Saako LinkedIn-mainonnalla tuloksia? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Saa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nal­la tuloksia?

Lin­ke­dIn on yri­tys­käyt­tä­jien sosi­aa­li­nen ver­kos­to, joka on ollut ole­mas­sa jo koh­ta 20 vuot­ta. Suu­riin digi­ka­na­viin, Face­boo­kiin ja Googleen, ver­rat­tu­na sii­hen käy­te­tyt media­pa­nos­tuk­set jää­vät kui­ten­kin alle kymmenesosaan.

Pie­ni koko ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta huo­nom­paa mai­nos­ta­jan kan­nal­ta – jos yli 500 mil­joo­naa käyt­tä­jää voi pitää enää pie­ne­nä. Koh­den­nuk­set ovat eri­tyi­sen hou­kut­te­le­via sil­loin, kun mai­nos­ta­jal­la on tar­ve puhu­tel­la super­tark­kaa koh­dey­lei­söä b2b-puolella.

Missä LinkedIn-kampanjointi on parhaimmillaan?

 • Haluat­ko tavoit­taa suu­ren pörs­siyh­tiön työn­te­ki­jät? Koh­den­na mai­nok­se­si suo­raan yri­tyk­ses­sä työskenteleville.
 • Samaa tak­tiik­kaa voi hyö­dyn­tää myös nykyi­sen asia­kas­yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den tavoit­ta­mi­seen. Kas­va­tat ostous­kol­li­suut­ta ja var­mis­tat, että orga­ni­saa­tion joka tasol­la tie­de­tään, että yri­tyk­se­si on palveluntarjoaja.
 • Ker­ro pal­ve­luis­ta­si tie­tyn toi­mia­lan päät­tä­jil­le juu­ri tämän toi­mia­lan refe­rens­seil­lä höys­tet­ty­nä. Löy­dät toi­mia­lo­ja maa­ta­lou­des­ta tuo­tan­toon ja medias­ta logistiikkaan.
 • Haluat kerä­tä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den säh­kö­pos­te­ja. Jat­ka luke­mis­ta, niin tie­dät kuin­ka tämä kan­nat­taa toteuttaa.

Lii­di­kam­pan­join­ti on hyvä kei­no saa­da suo­raan yri­tys­vai­kut­ta­jien säh­kö­pos­tio­soit­tei­ta. Täl­löin sinul­la kan­nat­taa olla jokin pork­ka­na, jon­ka voit luva­ta lähe­tet­tä­väk­si suo­raan asiak­kaan säh­kö­pos­tiin. Jos yri­tyk­se­si CRM-jär­jes­tel­mä antaa tek­ni­set val­miu­det, kan­nat­taa miet­tiä kevyt­tä auto­maa­tio­ta: yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nyt saa auto­maat­ti­ses­ti luva­tun pork­ka­nan sisäl­tä­män säh­kö­pos­tin. Samal­la auto­maa­tio keven­tää työ­mää­rää­si manu­aa­li­sen teke­mi­sen vähentyessä.

Mihin LinkedIn-kampanjointi ei sovellu?

 • Jos haluat tavoit­taa suu­ria mas­so­ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, mai­nos­näy­töil­tään kal­liim­pi Lin­ke­dIn ei vält­tä­mät­tä ole paras mediaympäristö.
 • Pien­ten verk­ko­si­vus­to­jen uudel­leen­mark­ki­noin­ti ei aina toi­mi toi­vo­tul­la taval­la ylei­sön pie­nen koon vuoksi.
 • Haluat teh­dä video­kam­pan­jan ja video­si ei ole neliöformaatissa.

Ota yhteyt­tä, jos haluat kuul­la lisää Lin­ke­dIn-kam­pan­join­nis­ta!
Voit myös lukea lisää Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta toi­ses­sa artik­ke­lis­sam­me, jos­sa kes­ki­tym­me käy­tän­nön tekemiseen.

Ota yhteyt­tä!
Fisherman
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi