­tat käy­tän­nös­sä pii­ri­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa kor­keus­hy­pyn aloi­tus­kor­keu­dek­si 220 cm – sii­tä voi joku pääs­tä yli, mut­ta sinul­la ei lop­pu­jen lopuk­si ole käryä­kään niis­tä, jot­ka oli­vat lähel­lä onnistumista.

Liidihankinta Google mainonnasta vaatii suunnittelua

Tie­dät nyt, että lii­di­han­kin­ta Googles­ta kan­nat­taa todel­la teh­dä aja­tuk­sen kans­sa. Tar­vit­set suun­ni­tel­man, tavoit­teen, useam­man kon­ver­sio­pis­teen, las­keu­tu­mis­si­vut sekä pork­ka­nan tai useam­man sel­lai­sen, joi­den avul­la hou­kut­te­let poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pai­kal­le ja voi­tat hei­dän luot­ta­muk­sen­sa alan asian­tun­ti­ja­na. Lii­di­han­kin­ta Google mai­non­nas­ta tuo toden­nä­köi­sem­min fyrk­kaa kuin lip­pu­lap­pus­ten jaka­mi­nen naa­pu­rus­tos­sa tai puhe­lin­nu­me­roi­den läpisoittelu.

Älä ota tur­haan kal­lii­ta har­ha-aske­lei­ta, vaan pysy oikeal­la polul­la kans­sam­me! Me Kublal­la autam­me sinut alkuun lii­dien han­kin­nas­sa, kysy lisää.

Ota yhteyt­tä!
Liidihankinta Google mainonnasta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy