Liidi - mikä se on ja mistä niitä saa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Lii­di - mikä se on ja mis­tä nii­tä saa?

Lii­di tar­koit­taa asia­kas­ta, joka osoit­taa ole­van­sa kiin­nos­tu­nut yri­tyk­se­si tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ja antaa samal­la omat yhteys­tie­ton­sa. Mitä enem­män yri­tyk­se­si saa lii­de­jä, sitä enem­män myy­jä­si voi lopul­ta gene­roi­da niis­tä lisää kaup­paa ja kas­vua yrityksellesi.

Lii­di voi olla esi­mer­kik­si sivus­tol­ta­si tul­lut täy­tet­ty yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke, jol­la poten­ti­aa­li­nen asia­kas ker­too tar­peis­taan ja pyy­tää yri­tys­tä­si ole­maan yhteydessä.

Millainen on sinun yrityksellesi hyvä liidi?

On tär­ke­ää miet­tiä mikä oli­si yri­tyk­sel­le­si hyvä lii­di. Myy­jän aikaa ei kan­na­ta käyt­tää hen­ki­löön, jol­la ei lopul­ta ole mah­dol­li­suut­ta ostaa palveluasi.

Ote­taan help­po esi­merk­ki asun­to­si­joit­ta­mi­ses­ta. Mikä­li myyt sijoi­tusa­sun­to­ja ja asun­to­jen hin­nat ovat kes­ki­mää­rin 200 000 euroa, niin luul­ta­vas­ti yri­tyk­se­si ei kan­na­ta hank­kia lii­de­jä opis­ke­li­jois­ta. Opis­ke­li­jal­la on tus­kin varaa hank­kia arvo­kas­ta sijoi­tusa­sun­toa. Näin voi­daan mää­ri­tel­lä täs­sä yksin­ker­tais­te­tus­sa esi­mer­kis­sä, että hyvä lii­di voi olla työs­sä käy­vä hen­ki­lö. Lisäk­si voi­daan mää­ri­tel­lä iän ole­van 25-60 vuot­ta ja hen­ki­lö on kiin­nos­tu­nut asuntosijoittamisesta.

Lisäk­si voi­daan esi­mer­kik­si mää­ri­tel­lä kor­keam­pi palk­kai­sia ammat­te­ja ja kysyä lii­din gene­roin­nin yhtey­des­sä myös työ­ni­mi­ket­tä. Näin voi­daan vali­fioi­da miten arvo­kas lii­di on ja jakaa myy­jien kes­ken lii­dit esi­mer­kik­si myy­jien osaa­mi­sa­luei­den mukaan.

Näin liidi generoidaan

Lii­di voi­daan saa­da aikai­sek­si vain tavoit­te­le­mal­la oike­aa koh­de­ryh­mää tar­peek­si isol­la volyy­mil­la. Mai­nok­se­si näh­des­sään osa poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta­si kiin­nos­tuu tar­joa­mis­ta­si lisäe­duis­ta, tai yri­tyk­se­si pal­ve­luis­ta. Näis­tä saat lopul­ta lii­de­jä yrityksellesi.

On tär­ke­ää sel­vit­tää mikä on yri­tyk­sel­le­si toi­mi­vin kana­va lii­dien generointiin.

Google

Perus­sään­tö­nä voi­daan sanoa Googlen tavoit­ta­van ostoai­keis­sa ole­vat asiak­kaa­si, mut­ta Suo­men kokoi­ses­sa pie­nes­sä maas­sa haku­ja on vain hyvin vähän.

Some

Vaik­ka teki­sit google-mai­non­taa, niin tämän lisäk­si suo­sit­te­len teke­mään lisäk­si sosi­aa­li­sen median mai­non­taa. Näin voit var­mas­ti tavoit­taa koko koh­de­ryh­mä­si kuu­kausit­tain ja saat enem­män liidejä.

Mai­nok­sis­ta ohja­taan asiak­kaat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si ja lopul­ta osa asiak­kais­ta ottaa sivuil­ta­si yhteyt­tä ja lii­de­jä alkaa tule­maan. Jokai­nen lii­di on tär­keä jäl­jit­tää ana­ly­tii­kan avul­la ja tar­kis­taa mis­tä kana­vas­ta lii­di on tul­lut. Tämän jäl­keen voit panos­taa par­hai­siin kana­viin markkinointibudjettisi.

Kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä lii­din han­kin­taan koti­si­vuil­ta­si
Koti­si­vuil­la­si lii­di voi­daan gene­roi­da eri­lai­sil­la tavoil­la ja on tär­keä muis­taa, ettei pel­käs­tään lii­ken­ne itses­sään tuo yhtey­den­ot­to­ja. Koti­si­vuil­le­si tul­lees­ta kävi­jäs­tä on teh­tä­vä lii­di tar­joa­mal­la mah­dol­li­sim­man usein ja hel­pos­ti mah­dol­li­suut­ta ottaa yhteyt­tä yritykseesi.

Lii­di on hel­pom­pi saa­da aikai­sek­si, jos tar­joat esi­mer­kik­si näi­tä vaih­toeh­to­ja yhteydenottoon:

 • Chat (ihmi­nen vas­taa­mas­sa kysy­myk­siin - esi­mer­kik­si Finnc­ha­tin resurssi)
 • Auto­maat­ti­nen chat (auto­maa­tioil­la raken­net­tu chat)
 • Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke aina sivus­ton alalaidassa
 • Pop-up, mikä­li kävi­jä on pois­tu­mas­sa sivuiltasi
 • Uutis­kir­jeen tilaa­mi­seen mahdollisuus

Liidi ja siitä seuraavat myynnin vaiheet

Lii­di ei itses­sään tar­koi­ta vie­lä kaup­paa, mut­ta lii­dis­tä saa­duis­ta yhteys­tie­dois­ta voi­daan lopul­ta teh­dä kaup­paa. Myyn­nin vai­heet voi­daan jakaa esi­mer­kik­si näin:

 1. Lii­di (kiin­nos­tuk­sen­sa ilmais­sut hen­ki­lö, tai yritys)
 2. Myyn­ti­mah­dol­li­suus (asiak­kaan kans­sa on käy­ty lyhyt kes­kus­te­lu ja pääs­tään teke­mään tarjous)
 3. Kaup­pa (asia­kas on hyväk­sy­nyt myy­jä­si teke­män tarjouksen)

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Miten voin edistää liidin hankintaa?

Suo­sit­te­len ensin tar­kis­ta­maan ana­ly­tii­kan kaut­ta, kuin­ka mon­ta lii­diä teil­le tulee kuu­kausit­tain kana­vit­tain. Voit siis suo­raan Google Ana­ly­tic­sis­ta tar­kis­taa mis­tä kana­vas­ta sinun yri­tyk­sel­le­si lii­di tulee. Näin voit panos­taa tär­keim­piin kana­viin jatkuvasti.

Alla on esi­merk­ke­jä eri kana­vien hin­nois­ta ja mihin tar­koi­tuk­seen ylei­sim­min mikä­kin kana­va on parhaimmillaan. 

Face­book

 • Maa­il­man suu­rin sosi­aa­li­nen media
 • Tavoit­taa n. 80% kai­kis­ta täy­si­käi­sis­tä pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä Suomessa
 • Paras kana­va paran­taa yri­ty­se­si brän­din tunnettuutta
 • Voit tavoit­taa 100 eurol­la noin 10-20 000 asiakasta

Ins­ta­gram

 • Maa­il­man suu­rin kuviin kes­kit­ty­nyt sosi­aa­li­nen media
 • Mikä­li pal­ve­lusi on eri­tyi­sen visu­aa­li­nen, niin tämä kana­va toimii
 • Mai­non­ta teh­dään Face­boo­kin Ads mana­ge­rin kautta
 • Tavoi­tat 100 eurol­la noin 20 000 asiakasta

Lin­ke­dIn

 • Maa­il­man suu­rin b2b-käyt­töön suun­ni­tel­tu sosi­aa­li­nen media
 • Tavoi­tat tääl­tä yri­tys­päät­tä­jät tehokkaasti
 • Voit tavoit­taa 100 eurol­la noin 3000 - 5000 asiakasta

Google

 • Maa­il­man käy­te­tyin hakukone
 • Tavoi­tat käy­tän­nös­sä kaik­ki tie­toa pal­ve­lus­ta­si etsi­vät asiakkaat
 • Saat 100 eurol­la noin 100 kävi­jää sivuillesi
 • Tätä kana­vaa yleen­sä rajoit­taa vähäi­nen haku­jen määrä
 • Mikä­li bud­jet­ti­si sal­lii panos­ta­mi­sen useam­paan kana­vaan, niin Google on ehdo­ton valin­ta sosi­aa­li­sen median lisäksi

Miten saan liidejä enemmän?

Saat lii­de­jä enem­män tavoit­te­le­mal­la paras­ta koh­dey­lei­söä­si kuu­kausit­tain ja ohjaa­mal­la hei­dät koti­si­vuil­le­si tutus­tu­maan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin. Yllä on mai­nit­tu tapo­ja tämän teke­mi­sek­si, mut­ta myös me Kublal­la autam­me mieluusti. 

Ota nyt roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat saa­da nopeas­ti lii­de­jä enemmän.

Lue lisää lii­dien hank­ki­mi­ses­ta:
Näin han­kim­me lii­de­jä buuk­kauk­sen ammat­ti­lai­sil­le
Face­book-mai­non­ta ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa mainostaminen

Ota yhteyt­tä!
Liidi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi