Näin hankimme liidejä some mainonnan avulla 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lii­di­han­kin­ta some mainonnalla

Halusim­me nos­taa esiin yhden vii­me­ai­kai­sis­ta onnis­tu­mi­sis­tam­me – läh­dim­me yhteis­työ­hön uuden, kyl­mä­buuk­ke­ja asiak­kail­leen myy­vän yri­tyk­sen kans­sa. Yhteis­työn tavoit­tee­na oli tukea ja kas­vat­taa tuo­reen yri­tyk­sen asia­kas­han­kin­taa Face­book-mai­non­nan avul­la. Mark­ki­noin­ti­ka­na­vak­si vali­koi­tui juu­ri Face­book, kos­ka kuu­kausit­tai­nen mai­nos­bud­jet­ti halut­tiin pitää koh­tuul­li­se­na – Face­boo­kin kaut­ta on mah­dol­lis­ta tavoit­taa suu­ria­kin ylei­sö­jä mal­til­li­sel­la budjetoinnilla.

Mainonnan tekniikka

Mark­ki­noin­nin tär­keim­mik­si tavoit­teik­si mää­ri­tel­tiin yhtey­de­no­tot asiak­kaan verk­ko­si­vuil­ta puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta. Mai­non­ta Face­boo­kis­sa jaet­tiin kah­teen kampanjaan:

  • Pros­pek­toi­vaan kam­pan­join­tiin, jon­ka tavoit­tee­na oli haa­ru­koi­da koh­de­ryh­miä ja tavoit­taa kyl­miä yleisöjä
  • Uudel­leen­mark­ki­noin­tiin, jol­la pyri­tään tavoit­taa jo verk­ko­si­vul­la vie­rail­leet käyttäjät

Pros­pek­toi­via koh­de­ryh­miä luo­tiin mää­rit­te­le­mäl­lä yhdes­sä asiak­kaan kans­sa tavoi­tel­ta­vien poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den pro­fii­li ja luo­mal­la tämän tie­don perus­teel­la eri­lai­sia demo­gra­fia- ja int­res­si­tie­toi­hin perus­tu­via koh­den­nuk­sia. Koh­den­ta­mi­seen hyö­dyn­net­tiin myös asiak­kaan omaa asia­kas­da­taa ja sii­tä luo­tu­ja näköiskohdennuksia.

Tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Kat­so alta toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kal­len kitey­tys täs­tä case-esimerkistä!

Liidinhankinta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi